Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2021)

ΑΔΣ 11-5-2021,  13-5-2021,  19-5-2021, 21-5-2021, 25-5-2021, 

28-5-2021, 1-6-2021, 3-6-2021, 14-6-2021,  16-6-2021

 

Συνεδρίαση Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου 11ης Μαίου 2021

Προαγωγές Προέδρων Εφετών στο βαθμό του αρεοπαγίτη

 

 

Α/Α        ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ      ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ    ΥΠΗΡΕΤΕΙ

1              ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΟΦΙΑ      ΓΕΩΡΓΙΟΣ             ΑΘΗΝΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟ

2              ΠΡΙΓΓΟΥΡΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       ΑΘΗΝΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟ

Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021

ΦΕΚ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (Ειρ.) - ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ (Πολ/Ποιν-Εισ) -

ΦΕΚ Γ 1341/2021 

 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 27ης Μαΐου 2021, το οποίο
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 34 και 35 του Κώδικα Οργανισμού Δικα-
στηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κ.
ν. 1756/1988 Α΄ 35), όπως ισχύουν και το π.δ. 83/2019
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121)

Κανονισμός λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (δικαστικοί σχηματισμοί). - ΦΕΚ B 2523/2021

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ.ΦΓ8/27878
Κανονισμός λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρί-
ου (δικαστικοί σχηματισμοί).

 

ΔΕΕ: ΓΚΠΔ - προϋποθέσεις ασκήσεως των εξουσιών των εθνικών εποπτικών αρχών για τη διασυνοριακή επεξεργασία δεδομένων

 


Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 103/21

Λουξεμβούργο, 15 Ιουνίου 2021

Απόφαση στην υπόθεση C-645/19 Facebook Ireland κ.λπ.

Γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων (ΓΚΠΔ): Το Δικαστήριο διευκρινίζει τις προϋποθέσεις ασκήσεως των εξουσιών των εθνικών εποπτικών αρχών για τη διασυνοριακή επεξεργασία δεδομένων

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, εθνική εποπτική αρχή μπορεί να ασκήσει την εξουσία της να γνωστοποιεί οποιαδήποτε προβαλλόμενη παράβαση του ΓΚΠΔ ενώπιον δικαστηρίου κράτους μέλους, έστω και αν η ίδια δεν είναι η επικεφαλής αρχή για την επεξεργασία αυτή

ΕΔΔΑ: Απόλυση χωρίς αποζημίωση υπαλλήλου επειδή έκανε “like” σε δημοσιεύσεις στο Facebook!

 


Παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης!

ΑΠΟΦΑΣΗ

Melike κατά Τουρκίας της 15.06.2021 (αριθ. προσφ. 35786/19)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαδίκτυο και ελευθερία έκφρασης υπαλλήλου. Απόλυση λόγω like σε δημοσιεύματα στο Facebook.

Η προσφεύγουσα υπαλλήλος στο Υπουργείο Παιδείας με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου

Η ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΗΡΥΞΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΤΗΣ Ε.Δ.Ε.

 


Η ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΗΡΥΞΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΤΗΣ Ε.Δ.Ε. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΕ: πλαίσιο για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού κατά της COVID-19,

 


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/953 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 14ης Ιουνίου 2021

σχετικά με πλαίσιο για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού κατά της COVID-19, διαγνωστικού της ελέγχου και ανάρρωσης από αυτή (Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ) με σκοπό να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19

 

Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021

N. 4807/2021 Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας στο δημόσιο κτλ

 

ΦΕΚ A 96/2021

Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το

ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλ-

λες επείγουσες ρυθμίσεις.

 

 

 

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ (ΕλΣυν) ΦΕΚ Γ 1331/2021

 ΦΕΚ Γ 1331/2021 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με το από 27.05.2021 Προεδρικό Διάταγμα, που εκ-
δόθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
σύμφωνα: 1) με τις διατάξεις των άρθρων: α) 90 του Συ-
ντάγματος, β) 49, της παρ. 1 του άρθρου 54 και και της
του άρθρου 71 του ν. 1756/1988 (Α' 35) «Κώδικας Ορ-
γανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λει-
τουργών», γ) 2 του ν. 4129/2013 (Α' 52), όπως ισχύει μετά
την τροποποίηση του από το άρθρο 47 του ν. 4745/2020
(Α' 214) δ) της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 1558/1985

Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ξάνθης. - ΦΕΚ B 2521/2021

Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Εισαγγε-
λίας Πρωτοδικών Ξάνθης.

 

Διαχείριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο των καταγγελιών, αναφορών - ΦΕΚ B 2537/2021

 Αριθμ. ΦΓ8/27390 (4)
Διαχείριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο των κα-
ταγγελιών, αναφορών και αιτημάτων ελέγχου
που υποβάλλονται στις υπηρεσίες του.

 

ΕγκΕισΑΠ 5/2021: Ζητήματα σχετικά με την αναδοχή, την υιοθεσία και τη διαδικασία αφαίρεσης της γονικής μέριμνας/επιμέλεια

 


 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Τμήμα Διοίκησης και Προσωπικού

Τηλ.: 210-6411526

Αριθμ. Πρωτ. 5393

Αριθμ. Εγκυκλίου: 5

Αθήνα, 14-6-2021

 

Προς

τους κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών της Χώρας

Θέμα: «Ζητήματα σχετικά με την αναδοχή, την υιοθεσία και τη διαδικασία αφαίρεσης της γονικής μέριμνας/επιμέλειας των ανηλίκων από τους γονείς ή τους ασκούντες την επιμέλεια αυτών».

ΓνμΕισΑΠ 17/2021: πεδίο εφαρμογής του υπολογισμού των ημερών κράτησης κατά το άρθρο 105§7 εδ. τελευτ. πΠΚ


 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ     

ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Τμήμα Διοίκησης&Προσωττικού

τηλ. 2106419332               

Αριθ. Πρωτ.: 3974

Αρ. Γνωμοδότησης: 17

Αθήνα, 14-6-2021

 

 

Προς

Την κα Γενική Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

ΘΕΜΑ: πεδίο εφαρμογής του ευεργετικού υπολογισμού των ημερών κράτησης κατά το άρθρο 105§7 εδ. τελευτ. του προϊσχύσαντος Ποινικού Κώδικα (αναφορικά με αξιόποινες πράξεις τελεσθείσες πριν και μετά την 1-7-2019)

ΕΕΕ: Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες - εισηγήσεις

 


Εισηγήσεις ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΕΕ 10-6-2021

Το δικηγορικό απόρρητο και ο νόμος για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες Διονύσιου Δ. Μουζάκη – Ευρωπαίου Εντεταλμένου

ΕΔΔΑ: Επικοινωνία πατέρα με κόρη 12 ώρες ετησίως στην κατοικία του παιδιού με παρουσία της μητέρας!

 


Επικοινωνία πατέρα με κόρη 12 ώρες ετησίως στην κατοικία του παιδιού με παρουσία της μητέρας! Παραβίαση σεβασμού της οικογενειακής ζωής!

ΑΠΟΦΑΣΗ

Nechay κατά Ρωσίας της 25.05.2021 (αριθ. προσφ. 40639/17)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Δικαίωμα επικοινωνίας πατέρα με παιδί. Δικαστική απόφαση περιόριζε την επικοινωνία σε 12 ώρες ετησίως και καθόριζε ότι οι συναντήσεις έπρεπε να γίνονται στον τόπο κατοικίας του παιδιού σε άλλη χώρα και παρουσία της μητέρας του.

ΣτΕ 540/2021: παράλειψη εργοδότη προδιαγραφών ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία με οθόνες οπτικής απεικόνισης,

 

Περίληψη ΣτΕ 540/2021: Παράνομη παράλειψη του εργοδότη σε περίπτωση μη τήρησης, κατόπιν διενέργειας διαβουλεύσεων, των προβλεπόμενων στο π.δ. 398/1994 [κατ' εφαρμογή της Οδηγίας 90/270/ΕΟΚ] ελάχιστων προδιαγραφών ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία με οθόνες οπτικής απεικόνισης, και ειδικότερα παράνομη παράλειψη λήψης προστατευτικών μέτρων, με πρόβλεψη είτε εναλλακτικών τρόπων εργασίας είτε διαλειμμάτων, ανά δίωρο απασχόλησης ενώπιον οθόνης ηλεκτρονικού υπολογιστή. Υποχρέωση προς αποζημίωση του εργαζομένου, κατά τα άρθρα 105 και 106 ΕισΝΑΚ, εφόσον αποδειχθεί συγκεκριμένη βλάβη της σωματικής υγείας του, αλλά και, ανεξαρτήτως αυτού, υποχρεώση προς αποζημίωση για ηθική βλάβη, συνισταμένη στην εξαιτίας της παράλειψης έκθεση της υγείας του στους αντίστοιχους κινδύνους.

14/06/2021

ΤΟΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕνΔΕ «ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» ΕΠΙ ΚΑΘΥΒΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

 


Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτης, Μέλος ΔΣ της ΕνΔΕ

Κώστας Βουλγαρίδης, Εφέτης, Μέλος ΔΣ της ΕνΔΕ

Νικήτας Βελίας, Ειρηνοδίκης, Μέλος ΔΣ της ΕνΔΕ

Μάνος Φωτάκης, Ειρηνοδίκης, Μέλος ΔΣ της ΕνΔΕ

 

                                                                                                Αθήνα, 14-6-2021

Με αφορμή την έκδοση δικαστικής απόφασης του Πρωτοδικείου Πειραιά, λάβαμε γνώση για αναφορές, τις τελευταίες ημέρες,  εκ μέρους πολιτικού κόμματος, εφημερίδας – κομματικού οργάνου και εκπροσώπου έτερου κόμματος περί «κατάπτυστης απόφασης», «εξοργιστικής απόφασης», «Δικαιοσύνης που λειτουργεί ως το μακρύ χέρι του μνημονιακού κράτους, της ολιγαρχίας και της εργοδοσίας», για «εκδίκαση κατόπιν παραγγελίας των εφοπλιστών», για «απόφαση που εκδόθηκε κατ’ απαίτηση της κυβέρνησης και των εφοπλιστών» κλπ.

Σάββατο, 12 Ιουνίου 2021

ΦΕΚ Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας (λειτουργία δικαστηρίων)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 21-6-2021 06.00

 

 29

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 36587
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτει-
ας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Ιουνί-
ου 2021 και ώρα 6:00.

"Η ΝΕΟΠΑΓΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 290Α ΠΚ",

 

Αθανασία Κυριάκου
Στρατιωτικός Δικαστής Α ΕγκΕισΑΠ: 4/2021 Προϋποθέσεις για την ακούσια νοσηλεία σε ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές. –


 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ     

ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Τμήμα Διοίκησης& Προσωπικού

Τηλ.: 210-6411526           

 

Αθήνα, 11-6-2021

Αρ. Εγκυκλίου: 4

Αριθ. Πρωτ. 1517

 

ΠΡΟΣ

Τους κ. κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών της Χώρας

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις για την ακούσια νοσηλεία σε ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές.

Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης κατά τη συνεδρίαση της 10ης Ιουνίου 2021

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2021

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης κατά τη συνεδρίαση της 10ης Ιουνίου 2021  αποφάσισε τα εξής

 

Α. Προάγονται οι Πρόεδροι Πρωτοδικών

στο βαθμό του Εφέτη

Τι ντροπή για την ανθρωπότητα!


 

Giovanni Brusca: Ένα «τέρας» κυκλοφορεί ξανά ελεύθερον.

Μετά από 25 χρόνια φυλάκισης, το αφεντικό της μαφίας Giovanni Brusca είναι ελεύθερος. Ο Giovanni Brusca είναι Ιταλός μαφιόζος και πρώην μέλος της φυλής Corleonesi της μαφίας της Σικελίας. Είχε μείζονα ρόλο στις δολοφονίες του εισαγγελέα της Επιτροπής Αντιμοφίας Giovanni Falcone το 1992 και του επιχειρηματία Ignazio Salvo, και δήλωσε κάποτε ότι είχε διαπράξει μεταξύ 100 και 200 ​​δολοφονιών.

Στην Χώρα μας το έγκλημα έχει πάρει περίεργες διαστάσεις όπως και οι αποφυλακίσεις γνωστών και μεγάλων εγκληματιών με την εφαρμογή ευεργετικών νόμων, όπως κατήγγειλε

ΕΔΔΑ Δίκη χωρίς αυτοπρόσωπη εμφάνιση του κατηγορουμένου, που παραιτήθηκε ρητά αυτού του δικαιώματος

 


Δίκη χωρίς αυτοπρόσωπη εμφάνιση του κατηγορουμένου, που παραιτήθηκε ρητά αυτού του δικαιώματος! Μη παραβίαση της δίκαιης δίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ

Dijkhuizen κατά Ολλανδίας της 08.06.2021 (αρ. προσφ. 61591/16)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Δίκαιη δίκη. Ρητή και ελεύθερη παραίτηση από τις εγγυήσεις της.

Ο προσφεύγων συνελήφθη στην Ολλανδία για εμπορία ναρκωτικών και καταδικάστηκε πρωτοδίκως σε κάθειρξη εννέα (9) ετών. Άσκησε έφεση και επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα και ενώπιον του δικαστηρίου όταν κρίνεται

Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 90/11-6-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΣΔι

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Θεσσαλονίκη, 11/6/2021
Αρ. πράξης: 90
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.Το άρθρο 5 παρ.2α του ν.3689/2008 «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 164 Α΄), όπως ισχύει
2. Τη με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.36587/10‐6‐2021 κοινή απόφαση κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας,

Διαγωνισμός ΕΣΔι 27η Σειρά

      27η ΣΕΙΡΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
 ............... 

27. 12-6-2021

 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΗΣ 27ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

Προς τους σπουδαστές

της 27ης εκπαιδευτικής σειράς

Με την ευκαιρία της έναρξης των μαθημάτων με φυσική παρουσία, στην ΕΣΔι, σας εύχομαι καλή αρχή με υγεία και δύναμη.

                                                                                       Ο Γενικός Διευθυντής

                                                                        της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών

  

Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2021

ΔΕΕ: αίτηση επικουρικής πραστασίας - εφαρμογή ποσοτικού κριτηρίου

 


Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 101/21

Λουξεμβούργο, 10 Ιουνίου 2021

Απόφαση στην υπόθεση C-901/19 Bundesrepublik Deutschland (Έννοια της «σοβαρής και προσωπικής απειλής»)

Όταν επιλαμβάνονται αιτήσεως επικουρικής προστασίας, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών πρέπει να εξετάζουν το σύνολο των σχετικών περιστάσεων που χαρακτηρίζουν την κατάσταση στη χώρα καταγωγής του αιτούντος προκειμένου να καθορίσουν τον βαθμό έντασης μιας ένοπλης σύρραξης

Η συστηματική εφαρμογή από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ενός ποσοτικού μόνον κριτηρίου, όπως είναι το ελάχιστο όριο θυμάτων μεταξύ των αμάχων, θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλεισμό προσώπων που χρήζουν πράγματι προστασίας

Οι CF και DN, δύο Αφγανοί πολίτες προερχόμενοι από την επαρχία Nangarhar (Αφγανιστάν), υπέβαλαν αιτήσεις ασύλου στη Γερμανία, ενώπιον της Bundesamt fur Migration und Fluchtlinge (Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Προσφύγων, Γερμανία). Κατόπιν της απόρριψης των αιτήσεων αυτών, προσέφυγαν σε δεύτερο βαθμό ενώπιον του Verwaltungsgerichtshof Baden- Wurttemberg (διοικητικού εφετείου Βάδης-Βυρτεμβέργης, Γερμανία), ζητώντας να τους χορηγηθεί επικουρική προστασία.

ΔΕΕ: δάνεια σε ελβετικό φράγκο -υποχρέωση διαφάνειας - παραγραφή

 


Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 100/21

Λουξεμβούργο, 10 Ιουνίου 2021

Απόφαση στην υπόθεση C-609/19 και στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-

776/19 έως C-782/19 BNP Paribas Personal Finance

Σε καταναλωτή που συνήψε δάνειο συνομολογηθέν σε ξένο νόμισμα και ο οποίος αγνοεί τον καταχρηστικό χαρακτήρα ρήτρας δανειακής σύμβασης δεν μπορεί να αντιταχθεί προθεσμία όσον αφορά την επιστροφή των ποσών που καταβλήθηκαν

βάσει της επίμαχης ρήτρας

Η πληροφόρηση που παρέχει ο δανειστής στον καταναλωτή σχετικά με την ύπαρξη του συναλλαγματικού κινδύνου δεν πληροί την απαίτηση διαφάνειας αν στηρίζεται στην υπόθεση ότι η ισοτιμία μεταξύ του λογιστικού νομίσματος και του νομίσματος πληρωμής θα παραμείνει σταθερή

καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης

ΕΔΔΑ: Παράνομο το μποϊκοτάζ του εργατικού συνδικάτου - ΕΟΧ

 


Παράνομο το μποϊκοτάζ του εργατικού συνδικάτου βάσει του δικαίου του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Μη παραβίαση της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι

ΑΠΟΦΑΣΗ

Νορβηγικής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (LO) και της Νορβηγικής Ένωσης Εργαζομένων στις Μεταφορές (NTF) κατά Νορβηγίας  (αριθ. 45487/17)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕνΔΕ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

                  


 

 

 

ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 213 2156114 –  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71 – e- mail: endikeis@otenet.gr

 

                                                                                                   Αθήνα, 10-6-2021

                                                                                                           Αρ. Πρωτ.:194

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

 

Το σχέδιο νόμου για τα εργασιακά που εισήχθη στη Βουλή φαίνεται να κανονικοποιεί την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και να ανατρέπει την ουσία του προοδευτικού για την εποχή του συνδικαλιστικού νόμου 1264/82. Κυρίως όμως κλονίζει τη Συνταγματική ισορροπία ανάμεσα στο δικαίωμα της ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής και στην υποχρέωση του Κράτους να μεριμνά για την «ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου πληθυσμού» και να διασφαλίζει την ανεμπόδιστη άσκηση συνδικαλιστικών δικαιωμάτων ιδιαίτερα το δικαίωμα στην απεργία (άρθρα 22 και 23 Σ).

ΑΠ 236/2020: Ανακοπή του 933 και 936 ΚΠολΔ από μη οφειλέτη - δικαίωμα άσκησης και των δύο ανακοπών

 Απόφαση 236 / 2020    (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

Αριθμός 236/2020

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Γ' Πολιτικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Ασπασία Μαγιάκου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Παρασκευή Καλαϊτζή, Αναστασία Περιστεράκη, Λάμπρο Καρέλο-εισηγητή, Ανθή Γκάμαρη, Αρεοπαγίτες.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 4 Δεκεμβρίου 2019, με την παρουσία και της γραμματέως Σπυριδούλας Τζαβίδη, για να δικάσει την εξής υπόθεση μεταξύ:
Της αναιρεσείουσας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "..., Ανώνυμη Ξενοδοχειακή, Τουριστική, Εμπορική, Κατασκευαστική και Κτηματική, Αεροπορική και Ναυτιλιακή Εταιρεία", διακριτική τίτλο "... ΑΕ" και έδρα το …, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Γεώργιο Ξανθούλη.
Της αναιρεσίβλητης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Γ. Π. Σ., Τουριστικές Επιχειρήσεις, Ανώνυμος Βιοτεχνική και Ξενοδοχειακή Εταιρεία" και έδρα την Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον εκκαθαριστή της Ι. Α., ο οποίος παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Γεώργιο Ορφανίδη.

ΑΠ 662/2020: κήρυξη αλλοδαπής απόφασης εκτελεστής - έννοια διατροφής - επιδίκαση ποσού με χαρακτήρα αναδιανεμητικό-επανορθωτικό

Κανονισμός 44/2001 - κήρυξη αλλοδαπής απόφασης εκτελεστής - έννοια διατροφής - δεν αποτελεί διατροφή η επιδίκαση  εφ' άπαξ ποσού με χαρακτήρα αναδιανεμητικό-επανορθωτικό

 

 

 Απόφαση 662 / 2020    (Α2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

Αριθμός 662/2020

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

A2' Πολιτικό Τμήμα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (Εισ) - ΦΕΚ Γ 1303/2021

ΦΕΚ Γ 1303/2021 

 

 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 2ας Ιουνίου 2021, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
90 του Συντάγματος, των άρθρων 49, 51, 52 και 78 του
Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης
Δικαστικών Λειτουργών (κ.ν. 1756/1988, Α’35), όπως
ισχύουν, της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός
επικράτειας» (Α’ 94), το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟ ΖΗΜΙΟΓΟΝΟ ΔΡΑΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. H ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΊΑΣ (ΣτΕ Ολ 799-803/2021)

 

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟ ΖΗΜΙΟΓΟΝΟ ΔΡΑΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. H ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΊΑΣ (ΣτΕ Ολ 799-803/2021)

Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ:

(1)Θεμελιώδες στοιχείο της αρχής της νομιμότητας στη χώρα μας είναι η καθιέρωση της ευθύνης του κράτους προς αποζημίωση για ζημίες που προκαλούν οι δημόσιες αρχές σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα(άρθρο 105 ΕισΝΑΚ). Παράλληλα η Ευρωπαϊκή Ένωση  και η δράση της διέπεται και εκείνη από την αρχή της νομιμότητας, όπου στο άρθρο 288 της Συνθήκης Ε.Κ. (ΣΕΚ) καθιερώνεται ρητά η υποχρέωση της Κοινότητας για αποκατάσταση των ζημιών που προξενούν τα όργανα ή οι υπάλληλοί της κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η  νομολογία  του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) έχει πλέον θεμελιώσει την εξωσυμβατική ευθύνη των κρατών μελών προς αποζημίωση όταν τα εθνικά όργανα προκαλούν ζημιά στους ιδιώτες από τη μη εφαρμογή ευρωπαϊκού δικαίου (βλ. Υποθέσεις Francovich and Bonifaci (C-6,9/90, Απόφαση Brasserie du pecheur (C-46/93) ). 

ΕΔΔΑ: Υπερβολική χρήση σωματικής βίας από αστυνομικούς κατά την έρευνα σπιτιών υπόπτων.

 

Υπερβολική χρήση σωματικής βίας από αστυνομικούς κατά την έρευνα σπιτιών υπόπτων. Προσβολή της αξιοπρέπειας των υπόπτων, αλλά όχι των μελών της οικογένειάς τους

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ilievi και Ganchevi κατά Βουλγαρίας της 8.6.2021 (αρ. 69154/11 και 69163/11)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΝΟΙΞΕ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2021

 


 

 

2.  10-6-2021

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α. 1128
Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολο-
γίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 των
νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του
άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και καθορισμός δι-
καιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές - Υπο-
βολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοι-
νωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος

Δημόσια Διαβούλευση "Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας"

 


Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Τροποποίηση του ν. 4557/2018 – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου»

Τίθεται από σήμερα, Τετάρτη 9.6.2021 και ώρα 18: 00, σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική