Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024

Χρονικά Δικονομικού Δικαίου | Ιανουάριος - Μάρτιος 2024

 


Κυκλοφόρησε το  τεύχος 1/2024 (Ιανουάριος - Μάρτιος) του περιοδικού ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ

 Αποχαιρετισμός στον ομότιμο Καθηγητή Κ. Μπέη (3)

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

• Ευαγγελία Ν. Ποδηματά Ειδικά ζητήματα εφαρμογής του Ν. 4800/2021 (4)

• Ιωάννης Π. Μαντζουράνης Κατάσχεση εμπραγμάτως ασφαλισμένης απαίτησης και προστασία των ασφαλειοδοτών (24)

• Στέφανος Καραμέρος Ζητήματα αποδεικτικής ισχύος των οπτικοακουστικών μέσων      (48)

• Χριστόφορος Π. Τσαβατόπουλος Ο κανόνας Henderson του αγγλικού δικαίου και ο μέσω του δεδικασμένου αποκλεισμός μη προταθέντων και μη εξετασθέντων ισχυρισμών και αιτημάτων στο πλαίσιο του ενωσιακού δικαίου για την αναγνώριση αλλοδαπών αποφάσεων (64)

 ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• ΑΠ 164/2023: Ο κατ’ άρθρον 544 αρ. 6 ΚΠολΔ λόγος αναψηλαφήσεως στοιχειοθετείται όταν η προσβαλλόμενη απόφαση στηρίζεται σε πλαστά έγγραφα (ή και σε πλαστά έγγραφα), εφόσον η πλαστότητα αναγνωρίστηκε με αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου· δεν απαιτείται καταδίκη για πλαστογραφία (με παρατηρήσεις Π. Κολοτούρου) (99)

• ΑΠ 169/2023: Έννοια εκκαθαρισμένης απαίτησης κατ’ άρθρο 916 ΚΠολΔ, ιδίως όταν εκτελεστός τίτλος είναι συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η αναγραφή στον εκτελεστό τίτλο (συμβολαιογραφικό έγγραφο) δύο διαφορετικών οφειλόμενων ποσών καθιστά μη εφικτό τον προσδιορισμό του υπολοίπου της οφειλής του καθ’ ου (με παρατηρήσεις Δ. Παπανικολάου) (104)

• ΑΠ 181/2023: Παράλειψη καταβολής δικαστικού ενσήμου. Άρνηση εφαρμογής από το δικαστήριο του άρθρ. 227 ΚΠολΔ και υπόδειξη προς την ερημοδικασθείσα ενάγουσα να ασκήσει ανακοπή ερημοδικίας (με παρατηρήσεις Ευ. Ποδηματά) (114)

• ΑΠ 211/2023: Εγγυητής και πρωτοφειλέτης θεωρούνται αναγκαίοι ομόδικοι, εφόσον και στο μέτρο που αντικείμενο της δίκης είναι η θεμελίωση (ή μη) εγγυητικής ευθύνης και ο εγγυητής δεν προβάλλει προσωπικές ενστάσεις αναφορικά με την ύπαρξη της ασφαλιζόμενης απαίτησης. O αναγκαίος ομόδικος, ο οποίος δεν μετέσχε στη δίκη και αντιπροσωπεύθηκε πλασματικά από τους λοιπούς ομοδίκους, δικαιούται σε άσκηση ανακοπής ερημοδικίας (με παρατηρήσεις Ιω. Μαντζουράνη) (135)

• ΑΠ 365/2023: Η παράβαση των διδαγμάτων της κοινής πείρας ως αναιρετικός λόγος. Έννοια διδαγμάτων κοινής πείρας (με παρατηρήσεις Εμμ. Μαυραντωνάκη) (146)

• ΑΠ 459/2023: Προϋποθέσεις ορισμένου της αίτησης επίδειξης εγγράφου κατά τα άρθρα 450 επ. ΚΠολΔ. Στην αίτηση απαιτείται να προσδιορίζεται το έγγραφο του οποίου ζητείται η επίδειξη, να περιγράφεται με ακρίβεια το περιεχόμενό του, το οποίο πρέπει να είναι πρόσφορο για άμεση ή έμμεση απόδειξη ή ανταπόδειξη λυσιτελούς ισχυρισμού, καθώς και να γίνεται επίκληση της κατοχής του εγγράφου από τον αντίδικο κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως (με παρατηρήσεις Δ. Μηχιώτη) (151)

• ΑΠ 1436/2023 και ΑΠ 1752/2023: Απορριπτομένης της αγωγής κατ’ ουσίαν λόγω μη καταβολής του οφειλόμενου τέλους δικαστικού ενσήμου, παραδεκτώς ασκείται έφεση, μόνος λόγος της οποίας είναι η εκ των υστέρων καταβολή του. Χρονικά όρια επιτρεπτής εκ των υστέρων καταβολής του δικαστικού ενσήμου (με κοινές παρατηρήσεις Αγγ. Χαραλαμπίδου) (162)

• ΜΕφΑθ 1963/2023: Τόσο η συντηρητική  όσο και η αναγκαστική κατάσχεση χρηματικής απαιτήσεως στα χέρια τρίτου συντελούνται με μόνη την επίδοση κατασχετηρίου εγγράφου στον τρίτο, οπότε και επέρχονται όλες οι προβλεπόμενες στον νόμο ουσιαστικές και δικονομικές συνέπειες της κατασχέσεως τόσο για τον οφειλέτη όσο και για τον τρίτο (με παρατηρήσεις Π. Κολοτούρου) (169) 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 ΔικΕΕ C-567/21: Ερμηνεία του άρθρου 33 του Κανονισμού (ΕΚ) 44/2001. Έκταση δεσμευτικότητας εθνικού δικονομικού κανόνα του κράτους προέλευσης της απόφασης, ο οποίος επιτάσσει την υποχρεωτική σώρευση σε μία αγωγή όλων των αιτημάτων που έχουν ως γενεσιουργό λόγο την ίδια σύμβαση εργασίας (με παρατηρήσεις Χρ. Λαμπρόπουλου) (182)

• ΔικΕΕ C-497/22: Ερμηνεία άρθρου 24 σημ. 1 εδ. α΄ ΚανΒρ Ια. Έννοια «μίσθωσης ακινήτου». Σύμβαση βραχυχρόνιας παραχώρησης της χρήσης μπανγκαλόου, η οποία περιλαμβάνει, πέραν της παραχώρησης της χρήσης του εν λόγω ακινήτου σε ιδιώτη-καταναλωτή, και δέσμη λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται αντί συνολικού τιμήματος, δεν εμπίπτει στην έννοια των «μισθώσεων ακινήτων» του άρθρ. 24 σημ. 1 εδ. α΄ ΚανΒρ Ια (με παρατηρήσεις Αθ. Καστανίδη) (196)

• ΑΠ 170/2023: Προϋποθέσεις χαρακτηρισμού απόφανσης αλλοδαπού δικαιοδοτικού οργάνου ως «δικαστικής απόφασης» κατά την έννοια των άρθρων 323 και 905 παρ. 1-4 ΚΠολΔ. Ο τύπος τον οποίο πρέπει να περιβάλλεται η ως άνω απόφανση, αλλά και οι όροι του κύρους αυτής, αποτελούν ζητήματα κρινόμενα με βάση το αλλοδαπό δίκαιο που ισχύει στον τόπο έκδοσης. Αδιάφορη για το κύρος και την υπόστασή της είναι και η κατά τους ημεδαπούς δικονομικούς κανόνες καθοριζόμενη μορφή της, έστω και αν δεν πληρούνται οι όροι κανόνων που αφορούν στην ελληνική δημόσια τάξη (213)

 ΛΟΙΠΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

 ΑΠ 119/2023: Η επίκληση και η προσκομιδή μαγνητοταινίας ως ιδιωτικού εγγράφου πρέπει να συνοδεύεται, επί ποινή απαραδέκτου (αναλογική εφαρμογή του άρθρου 454 ΚΠολΔ), από έγγραφο κείμενο που περιέχει τις αποτυπωθείσες στη μαγνητοταινία ομιλίες· η δε ακρίβεια της μεταφοράς πρέπει να βεβαιώνεται από αρμόδιο όργανο (όπως ο δικηγόρος) (222)

• ΑΠ 124/2023: Ξενόγλωσσο έγγραφο που προσάγεται ως αποδεικτικό μέσο στο δικαστήριο πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφρασή του, επικυρωμένη από το Υπουργείο Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο πρόσωπο· διαφορετικά θεωρείται ότι δεν πληροί τους όρους του νόμου ως αποδεικτικό μέσο (228)

• ΑΠ 140/2023: Σύμφωνη με τα άρθρα 20 παρ. 1 του Συντάγματος και 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ η επιβολή με τον Ν. ΓΠΟΗ/1912 τέλους δικαστικού ενσήμου, η παράλειψη καταβολής του οποίου επάγεται την κατ’ ουσίαν απόρριψη της αγωγής λόγω ερημοδικίας του ενάγοντος (229)

• ΑΠ 172/2023: Απαράδεκτος ως αλυσιτελής ο κατ’ άρθρον 559 αρ. 14 ΚΠολΔ αναιρετικός λόγος, εφόσον η μεν αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση δέχτηκε την προβληθείσα ένσταση παραγραφής ως αποδεικνυόμενη τόσο με έγγραφα όσο και με δικαστική ομολογία, ο δε αναιρεσείων δεν έπληξε και την επάλληλη αιτιολογία της αναιρεσιβαλλομένης, σύμφωνα με την οποία η ένσταση της παραγραφής αποδεικνύεται όχι μόνον εγγράφως αλλά και με ομολογία της αναιρεσίβλητης που περιέχεται στην ασκηθείσα από αυτήν αγωγή (233)

• ΜΕφΠειρ 385/2023: Έφεση. Η εξέταση του παραδεκτού προηγείται της έρευνας του βασίμου και στην περίπτωση της ερημοδικίας του εκκαλούντος (234)

• ΜΕφΠειρ 662/2023: Εξουσίες τεχνικών συμβούλων των διαδίκων. Ηλεκτρονικό οπτικοακουστικό υλικό με τη μορφή usb-stick, όπου αποτυπώνεται η συνεδρία του τεχνικού συμβούλου με ανήλικο στο πλαίσιο δίκης αφορώσας στη γονική μέριμνα, αποτελεί παράνομο αποδεικτικό μέσο (235)

• ΠΠρΑθ 424/2024: Καθ’ ύλην αρμοδιότητα για την εκδίκαση υποθέσεων με αντικείμενο ιδιωτικές διαφορές βασιζόμενες στο εθνικό και ενωσιακό δίκαιο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της ενέργειας και της προστασίας προσωπικών δεδομένων (239)

• ΠΠρΑθ 471/2024: Αναγκαίο περιεχόμενο της παυλιανής αγωγής. Υποχρέωση τήρησης της διαμεσολαβητικής διαδικασίας σε δίκες με διάδικο το ελληνικό Δημόσιο δεν υφίσταται (242)

• ΜΠρΕυρ 118/2022: Συμβάσεις δημοσίων έργων. Αν ορισμένη σύμβαση έργου έχει καταρτισθεί προφορικά, το δικαστήριο εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να αξιολογήσει το περιεχόμενό της ούτε να διαγνώσει αν περιέχει ρήτρες που εξασφαλίζουν προνομιακό καθεστώς υπέρ του Δημοσίου. Διαφορές που απορρέουν από τέτοιες συμβάσεις είναι σε κάθε περίπτωση ιδιωτικού δικαίου (245)

• ΜΠρΕυρ 85/2023: Προστασία οιονεί νομής. Γεγονότα σχετιζόμενα με στοιχεία της νομοτυπικής μορφής προστατευτικού της οιονεί νομής κανόνα του ουσιαστικού δικαίου, αλλά μη διαλαμβανόμενα στο δικόγραφο της αίτησης για τη λήψη προσωρινών μέτρων εξασφαλιστικών της οιονεί νομής, δεν λαμβάνονται υπόψη από το δικαστήριο, έστω και αν προέκυψαν κατά την ενώπιόν του αποδεικτική διαδικασία. Η σχετική αίτηση πάσχει νομική αοριστία, μη δυνάμενη να θεραπευθεί με προφορική συμπληρωματική δήλωση ή με το γραπτό προαιρετικό σημείωμα (251)

• ΜΠρΡεθ 167/2023:  Ζητήματα καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητας προς εκδίκαση αγωγών με αντικείμενο άκυρες, ακυρώσιμες και ανυπόστατες αποφάσεις γενικής συνέλευσης α.ε. (254)

• ΜΠρΛαμ 43/2024: Παραδεκτή η σώρευση αφενός ανακοπής προς ακύρωση διαταγής πληρωμής μισθωμάτων και αφετέρου ανακοπής προς ακύρωση επιταγής προς εκτέλεση της ίδιας διαταγής (257)

 

https://www.sakkoulas.com/chronika-dikonomikou-dikeou/chronika-dikonomikou-dikaiou-ianouarios-martios-2024/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ