Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ - ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ (Εισ) Τεύχος Γ’ 728/30.03.2022

 Τεύχος Γ’ 728/30.03.2022

 

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 23ης Μαρτίου 2022, που
εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δι-
καιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90
του Συντάγματος, των άρθρων 49, 50, 52, 77 και 78 του
Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δι-
καστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988,
Α’35), όπως ισχύουν, της υποπαραγράφου Δ9 της πα-
ραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Δαπάνες
μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» (Α’ 94), το
π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,

ΠΔ 25/2022: Προϋποθέσεις χορήγησης διαβατηρίων, χρονική ισχύς, αντικατάσταση, απώλεια και ακύρωση αυτών.

 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 25
Προϋποθέσεις χορήγησης διαβατηρίων, χρονι-
κή ισχύς, αντικατάσταση, απώλεια και ακύρω-
ση αυτών.

 

 

ΦΕΚ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ (Ειρην) Τεύχος Γ’ 712/30.03.2022

Τεύχος Γ’ 712/30.03.2022

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 24ης Μαρτίου 2022, που
εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δικαι-
οσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του

Συντάγματος, των άρθρων 49, 50, 52 και 78 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α’35), όπως

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ (ΣτΕ) Τεύχος Γ’ 707/29.03.2022

Τεύχος Γ’ 707/29.03.2022

 

 3 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 24ης Μαρτίου 2022, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 49 και 62 του Κώδικα Οργανισμού Δι-
καστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κ.ν. 1756/1988, Α΄35) και την 1/2022 απόφαση του Ανω-
τάτου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ (ΣτΕ- Ειρην) Τεύχος Γ’ 705/29.03.2022

Τεύχος Γ’ 705/29.03.2022

 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 18ης Μαρτίου 2022, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος,
τα άρθρα 49 και 62 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρί-
ων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός
νόμος 1756/1988 ΦΕΚ Α’35) καιτην 2/2022 απόφαση του
Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιο-
σύνης, προάγονται κατ’ απόλυτη εκλογή στο βαθμό του
Παρέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε προσω-

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (Judicial Police)

 


.ΑΝΤΩΝΗΣ Π.ΑΡΓΥΡΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η πρώτη προσπάθεια το 1836!

Ο νόμος2145/1993  ψηφίστηκε από το 1993 και δεν εφαρμόσθηκε ποτέ ! Πολλάκις εξαγγέλθηκε, ουδέποτε ιδρύθηκε παρά το γεγονός ότι η λειτουργία της προβλέπεται από του... Οθωνα τα χρόνια με το Β.Δ. 85/31-12-1836 το οποίο ποτέ δεν εφαρμόστηκε, ενώ δικαστική αστυνομία λειτουργεί με μεγάλη αποτελεσματικότητα στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών. Η ίδρυση της δικαστικής αστυνομίας αποτελεί πάγιο αίτημα δικαστών, εισαγγελέων αλλά και δικηγόρων, οι οποίοι κάνουν λόγο για «πολύτιμο εργαλείο» που θα συμβάλει στην επιτάχυνση απονομής της δικαιοσύνης και θα αποσυμφορήσει τα υπερφορτωμένα πινάκια. Η δικαστική αστυνομία αποτελεί παγκόσμια πρακτική, και είναι ενεργή και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Ολλανδία και το Βέλγιο, με εξαιρετικά αποτελέσματα.

I.ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΑΝΑΔΡΟΜΉ

.Η χρήση του όρου «δικαστική αστυνομία», σε νομικό κείμενο, γίνεται για πρώτη φορά στο υπ’ αριθ. 85/31.12.1836 διάταγμα, στο άρθρο 84. Με το Ν.ΒΡΠΗ/1893 οι δημοτικές αρχές απηλλάγησαν των αστυνομικών και ανακριτικών καθηκόντων τους και σχετικές αρμοδιότητες περιήλθαν στη Αστυνομία Πόλεων(Ν.2461/1920)και την Χωροφυλακή(ΝΓΡΞΕ/1906) μέχρι της ενοποιήσεως των δύο σωμάτων στην Ελληνική Αστυνομία(Ν.1481/1984(ΦΕΚ152/8.10.1984, τ. Α`)1.2.

ΕΔΔΑ: Παραπομπή Πολωνών δικαστών σε Πειθαρχικό γιατί εφάρμοσαν νομολογία του ΕΔΔΑ και του ΔΕΕ!

 

Παραπομπή Πολωνών δικαστών σε Πειθαρχικό γιατί εφάρμοσαν νομολογία του ΕΔΔΑ και του ΔΕΕ! Προσωρινά μέτρα από το Στρασβούργο


ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Synakiewicz κατά Πολωνίας (αρ. αίτησης 46453/21), Niklas-Bibik κατά Πολωνίας (αρ. 8687/22), Piekarska- Drążek κατά Πολωνίας (αρ. 8076/22) και Hetnarowicz-Sikora κατά Πολωνίας (αρ. 9988/22) της 24.03.2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι προσφεύγοντες είναι Πολωνοί δικαστές. Παραπέμφθηκαν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο  επειδή εφάρμοσαν, στις δικαστικές τους αποφάσεις, τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούσαν  την έλλειψη ανεξαρτησίας και αμεροληψίας του  πειθαρχικού τμήματος  του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του Εθνικού Δικαστικού Συμβουλίου (NCJ). Κινδυνεύουν δε με την επιβολή της ποινής της αναστολής των δικαστικών καθηκόντων τους.

ΣτΕ Γ 711-7/2022 - Αξιολόγηση και απεργία δημοσίων υπαλλήλων.

 

ΣτΕ Γ 711-7/2022 - Αξιολόγηση και απεργία δημοσίων υπαλλήλων.
Η μη διενέργεια από δημόσιο υπάλληλο αξιολογήσεως υφισταμένων συνεπεία συμμετοχής του σε απεργία συνιστά μη εκπλήρωση σχετικής υποχρεώσεως, συνεπάγεται δε αδυναμία συμμετοχής σε διαδικασίες επιλογής και τοποθετήσεως προϊσταμένων, χωρίς να παραβιάζεται το συνταγματικό δικαίωμα της απεργίας.

31/03/2022

ΣτΕ Γ΄ 711-715/2022
Πρόεδρος: Δ. Σκαλτσούνης
Εισηγηγτής: Δ. Μακρής
 
ΣτΕ Γ΄ 716-717/2022
Πρόεδρος: Π. Καρλή
Εισηγητής: Δ. Μακρής
 
Αξιολόγηση και απεργία δημοσίων υπαλλήλων.
Η μη διενέργεια από δημόσιο υπάλληλο αξιολογήσεως υφισταμένων συνεπεία συμμετοχής του σε απεργία συνιστά μη εκπλήρωση σχετικής υποχρεώσεως, συνεπάγεται δε αδυναμία συμμετοχής σε διαδικασίες επιλογής και τοποθετήσεως προϊσταμένων, χωρίς να παραβιάζεται το συνταγματικό δικαίωμα της απεργίας.
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 Α του ν. 4369/2016, προκειμένου να εξυπηρετηθεί (σύμφωνα με την σχετική αιτιολογική έκθεση) η «λειτουργική διασύνδεση των συστημάτων αξιολόγησης και επιλογής προϊσταμένων των δημοσίων υπαλλήλων» και η «συνολική αντιμετώπιση των ζητημάτων διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού … ώστε

Συνεισφορά στις σκέψεις για την έννοια του «ΤΡΙΤΟΥ» στα αδικήματα των άρθρων 362 και 363 του ΠΚ ενόψει της Ολ. ΑΠ 3-21

 

 Μαριάνα Κουδελή, Στρ. Δικαστής Α

 

 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2022


Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022

N. 4916/2022 Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κτλ

 

Τεύχος A’ 65/28.03.2022

Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - Πρόγραμμα συνει-

σφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες μέχρι

τη μεταβίβαση της κατοικίας τους στον φορέα

απόκτησης και επαναμίσθωσης του κεφαλαίου

Α’ του μέρους δευτέρου του τρίτου βιβλίου του

ν. 4738/2020 - Ενσωμάτωση στην ελληνική νο-

μοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ)

2021/1159, νέος μειωμένος Ενιαίος Φόρος Ιδιο-

κτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), επείγουσες φορο-

λογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις για την αντι-

μετώπιση ιδίως της ενεργειακής κρίσης και άλλες

διατάξεις.

 

 

 

 

 

 

«Σύνταγμα – Οικονομία – Ευρώπη»


 

Διεθνές Συνέδριο Tsatsos Foundation Forum 2022
με θέμα «Σύνταγμα – Οικονομία – Ευρώπη»
&
απονομή του Βραβείου «Δημήτρης Θ. Τσάτσος» στον Ντόναλντ Τουσκ

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει το ετήσιο διεθνές συνέδριο Tsatsos Foundation Forum 2022 με θέμα «Σύνταγμα – Οικονομία – Ευρώπη» υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων.  

ΕνΔΕ: ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ

 


ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ

Αθήνα, 29/3/2022
Αρ. Πρωτ.: 159

 

ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ

ΕΣΔι: "ΧΑΡΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ - ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ"

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΧΑΡΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ - ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ"

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εισηγητών για επιμορφωτικό πρόγραμμα Δικαστικών Λειτουργών

Τίτλος συνεδρίου: "ΧΑΡΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ - ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ" (κοινό όλων των κατευθύνσεων)

ΔΕΕ: δικαστής που διορίσθηκε όταν κράτος μέλος δεν αποτελούσε δημοκρατικό καθεστώς - ανεξαρτησία και αμεροληψία

 


Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 52/20

Λουξεμβούργο, 29 Μαρτίου 2022

Απόφαση στην υπόθεση C-132/20 Getin Noble Bank

Το γεγονός και μόνον ότι ένας δικαστής διορίσθηκε σε χρονική περίοδο που το κράτος μέλος στο οποίο υπάγεται δεν αποτελούσε ακόμη δημοκρατικό καθεστώς δεν θέτει υπό αμφισβήτηση την ανεξαρτησία και την αμεροληψία του

Το πολωνικό Ανώτατο Δικαστήριο καλείται να αποφανθεί σε τελευταίο βαθμό επί διαφοράς σχετικής με τον προβαλλόμενο καταχρηστικό χαρακτήρα ρήτρας υπολογισμού δανείου σε αξία αλλοδαπού νομίσματος, η οποία περιλαμβάνεται σε σύμβαση πιστώσεως συναφθείσα μεταξύ καταναλωτών και της πολωνικής τράπεζας Getin Noble Bank.

Στο πλαίσιο αυτό, το ως άνω δικαστήριο διερωτάται εάν οι τρεις εφέτες που είχαν επιληφθεί προηγουμένως της διαφοράς πληρούν τις κατά το δίκαιο της Ένωσης απαιτήσεις περί ανεξαρτησίας

ΕλΣυν ΕΕ: Ειδική έκθεση 05/2022: Η κυβερνοασφάλεια στα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ

 


Ειδική έκθεση 05/2022: Η κυβερνοασφάλεια στα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ: Ο βαθμός ετοιμότητας συνολικά δεν είναι ανάλογος των απειλών

 

29/03/2022

Τρίτη 29 Μαρτίου 2022

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 29-3-2022 (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΙΡΗΝ. - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΟΚΙΜ. ΕΙΡΗΝΟΔ.)

Συνεδρίαση Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου 

29ης Μαρτίου 2022

Μεταθέσεις Ειρηνοδικών


 

ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ: Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ & ΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΦΥΛΛΑΔΙΟ)

 

 
 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ – Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΩΝ (ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ)

 


 

 
 
 

Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ (Εισ) Τεύχος Γ’ 669/23.03.2022

Τεύχος Γ’ 669/23.03.2022

 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 16ης Μαρτίου 2022, που
εκδόθηκε στην Αθήνα, μετά από πρόταση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
90 του Συντάγματος, των άρθρων 49, 50, 52, 77 και 78
του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης
Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988,
Α’35), της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός
επικράτειας» (Α’ 94), το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και διορθ. σφαλμ.
Α’126) και τις υπ΄ αρ. 201/2021 και 15/2022 αποφάσεις

" Ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης - Ανεξαρτησία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και πολυφωνία - Δημοσιογραφική δεοντολογία" (επανάληψη ημερίδας)

 


ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ"

Ποινικός Κώδικας: Τριπλός συγκριτικός πίνακας διατάξεων (ΠΔ 283/1985, Ν. 4619/2019, Ν. 4855/2021)Οι δικηγόροι Γιώργος Δήμαρχος, Αντώνης Μαγκίνας, και Παντελής Στεργιάννης, σε συνεργασία με το Lawspot, προχώρησαν σε μία συστηματική αποτύπωση των τροποποιήσεων του Ποινικού Κώδικα, σε μορφή πίνακα, με τριπλή συγκριτική επισκόπηση των ρυθμίσεων.

 

«Μαζική ψηφιοποίηση και πολιτική της ΕΕ για τη διανοητική ιδιοκτησία»

 

ΕνΔΕ: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ – ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ

 


Επικήδειος του Νεκτάριου Βαζαίου από το Γεράσιμο Διονυσάτο, Πρ. Εφετών.

 


Για τον Νεκτάριο Βαζαίο

τον Άνθρωπο και Δικαστή

 

Τον γνώρισα σε μια ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ του Πρωτοδικείου Αθηνών το 1985 όταν με παρρησία διαφώνησε με ευπρέπεια σε μια εισήγηση για αύξηση ακροατηρίων χωρίς αντίστοιχες υποδομές….

Μετατέθηκε μέσα σε 2 ημέρες ….

Τον γνώρισα το 1991 όταν σαν ειδικός ανακριτής με δικαστικό ήθος απέκρουσε παρέμβαση από ψηλά….

Μάθημα δικαστικής αξιοπρέπειας η άμυνα του μέσω τηλεφώνου…

Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ»

 

10 ΜΕΤΡΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

 

ΑΝΤΩΝΗΣ Π.ΑΡΓΥΡΟΣ

«Η ταχύτητα στην απονομή της δικαιοσύνης είναι βασικό σημείο για τη λειτουργία της δημοκρατίας». Με τη φράση αυτή και με το δικό του τρόπο, ο  πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κάρολος Παπούλιας, έθεσε επί τάπητος τις δυσλειτουργίες που υπάρχουν στην απονομή της δικαιοσύνης.

α)Η ηλεκτρονική Δικαιοσύνη (E-Justice), καταλαμβάνει πλέον κομβική θέση στις προτεραιότητες όλων των παραγόντων της δικαιοσύνης για την πλήρη  αξιοποίηση κάθε δυνατότητας της νέας τεχνολογίας με όραμα την προοπτική της ηλεκτρονικής δίκης.Η ελληνική δικαιοσύνη οφείλει να προχωρήσει στην πλήρη εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος e.justice σε όλα τα δικαστήρια της χώρας, που σταδιακά θα οδηγήσει στην δίκη χωρίς χαρτί (paperless court). Ένα γενικό μέτρο είναι η επιτάχυνση της υλοποίησης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης  και η διασύνδεση επιμέρους Πληροφοριακών Συστημάτων (π.χ. δικηγορικών συλλόγων, άλλων δημόσιων υπηρεσιών κλπ),Δικαστικών Υποθέσεων (ΟΣΔΔΥ)σε όλα τα δικαστήρια της χώρας

Παρασκευή 25 Μαρτίου 2022

N. 4915/2022 Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς κτλ

 

Τεύχος A’ 63/24.03.2022

Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της

Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου

δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοί-

κησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των

σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχο-

λής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για

την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών,

διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς

των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλ-

λοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή

του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικό-

τητας «Ελλάδα 2.0», Εθνική Σύνταξη Ομογενών

και άλλες επείγουσες διατάξεις.

ΦΕΚ ΑΝΑΚΡΙΤΩΝ, ΔΙΚΑΣΤΩΝ/ΑΝΑΚΡΙΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (Τεύχος Γ’ 667/23.03.2022)

Τεύχος Γ’ 667/23.03.2022

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 14ης Μαρτίου 2022, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης σύμφωνα με:
Α. Τις διατάξεις:
1. των άρθρων 4 και 26 του Κώδικα Οργανισμού Δι-
καστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α’ 35),
2. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121, διορθ. σφαλμ. Α’ 126).
Β. 1. Την υπ’ αρ. 30/26.01.2022 γνώμη του Προέδρου
Εφετών Καλαμάτας και την υπ’ αρ 136/26.01.2022 πρό-
ταση της Εισαγγελέα Εφετών Καλαμάτας,
2. Την υπ’ αρ. 46/10.01.2022 γνώμη του Προέδρου

Η συμβολή της ενδιάμεσης διαδικασίας στην επιτάχυνση της ποινικής δίκης και ο εγγυητικός της ρόλος

 

Η συμβολή της ενδιάμεσης διαδικασίας στην επιτάχυνση της ποινικής δίκης και ο εγγυητικός της ρόλος*

 

Χαράλαμπος Θ. Σεβαστίδης

Εφέτη

 

  

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: Ένταξη του κτηματολογικού κανονισμού Δωδεκανήσου στο εθνικό κτηματολόγιο, κ.λ.π.

 


«Ένταξη των περιοχών ισχύος του κτηματολογικού κανονισμού Δωδεκανήσου στο εθνικό κτηματολόγιο, εφαρμογή σε αυτές της κοινής εθνικής νομοθεσίας – Διασύνδεση Ληξιαρχείων και “Ελληνικού Κτηματολογίου” – Καταχώριση αγωγών και αιτήσεων στα κτηματολογικά φύλλα και λοιπές διατάξεις»

Τίθεται από σήμερα, 24.3.2022 και ώρα 20.00, σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υπό τον τίτλο: «Ένταξη των περιοχών ισχύος του κτηματολογικού κανονισμού Δωδεκάνησου στο εθνικό κτηματολόγιο, εφαρμογή σε αυτές της κοινής εθνικής νομοθεσίας – Διασύνδεση Ληξιαρχείων και “Ελληνικού Κτηματολογίου” – Καταχώριση αγωγών και αιτήσεων στα κτηματολογικά φύλλα και λοιπές διατάξεις». Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις.

ΕΔΔΑ: Η χειρουργική επέμβαση χωρίς συναίνεση κατόπιν ενημέρωσης του ασθενούς

 


Η χειρουργική επέμβαση χωρίς συναίνεση κατόπιν ενημέρωσης του ασθενούς για τους πιθανούς κινδύνους, παραβίασε το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή

ΑΠΟΦΑΣΗ

Reyes Jimenez κατά Ισπανίας της 08.03.2022 (αρ. προσφ. 57020/18)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Χριστίνα Διβάνη.

Νομική Σύμβουλος του ΝΣΚ

 

 

 

 


 

ΔΕΕ: Πνευματική ιδιοκτησία - «ιδιωτική αντιγραφή» - υπολογιστικό νέφος (cloud) - δίκαιη αποζημίωση,

 


Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 50/22

Λουξεμβούργο, 24 Μαρτίου 2022

Απόφαση στην υπόθεση C-433/20 Austro-Mechana

Η λεγόμενη εξαίρεση περί «ιδιωτικής αντιγραφής» που προβλέπεται στην οδηγία για τα δικαιώματα του δημιουργού έχει εφαρμογή στην περίπτωση της αποθήκευσης στο υπολογιστικό νέφος (cloud) αντιγράφου προστατευόμενου έργου

για ιδιωτική χρήση

Οι δικαιούχοι πρέπει να λαμβάνουν δίκαιη αποζημίωση, για την καταβολή της οποίας όμως δεν απαιτείται οπωσδήποτε να είναι υπόχρεοι οι πάροχοι υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους

Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022

Επικήδειος του Νεκτάριου Βαζαίου από τον Νικόλαο Σαλάτα, Πρ. Εφετών.

 


Είχα την μεγάλη ευτυχία ( καθώς και η οικογένειά μου ) από την αρχή αυτής της όποιας διαδρομής μου στο χώρο της Δικαιοσύνης , να γνωρίσω το ανεκτίμητο φίλο , αδελφό πια , εξαιρετικό άνθρωπο και ιδιοφυή Δικαστή , Νεκτάριο , χωρίς να μπορούσα βεβαίως να φανταστώ ,ότι τώρα στα τελευταία αυτής της πορείας μου θα αισθανόμουν την ανάγκη να σας καταστήσω κοινωνούς σε αυτήν την λιτή και τόσο κατανυκτική εξόδιο ακολουθία , για ό,τι πιο σπουδαίο , για μένα τουλάχιστον , επέτυχε ο Νεκτάριος σ΄ αυτή , σχετικά σύντομη  γήινη διαδρομή του .

Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022

ΕΕΕ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ενόψει της επικείμενης υποβολής φορολογικών δηλώσεων

 


Αριθμ. Πρωτ.:39-23/3/2022

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

    Ενόψει της επικείμενης υποβολής φορολογικών δηλώσεων από τα μέλη της Ένωσής μας και αναφορικά με το ζήτημα της διεκδίκησης της εισφοράς αλληλεγγύης που επιβλήθηκε κατά το έτος 2021 σας ενημερώνουμε για τα εξής:

    Το ζήτημα της ολοσχερούς απαλλαγής των εισοδημάτων μας από την ειδική  εισφορά  αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος  (Κ.Φ.Ε., Ν. 4172/2013)  έχει ήδη απασχολήσει τη Φορολογική Διοίκηση κατόπιν ενδικοφανούς προσφυγής που κατέθεσε συνάδελφος δικαστικός λειτουργός των διοικητικών δικαστηρίων κατά: α) της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου υπόχρεου φορολογικού έτους 2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ, βάσει της υποβληθείσας αρχικής ηλεκτρονικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (με επιφύλαξη) του οικείου φορολογικού έτους και β) της απόρριψης από  τη  Φορολογική  Διοίκηση της κατά  το  άρθρο 20 του  Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), ρητώς διατυπωθείσας, προς την Προϊσταμένη της Δ.Ο.Υ. του τόπου κατοικίας, επιφύλαξης  επί της ως άνω αρχικής  ηλεκτρονικής  δήλωσης  φορολογίας  εισοδήματος (με  επιφύλαξη) φορολογικού έτους 2020 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01-01-2020 έως 31-12-2020). Επί της ενδικοφανούς αυτής προσφυγής ήδη εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 75/12-1-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών: 

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων αποχαιρετά τον Νεκτάριο Βαζαίο

 

           


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ΕΝΩΣΗ  ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                                

        ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

 ΤΗΛ: 213 215 6114-  FAX 210 88 41 529

                    Τ.Κ. 101. 71           

        e- mail: endikeis@otenet.gr                                                         

                                                                                             

                                                                                              Αθήνα, 23-03-2022

                                                                                                       Αρ. Πρωτ.: 158

 

 

 

Χάρτης Δεοντολογίας των Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας

 
ΑΠΔΠΧ: Στοιχεία που αναγράφονται εξωτερικά σε φάκελο αποστολής και καθίστανται ορατά από τρίτους

  

ΑΠΔΠΧ Επιβολή διοικητικού προστίμου σε εργοδότρια για μη ικανοποίηση δικαιώματος εναντίωσης

 


Επιβολή διοικητικού προστίμου σε εργοδότρια για μη ικανοποίηση δικαιώματος εναντίωσης και παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εργαζομένου

ΑΠΔΠΧ: Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης στο χώρο εργασίας τμήματος εταιρείας

 

Εκλογικό έντυπο του Προέδρου Εφετών Χρήστου Νάστα, υποψηφίου για το ΔΣ της ΕνΔΕ

 


ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΟ ΚΟΔΚΚΔΛ

  

 

 

 


 

Τρίτη 22 Μαρτίου 2022

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (Πολ/Ποιν) Τεύχος Γ’ 628/18.03.2022

Τεύχος Γ’ 628/18.03.2022

 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 3ης Μαρτίου 2022, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 49, 51, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κ.ν. 1756/1988, Α΄35), την υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετα-
κινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ του
άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), το π.δ. 83/2019 «Διο-

ΕΔΔΑ: Απαγόρευση δημοσίων εκδηλώσεων για αντιμετώπιση του COVID-19 και θέσπιση ποινικών κυρώσεων

 


Απαγόρευση δημοσίων εκδηλώσεων για αντιμετώπιση του COVID-19 και θέσπιση ποινικών κυρώσεων! Παραβίαση της ελευθερίας του συνέρχεσθαι 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Communaute genevoise daction syndicale (CGAS) κατά Ελβετίας της 15.03.2022 (αρ. προσφ. 21881/20)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Απαγόρευση δημόσιων εκδηλώσεων σε σύλλογο για αντιμετώπιση του COVID-19. Ελευθερία του συνέρχεσθαι.

ΣτΕ 625/2022: Συμβατότητα 142 ΚΔΔ (κατάργηση δίκης) με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ΕΕ, το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ

 

ΣτΕ Δ΄ 625/2022: Συμβατότητα άρθρου 142 παρ. 1 περ. α΄ του ΚΔΔ (κατάργηση δίκης) με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ΕΕ, το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ

 

 

ΔΕΕ: Σώρευση διώξεων και κυρώσεων ποινικού χαρακτήρα στο δίκαιο του ανταγωνισμού - ne bis in idem

 


Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 49/22Λουξεμβούργο, 22 Μαρτίου 2022

Απόφαση στις υποθέσεις C-117/20, bpost, και C-151/20, Nordzucker κ.λπ.

Σώρευση διώξεων και κυρώσεων ποινικού χαρακτήρα στο δίκαιο του ανταγωνισμού: το Δικαστήριο διευκρινίζει την προστασία που παρέχει το δίκαιο της Ένωσης κατά του διττού αξιοποίνου

Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: Χάρτης) ορίζει ότι κανείς δεν διώκεται ούτε τιμωρείται ποινικά για αδίκημα για το οποίο έχει ήδη αθωωθεί ή καταδικαστεί εντός της Ένωσης με αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου σύμφωνα με τον νόμο. Με δύο αποφάσεις που εκδόθηκαν σήμερα, το Δικαστήριο αποφαίνεται σχετικά με την έκταση της προστασίας που παρέχει η απαγόρευση του διττού αξιοποίνου (γνωστή και ως αρχή ne bis in idem) στο δίκαιο του ανταγωνισμού.

Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022

N. 4914/2022 Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων κτλ

 
Τεύχος A’ 61/21.03.2022

 

Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών

παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο

2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνι-

κό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλ-

λες διατάξεις.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕΕ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ.

 


Αριθμ. Πρωτ.:37-21/3/2022              

 

      Ενωση Εισαγγελέων Ελλαδοσ  

                                                      

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

          Αγαπητοί συνάδελφοι,

---------

         Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα, 21/03/2022, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος απέστειλε στον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης τις παρακάτω παρατηρήσεις – προτάσεις επί του σχεδίου του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών:

 

Συνάντηση Διοικητικού Συμβουλίου Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος με τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης

 


Αριθμ. Πρωτ.:35-19/3/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάντηση Διοικητικού Συμβουλίου Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος με τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης

 

Την 18.3.2022, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος συναντήθηκε με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα και συζήτησε μαζί του θέματα, που αφορούν τον εισαγγελικό κλάδο, αλλά και την απονομή της ποινικής δικαιοσύνης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε σε κλίμα αμοιβαίας κατανόησης και εμπιστοσύνης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος παρέδωσε υπόμνημα με τις πάγιες και σχετικές με την ενίσχυση του θεσμικού ρόλου του Εισαγγελέα θέσεις του εισαγγελικού κλάδου, καθώς και με αιτήματα και προτάσεις για την αναβάθμιση και έγκαιρη απονομή της ποινικής δικαιοσύνης, με ιδιαίτερη έμφαση στα εξής: α) Κάλυψη της θέσης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με επιλογή ενός από τους Αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου. β) Συμμετοχή εκπροσώπου της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος σε κάθε νομοπαρασκευαστική επιτροπή, σχετική με θέματα που αφορούν την εν γένει λειτουργία της δικαιοσύνης. γ) Περιορισμός της ενδιάμεσης διαδικασίας των δικαστικών συμβουλίων, με την υπαγωγή περισσότερων κακουργημάτων στη διαδικασία του άρθρου 309 ΚΠΔ. δ) Υπαγωγή περισσότερων πλημμελημάτων στην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και περισσότερων κακουργημάτων στην αρμοδιότητα του Μονομελούς Εφετείου. ε) Περιορισμός του

ΕΔΔΑ: Καταδίκη σε φυλάκιση 20 μηνών για διαδήλωση στα δικαστήρια. Παραβίαση ελευθερίας του συνέρχεσθαι

 


 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ekrem Can κ.α. κατά Τουρκίας της 08.03.2022 (αρ. προσφ. 10613/10)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ειρηνική συνάθροιση και προστασία της δημόσιας τάξης. Δικαίωμα κατηγορούμενου να λαμβάνει νομική συνδρομή δικηγόρου.

Οι προσφεύγοντες διαδήλωσαν με ήρεμο τρόπο στο δικαστικό μέγαρο της χώρας, τοποθετώντας πανό και μοιράζοντας φυλλάδια υπέρ του κουρδικού κόμματος. Η συνάθροιση ήταν ήρεμη, δεν προκλήθηκαν ζημιές αλλά κατά την παραμονή τους στο χώρο, περίπου μία ώρα, παρεμποδίστηκε η συνέχιση των δικών και η λειτουργία όλων των δικαστικών υπηρεσιών. Συνελήφθησαν και ανακρίθηκαν χωρίς δικηγόρου αν και ζήτησαν εκπροσώπηση από δικηγόρο με νομική βοήθεια.

Κυριακή 20 Μαρτίου 2022

ΟλΑΠ (ποιν) 2/2022 : Σύννομος Βίος

Έτσι η περί ποινής κρίση του Δικαστηρίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ακραία όρια της διακριτικής του ευχέρειας αλλά επιβάλλεται να τηρεί μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ αξιόποινης πράξης και ποινής για σωφρονισμό του δράστη

 

. Έτσι ο σύννομος βίος δεν ταυτίζεται με το λευκό ποινικό μητρώο αλλά με την από πεποίθηση - υποταγή στη νομιμότητα ως προς όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητάς του, κατάσταση που δεν εξασφαλίζεται με την ανυπαρξία καταδίκης του για αξιόποινη πράξη

 

. Από τον συνδυασμό όλων όσων προεκτέθηκαν είναι φανερό πως για την θεμελίωση του σύννομου βίου λαμβάνεται υπόψη η συμπεριφορά του κηρυχθέντος ενόχου μέχρι την τέλεση της αξιόποινης πράξης λαμβανομένων μάλιστα υπόψη των περιστάσεων υπό τις οποίες τελέσθηκε η πράξη και επί πλέον προϋπόθεση της αποδοχής ή μη του σχετικού αυτοτελούς ισχυρισμού  είναι η επιβλητέα σε εκατέρα των περιπτώσεων ποινή είναι σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας.

 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΑΥΣΤΗΡΑ ΝΟΜΙΚΟΣ 

 

ΑΠ (ποιν) 476/2021: συνήγορος που διορίσθηκε στην προδικασία είναι αντίκλητος μέχρι περάτωσης της δίκης

 

 

 

 

 Απόφαση 476 / 2021    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Αριθμός 476/2021

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ' Ποινικό Τμήμα
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γρηγόριο Κουτσοκώστα, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη, (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 18/2021 πράξη της Προέδρου του Αρείου Πάγου), Πηνελόπη Παρτσαλίδου - Κομνηνού, Μαριάνθη Παγουτέλη (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 20/2021 πράξη της Προέδρου του Αρείου Πάγου), Μαρία Λεπενιώτη (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 20/2021 πράξη της Προέδρου του Αρείου Πάγου) και Άννα Φωτοπούλου - Ιωάννου - Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημα του στις 16 Μαρτίου 2021, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Κωνσταντινόπουλου, (κωλυομένου του Εισαγγελέως) και του Γραμματέως Χαράλαμπου Αθανασίου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου L. M. του L., κρατουμένου στο Κατάστημα Κράτησης ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Αλέξανδρο - Ηλία Γκουλέτσο, για αναίρεση της υπ' αριθμ. 1908/2019 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης.
Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος, ζητάει την αναίρεση της αποφάσεως αυτής για τους λόγους που αναφέρονται στην από 28-12-2020 αίτησή του, που καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με αριθμό 73/2021.

Σάββατο 19 Μαρτίου 2022