Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2019

ΠΔ 43/2019 Κατάργηση του Στρατοδικείου, Ναυτοδικείου και Αεροδικείου Ιωαννίνων.


 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 87

Τροποποίηση του 43/2019 προεδρικού διατάγ-

ματος «Κατάργηση του Στρατοδικείου, Ναυτοδι-

κείου και Αεροδικείου Ιωαννίνων».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του άρθρου 168 παρ. 2α του Στρατιω-

τικού Ποινικού Κώδικα (ν. 2287/1995, Α΄ 20).

β. Την υπ’ αριθ. 319/23-7-2019 εισήγηση του Προϊστα-

μένου των Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ σύμ-

φωνα με την οποία από τις διατάξεις του παρόντος δεν

προκαλείται οικονομική επιβάρυνση του Π/Υ του ΥΠΕ-

ΘΑ, τόσο για το τρέχον οικονομικό έτος, όσο και για τα

επόμενα έτη του ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου

Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) και συνεπώς δεν

επηρεάζονται τα ανώτατα δεσμευτικά όρια αυτού.

γ. Την υπ’ αριθμόν 147/29-07-2019 γνωμοδότηση του

Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του

Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Το άρθρο 3 του 43/2019 προεδρικού διατάγματος

«Κατάργηση του Στρατοδικείου, Ναυτοδικείου και Αε-

ροδικείου Ιωαννίνων» (Α΄ 76) τροποποιείται ως εξής:

«Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει δώδεκα (12) μήνες μετά

τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημο-

σίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2019

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΕΚ A 76/2019 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 43
Κατάργηση του Στρατοδικείου, Ναυτοδικείου και
Αεροδικείου Ιωαννίνων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Κατάργηση του Στρατοδικείου,
Ναυτοδικείου και Αεροδικείου Ιωαννίνων
1. Το Στρατοδικείο Ιωαννίνων, που είχε ιδρυθεί με το
π.δ. 83/1997 (ΦΕΚ Α΄ 72), καθώς και το Ναυτοδικείο και
Αεροδικείο Ιωαννίνων, που είχαν ιδρυθεί με το π.δ. 144/
2005 (ΦΕΚ Α΄ 199), καταργούνται.
2. Η εδαφική περιοχή που ανήκε στην κατά τόπον
αρμοδιότητα του Στρατοδικείου και Αεροδικείου Ιω-
αννίνων υπάγεται στην κατά τόπον αρμοδιότητα του
Στρατοδικείου και Αεροδικείου Λάρισας αντίστοιχα.
Η εδαφική περιοχή που ανήκε στην κατά τόπον αρ-
μοδιότητα του Ναυτοδικείου Ιωαννίνων υπάγεται στην
κατά τόπον αρμοδιότητα του Ναυτοδικείου Θεσσαλο-
νίκης, πλην των περιφερειακών ενοτήτων Αιτωλοακαρ-
νανίας και Λευκάδας, που υπάγονται στην κατά τόπον
αρμοδιότητα του Ναυτοδικείου Πειραιά.
3. Οι υποθέσεις που εκκρεμούν στα υπό κατάργηση
στρατιωτικά δικαστήρια κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος, μεταφέρονται στο ίδιο στάδιο της ποινικής
διαδικασίας στα στρατιωτικά δικαστήρια, στην κατά τό-
πον αρμοδιότητα των οποίων υπάγεται πλέον η εδαφική
περιοχή των υπό κατάργηση στρατιωτικών δικαστηρίων,
κατά τις διακρίσεις της προηγούμενης παραγράφου.
Άρθρο 2
Καταργούμενες διατάξεις
Από ισχύος του παρόντος, τα προεδρικά διατάγματα
83/1997 (ΦΕΚ A΄ 72) και 144/2005 (ΦΕΚ Α΄ 199), καταρ-
γούνται.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει τρεις (3) μήνες μετά την
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημο-
σίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 17 Μαΐου 2019
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"