Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2019

Απόφαση Διορισμού Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας ΔεδομένωνΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/2071 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 5ης Δεκεμβρίου 2019


για τον διορισμό του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της
Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (1) και ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 1,
Έχοντας υπόψη τον κατάλογο υποψηφίων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 30 Οκτωβρίου 2019, σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, ύστερα από δημόσια πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τον διορισμό Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)
Με την απόφαση 2014/886/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), ο κ. Giovanni BUTTARELLI διορίσθηκε ως Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων και ο κ. Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI ως Αναπληρωτής Επόπτης, για την περίοδο από 4 Δεκεμβρίου 2014 έως 5 Δεκεμβρίου 2019.
(2)
Ο κ. Giovanni BUTTARELLI αποβίωσε στις 20 Αυγούστου 2019. Σύμφωνα με το άρθρο 100 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, ο Αναπληρωτής Επόπτης αντικατέστησε τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων για το υπόλοιπο της θητείας του Αναπληρωτή Επόπτη, η οποία λήγει στις 5 Δεκεμβρίου 2019.
(3)
Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων πρόκειται να διοριστεί με κοινή συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για διάστημα πέντε ετών από τις 6 Δεκεμβρίου 2019,
ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
Άρθρο 1
Ο κ. Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI διορίζεται Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων για την περίοδο από τις 6 Δεκεμβρίου 2019 έως τις 5 Δεκεμβρίου 2024.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 5η Δεκεμβρίου 2019.
Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2019.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος
D. M. SASSOLI

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"