Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019

Δημοτικές, Περιφερειακές Εκλογές και Ευρωεκλογές 2019

πρώτη ανάρτηση 10-4-2019


4. 22-4-2019

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ: Διευκρινιστική Εγκύκλιος για αιτήσεις εξαίρεσης


3. 21-4-2019
ΕΚΛΟΓΕΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2 ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΦΕΚ B 1366/2019

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 29745
Διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών στα εκλογικά
τμήματα, ψηφοφορία αντιπροσώπων της δικα-
στικής αρχής και γραμματείς εφορευτικών επι-
τροπών κατά τις εκλογές της 26ης Μαΐου και της
2ας Ιουνίου 2019.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:


Στις εκλογές της 26ης Μαΐου και τις επαναληπτικές της
2ας Ιουνίου, του έτους 2019:
Α) 1. Τα εκλογικά τμήματα αριθμούνται συνεχόμενα,
ξεκινώντας από τον αριθμό «1».

2. Για αριθμό εγγεγραμμένων άνω των τριακοσίων
(300), συστήνονται ζεύγη εκλογικών τμημάτων, διακριτά
σε Α και Β. Η αρίθμηση κάθε ζεύγους είναι κοινή.
3. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι περιφερειακές εκλογές
θα διεξαχθεί στα εκλογικά τμήματα με τη διάκριση «Α».
4. Η ψηφοφορία για τις δημοτικές εκλογές και την ανά-
δειξη συμβούλων ή προέδρων κοινότητας, θα διεξαχθεί
στα εκλογικά τμήματα με τη διάκριση «Β».
5. Τα κατά τα ανωτέρω διακριτά «Α» και «Β» εκλογικά
τμήματα στεγάζονται στο ίδιο εκλογικό κατάστημα και
σε συνεχόμενες αίθουσες, ώστε να προκύπτει και χωρο-
ταξικά η αλληλουχία τους.
6. Σε κάθε ένα εκ των κατά τα ανωτέρω διακριτών «Α»
και «Β» εκλογικών τμημάτων χορηγείται από ένα αντί-
γραφο του ίδιου εκλογικού καταλόγου.
7. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κάθε εκλογέα
ολοκληρώνεται με την ψηφοφορία στα ανωτέρω «Α»
και «Β» τμήματα.
8. Στις εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμη-
μάτων της περίπτωσης Α2 της παρούσας, τα οποία θα
συγκροτηθούν στην Περιφέρεια Αττικής και στην Πε-
ριφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, θα οριστούν δύο γραμματείς
για την υποστήριξη του έργου των εφορευτικών επι-
τροπών τους.
Β) Κατ’ εξαίρεση:
1. Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου, οι περιφερειακές και οι δημο-
τικές εκλογές, καθώς και οι εκλογές για την ανάδειξη
συμβούλων ή προέδρων κοινότητας, θα διεξαχθούν
σε ένα εκλογικό τμήμα, χωρίς εφαρμογή της διάκρισης
του στοιχείου Α2 της παρούσας, με τις ίδιες εφορευτικές
επιτροπές, τους ίδιους αντιπροσώπους της δικαστικής
αρχής, καθώς και τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων,
εφόσον ο αριθμός των εγγεγραμμένων δεν υπερβαίνει
τους τριακόσιους (300).


2. Ομοίως, θα διεξαχθούν σε ένα εκλογικό τμήμα, χω-
ρίς εφαρμογή της διάκρισης του στοιχείου Α2 της πα-
ρούσας, με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους
αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, καθώς και τους
ίδιους εφόρους αντιπροσώπων, οι εκλογές για την ανά-
δειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι πε-
ριφερειακές και οι δημοτικές εκλογές στους δήμους που
δεν αναδεικνύονται συμβούλια ή πρόεδροι κοινότητας.
3. Στις εφορευτικές επιτροπές των ανωτέρω τμημά-
των των περ. Β1 και Β2 της παρούσας, θα οριστούν δύο
γραμματείς, για την υποστήριξη του έργου τους.
Γ) Τα ανωτέρω Α2, Β1 και Β2 στοιχεία της παρούσας
δύνανται να τροποποιούνται, με απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών, όταν συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι,
ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Περιφερειάρχη
Αττικής ή του οικείου Αντιπεριφερειάρχη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Απριλίου 2019
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ


2. 17-4-2019

Δελτίο Τύπου

Πρωτοβουλίες για τη διευκόλυνση της εκλογικής διαδικασίας
Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μιχάλης Καλογήρου, ανέλαβαν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους πρωτοβουλίες για τη διευκόλυνση της εκλογικής διαδικασίας που αφορά τις Ευρωεκλογές και τις Αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου και της 2ας Ιουνίου 2019.

Ειδικότερα, οι ειδικές αποζημιώσεις των δικαστικών αντιπροσώπων αναμένεται να αυξηθούν κατά 30%, σε σχέση με τις αντίστοιχες εκλογές του 2014. Επιπλέον, λόγω των αυξημένων αναγκών και προκειμένου η εκλογική διαδικασία να κυλήσει απρόσκοπτα, για τους εκλογείς, για τους δικαστικούς αντιπροσώπους και για τις εφορευτικές επιτροπές, αποφασίστηκε ότι στα εκλογικά τμήματα των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και σε μεγάλα εκλογικά τμήματα της περιφέρειας, οι εφορευτικές επιτροπές θα ενισχυθούν με δύο γραμματείς. Εξάλλου, τις επόμενες μέρες θα εκδοθεί εγκύκλιος σχετικά με τον τρόπο διευκόλυνσης της τήρησης των πρακτικών και εν γένει την εκλογική διαδικασία.
Τέλος, έχει εκπονηθεί σχέδιο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαστικών αντιπροσώπων κατά την παράδοση των εκλογικών σάκων και πρακτικών μετά τη διενέργεια της εκλογικής διαδικασίας στα μεγάλα Πρωτοδικεία της χώρας, ενώ άλλωστε για τη διευκόλυνση των δικαστικών υπαλλήλων στο στάδιο πριν, κατά και μετά την εκλογική διαδικασία έχει για πρώτη φορά ληφθεί πρόνοια για την αξιοποίηση σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος και στα 63 Πρωτοδικεία της χώρας.


1. 10-4-2019


Δημοτικές, Περιφερειακές Εκλογές
και Ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019
Εγκύκλιος εκλογών
Εγκύκλιος Α1' Τμήματος.
Ποιοι διορίζονται Έφοροι/Επόπτες και Δικαστικοί αντιπρόσωποι: Άρθρο 68 ΠΔ 26/2012
Οι Υποψήφιοι Δικαστικοί Αντιπρόσωποι θα υποβάλλουν αιτήσεις προτίμησης ή εξαίρεσης μόνο στους συλλόγους ή στις υπηρεσίες τους, έτσι ώστε όλες οι αιτήσεις να βρίσκονται στον Άρειο Πάγο το αργότερο την Παρασκευή, 19-4-2019
Τροποποιείται η Εγκύκλιος του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου ως προς τα μέλη των δικηγορικών συλλόγων. Η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η Πέμπτη 25/4/2019 και ώρα 12.00.

Επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, τα μέλη των δικηγορικών συλλόγων που ανήκουν σε αυτή, θα πρέπει να καταθέσουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ την αίτηση τους μέχρι την ανωτέρω προθεσμία, σε 24ωρη βάση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση portal.olomeleia.gr

Ο Άρειος Πάγος δεν θα παραλάβει μεμονωμένες αιτήσεις από υποψηφίους Δικαστικούς Αντιπροσώπους
Αιτήσεις Προτίμησης - Εξαίρεσης υποψηφίων Δικαστικών Αντιπροσώπων
Αιτήσεις Προτίμησης Δικαστικού Αντιπροσώπου και Εφόρου –Επόπτη εκλογών (δείτε την Γεωγραφική διαίρεση για την συμπλήρωση της αίτησης)
Αιτήσεις Εξαίρεσης Δικαστικού Αντιπροσώπου και Εφόρου – Επόπτη εκλογών

Πληροφορίες για υπηρεσίες και συλλόγους
Πρότυπο ηλεκτρονικό αρχείο καταλόγου σε μορφή Excel, για δικαστικούς αντιπροσώπους και Εφόρους - Επόπτες. Αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης αυτού


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Α΄ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΑΘΗΝΩΝ- ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΚΟΥΦΙΑΔΟΥ Σουλτάνα  Τηλ.: 210 6419129   Fax: 210 6411503

Β΄  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ηρακλεία Τηλ.: 210 6419105   Fax: 210 6423399

Γ΄ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΚΡΗΤΗ-ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ-ΚΥΚΛΑΔΕΣ-ΑΙΓΑΙΟ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Αικατερίνη    τηλ. 210 6419165  fax 210 6411504

Δ΄ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:  ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΕΥΒΟΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Χριστίνα   Τηλ.: 210 6419132   Fax: 210 6411514

Ε΄ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:  ΗΠΕΙΡΟΣ  - ΕΠΤΑΝΗΣΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Άρτεμις Τηλ.: 210 6419123,   Fax: 210 6440254

ΣΤ΄ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ- ΠΙΕΡΙΑ- ΚΟΖΑΝΗ- ΓΡΕΒΕΝΑ- ΦΛΩΡΙΝΑ- ΚΑΣΤΟΡΙΑ- ΠΕΛΛΑ- ΗΜΑΘΙΑ
ΨΥΛΛΙΑΣ Γρηγόριος Τηλ.: 210 6419163   Fax: 210 6419260

Ζ΄ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΚΙΛΚΙΣ- ΣΕΡΡΕΣ- ΚΑΒΑΛΑ- ΔΡΑΜΑ- ΞΑΝΘΗ- ΡΟΔΟΠΗ - Ν.ΕΒΡΟΥ
ΜΠΑΡΔΗ Ελενη  Τηλ.: 210 6419133 ή 152   Fax: 210 6411507

2 σχόλια:

  1. Στην αίτηση προτίμησης των δικαστικών αντιπροσώπων, αν θέλεις να βάλεις πρώτη επιλογή Θεσσαλονίκη αλλά αν τυχόν δεν διοριστείς εκεί που έβαλες, θέλεις όλο τον νομό Θεσσαλονίκης, σημειώνεις στην αίτηση -αν δεν είναι δυνατή η παραπάνω τοποθέτησή μου- και τις τρεις πρώτες επιλογές Α, Β και Γ? Δηλαδή βάζεις χ και στα τρία κουτάκια όχι μόνο στο Γ σωστά?

    ΑπάντησηΔιαγραφή
    Απαντήσεις
    1. Εισαι δικαστης; αν ναι, πας στην πρωτη επιλογη, αν υπηρετεις στο Πρωτοδικειο του νομου

      Διαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"