Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2019

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΠΚ και ΚΠΔ


 ΦΕΚ A 122/2019 

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
1 Διορθώσεις Σφαλμάτων στον Ποινικό Κώδικα που
κυρώθηκε με το ν. 4619/2019 και δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 95/Α’/11.6.2019.
2 Διορθώσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που
κυρώθηκε με το ν. 4620/2019 και δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 96/Α’/11.6.2019).


ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(1)
Στο ν. 4619/2019 (Α’ 95) γίνονται οι παρακάτω διορ-
θώσεις:
α) Στο άρθρο 81, η λέξη «τέσσερεις» στην παρ. 4 εδ.
β και στην παρ. 5 περ. ε, αντικαθίσταται από τη λέξη
«τέσσερις».

β) Στον τίτλο της τέταρτης ενότητας του πέμπτου κε-
φαλαίου του Γενικού Μέρους, διαγράφεται το τελικό Η
από τη λέξη «ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΗ».
γ) Στο εδάφιο β’ της παρ. 1 του άρθρου 310 ΠΚ προστί-
θεται μετά τη λέξη «τιμωρείται» η λέξη «με».
δ) Στο εδάφιο β’ της παρ. 1 του άρθρου 307 ΠΚ προ-
στίθεται μετά τη λέξη «τιμωρείται» η λέξη «με».
(Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης)
Ι
(2)
Στο ν. 4620/2019 (Α’ 96) γίνονται οι παρακάτω διορ-
θώσεις:
α) Στην παρ. 2 του άρθρου 20 οι λέξεις «του εισαγ-
γελέα ή ενόρκου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τον
εισαγγελέα ή ένορκο».
β) Στο άρθρο 25 οι λέξεις πριν την παρ. 1 «Εξαίρεση
των ανακριτικών υπαλλήλων.» τίθενται στον τίτλο μετά
τις λέξεις «Υποχρέωση για δήλωση των ανακριτικών
υπαλλήλων.».
γ) Στο άρθρο 30 οι λέξεις πριν την παρ. 1 «Υποχρέωση
ακρόασης.» τίθενται στον τίτλο μετά τις λέξεις «Αρμοδι-
ότητες του εισαγγελέα.».
δ) Στο άρθρο 43 οι λέξεις πριν την παρ. 1 «Τρόποι κίνη-
σης. Αρχειοθέτηση.» τίθενται στον τίτλο μετά τις λέξεις
«Έναρξη ποινικής δίωξης.».
ε) Στον τίτλο του άρθρου 88 «Αποτελέσματα την απο-
βολής.», η λέξη «την» αντικαθίσταται από τη λέξη «της».
στ) Στο άρθρο 100 οι λέξεις πριν την παρ. 1 «Ανακοί-
νωση των εγγράφων της ανάκρισης.» τίθενται στον τίτ-
λο μετά τις λέξεις «Δικαίωμα πρόσβασης στο υλικό της
δικογραφίας.».
ζ) Στο άρθρο 197 οι λέξεις πριν την παρ. 1 «Διόρθω-
ση και επανάληψη.» τίθενται στον τίτλο μετά τις λέξεις
«Ουσιαστικές διαφωνίες.».
η) Στον τίτλο του άρθρου 229 «Μάρτυρες κουφοί και
άλαλο.», η λέξη «άλαλο» αντικαθίσταται από τη λέξη
«άλαλοι».
θ) Στον τίτλο του άρθρου 268, μετά τη λέξη «κατασχέ-
θηκαν» και πριν από τη λέξη «Σφράγιση» τίθεται τελεία.
ι) Πριν το άρθρο 329, στον τίτλο του Πρώτου Κεφαλαί-
ου «ΘΕΜΕΛΕΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ», η λέξη
«ΘΕΜΕΛΕΙΩΔΕΙΣ» αντικαθίσταται από τη λέξη «ΘΕΜΕ-
ΛΙΩΔΕΙΣ».
ια) Πριν το άρθρο 333, στον τίτλο του Δεύτερου Κε-
φαλαίου «ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥ-
ΝΤΟΝΤΟΣ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ», η λέξη «ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΝΤΟΣ»
αντικαθίσταται από τη λέξη «ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ».
ιβ) Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρ-
θρου 340 απαλείφεται η (επιπλέον) τελεία μετά τις λέξεις
«παρ. 2.».
ιγ) Στον τίτλο του άρθρου 375 απαλείφεται η παύλα (-)
μεταξύτων λέξεων «Ιδιαίτερες δικάσιμοι.» και «Διακοπή
των συνεδριάσεων.».
ιδ) Στον τίτλο του άρθρου 384 « Αιτήσεις. - ενστάσεις
και εκδίκασή τους. Οριστικοποίηση καταλόγου.» απα-
λείφεται η τελεία μετά την λέξη «Αιτήσεις».
ιε) Στην παρ. 1 του άρθρου 436 οι λέξεις «οι διαδικα-
σία» αντικαθίστανται από τις λέξεις «η διαδικασία».
ιστ) Στον τίτλο του άρθρου 472 διαγράφονται η τελεία
και το ενωτικό ανάμεσα στη λέξη «ανασταλτικής» και τη
λέξη «δύναμης».
ιζ) Οι δύο τελευταίες παράγραφοι του άρθρου 589
αναριθμούνται από «2» και «3» σε «3» και «4» αντίστοιχα.
ιη) Στο τέλος του άρθρου 592 μετά τις λέξεις «του πα-
ρόντος Κώδικα.» τίθενται εισαγωγικά (»).
(Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"