Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2018

Αντικατάσταση Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Θράκης - ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 643/2018

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 643/2018 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 80834
Αντικατάσταση Προέδρου και μελών του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας
Ανηλίκων Θράκης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 12 του α.ν. 2724/1940 «Περί οργανώ-
σεως και λειτουργίας αναμορφωτικών καταστημάτων
ανηλίκων» (ΦΕΚ 449 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4109/2013 «Κατάργηση
και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και
του ευρύτερου δημόσιου τομέα -Σύσταση Γενικής Γραμ-
ματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16 Α΄),
β) του άρθρου 13 του ν. 1320/1983 «Πρόσληψη στο
Δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 6 Α΄),
γ) του άρθρου 41 του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανι-
σμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουρ-
γών» (ΦΕΚ 35 Α΄), όπως ισχύει,
δ) του άρθρου 11 του ν. 3860/2010 «Βελτιώσεις της
ποινικής νομοθεσίας για τους ανηλίκους δράστες, πρό-
ληψη και αντιμετώπιση της θυματοποίησης και της
εγκληματικότητας των ανηλίκων» (ΦΕΚ 111 Α΄), όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 11 του
ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών
προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημό-
σιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συ-
ντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 16 Α΄),
ε) του π.δ. 96/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαι-
οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»
(ΦΕΚ 136 Α΄).
2. Την με αριθμ. 22631/2018 απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “με εντολή
Υπουργού” στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου κ.λπ.»
(ΦΕΚ 1450 Β΄).
3. Το με αριθμ. 21/19-3-2018 έγγραφο της Εταιρείας
Προστασίας Ανηλίκων Θράκης σχετικά με την αντικατά-
σταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της.
4. Το με αριθμ. 11381/2018/28-9-2018 έγγραφο της
Εισαγγελίας Εφετών Θράκης με πρόταση ορισμού Προ-
έδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Θράκης.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της με αριθμ. 28751οικ./28-3-2017
απόφασης του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Δικαιο-
σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ
170/Υ.Ο.Δ.Δ./11.4.2017) και ορίζουμε:
1. Την Ευαγγελία Καρανίκα του Αθανασίου, Αντεισαγ-
γελέα Εφετών Θράκης με Α.Δ.Τ. ΑΕ 170741, ως Πρόεδρο,
σε αντικατάσταση του Πασχάλη Παπαοικονόμου του Ρω-
μύλου, Αντεισαγγελέα Εφετών Θράκης, λόγω μετάθεσής
του, με αναπληρώτρια αυτής την Αργυρή Βαλούση του
Νικολάου, Αντεισαγγελέα Εφετών Θράκης με Α.Δ.Τ. ΑΖ
165570, σε αντικατάσταση της Άννας Καραμόσχογλου
του Χρήστου, Αντεισαγγελέα Εφετών Θράκης, λόγω με-
τάθεσής της.
2. Τον Χρήστο Μπίκο του Μήτρου, Διευθυντή του 5ου
Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης, καθηγητή μέσης εκπαί-
δευσης, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 912540, ως αναπληρωματικό μέλος,
σε αντικατάσταση της Άννας Λασκαράκη-Φιλίνη του Γε-
ωργίου, Καθηγήτριας Μέσης Εκπαίδευσης.
3. Την Δροσιά Μουλατζίδου του Ευαγγέλου, γενική
ιατρό του ΠΕΔΥ Αλεξανδρούπολης, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 917522,
ως τακτικό μέλος, σε αντικατάσταση της Μαριγούλας
Μαρτίνη του Μιχαήλ, Παιδιάτρου.
4. Την Ασημίνα Λαντζουράκη του Εμμανουήλ, γενική
ιατρό του ΠΕΔΥ Φερών, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 425407 ως αναπλη-
ρωματικό μέλος, σε αντικατάσταση της Μαρίας Γιαννο-
λούδη του Αναστασίου, Παιδιάτρου.
5. Την Κυριακή Χατζημιχαήλτου Δημητρίου, οικονο-
μολόγο, με Α.Δ.Τ. Μ 922952, ως αναπληρωματικό μέλος,
σε αντικατάσταση της Αγνής Παντίδου του Αριστείδη,
Κυτταρολόγου.
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. 28751οικ./28-3-2017
(ΦΕΚ 170 /Υ.Ο.Δ.Δ./11.4.2017) απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2018
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
Αντεγκληματικής Πολιτικής
ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΦΥΤΡΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"