Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022

ΔΕΕ: Ελευθερία του Τύπου - γνωστοποίηση προνομιακής πληροφορίας για εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρίες

 


Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 45/22

Λουξεμβούργο, 15 Μαρτίου 2022

Απόφαση στην υπόθεση C-302/20 Autorite des marches financiers

Ελευθερία του Τύπου: η γνωστοποίηση από δημοσιογράφο προνομιακής πληροφορίας σχετικής με την επικείμενη δημοσίευση άρθρου το οποίο διαδίδει φήμες για εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρίες είναι νόμιμη εφόσον είναι αναγκαία για την άσκηση δημοσιογραφικής δραστηριότητας και εφόσον συνάδει με

την αρχή της αναλογικότητας

Ένας δημοσιογράφος δημοσίευσε στον ιστότοπο της Daily Mail δύο άρθρα τα οποία διέδιδαν φήμες περί υποβολής δημόσιων προσφορών εξαγοράς των τίτλων της Hermes (από τη LVMH) και των τίτλων της Maurel & Prom. Οι τιμές που αναφέρονταν στο άρθρο ήταν σαφώς υψηλότερες από τις τιμές των ανωτέρω τίτλων στο Euronext. Η εν λόγω δημοσίευση οδήγησε σε σημαντική αύξηση των τιμών των τίτλων. Λίγο πριν από τη δημοσίευση των άρθρων, ορισμένα πρόσωπα, κάτοικοι Μεγάλης Βρετανίας, έδωσαν εντολές για αγορά των επίμαχων τίτλων, τους οποίους πώλησαν μόλις πραγματοποιήθηκε η δημοσίευση. Η Autorite des marches financiers frangaise (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Γαλλία) επέβαλε στον δημοσιογράφο χρηματική ποινή ύψους 40 000 ευρώ για τον λόγο ότι είχε γνωστοποιήσει στα ως άνω πρόσωπα πληροφορία σχετική με την επικείμενη δημοσίευση των άρθρων του και είχε, επομένως, ανακοινώσει σε αυτούς «προνομιακές πληροφορίες».

Επιληφθέν της προσφυγής με αίτημα την ακύρωση της απόφασης της Autorite des marches financiers frangaise, το cour d'appel de Paris (εφετείο Παρισίων, Γαλλία) υπέβαλε προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο σχετικά με την ερμηνεία των διατάξεων του δικαίου της Ένωσης οι οποίες αφορούν την κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών. Πρώτον, το αιτούν δικαστήριο ζητεί να διευκρινιστεί εάν πληροφορία σχετική με την επικείμενη δημοσίευση άρθρου στον Τύπο το οποίο διαδίδει φήμη της αγοράς μπορεί να θεωρηθεί ως προνομιακή πληροφορία της οποίας η γνωστοποίηση απαγορεύεται. Δεύτερον, το ανωτέρω δικαστήριο ζητεί από το Δικαστήριο να αποσαφηνίσει σε ποιες περιπτώσεις η γνωστοποίηση είναι κατ' εξαίρεση επιτρεπτή στο συγκεκριμένο πλαίσιο της δημοσιογραφικής δραστηριότητας.

Κατά το Δικαστήριο, πληροφορία σχετική με την επικείμενη δημοσίευση στον Τύπο άρθρου το οποίο διαδίδει φήμη της αγοράς σχετικά με εκδότη χρηματοπιστωτικών μέσων είναι δυνατόν να συνιστά «συγκεκριμένη» πληροφορία και, ως εκ τούτου, να εμπίπτει στην έννοια της «προνομιακής πληροφορίας», εάν αναφέρει, μεταξύ άλλων, την τιμή στην οποία θα εξαγοραστούν οι τίτλοι, το όνομα του δημοσιογράφου που υπογράφει το άρθρο, καθώς και τον δημοσιογραφικό οργανισμό που το δημοσιεύει.

Η ανακοίνωση προνομιακών πληροφοριών για δημοσιογραφικούς σκοπούς μπορεί να δικαιολογηθεί, δυνάμει του δικαίου της Ένωσης, βάσει της ελευθερίας του Τύπου και της ελευθερίας έκφρασης. Στους δημοσιογραφικούς σκοπούς είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται οι προπαρασκευαστικές της δημοσίευσης ερευνητικές εργασίες τις οποίες πραγματοποιεί ένας δημοσιογράφος για να εξακριβώσει την εγκυρότητα φήμης.

 

Εντούτοις, η γνωστοποίηση προνομιακής πληροφορίας από δημοσιογράφο είναι νόμιμη μόνον εφόσον είναι αναγκαία για την άσκηση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος και εφόσον συνάδει με την αρχή της αναλογικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, το αιτούν δικαστήριο οφείλει να εξετάσει τα ακόλουθα ζητήματα: αφενός, ήταν αναγκαίο ο δημοσιογράφος, ο οποίος

προσπαθούσε να εξακριβώσει την εγκυρότητα φήμης της αγοράς, να γνωστοποιήσει σε τρίτον, πέραν του περιεχομένου της φήμης, το γεγονός ότι θα δημοσιευθεί προσεχώς άρθρο το οποίο θα διαδίδει την εν λόγω φήμη; Αφετέρου, μήπως ο ενδεχόμενος περιορισμός της ελευθερίας του Τύπου, τον οποίο θα συνεπαγόταν η απαγόρευση τέτοιας γνωστοποίησης, θα ήταν δυσανάλογος -λαμβανομένου υπόψη του δυνητικώς αποτρεπτικού αποτελέσματος όσον αφορά την άσκηση της δημοσιογραφικής δραστηριότητας, καθώς και λαμβανομένων υπόψη των κανόνων και των κωδίκων τους οποίους πρέπει να τηρούν οι δημοσιογράφοι- σε σχέση με τα ζημιογόνα αποτελέσματα τα οποία τέτοια γνωστοποίηση θα μπορούσε να έχει όχι μόνον για τα ιδιωτικά συμφέροντα ορισμένων επενδυτών, αλλά και για την ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών;

ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η προδικαστική παραπομπή παρέχει στα δικαστήρια των κρατών μελών τη δυνατότητα, στο πλαίσιο της ένδικης διαφοράς της οποίας έχουν επιληφθεί, να υποβάλουν στο Δικαστήριο ερώτημα σχετικό με την ερμηνεία του δικαίου της Ένωσης ή με το κύρος πράξεως οργάνου της Ένωσης. Το Δικαστήριο δεν αποφαίνεται επί της διαφοράς που εκκρεμεί ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου. Στο εθνικό δικαστήριο εναπόκειται να επιλύσει τη διαφορά σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου. Η απόφαση αυτή δεσμεύει, κατά τον ίδιο τρόπο, τα άλλα εθνικά δικαστήρια που επιλαμβάνονται παρόμοιου προβλήματος.

Ανεπίσημο έγγραφο προοριζόμενο για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το οποίο δεν δεσμεύει το Δικαστήριο.

Το πλήρες κείμενο και η σύνοψη της αποφάσεως είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα CURIA από την ημερομηνία

δημοσιεύσεώς της

Επικοινωνία: Estella Cigna-Αγγελίδη @ (+352) 4303 2582

Στιγμιότυπα από τη δημοσίευση της αποφάσεως διατίθενται από το "Europe by Satellite" Μ (+32) 2

2964106

 

 

 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ