Επιδότηση της συμμετοχής τέκνων σε κατασκήνωση ή camp

Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019

N. 4618/2019: Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων κτλ
 Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα έργα V
και VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μετα-
ξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος
Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την
ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον
τομέα της Υγείας και άλλες διατάξεις.


Άρθρο πέμπτο
Παράταση ισχύος άδειας οδήγησης κατόχων,
οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία
των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών


Άρθρο εικοστό
Μετά τη διάταξη του άρθρου 18 του ν. 4487/2017
(Α΄ 116) προστίθεται άρθρο 18Α ως εξής:
«Άρθρο 18Α
Παρακώλυση κυκλοφορίας του τύπου
1. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο παρακώλυση της διανομής
και πώλησης εντύπων ημερήσιου και περιοδικού τύπου
από τυπογραφεία, επιχειρήσεις πρακτορείων εφημερί-
δων και περιοδικών, καθώς και από επιχειρήσεις πώ-
λησης εφημερίδων και περιοδικών, απαγορεύεται. Ως
παρακώλυση νοείται ιδίως: α. η μη διανομή όλων των
φύλλων του τιράζ των εφημερίδων και περιοδικών σε
όλα τα υπάρχοντα σημεία πώλησης και β. η απόκρυψη
των εφημερίδων και περιοδικών από τις επιχειρήσεις
πώλησης αυτών.
2. Η με πρόθεση παραβίαση της παραγράφου 1 τιμω-
ρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους
και χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ έως
πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.
3. Αν η πράξη της παραγράφου 1 τελείται από αμέλεια
τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι ενός (1) έτους.
4. Σε περίπτωση υποτροπής, ή κατ’ επάγγελμα τέλε-
σης της πράξης της παραγράφου 1 επιβάλλεται ποινή
φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών.»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
Ν. 4446/2016
Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη
φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές. Τροποποιήσεις του ν.
4270/2014 και λοιπές διατάξεις.

Ν. 2960/2001    Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας      

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"