Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023

Η ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023)

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Η ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

 

 

N. 5055/2023 Ενσωμάτωση της Οδηγίας - διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών

 

N. 5055/2023

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2121 του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της

Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 όσον αφορά τις διασυνο-

ριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις

κεφαλαιουχικών εταιρειών και επείγουσες δια-

τάξεις για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

 

 

ΣτΕ Ολ 1537/2023: πριμοδότηση διακριθέντων αθλητών - δεν αντίκειται στις αρχές της ισότητας

 

Η πριμοδότηση διακριθέντων αθλητών για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν αντίκειται στις αρχές της ισότητας, αξιοκρατίας και ορθολογικής οργάνωσης της εκπαίδευσης. Οι πανελλήνιοι αγώνες δεν είναι ήσσονος σημασίας.

ΣτΕ Ολ 1537/2023

Πρόεδρος: Ευαγγελία Νίκα, Πρόεδρος ΣτΕ
Εισηγητής: Σταυρούλα Κτιστάκη, Σύμβουλος

ΣτΕ Ολ 1537/2023: Η πριμοδότηση διακριθέντων αθλητών για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν αντίκειται στις αρχές της ισότητας, αξιοκρατίας και ορθολογικής οργάνωσης της εκπαίδευσης. Οι πανελλήνιοι αγώνες δεν είναι ήσσονος σημασίας.


Με την 1537/2023 απόφαση της Ολομέλειας επιλύθηκε προδικαστικό ερώτημα, υποβληθέν από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών στο πλαίσιο εκδίκασης αιτήσεως ακυρώσεως κατά της Φ.253/111357/Α5/27.8.2020 αποφάσεως της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων υπό τον τίτλο «Κύρωση πινάκων εισαγομένων στα Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 των υποψηφίων οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων 2020 με το Νέο σύστημα εισαγωγής του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α′), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». Η ακύρωση της ως άνω αποφάσεως εζητείτο κατά το μέρος που εισήχθησαν στις Ιατρικές Σχολές της χώρας, κατά παράλειψη της αιτούσας, υποψήφιοι με την κατηγορία των διακριθέντων αθλητών, και συγκεκριμένα: α) υποψήφιοι που εισήχθησαν, λόγω πολύ υψηλών αθλητικών διακρίσεων, χωρίς συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις, καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων και χωρίς ποσοτικό περιορισμό (εδάφιο α′ της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999) και β) υποψήφιοι που εισήχθησαν σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) του αριθμού των εισακτέων, κατόπιν συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις και προσαυξήσεως της βαθμολογίας τους λόγω αθλητικών διακρίσεων (εδάφιο δ′ της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗ 2023

 


ΕΔΔ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για συνάντηση με Υπουργό Δικαιοσύνησ

 


 

 

 

 

ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Λ.Ριανκούρ 85, γρ. 217–218, 2ος όροφος
Αμπελόκηποι–Αθήνα, ΤΚ 115-24
Τηλ 210-6996688 και 210-6980777
FAX: 210-6998848
e-mail:enosidioikitikondikaston@yahoo.gr
enosidioikitikondikaston@gmail.com

Αθήνα, 29.09.2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΔΔΑ: Ανάρτηση στο Facebook που προσέβαλλε την τιμή του Προέδρου της Ένωσης Επιμελητηρίων και Χρηματιστηρίων.

 


Ανάρτηση στο Facebook που προσέβαλλε την τιμή του Προέδρου της Ένωσης Επιμελητηρίων και Χρηματιστηρίων. Η καταδίκη για εξύβριση παραβίασε την ελευθερία της έκφρασης 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Doğudan κατά Τουρκίας της 26.09.2023 (αρ. προσφ. 12256/21) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Καταδίκη του προσφεύγοντος για ανάρτηση που είχε δημοσιεύσει στον λογαριασμό του στο Facebook. Στην ανάρτηση αυτή εξαπέλυε κατηγορίες κατά του Προέδρου της Ένωσης Επιμελητηρίων και Χρηματιστηρίων της Τουρκίας βλάπτοντας την τιμή και την υπόληψή του.Κατηγορήθηκε για εξύβριση και καταδικάστηκε σε πρόστιμο.

ΕΔΔΑ: Απόρριψη έφεσης ως απαράδεκτης λόγω μη καταβολής δικαστικών τελών. Παραβίαση δίκαιης δίκης

 ΑΠΟΦΑΣΗ

SEDRAKYAN κατά Αρμενίας της 26.09.2023 ( αριθ. προσφ.  5337/13)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η κατοικία του προσφεύγοντος απαλλοτριώθηκε και εκπλειστηριάστηκε. Άσκησε αγωγή αποζημίωσης η οποία απορρίφθηκε ως απαράδεκτη στο Εφετείο λόγω μη καταβολής δικαστικών τελών παρά του ότι δεν είχαν προσδιοριστεί επακριβώς από το δικαστήριο.

ΦΕΚ ΑΝΑΚΡΙΤΩΝ - ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ Τεύχος Γ’ 2527/29.09.2023

Τεύχος Γ’ 2527/29.09.2023

 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 22 Σεπτεμβρίου 2023,
που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(ν. 4938/2022, Α’ 109).
2. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).
3. Την 587/3.8.2023 πρόταση της Προϊσταμένης του
Πρωτοδικείου Ξάνθης και την 3885/4.8.2023 γνώμη της
Αντεισαγγελέα Εφετών Θράκης.
4. Την 12/2.8.2023 πρόταση του Τριμελούς Συμβου-
λίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και
την 5436/9.8.2023 γνώμη της Εισαγγελέα Εφετών Θεσ-
σαλονίκης.

ΦΕΚ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ - Τεύχος Γ’ 2534/29.09.2023

Τεύχος Γ’ 2534/29.09.2023

 

 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 28ης Σεπτεμβρίου 2023,
που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90
του Συντάγματος, των άρθρων 59, 63 και 91 του Κώδι-
κα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστι-
κών λειτουργών (νόμος 4938/2022, Α’109), του άρθρου
567 παράγραφος 3 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

ΔΕΕ: Διαδικτυακά βιντεοπαιχνίδια- γεωγραφικός αποκλεισμός που εφαρμόζεται στα κλειδιά ενεργοποίησης της πλατφόρμας Steam


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου στην υπόθεση T-172/21 | Valve Corporation κατά Επιτροπής
Διαδικτυακά βιντεοπαιχνίδια: το Γενικό Δικαστήριο επιβεβαιώνει ότι ο γεωγραφικός αποκλεισμός που εφαρμόζεται στα κλειδιά ενεργοποίησης της πλατφόρμας Steam συνιστά παράβαση του δικαίου του ανταγωνισμού της Ένωσης

 

ΕΕ: η Επίσημη Εφημερίδα πράξη προς πράξη


Από την 1η Οκτωβρίου 2023 η Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επίσημη Εφημερίδα) αλλάζει και θα δημοσιεύεται πράξη προς πράξη.

Στη νέα της μορφή, η Επίσημη Εφημερίδα δεν θα είναι πλέον μια συλλογή πράξεων με πίνακα περιεχομένων. Αντιθέτως, κάθε πράξη θα δημοσιεύεται μεμονωμένα σε μορφή PDF ως αυθεντική Επίσημη Εφημερίδα.

Η δημοσίευση πράξη προς πράξη είναι ένας πιο ευέλικτος,

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΕΔΡΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΣ - Τεύχος Γ’ 2221/05.09.2023

 πρώτη ανάρτηση 7-9-2023 2,11

upd 30-9-2023 (διόρθωση Τεύχος Γ’ 2500/27.09.2023)

 

Τεύχος Γ’ 2221/05.09.2023

 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 31ης Αυγούστου 2023
που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90
του Συντάγματος, των άρθρων 59, 63, 88 και 91 του Κώ-
δικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστι-
κών Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109), της υποπαρ. Δ9
«Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτει-
ας» της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94),
το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131) και την 76/2023
απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολι-
τικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, προάγονται κατ’ εκλογή,
στο βαθμό του Πρωτοδίκη οι κατωτέρω Πάρεδροι Πρω-
τοδικείου
που έχουν τα νόμιμα προσόντα και τοποθε-
τούνται σε κενές οργανικές θέσεις Πρωτοδικών, ως εξής:

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ (Πολ/Ποιν) - Τεύχος Γ’ 2305/11.09.2023

πρώτη ανάρτηση 12-9-2023 8,46

upd 30-9-2023 διόρθωση Τεύχος Γ’ 2500/27.09.2023

 

 

  Τεύχος Γ’ 2305/11.09.2023    

 

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Προέδρων Εφετών σε Αρεοπαγίτες

Προέδρων Πρωτοδικών σε Εφέτες

Πρωτοδικών σε Προέδρους Πρωτοδικών

Εφετών σε Προέδρους Εφετών

 

Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023

Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Σύμφωνα με το άρθρο  71   ΕισΝΚΠολΔ «Στις εργατικές διαφορές καθώς και στη διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής οφειλόμενου μισθού δεν καταβάλλεται το κατά το νόμο ΓΠΟΗ/1912 (Α΄ 3) δικαστικό ένσημο, για το μέχρι του ποσού της εκάστοτε καθ’ ύλην αρμοδιότητας του ειρηνοδικείου αίτημα της αγωγής ή της αίτησης αντίστοιχα. Στις περιπτώσεις εργατικών διαφορών, καθώς και αιτήσεων για την έκδοση διαταγής πληρωμής οφειλόμενου μισθού, για τις οποίες καταβάλλεται δικαστικό ένσημο, αυτό καθορίζεται σε ποσοστό τέσσερα τοις χιλίοις (4‰) επί της αξίας του αντικειμένου της αγωγής, της αίτησης ή άλλου δικογράφου που υποβάλλεται σε οποιοδήποτε δικαστήριο του Κράτους και υπόκειται σε δικαστικό ένσημο κατά τις οικείες διατάξεις.».   

 

N. 5053/2023: Για την ενίσχυση της εργασίας κλπ

 

 


Για την ενίσχυση της εργασίας - Ενσωμάτωση της

Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου

2019 - Απλοποίηση ψηφιακών διαδικασιών και

ενίσχυση της Κάρτας Εργασίας - Αναβάθμιση της

επιχειρησιακής λειτουργίας του Υπουργείου Ερ-

γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Επιθε-

ώρησης Εργασίας

 

 

Ορισμός Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού πρόσληψης προσωπικού του αστυνομικού τομέα της Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας. Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 1018/25.09.2023

Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 1018/25.09.2023

 

 4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 48022οικ.
Ορισμός Προέδρου και μελών της Κεντρικής
Επιτροπής Διαγωνισμού του Υπουργείου Δικαι-
οσύνης για την πρόσληψη του προσωπικού του
αστυνομικού τομέα της Υπηρεσίας Δικαστικής
Αστυνομίας.
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:

Πρακτικά Συνεδρίασης Έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, 186/18-09-2023


 


 

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 και 2 του Καταστατικού της ΕνΔΕ, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων συγκάλεσε έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο, κατ’ εξαίρεση διαδικτυακά (λόγω απουσίας μελών του Δ.Σ. προς εκπροσώπηση της ΕνΔΕ στην  ετήσια σύνοδο της Διεθνούς Ένωσης Δικαστών), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα:

 

 

Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023

Ορισμός Εκπροσώπου Τύπου της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου

 


 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

 

Αθήνα, 25-9-2023

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προτάσεις για νέο δικαστικό χάρτη και κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών

 Πάνος Βασταρούχας

 

 Ειρηνοδίκης

 Αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ. της ΕΝΔΕ

 Αφροδίτη Σακελλαροπούλου

 

 Πταισματοδίκης

 Αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ. της ΕΝΔΕ

 

 

 

 

ΑΠΔΠΧ: Έργο byDefault: Έναρξη πιλοτικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Collab.dpa.gr


 

Έργο byDefault: Έναρξη πιλοτικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Collab.dpa.gr – Πρόσκληση σε εκδήλωση

  1. Έναρξη πιλοτικής λειτουργίας της πλατφόρμας

H Αρχή ανακοινώνει την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων των επαγγελματιών του χώρου της προστασίας δεδομένων. Η πλατφόρμα είναι πλέον διαθέσιμη στο κοινό μέσω της διεύθυνσης ιστού:

Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ (ΣτΕ) Τεύχος Γ’ 2444/22.09.2023

Τεύχος Γ’ 2444/22.09.2023

 

 

 4 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 19 ης Σεπτεμβρίου 2023
που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα άρθρα 88 παρ. 6 και 90
του Συντάγματος, τα άρθρα 59 παρ. 1 και 5, 78 και 79
του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστα-
σης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109), της

ΕΔΔΑ: Απαγόρευση εξαγωγής γαμετών για υποβοηθούμενη μεταθανάτια αναπαραγωγή


Η απαγόρευση εξαγωγής γαμετών για υποβοηθούμενη μεταθανάτια αναπαραγωγή σε χώρα που την επιτρέπει, δεν παραβίασε το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή 

AΠΟΦΑΣΗ

Baret και Caballero κατά  Γαλλίας της 14.09.2023  (αριθ.προσφ. 22296/20 και 37138/20) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

 

Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΣ - ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ

20/09/2023 Ανακοίνωση για αιτήσεις μετάθεσης ή τοποθέτησης Εισαγγελικών Λειτουργών Οκτωβρίου 2023.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

(ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ)

ΕΣΔι: πρόσκληση εισηγητών - Ψηφιακή Διοικητική Δικαιοσύνη α)Η Επεξεργασία της Ψηφιακής Δικογραφίας από τον Δικαστή στο ΟΣΔΔΥ-ΔΔ β)Η Προοπτική Χρήσης Συστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης»

 


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εισηγητών για Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με Θέμα «Ψηφιακή Διοικητική Δικαιοσύνη α)Η Επεξεργασία της Ψηφιακής Δικογραφίας από τον Δικαστή στο ΟΣΔΔΥ-ΔΔ β)Η Προοπτική Χρήσης Συστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης» (Κατεύθυνσης Διοικητικής Δικαιοσύνης)


15 Σεπτεμβρίου, 2023
Ανακοινώσεις, Προσκλήσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εισηγητών – δείτε εδώ

Συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης. Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 990/19.09.2023

Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 990/19.09.2023

 

 

 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 38481 οίκ.
Συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολά-
βησης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 10 του ν. 4640/2019 «Διαμε-
σολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις- Περαιτέ-
ρω εναρμόνιση προς Οδηγία 2008/52 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 190).
2. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 131).

«Οι γυναίκες στο προσκήνιο: οι κατακτήσεις και η επόμενη μέρα»

 


Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) διοργανώνει εκδήλωση στη μνήμη της Σοφίας Κουκούλη-Σπηλιωτοπούλου με θέμα: «Οι γυναίκες στο προσκήνιο: οι κατακτήσεις και η επόμενη μέρα», την Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 5.00 μ.μ., στο Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης», Κεντρικό Κτήριο ΕΚΠΑ, Πανεπιστημίου 30 (βλ. συν. «Πρόγραμμα»).

 

 

 

 

 

 

ΔΕΕ: Επαναφορά ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα 

Αριθ. 145/2023 : 21ης Σεπτεμβρίου 2023
Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-143/22
ADDE κ.λπ.
 
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Επαναφορά ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα: η οδηγία για την επιστροφή εφαρμόζεται σε κάθε υπήκοο τρίτης χώρας που εισέρχεται στο έδαφος κράτους μέλους χωρίς να πληροί τις προϋποθέσεις εισόδου, παραμονής ή διαμονής
 
 
 
 

Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023

Ευχές της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου για το νέο Δικαστικό ΈτοςΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ

ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2023Αρ Πρωτ 6631
Προς

Όλους τους Εισαγγελικούς Λειτουργούς της Χώρας

Αγαπητές και Αγαπητοί μου συνάδελφοι,

Σας εύχομαι καλή δικαστική χρονιά με υγεία.

Νέος Οικονομικός Εισαγγελέας ο Παναγιώτης Καψιμάλης

 Νέος προϊστάμενος της Οικονομικής Εισαγγελίας επιλέχθηκε από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, μετά την αποχώρηση του Χρήστου Μπαρδάκη, ο Εισαγγελέας Εφετών, Παναγιώτης Καψιμάλης.

 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ

 

ΕνΔΕ: ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2023-2024

 


 

              

 

 

       ΕΝΩΣΗ                                                 

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                         

        ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

 ΤΗΛ: 213 2156114 -  FAX 210 88 41 529

       e- mail: endikeis@otenet.gr                                                     

                                                                                               Αθήνα, 18-9-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2023-2024

 

 


ΕΥΘΕΙΑ ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ 311 ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 


Χριστόφορος Σεβαστίδης , ΔΝ Εφέτης,

Χαράλαμπος Σεβαστίδης, Εφέτης,

Παντελής Μποροδήμος, Πρωτοδίκης

Μιχάλης Τσέφας, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Ιωάννης Ασπρογέρακας, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Έφη Κώστα, Ειρηνοδίκης,

Μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2023

      


ΠΡΟΣ ΔΣ της ΕΝΔΕ – Αφροδιτη Σακελλαροπούλου Πανος Βασταρούχας

 

 

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΔΕ,

Η διετής διάρκεια των αρχαιρεσιών, όπως καθορίζεται από το καταστατικό μας, έχει αποδειχθεί αντιπαραγωγική για την ομαλή λειτουργία και την εσωτερική σταθερότητα της Ένωσης. Εν ολίγοις, το δεύτερο έτος της διετούς θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) έχει καταστεί κατά κανόνα μια προεκλογική περίοδος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αναβολή ή την επιφανειακή αντιμετώπιση ουσιαστικών ζητημάτων, καθώς οι εκλεγμένοι επικεντρώνονται στην επικράτηση στις επερχόμενες εκλογές.

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ (ΓενΕπΔΔ) - ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Πολ/Ποιν - Εισ - Ειρην) Τεύχος Γ’ 1927/28.07.2023

Τεύχος Γ’ 1927/28.07.2023

 

πρώτη ανάρτηση 31-7-2023

upd διόρθωση ΦΕΚ 19-9-2023

 

 

1. 31-7-2023 12.52

 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ


Με προεδρικό διάταγμα της 24ης Ιουλίου 2023, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 59 παρ. 2 και 75 παρ. 6 του Κώδικα Οργανι-
σμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουρ-
γών (ν. 4938/2022, Α’ 109), το π.δ. 79/2023 «Διορισμός

Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΕΠ’ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΕΠ’ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024.

 

        Αγαπητοί συνάδελφοι,    

        Με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους 2023-2024, εύχομαι από καρδιάς σε όλους ατομική και οικογενειακή υγεία.

Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2023

N. 5049/2023 Επιτάχυνση διαδικασιών στελέχωσης και λειτουργίας Δικαστικής Αστυνομίας κλπ

  Τεύχος A’ 152/14.09.2023

Επιτάχυνση διαδικασιών στελέχωσης και λει-

τουργίας Δικαστικής Αστυνομίας - Τροποποιή-

σεις ν. 4963/2022 - Άλλες ρυθμίσεις του Υπουργεί-

ου Δικαιοσύνης και λοιπές επείγουσες διατάξεις

 

 

 

ΕισΑΠ: Ανάκληση Γνωμοδότησης 7/2023


 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

 

Αθήνα, 15-9-2023

Αρ. Πρωτ.: 5703, 6190

Αρ. Γνωμοδ.: 8

 

 

Προς

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη/ Αρχ. ΕΛ.ΑΣ/

Γεν. Περιφ. Αστυν. Δνση Κεντρ. Μακεδονίας/

Δνση Αστυνομίας Ημαθίας

Αντικατάσταση μέλους ΔΣ Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών. Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 972/15.09.2023

 Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 972/15.09.2023

 

 

4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 46325οικ.
Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβου-
λίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις της παρ. 1 περ. δ´ του άρ-
θρου 6 του ν. 4871/2021 «Μεταρρυθμίσεις στο νομοθε-
τικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών
και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 246).
2. Το π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαι-
οσύνης» (Α’ 7).

Εξεταστική Επιτροπή Εισαγωγικού Διαγωνισμού Δικαστικών Υπαλλήλων - Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 976/15.09.2023

Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 976/15.09.2023

 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 46412
Συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για την εισα-
γωγή εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλά-
βουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων στην Εθνική
Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
 

 

ΕΣΔι: Πρόσκληση Εισηγητών - «Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων, όπως ισχύει σήμερα».


 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εισηγητών για Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Δικαστικών Υπαλλήλων με Θέμα «Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων, όπως ισχύει σήμερα».


15 Σεπτεμβρίου, 2023
Ανακοινώσεις, Προσκλήσεις

 

 

Ευχετήριο μήνυμα της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων ενόψει του νέου Δικαστικού Έτους

 


            

 

 

     ΕΝΩΣΗ                                                 

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                                

                            

       

                                                                                                      

                                                                                                                   Αθήνα,   15-9-2023                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                     

Ευχετήριο μήνυμα της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

 ενόψει του νέου Δικαστικού Έτους

 

ΕνΔΣτρΔικ: αναφορικά με τα δημοσιεύματα για τις φωτογραφίες στο αεροδρόμιο του Στεφανοβίκειου Μαγνησίας

 


 

 

 

 

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

 

 

 

ΕΔΔΑ: Αντιφατικές αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων για παραγραφή.

 


Αντιφατικές αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων για παραγραφή. Μη σαφής και προβλέψιμη η δικαστική ερμηνεία. Παραβίαση της πρόσβασης σε δικαστήριο 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Stativka κατά Ουκρανίας της 07.09.2023 (αρ. προσφ. 64305/12) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2023

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ (Πολ/Ποιν) Τεύχος Γ’ 2117/22.08.2023

το ακόλουθο ΦΕΚ από παραδρομή δε δημοσιεύθηκε εγκαίρως, με αποτέλεσμα να μην ε΄χει συμπεριληφθεί και στην επετηρίδα που τηρούμε.

Ζητούμε συγγνώμη για το σφάλμα

 

Τεύχος Γ’ 2117/22.08.2023

 

 4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΕΔΡΩΝ (Πολ/Ποιν - Εισ) Τεύχος Γ’ 2188/31.08.2023

πρώτη ανάρτηση 1-9-2023 12.21

upd 14-9-2023 

 

Τεύχος Γ’ 2188/31.08.2023

 

Α. Διορίζονται Πάρεδροι Πρωτοδικείου των πολιτικών
και ποινικών δικαστηρίων,

 

Β. Διορίζονται Πάρεδροι Εισαγγελίας,

 

 Γ. ΦΕΚ Τεύχος Γ’ 2341/14.09.2023 - διορθώσεις

ΕνΔΕ: Σχετικά με χθεσινές δηλώσεις του κ. Στέφανου Κασσελάκη στα Γιάννενα.

 


            

 

 

 

        ΕΝΩΣΗ

ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                                             

        ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

 ΤΗΛ: 213 2156114 -  FAX 210 88 41 529

          e- mail: endikeis@otenet.gr                                     

                                                                                                         Αθήνα,  14/09/2023

                                                                                                     Αριθμ. Πρωτ:  350

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σχετικά με χθεσινές δηλώσεις του κ. Στέφανου Κασσελάκη στα Γιάννενα.

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΔΣΔΔ 25-9-2023 (παράταση απόσπασης)

 


 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α                                         Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2023

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

 

                                                Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

 

ΕΕΕ: Βράβευση τέκνων συναδέλφων για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

 


Αριθμ. Πρωτ.:30-14/9/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

—–