Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019

ΦΕΚ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΡΕΔΡΩΝ ΦΕΚ Γ 1598/20193 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 2ας Σεπτεμβρίου 2019,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με:
Α. Τις διατάξεις: 1) των άρθρων 88 και 90 του Συντάγ-
ματος, 2) των άρθρων 34-38, 42, 49, 53-55, 75 και 78
του κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης

δικαστικών λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988,
Α΄ 35), όπως ισχύουν, 3) της παραγράφου 11 του άρθρου
11 του ν. 2145/1993 (Α΄ 88) και 4) των άρθρων 24, 28, 29
και 31 του ν. 3689/2008 (Α΄ 164), όπως ισχύουν.
Β. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 121/9-7-2019).
Γ. Τη με αριθμό ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./60/17377/14-5-2019
(Β΄ 1787/21-5-2019) απόφαση της Υπουργού Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης με θέμα «Κατανομή προσωπικού
στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων».
Δ. Το γεγονός ότι η δαπάνη μισθοδοσίας που θα προ-
κύψει από τον διορισμό συνολικά 50 αποφοίτων της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών των κατευθύν-
σεων Πολιτικής -Ποινικής Δικαιοσύνης και Εισαγγελέ-
ων θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον
προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κατόπιν
σχετικής πρόβλεψης.
Ε. Τις με αριθμό 104/19-6-2019 και 105/19-6-2019 απο-
φάσεις του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής
και Ποινικής Δικαιοσύνης.
ΣΤ. Τους πίνακες κατάταξης αποφοίτων της εικοστής
τέταρτης σειράς των τμημάτων υποψηφίων Παρέδρων
Εισαγγελίας και Παρέδρων Πρωτοδικείου των Πολιτικών
και Ποινικών Δικαστηρίων της Εθνικής Σχολής Δικαστι-
κών Λειτουργών, οι οποίοι περάτωσαν επιτυχώς την
κατάρτιση τους στις 31.5.2019.
Α. Διορίζονται Πάρεδροι Εισαγγελίας, για πλήρωση κε-
νών οργανικών θέσεων, οι κατωτέρω απόφοιτοι του τμή-
ματος υποψηφίων Παρέδρων Εισαγγελίας της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, οι οποίοι περάτωσαν
επιτυχώς την κατάρτιση τους στις 31-5-2019 και έχουν
τα νόμιμα προσόντα και τοποθετούνται ως εξής:
1. Μανιάτης Ευάγγελος του Αναστασίου και της Βασι-
λικής, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής το έτος
1980 και έλαβε τελικό βαθμό 13.84577, στην Εισαγγελία
Πρωτοδικών Ναυπλίου.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8121971382/19.07.2019).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 46939/
19.07.2019).
2. Γαβρίτσα Χριστίνα του Κωνσταντίνου και της Ζωής,
που γεννήθηκε στα Τρίκαλα το έτος 1989 και έλαβε τε-
λικό βαθμό 13.82556, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών
Λάρισας.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3750993912/18.07.2019).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 46659/
18.07.2019).
3. Καραχάλιος Νικόλαος του Κωνσταντίνου και της
Παρασκευής, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής
το έτος 1986 και έλαβε τελικό βαθμό 13.81451, στην Ει-
σαγγελία Πρωτοδικών Κορίνθου.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2699533978/31.07.2019).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 50159/
31.07.2019).
4. Χριστοδουλοπούλου Πηνελόπη-Δανάη του Κων-
σταντίνου και της Κωνσταντίνας, που γεννήθηκε στο
Αμαρούσιο Αττικής το έτος 1983 και έλαβε τελικό βαθμό
13.71070, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκιδικής.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6512097131/17.07.2019).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 46584/
17.07.2019).
5. Τσοπελογιάννη Άρτεμις του Ιωάννη και της Ασημί-
νας, που γεννήθηκε στην Πάτρα το έτος 1985 και έλαβε
τελικό βαθμό 13.67588, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών
Θηβών.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7083748311/18.07.2019).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 46654/
18.07.2019).
6. Μπερμπέρη Αναστασία του Ανδρέα και της Μαρι-
άνθης, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1987
και έλαβε τελικό βαθμό 13.67160, στην Εισαγγελία Πρω-
τοδικών Καβάλας.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1031098627/18.07.2019).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 46655/
18.07.2019).
7. Δραγάνη Μαρία του Καλλισθένη και της Ευαγγελίας,
που γεννήθηκε στην Ελευθερούπολη Καβάλας το έτος
1974 και έλαβε τελικό βαθμό 13.66491, στην Εισαγγελία
Πρωτοδικών Γυθείου.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8650593944/20.07.2019).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 47333/
20.07.2019).
8. Χατζήπαπα Δέσποινα του Χριστόφορου και της Μα-
γδαληνής, που γεννήθηκε στη Φρανκφούρτη Γερμανίας
το έτος 1987 και έλαβε τελικό βαθμό 13.65067, στην Ει-
σαγγελία Πρωτοδικών Βόλου.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1071091148/18.07.2019).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 46694/
18.07.2019).
9. Κανιαδάκη Μαρία του Ιωάννη και της Ευαγγελίας,
που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1989 και
έλαβε τελικό βαθμό 13.61235, στην Εισαγγελία Πρωτο-
δικών Λασιθίου.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8639114529/17.07.2019).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 46621/
17.07.2019).
10. Δημουλάς Βασίλειος του Αλκιβιάδη και της Στρατη-
γούλας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1985
και έλαβε τελικό βαθμό 13.55212, στην Εισαγγελία Πρω-
τοδικών Γρεβενών.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 0571727272/18.07.2019).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 46725/
18.07.2019).
11. Νάτση Όλγα του Νικολάου και της Σοφίας, που γεν-
νήθηκε στη Λάρισα το έτος 1976 και έλαβε τελικό βαθμό
13.55023, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2310191165/18.07.2019).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 46766/
18.07.2019).
12. Μουτσέρα Αρετή του Θωμά και της Στέλιας, που
γεννήθηκε στη Βέροια Ημαθίας το έτος 1986 και έλαβε
τελικό βαθμό 13.53635, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών
Ρόδου.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1276367231/17.07.2019).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 46640/
17.07.2019).
13. Καταπίδη Μαρία του Δημητρίου και της Αμαλί-
ας, που γεννήθηκε στα Χανιά το έτος 1983 και έλαβε
τελικό βαθμό 13.45988, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών
Θεσπρωτίας.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6344601067/29.07.2019).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 49393/
29.07.2019).
14. Κατσάνος Ιωάννης του Νικολάου και της Χαράς -
Ιωάννας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1980 και
έλαβε τελικό βαθμό 13.44093, στην Εισαγγελία Πρωτο-
δικών Ξάνθης.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3512523171/18.07.2019).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 46908/
18.07.2019).
15. Κόκκορη Φωτεινή του Ιωάννη και της Αικατερίνης,
που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής το έτος 1986 και
έλαβε τελικό βαθμό 13.41593, στην Εισαγγελία Πρωτο-
δικών Μυτιλήνης.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4079444555/30.08.2019).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 57080/
30.08.2019).
16. Κοθράς Σπυρίδων του Χρήστου και της Σπυριδού-
λας, που γεννήθηκε στη Χαλκίδα το έτος 1989 και έλαβε
τελικό βαθμό 13.40314, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών
Τρικάλων.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1277477486/18.07.2019).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 46727/
18.07.2019).
Β. Διορίζουμε Παρέδρους Πρωτοδικείου των Πολι-
τικών και Ποινικών Δικαστηρίων, για πλήρωση κενών
οργανικών θέσεων, τους κατωτέρω αποφοίτους του τμή-
ματος υποψηφίων Παρέδρων Πρωτοδικείου της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, οι οποίοι περάτωσαν
επιτυχώς την κατάρτιση τους στις 31-5-2019 και έχουν
τα νόμιμα προσόντα και τους τοποθετούμε ως εξής:
1. Τσότσου Ευμορφία του Κωνσταντίνου και της Κυρια-
κής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1989 και έλαβε
τελικό βαθμό 13.19353, στο Πρωτοδικείο Κορίνθου.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2828588035/18.07.2019).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 46803/
18.07.2019).
2. Πηλιχός Μιχαήλ του Δημητρίου και της Αγγελικής,
που γεννήθηκε στην Πάτρα το έτος 1986 και έλαβε τελι-
κό βαθμό 13.10460, στο Πρωτοδικείο Αγρινίου.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8045894859/18.07.2019).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 46671/
18.07.2019).
3. Χατζηδημητριού Χαρίλαος-Ιωάννης του Μιχαήλ και
της Κωνσταντίνος, που γεννήθηκε στη Μυτιλήνη Λέσβου
το έτος 1986 και έλαβε τελικό βαθμό 13.03891, στο Πρω-
τοδικείο Κατερίνης.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3186842678/18.07.2019).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 46657/
18.07.2019).
4. Κάβουρα Μαρίνα του Δημητρίου και της Εμμανουέ-
λας, που γεννήθηκε στα Τρίκαλα το έτος 1989 και έλαβε
τελικό βαθμό 12.98128, στο Πρωτοδικείο Κορίνθου.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4562349111/18.07.2019).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 46807/
18.07.2019).
5. Νικολάΐδου Φοίβη-Αλεξάνδρα του Θεμιστοκλή και
της Μαρίας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος
1986 και έλαβε τελικό βαθμό 12.84581, στο Πρωτοδικείο
Σερρών.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9563472310/19.07.2019).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 47229/
19.07.2019).
6. Ποττάκης Ανδρέας-Ορέστης του Δημητρίου και της
Ελένης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1984 και έλα-
βε τελικό βαθμό 12.79714, στο Πρωτοδικείο Ρεθύμνου.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1366925025/18.07.2019).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 46667/
18.07.2019).
7. Γιαννόοπούλου Χαρά του Νικολάου και της Ελένης,
που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1983 και έλαβε τελι-
κό βαθμό 12.78672, στο Πρωτοδικείο Ναυπλίου.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4811981531/18.07.2019).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 46711/
18.07.2019).
8. Γκάτζιας Ιωάννης του Ευαγγέλου και της Βασιλικής,
που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής το έτος 1985
και έλαβε τελικό βαθμό 12.75667, στο Πρωτοδικείο Ζα-
κύνθου.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1196626222/23.07.2019).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 47751/
23.07.2019).
9. Παπαμιχαλοπούλου Βασιλική του Κωνσταντίνου
και της Αναστασίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος
1984 και έλαβε τελικό βαθμό 12.75149, στο Πρωτοδικείο
Λαμίας.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5423581206/19.07.2019).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 46993/
19.07.2019).
10. Πλούμη Δήμητρα του Κωνσταντίνου και της Άννας,
που γεννήθηκε στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας το έτος
1984 και έλαβε τελικό βαθμό 12.74235, στο Πρωτοδικείο
Μεσολογγίου.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8785197556/17.07.2019).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 46652/
17.07.2019).
11. Τσιρόγλου Ευθαλία του Δημητρίου και της Αγγελι-
κής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1987 και έλαβε
τελικό βαθμό 12.74128, στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1233812264/18.07.2019).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 46835/
18.07.2019).
12. Σταματέλο υ Ευτυχία-Ευαγγελία του Κωνσταντίνου
και της Ακριβής, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττι-
κής το έτος 1988 και έλαβε τελικό βαθμό 12.74000, στο
Πρωτοδικείο Πατρών.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9411510886/24.07.2019).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 48783/
24.07.2019).
13. Πανούση Βασιλική του Διονυσίου και της Χαρίτας,
που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής το έτος 1987 και
έλαβε τελικό βαθμό 12.72381, στο Πρωτοδικείο Αλε-
ξανδρούπολης.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1086840356/24.07.2019).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 48757/
24.07.2019).
14. Τσιανάβας Βάιος του Βασιλείου και της Αικατερίνης,
που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1984 και έλαβε τελι-
κό βαθμό 12.68877, στο Πρωτοδικείο Πατρών.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1232238111/08.08.2019).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 52620/
08.08.2019).
15. Σιμοπούλου Δέσποινα του Αποστόλου και της Βέ-
ρας - Ελπίδας, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής το
έτος 1989 και έλαβε τελικό βαθμό 12.68635, στο Πρω-
τοδικείο Αλεξανδρύπολης.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9284515108/24.07.2019).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 48758/
24.07.2019).
16. Βαλανίδου Φαίδρα του Χριστάκη και της Μαρίας,
που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής το έτος 1987 και
έλαβε τελικό βαθμό 12.68358, στο Πρωτοδικείο Κέρκυρας.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5210131110/23.07.2019).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 47708/
23.07.2019).
17. Πετροπούλου Αγάπη του Γεωργίου και της Αρτέμι-
δος, που γεννήθηκε στη Φλώρινα το έτος 1977 και έλαβε
τελικό βαθμό 12.68279, στο Πρωτοδικείο Κιλκίς.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4585903810/18.07.2019).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 46726/
18.07.2019).
18. Λελεγιάνν η Αικατερίνη του Χρήστου και της Πανα-
γιώς, που γεννήθηκε στον Πολύγυρο Χαλκιδικής το έτος
1987 και έλαβε τελικό βαθμό 12.68074, στο Πρωτοδικείο
Βέροιας.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3092462119/18.07.2019).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 46666/
18.07.2019).
19. Σαμλίδης Ελευθέριος του Γεωργίου και της Πασχα-
λιάς, που γεννήθηκε στο Κιλκίς το έτος 1988 και έλαβε
τελικό βαθμό 12.63019, στο Πρωτοδικείο Κατερίνης.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3022272514/18.07.2019).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 46658/
18.07.2019).
20. Μυλωνάκη- Βομβαρδά Κωνσταντίνα-Παναγιώτα
του Κωνσταντίνου και της Ιωάννας, που γεννήθηκε στο
Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1989 και έλαβε τελικό βαθμό
12.62816, στο Πρωτοδικείο Χαλκιδικής.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1069440558/17.07.2019).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 46651/
17.07.2019).
21. Σωφρονάς Αντώνιος του Δημητρίου και της Άννας,
που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1978 και έλαβε τελι-
κό βαθμό 12.62735, στο Πρωτοδικείο Ξάνθης.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9559143518/18.07.2019).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 46656/
18.07.2019).
22. Λαγανάς Χρήστος του Γεωργίου και της Κωνσταντί-
νος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1984 και έλαβε
τελικό βαθμό 12.61333, στο Πρωτοδικείο Χανίων.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8126274311/24.07.2019).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 48651/
24.07.2019).
23. Παπαδάτου Αικατερίνη-Παρασκευή του Παναγιώ-
τη και της Παναγιώτας, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο
Αττικής το έτος 1989 και έλαβε τελικό βαθμό 12.59698,
στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9659551231/18.07.2019).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 46757/
18.07.2019).
24. Μυλωνάς Αστέριος του Ιωάννη και της Βασιλικής,
που γεννήθηκε στην Κοζάνη το έτος 1983 και έλαβε τε-
λικό βαθμό 12.56388, στο Πρωτοδικείο Λάρισας.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1216689221/17.07.2019).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 46635/
17.07.2019).
25. Γκινάλης Κωνσταντίνος του Γρηγορίου και της
Αικατερίνης, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος
1989 και έλαβε τελικό βαθμό 12.55288, στο Πρωτοδικείο
Χαλκιδικής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"