Κυριακή, 11 Αυγούστου 2019

N. 4623/2019 Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών κτλ (τροποποιήσεις ΠΚ ΚΠΔ)


 Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατά-
ξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιο-
δοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα.

Τροποποιεί  
ν. 3852/2010 Καλλικράτη
ΥπαλληλικόΚώδικα (ν. 3528/2007),Άρθρο 7
Συμπαραστάτης του Δημότη
και Περιφερειακός Συμπαραστάτης
του πολίτη και της επιχείρησης

Άρθρο 15
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού
ειδικών θέσεων δήμων και περιφερειών


Άρθρο 19
Αυτοτελές Γραφείο Υπεύθυνου
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 84
Τροποποιήσεις Tελωνειακού Kώδικα

Άρθρο 95
Τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα

Άρθρο 96
Τροποποιήσεις στον Κώδικα
Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 97
Μεταβατική διάταξη

Άρθρο 98
Παροχή κοινωφελούς εργασίας

Άρθρο 99
Προστασία αρχαιοτήτων
Στο τέλος του άρθρου 463 ΠΚ [ν. 4619/2019 (Α΄ 95)]
προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

Άρθρο 117
Τροποποιήσεις διατάξεων
εργατικής νομοθεσίας
1. Το άρθρο 9 του ν. 4554/2018 καταργείται αφότου
ίσχυσε.
2.α) Τα άρθρα 48 και 58 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73) κα-
ταργούνται αφότου ίσχυσαν.
β) Δεν θίγονται οι διατάξεις του ν. 2112/1920 όπως
ισχύει και του ν. 3198/1955 όπως ισχύει, σε συνδυασμό
με το άρθρο 24 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοι-
νωνικού Χάρτη, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
ν. 4359/2016 (A΄ 5).
Άρθρο 118
Η περίπτωση 1.4 της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του
π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) αντικαθίσταται ως εξής:
«1.4. Από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης η
Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβά-
σεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων
Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προ-
στασίας του Καταναλωτή, όπως αυτή οργανώθηκε με το
άρθρο 62 του π.δ. 147/2017 (Α΄ 192), πλην του τμήματος
Μητρώου Οικονομικών Φορέων, Επιτελικής Πληροφό-
ρησης, Στατιστικών και Απολογιστικών Στοιχείων.».

Άρθρο 119
Η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών που προβλέ-
πεται στην περίπτωση α΄της παρ. 3 του άρθρου 94 του
ν. 4495/2017 (Α΄167) αναστέλλεται για το χρονικό διά-
στημα μεταξύ 1ης Αυγούστου και 15 Σεπτεμβρίου 2019.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"