Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022

ΕΕΕ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ενόψει της επικείμενης υποβολής φορολογικών δηλώσεων

 


Αριθμ. Πρωτ.:39-23/3/2022

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

    Ενόψει της επικείμενης υποβολής φορολογικών δηλώσεων από τα μέλη της Ένωσής μας και αναφορικά με το ζήτημα της διεκδίκησης της εισφοράς αλληλεγγύης που επιβλήθηκε κατά το έτος 2021 σας ενημερώνουμε για τα εξής:

    Το ζήτημα της ολοσχερούς απαλλαγής των εισοδημάτων μας από την ειδική  εισφορά  αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος  (Κ.Φ.Ε., Ν. 4172/2013)  έχει ήδη απασχολήσει τη Φορολογική Διοίκηση κατόπιν ενδικοφανούς προσφυγής που κατέθεσε συνάδελφος δικαστικός λειτουργός των διοικητικών δικαστηρίων κατά: α) της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου υπόχρεου φορολογικού έτους 2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ, βάσει της υποβληθείσας αρχικής ηλεκτρονικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (με επιφύλαξη) του οικείου φορολογικού έτους και β) της απόρριψης από  τη  Φορολογική  Διοίκηση της κατά  το  άρθρο 20 του  Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), ρητώς διατυπωθείσας, προς την Προϊσταμένη της Δ.Ο.Υ. του τόπου κατοικίας, επιφύλαξης  επί της ως άνω αρχικής  ηλεκτρονικής  δήλωσης  φορολογίας  εισοδήματος (με  επιφύλαξη) φορολογικού έτους 2020 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01-01-2020 έως 31-12-2020). Επί της ενδικοφανούς αυτής προσφυγής ήδη εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 75/12-1-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών: 

http://elib.aade.gr/elib/view?d=/gr/ded/2022/75_en_ath/), με την οποία κρίθηκε ότι τα νομικά ζητήματα που τίθενται αφορούν σε συνταγματικούς κανόνες και  υπερνομοθετικής  ισχύος  διατάξεις,  ο  έλεγχος  των  οποίων  ανήκει  στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 87 παρ. 2 και  93  παρ.  4  του  Συντάγματος και για το λόγο αυτό απορρίφθηκε η ενδικοφανής προσφυγή. Αρμόδια πλέον να αποφανθούν επί του ζητήματος είναι τα διοικητικά δικαστήρια, η απόφαση των οποίων θα αποτελέσει δεδικασμένο και πρόκριμα για τις μελλοντικές διεκδικήσεις των μελών της Ένωσής μας και παράλληλα θα διευκολύνει την πιθανή επίλυση του ζητήματος με νομοθετική πρωτοβουλία και για το τρέχον έτος. 

    Μέχρι σήμερα η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να προβεί σε κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, για όλους ανεξαιρέτως τους φορολογούμενους, από το έτος 2023 κι εντεύθεν. Η άσκηση από την πλευρά μας των προβλεπόμενων διοικητικών και δικαστικών βοηθημάτων αποβλέπει στη κατάργηση της εν λόγω επιβάρυνσης στα εισοδήματά μας και για τα έτη 2021 – 2022, όπως υπαγορεύεται από την συνταγματική αρχή της ισότητας έναντι των λοιπών φορολογουμένων. Ως βασικό επιχείρημα για την ολοσχερή απαλλαγή των εισοδημάτων μας από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης προβάλλουμε την αντίθεση στο Σύνταγμα και στο ευρωπαϊκό ενωσιακό δίκαιο τόσο της προϊσχύουσας διάταξης του άρθρου 298 του Ν. 4738/2020, όσο και της ισχύουσας διάταξης του άρθρου 72 παρ. 50 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) (όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 121 παρ. 1 Ν. 4799/2021), σύμφωνα με τις οποίες απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ίδιου Κώδικα όλα τα εισοδήματα που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, με μόνη  εξαίρεση τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία στο δημόσιο τομέα και τις συντάξεις. Η αντισυνταγματικότητα των εν λόγω ρυθμίσεων  οδηγεί στη μη εφαρμογή αυτών, ως προς το δεύτερο σκέλος που προβλέπει τις ως άνω εξαιρέσεις (άρθρο 93 παρ. 4 του Συντάγματος) και συνακόλουθα στην απαλλαγή και αυτών  των εισοδημάτων  από την ειδική  εισφορά  αλληλεγγύης. 

    Στα μέλη της Ένωσής μας που επιθυμούν να διεκδικήσουν την απαλλαγή των εισοδημάτων τους από την εισφορά αλληλεγγύης του  άρθρου  43Α  του Κώδικα  Φορολογίας  Εισοδήματος  (Κ.Φ.Ε., Ν. 4172/2013), προτείνεται η, κατ’ άρθρο 20 Ν. 4174/2013, διατύπωση επιφύλαξης κατά την προσεχή υποβολή φορολογικής δήλωσης για το φορολογικό έτος 2021, ενώ για το φορολογικό έτος 2020 δεν κρίνεται σκόπιμη μία τέτοια ενέργεια, αφού  οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβλήθηκαν κατά το περασμένο έτος, δεν συνοδεύονταν από σχετική επιφύλαξη (ενδεικτικά βλ. την υπ’ αριθμόν 164/20-1-2022 απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών  http://elib.aade.gr/elib/view?d=/ gr/ded/ 2022/164_en_ath/). Επειδή, στην παρούσα φάση, πιθανολογείται η απόρριψη της επιφύλαξης από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές ρητώς (με την έκδοση πράξεων διοικητικού προσδιορισμού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κ.Φ.Ε.) ή σιωπηρά (με την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας των 90 ημερών από την υποβολή της δήλωσης), στη συνέχεια θα απαιτηθεί η υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής εντός τριάντα ημερών (από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης ή από τη συντέλεση της παράλειψης) με αίτημα την επανεξέταση της πράξης από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.). Αν απορριφθεί (σιωπηρά ή ρητά) η παραπάνω προσφυγή από την Δ.Ε.Δ. εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών από την υποβολή της (η προθεσμία αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου) και στο μεσοδιάστημα δεν υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία που θα επιλύει το ζήτημα, θα απαιτηθεί η άσκηση προσφυγής ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της απόρριψης στους προσφεύγοντες ή από την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας των 120 ημερών, που ισοδυναμεί με τεκμαιρόμενη απόρριψη της προσφυγής. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με:

  • Θεολόγο Δελλήβεη – Δομένικο (Μέλος ΕΕΕ) email: teodeldom@gmail.com

                                                                           Τηλ: 6948787843

  • Άγγελο Σπύρου (γραμματέας ΕΕΕ)                  email: eisag@otenet.gr                  

                                                                           Τηλ.: 213-2156254

 

Ο Πρόεδρος

 

Ευάγγελος Μπακέλας          

Εισαγγελέας Εφετών

Ο Γενικός  Γραμματέας

 

Ιωάννης Σέβης                             Εισαγγελέας Πρωτοδικών

 

ΠΗΓΗ ΕΕΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ