Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2022

ΦΕΚ Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας (λειτουργία δικαστηρίων)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 24-1-2022 06.00

 

56

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 2158
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας,


για το διάστημα από τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου
2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 24 Ιανου-
αρίου 2022 και ώρα 6:00.

ΦΕΚ B 67/2022

 

55

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 746
Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/
ΓΠ.οικ.81558/29.12.2021 κοινής υπουργικής
απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δη-
μόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω δια-


σποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο
της Επικράτειας, για το διάστημα από την Πέ-
μπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και
τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00»
(Β’ 6290).


ΦΕΚ B 32/2022

54

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 82927
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.
81558/29.12.2021 κοινής υπουργικής απόφασης
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας,
για το διάστημα από την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανου-
αρίου 2022 και ώρα 6:00» (Β’ 6290).

ΦΕΚ B 6329/2021

 

53

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγεί-
ας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτει-
ας για το διάστημα από την Πέμπτη, 30 Δεκεμ-


βρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 17
Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00.

 

ΦΕΚ B 6290/2021 

52

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 80417
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-


ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από την Παρασκευή, 24 Δεκεμ-
βρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα,
3 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00.


ΦΕΚ B 6214/2021

 

51

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.78616
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από τη Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου
2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 10
Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00.

50

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 77146
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου
2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Δε-
κεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.


ΦΕΚ B 5816/2021
 

49ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 75414
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτει-
ας έως και τη Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021 και
ώρα 06:00
ΦΕΚ B 5673/202149


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 72486
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας,
για το διάστημα από τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου
2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 6 Δεκεμ-
βρίου 2021 και ώρα 06:00
.
ΦΕΚ B 5401/2021

48

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69136
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας,
για το διάστημα από το Σάββατο, 6 Νοεμβρίου


2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Νοεμ-
βρίου 2021 και ώρα 06:00
.

 ΦΕΚ B 5138/2021


47

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 66436
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας,
για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου


2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Νοεμ-
βρίου 2021 και ώρα 06:00.


ΦΕΚ B 4919/2021

47


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας,
για το διάστημα από το Σάββατο, 9 Οκτωβρίου
2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Οκτω-


βρίου 2021 και ώρα 06:00.

 

ΦΕΚ B 4674/2021 

46ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 60400
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας,
για το διάστημα από τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου
2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 11 Οκτω-


βρίου 2021 και ώρα 06:00.

 

ΦΕΚ B 4577/2021 

45ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας,
για το διάστημα από τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου
2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 4 Οκτω-
βρίου 2021 και ώρα 06:00.


ΦΕΚ B 4441/2021 

 

 44

 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.57069
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας,
για το διάστημα από τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρί-
ου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 27
Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.

 

ΦΕΚ B 4337/2021


43

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτει-
ας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμ-
βρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα,
20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.

 ΦΕΚ B 4206/2021

 

42
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείαςαπό τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-

ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας,

για το διάστημα από τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου

2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμ-

βρίου 2021 και ώρα 6:00.ΦΕΚ B 4054/2021


41 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.52666
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας,


για το διάστημα από τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμ-
βρίου 2021 και ώρα 6:00.


ΦΕΚ B 3958/202
1


  40

 Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 51684
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας,
για το διάστημα από τη Δευτέρα, 23 Αυγούστου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 30 Αυγού-
στου 2021 και ώρα 6:00.

  ΦΕΚ B 3899/2021

 

39ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.50907
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 16 Αυγούστου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00.


ΦΕΚ B 3793/2021


38

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 49762
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από τη Δευτέρα, 9 Αυγούστου


2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 16 Αυγού-
στου 2021 και ώρα 6:00.

ΦΕΚ B 3660/2021


37


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.48487
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 9 Αυγού-
στου 2021 και ώρα 6:00.

  ΦΕΚ B 3481/2021

36ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 46819
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021
και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου
2021 και ώρα 6:00.

 

 
ΦΕΚ B 3276/2021

35

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44779
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από την Παρασκευή, 16 Ιουλίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου
2021 και ώρα 6:00.

 

 ΦΕΚ B 3117/2021

34

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 44391
Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.
οικ.43319/09.07.2021 κοινής υπουργικής από-
φασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημό-
σιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασπο-
ράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της
Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12
Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00 έως και την Πέμπτη,
15 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00» (Β΄ 3066).παρατείνεται από τη λήξη της έως και την Παρασκευή,
16 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00

ΦΕΚ B 3112/2021 

 

 33

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 43319
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτει-
ας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου
2021 και ώρα 06:00 έως και την Πέμπτη, 15 Ιου-
λίου 2021 και ώρα 06:00.

ΦΕΚ B 3066/2021 

32ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 41332
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-


ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021
και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021
και ώρα 6:00. 

 31

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 39842
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτει-
ας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου
2021 και ώρα 6:00.

 

ΦΕΚ B 2744/2021  

 

30

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 38197
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτει-
ας για το διάστημα από το Σάββατο, 19 Ιουνίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 28 Ιουνί-
ου 2021 και ώρα 6:00.

 

ΦΕΚ B 2660/2021 

 29

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 36587
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτει-
ας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Ιουνί-
ου 2021 και ώρα 6:00.

 

ΦΕΚ B 2476/2021
 

 28ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 35169
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021


και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021
και ώρα 6:00.


ΦΕΚ B 2366/2021

 

 27ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33506
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021
και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021
και ώρα 6:00.

ΦΕΚ B 2233/2021

26
 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 31950
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021
και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021


και ώρα 6:00.

 

 

ΦΕΚ B 2141/2021  


 25ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από την Παρασκευή, 14 Μαΐου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 24 Μαΐου
2021 και ώρα 6:00.

 

ΦΕΚ B 1944/2021

 

24

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 28503
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-


ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021
και ώρα 6:00 έως και την Παρασκευή, 14 Μαΐου
2021 και ώρα 6:00.

 

ΦΕΚ B 1872/2021

 

  23

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27683
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021
και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021
και ώρα 6:00.

 

ΦΕΚ B 1814/2021
 

 

22

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από τη Μ. Δευτέρα, 26 Απριλί-


ου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 3 Μα-
ΐου 2021 και ώρα 6:00.

 

ΦΕΚ B 1682/2021  

21

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 24489
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από τη Δευτέρα, 19 Απριλίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη M. Δευτέρα, 26
Απριλίου 2021 και ώρα 6:00.

 

ΦΕΚ B 1558/2021  

20


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 22439
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτει-
ας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Απριλίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 19 Απρι-


λίου 2021 και ώρα 6:00.

 

ΦΕΚ B 1441/2021 

19
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20651

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας

από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-

ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτει-

ας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Απριλίου

2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Απρι-λίου 2021 και ώρα 6:00.


ΦΕΚ B 1308/2021

18

 Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 18877 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το

διάστημα από τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00. 


 ΦΕΚ B 1194/2021

17

 Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17698
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτει-
ας για το διάστημα από το Σάββατο, 20 Μαρτίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 29 Μαρ-
τίου 2021 και ώρα 6:00.


 
ΦΕΚ B 1076/2021

16

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτει-
ας για το διάστημα από την Τρίτη, 16 Μαρτίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Μαρ-


τίου 2021 και ώρα 6:00.

ΦΕΚ B 996/2021 

 

 

 15

 ΦΕΚ B 895/2021

 

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 14453
Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/
Γ.Π.οικ.13805/3.3.2021 κοινής υπουργικής
απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δη-
μόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω δια-
σποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο
της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη,
4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη,
16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 843). 14

 ΦΕΚ B 843/2021 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 13805
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτει-
ας για το διάστημα από την Πέμπτη, 4 Μαρτίου
2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτί-
ου 2021 και ώρα 6:00.

 

 

13

ΦΕΚ B 793/2021
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 12639
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτει-
ας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Μαρτί-
ου 2021 και ώρα 6:00.


12

 ΦΕΚ B 648/2021ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 10969
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από τη Δευτέρα, 22 Φεβρουαρί-
ου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρ-
τίου 2021 και ώρα 6:00.

 

 

  11

 ΦΕΚ B 534/2021

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147


Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρί-
ου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρ-
τίου 2021 και ώρα 6:00
.

 

 10ΦΕΚ B 454/2021 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 8378
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID–19 στο σύνολο της Επικράτει-
ας για το διάστημα από το Σάββατο, 6 Φεβρου-
αρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα,
15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00.


 

 

9
(δεύτερη έκδοση διορθωμένη)

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 6877
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας


για το διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρί-
ου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Φε-
βρουαρίου 2021 και ώρα 6:00ΦΕΚ B 341/2021 (δεύτερη έκδοση διορθωμένη)

 

 

8


ΦΕΚ B 186/2021 

 

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 4992


Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Φεβρου-
αρίου 2021 και ώρα 6:00.

 

 

 

 

7


 ΦΕΚ B 89/2021
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο­ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα  από τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.


 
6

ΦΕΚ B 30/2021 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 1293
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουα-
ρίου 2021 και ώρα 6:00.

 

==============================


5


ΦΕΚ B 1/2021


Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 2
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου


2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανου-
άριου 2021 και ώρα 6:00
.

 

 

=============

 

4


ΦΕΚ B 5486/2020


Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρί-


ου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ια-
νουαρίου 2021 και ώρα 6:00.


=====================================3

ΦΕΚ B 5350/2020


Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγεί- ας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού CΟVID - 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το  διάστημα από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως  και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00.


 ====================

 

2

ΦΕΚ B 5255/2020


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 76629

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας

από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-

ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτει-

ας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρί-

ου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020.


=================================================================


 

 

 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτει-
ας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρί-
ου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020.

  

 

2 σχόλια:

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ