Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018

Έγκριση σήματος Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.ΦΕΚ B 1405/2018

 

 upd 11-10-2018 

πρώτη ανάρτηση 26-4-2018

 2. 11-10-2018

 

  το νέο σήμα της ΕΣΔι μετά την αλλαγή

 1. 26-4-2018

ΦΕΚ B 1405/2018 

 

 

Αριθμ. 7187 (2
Έγκριση σήματος Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3689/2008 (Α’ 164)
Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις.
2. Τη διάταξη του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το π.δ. 632005 (Α’ 98).
3. Το π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Την αριθμ. 8262/14-4-1995 προηγούμενη απόφα-
ση με θέμα «Προσωρινή έδρα, σήμα και σφραγίδα της
Εθνικής Σχολής Δικαστών» (Β’ 307).
5. Το με αριθμό 159/19-1-2018 έγγραφο του Γενικού
Διευθυντή της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών,
με συνημμένο απόσπασμα πρακτικών της 75ης Συνεδρί-
ασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την παρ. 3 της με αριθμ. 8262/14-4-1995
προηγούμενης απόφασης (Β’ 307) ως ακολούθως:
«Ορίζεται ως σήμα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λει-
τουργών σύνθεση που απεικονίζει το πρόσωπο του Αρι-
στοτέλη, κυκλικά του οποίου τίθεται η ρήση "ΚΡΑΤΙΣΤΗ
ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΟΚΕΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ", στο δε κάτω
μέρος σύμπλεγμα των αρχικών γραμμάτων ονομασίας
της Σχολής (ΕΣΔι)».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Απριλίου 2018
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
Ι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"