Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014

ΔΕΕ: Παράβαση κράτους μέλους - Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης - Πρότυπα για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη χρήση βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των κρατών μελών

Απόφαση του Δικαστηρίου (ένατο τμήμα) της 13ης Φεβρουαρίου 2014 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Βασιλείου του Βελγίου
(Υπόθεση C-139/13) (1)

ΔΕΕ: Ελάχιστες απαιτήσεις για την αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα ή του καθεστώτος επικουρικής προστασίας - καταστάσεις ένοπλης συρράξεως

Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 30ής Ιανουαρίου 2014 [αίτηση του Conseil d'État (Βέλγιο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Aboubacar Diakite κατά Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
(Υπόθεση C-285/12) (1)

ΔΕΕ: Προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων - Έγκυες, λεχώνες και γαλουχούσες εργαζόμενες κατά την εργασία τους - Άδεια μητρότητας

Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 13ης Φεβρουαρίου 2014 [αιτήσεις του Työtuomioistuin (Φινλανδία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry κατά Terveyspalvelualan Liitto ry (C-512/11), Ylemmät Toimihenkilöt (YTN) ry κατά Teknologiateollisuus ry, Nokia Siemens Networks Oy (C-513/11)
(Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-512/11 και C-513/11) (1)

ΔΕΕ: Δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελών

Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 16ης Ιανουαρίου 2014 [αίτηση του Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen (Σουηδία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Flora May Reyes κατά Migrationsverket
(Υπόθεση C-423/12) (1)
(Προδικαστική παραπομπή - Οδηγία 2004/38/ΕΚ - Δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελών - Δικαίωμα διαμονής εντός κράτους μέλους ενός υπηκόου τρίτου κράτους, κατ’ ευθεία γραμμή κατιόντος προσώπου έχοντος δικαίωμα διαμονής εντός του κράτους μέλους αυτού - Έννοια του «συντηρούμενου» προσώπου)

ΔΕΕ: Προστασία κατά της απελάσεως - Τρόπος υπολογισμού της δεκαετούς περιόδου - Συνυπολογισμός των περιόδων φυλακίσεως

Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 16ης Ιανουαρίου 2014 [αίτηση του Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Ηνωμένο Βασίλειο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Secretary of State for the Home Department κατά M. G.
(Υπόθεση C-400/12) (1)

ΔΕΕ: Δικαίωμα μόνιμης διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών μελών της οικογένειας πολίτη της Ένωσης - Συνυπολογισμός των περιόδων φυλακίσεως των υπηκόων αυτών)

Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 16ης Ιανουαρίου 2014 [αίτηση του Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Ηνωμένο Βασίλειο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Nnamdi Onuekwere κατά Secretary of State for the Home Department
(Υπόθεση C-378/12) (1)
(Προδικαστική παραπομπή - Οδηγία 2004/38/ΕΚ - Άρθρο 16, παράγραφοι 2 και 3 - Δικαίωμα μόνιμης διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών μελών της οικογένειας πολίτη της Ένωσης - Συνυπολογισμός των περιόδων φυλακίσεως των υπηκόων αυτών)
2014/C 85/10

ΔΕΕ: (Υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων -

 
Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 23ης Ιανουαρίου 2014 [αίτηση του Tribunale di Tivoli (Ιταλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Enrico Petillo, Carlo Petillo κατά Unipol
(Υπόθεση C-371/12) (1)

ΔΕΕ: Διαδικασίες αφερεγγυότητας - Αγωγή πτωχευτικής ανακλήσεως στο πλαίσιο διαδικασίας αφερεγγυότητας - Εναγόμενος που κατοικεί σε τρίτη χώρα - Δικαιοδοσία
 

Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 16ης Ιανουαρίου 2014 [αίτηση του Bundesgerichtshof (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Ralph Schmid (ως σύνδικος στη διαδικασία αφερεγγυότητας που κινήθηκε κατά των περιουσιακών στοιχείων της Aletta Zimmermman) κατά Lilly Hertel

ΔΕΕ: Συμβάσεις που συνάπτονται με καταναλωτές - Σύμβαση πωλήσεως ακινήτου - Καταχρηστικές ρήτρες - Κριτήρια εκτιμήσεω

Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 16ης Ιανουαρίου 2014 [αίτηση του Audiencia Provincial de Oviedo (Ισπανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Constructora Principado S.A. κατά José Ignacio Menéndez Álvarez
(Υπόθεση C-226/12) (1)
(Οδηγία 93/13/ΕΟΚ - Συμβάσεις που συνάπτονται με καταναλωτές - Σύμβαση πωλήσεως ακινήτου - Καταχρηστικές ρήτρες - Κριτήρια εκτιμήσεως)

ΟΔΗΓΊΑ 2014/23/ΕΕ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης

ΟΔΗΓΊΑ 2014/23/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ
της 26ης Φεβρουαρίου 2014
σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης

ΟΔΗΓΊΑ 2014/23/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

ΟΔΗΓΊΑ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία

8.3.2014   
EL
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
L 94/375

ΟΔΗΓΊΑ 2014/36/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

Κατανομή τριάντα πέντε (35) δοκίμων Ειρηνοδικών Δ΄ τάξεως πίνακα 12-2-2011

ΦΕΚ B 780/2014 

Αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/345/5890 (2)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Δια−
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έτους 2014.
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
 Έχοντας υπόψη:

Συνταγματική θωράκιση της Δικαιοσύνης

«Ιδιαίτερα επικίνδυνη για το κύρος, αλλά και για την ηθική ακεραιότητα και την κοινωνική παράσταση των δικαστών, είναι η άσκηση από αυτούς διαιτητικών καθηκόντων με αμοιβή σε ιδιωτικές διαφορές»
Η Δικαιοσύνη εξήλθε από τη δικτατορία της 21ης Απριλίου 1967 και εισήλθε στη μεταπολίτευση ηθικά τραυματισμένη και με μειωμένα το κύρος και την αξιοπιστία της. Τούτο συνέβη ιδίως γιατί ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί αποτέλεσαν τον κορμό της πρώτης κυβέρνησης της δικτατορίας, ενώ και άλλοι δικαστικοί λειτουργοί διετέλεσαν υπουργοί κατά την επταετή διάρκειά της.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 29-3-2014

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 29.3.2014

Συνήλθε σήμερα στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, υπό την προεδρία του Προέδρου Βασίλη Αλεξανδρή, η πρώτη Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας που εξελέγησαν στις πρόσφατες αρχαιρεσίες.

Σάββατο 29 Μαρτίου 2014

Δημόσια διαβούλευση επί σχεδίου νόμου «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα»

http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1875


Εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων στην Ελλάδα, με σκοπό να ρυθμιστεί με τον καλύτερο τρόπο και με ταυτόχρονη προστασία και σεβασμό του θεμελιώδους ατομικού δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας, το ευαίσθητο θέμα της οργάνωσης και της απόκτησης νομικής μορφής θρησκευτικών κοινοτήτων/ομάδων. Η ρύθμιση της οργάνωσης μιας θρησκευτικής κοινότητας με συγκεκριμένο νομικό τύπο, επιλύει σωρευμένα προβλήματα δεκαετιών.

Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014

«Ομόφυλα Ζευγάρια: Σύμφωνο Συμβίωσης ή Πολιτικός Γάμος;»

Ο «Ερευνητικός Όμιλος John Stuart Mill» διοργανώνει την 
Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014 στις 19.00 συζήτηση με θέμα:
«Ομόφυλα Ζευγάρια: Σύμφωνο Συμβίωσης ή Πολιτικός Γάμος;»
Στη συζήτηση συμμετέχουν οι:
Σπύρος Βλαχόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ

Πνευματική Ιδιοκτησία και η Ψηφιακή Ατζέντα στην Ευρώπη - Ρυθμίσεις του Παρόντος και Προκλήσεις για το Μέλλον


To Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με αφορμή την Ελληνική Προεδρία στην ΕΕ διοργανώνουν διεθνές συνέδριο με τίτλο

"Πνευματική Ιδιοκτησία και η Ψηφιακή Ατζέντα στην Ευρώπη: Ρυθμίσεις του Παρόντος και Προκλήσεις για το Μέλλον"

1ο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) : «ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΦΙΣΑ
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΕΔ)
www.dimosiodikaio.gr

1ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΈΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΕΔ)
Αθήνα Τρίτη 29 και Τετάρτη 30 Απριλίου 2014. Αίθουσα Ευρώπη Εκδοτικού Οίκου Νομική Βιβλιοθήκη, Μαυρομιχάλη 23

«ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»

Η εφαρμογή της σαρίας στις οικογενειακές και κληρονομικές σχέσεις των ελλήνων μουσουλμάνων και η αρμοδιότητα του Μουφτή


Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
διοργανώνει εσπερίδα με θέμα:
«Η εφαρμογή της σαρίας στις οικογενειακές και κληρονομικές σχέσεις των ελλήνων μουσουλμάνων και η αρμοδιότητα του Μουφτή"
Πέμπτη 10 Απριλίου 2014, ώρα 18.00 στη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, Μαυρομιχάλη 23, Αίθουσα ΕΥΡΩΠΗ

Η επίδραση του ενωσιακού δικαίου στην εθνική νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Δ.Σ. της ΕΝ.ΑΣ σας προσκαλεί σε επιστημονική εκδήλωση την 3η Απριλίου 2014 ημέραΠέμπτη και ώρα19:00 στην Αίθουσα Α του πρώτου ορόφου του κτηρίου της Γραμματείας της Νομικής Σχολής Αθηνών, οδός Ακαδημίας αρ. 45 Αθήνα, με εισηγήτριες

Εσπερίδα για την διαμεσολάβηση & τη δικαστική μεσολάβηση
Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014, ώρα 17.00-20.30

Αίθουσα Εκδηλώσεων Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Ακαδημίας 7

Η διαδικασία επίλυσης ιδιωτικών διαφορών στον πρώτο και δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας κατά το Ελβετικό και Ελληνικό δίκαιο

29/4 – Η διαδικασία επίλυσης ιδιωτικών διαφορών στον πρώτο και δεύτερο 

βαθμό δικαιοδοσίας κατά το Ελβετικό και Ελληνικό δίκαιο

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΤΡΙΤΗ 29.4.2014/ 9:00 π.μ.

Κεντρική Βιβλιοθήκη Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Οι βασικές αρχές του σχεδίου για τον νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

4/4 - Οι βασικές αρχές του σχεδίου για τον νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος

Οι βασικές αρχές του σχεδίου για το νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014

ΙΖ’ Συμπόσιο Ομίλου ‘Αριστόβουλος Μάνεσης’: “Πολιτικοί: πέραν της πολιτικής ευθύνης, τι;”

«ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ»
IΖ΄ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
«ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ:
ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΙ;»

6-7 Ιουνίου 2014

ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΩΝ: Πρόσκληση συμμετοχής στην καταστατική Συνέλευση την Κυριακή 22-06-2014

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
                       
 Αγαπητοί συνάδελφοι,
      
        Tο Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε. σε εκτέλεση της από 01-12-2013 απόφασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης προς άμεση σύγκληση καταστατικής αντίστοιχης, με αντικείμενο την

Ν. 4249/2014 Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµία κ.α.

ΦΕΚ A 73/2014 

Ν. 4249/2014Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις


Βόμβα του Αρείου Πάγου για τις δικαστικές αποφάσεις που υπογράφουν αποσπασμένοι διοικητικοί υπάλληλοι [έγγραφο]

Του Βασίλη Τζήμτσου
Ζήτημα νομιμότητας των συνθέσεων των δικαστηρίων και ακυρότητας δικαστικών αποφάσεων, τίθεται εμμέσως πλην σαφώς...

Δευτέρα 24 Μαρτίου 2014

ΟΔΗΓΊΑ 2014/26/ΕΕ: για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων

ΟΔΗΓΊΑ 2014/26/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ
της 26ης Φεβρουαρίου 2014
για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 254/2014: σχετικά με ένα πολυετές πρόγραμμα για τους καταναλωτές για τα έτη 2014-2020

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 254/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ
της 26ης Φεβρουαρίου 2014
σχετικά με ένα πολυετές πρόγραμμα για τους καταναλωτές για τα έτη 2014-2020 και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1926/2006/ΕΚ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 254/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ-ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ


       

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ-ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ - Σάββατο 5 Απριλίου 2014 και ώρα 21.00 μμ.

Η ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &  Η ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛ ΑΔΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ-ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ

Στο ΣτΕ το νομοσχέδιο για τα «βραχιολάκια» κρατουμένων


Αφορά στο θεσμό ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, κρατουμένων

«Στην Ελλάδα θέλουν ακόμα το δωράκι...»


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

«Στην Ελλάδα θέλουν ακόμα το δωράκι...»

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΔΡΟΥ


Ο Εθνικός Συντονιστής κατά της Διαφθοράς, επίτιμος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ιω. Τέντες, μιλώντας σήμερα στην «Κ», αποκαλύπτει στοιχεία που σοκάρουν για το μέγεθος και το κόστος της διαφθοράς στην Ελλάδα, προτείνει οι πολιτικοί να δικάζονται ως απλοί πολίτες, και δηλώνει

Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014

20η ΜΑΡΤΙΟΥ: ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ


ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΦΕΚ B 668/2014 )

ΦΕΚ B 668/2014 

Επικύρωση της με αριθμό 3/9−01−2014 πράξης του Προ−
έδρου του Αρείου Πάγου σύμφωνα με την οποία το−
ποθετούνται για το δικαστικό έτος 2013−2014 τρεις
(3) νεοπροαχθέντες Αρεοπαγίτες σε τμήματα. ....... 1

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

Προκήρυξη Αρχαιρεσιών της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων
20/03/2014
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων
                                                                                         Αθήνα 20-3-2014
                                                                                                                          Αρ. Πρωτ.: 38 
Προς : 1) Τους κ.κ. Διευθύνοντες τα Δικαστήρια και
Εισαγγελίες της χώρας
                                                                                      2) Τα Μέλη της Ενώσεως μας
  

Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014

Ανανέωση θητείας του Προέδρου και Αναπληρωτή αυτού στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 137/2014 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(2)
Αριθμ. 18874

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΦΕΚ Γ 335/2014)

ΦΕΚ Γ 335/2014 

Με Προεδρικό διάταγμα της 11ης Μαρτίου 2014, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα Οργανισμού Δικα−
στηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρω−

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Μελών Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Αθήνα, 18/3/2014
Κατά την πρώτη συνεδρίαση του, την 18-3-2014, ημέρα Τρίτη, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Μελών Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 15ης Μαρτίου 2014 συγκροτήθηκε σε σώμα και εξέλεξε το προεδρείο του, ως ακολούθως:

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ: Συμπαράσταση στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων Τουρκίας

19/03/2014
                       ΕΝΩΣΗ
   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
               ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
            (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
                   ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
      ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
                               Τ.Κ. 101 71
            emailendikeis@otenet.gr

Τρίτη 18 Μαρτίου 2014

ΔΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ : αποχή των Δικηγόρων - μελών του από τα καθήκοντά τους στις 19.03.2014 και 20.03.2014

Α Π Ο Χ Η

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας, κατά την έκτακτη συνεδρίασή του, στις 17 Μαρτίου 2014, αποφάσισε ομόφωνα την αποχή των Δικηγόρων  - μελών του από τα καθήκοντά τους στις 19.03.2014 και 20.03.2014, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για:

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ-ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΦΕΚ Γ 327/2014)

ΦΕΚ Γ 327/2014 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(5)
Με προεδρικό διάταγμα της 11ης Μαρτίου 2014, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
σύμφωνα με τα άρθρα 50, 51, 52, 77 και 78 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), τα άρθρα
1 και 13 του Ν. 2685/1999 (Α΄ 35), όπως ισχύουν, και τις
με αριθμούς 4, 8, 10 και 12/2014 αποφάσεις του Ανώ−
τατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής
Δικαιοσύνης:

«Ζητήματα του νόμου για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και προστασία του καταναλωτή»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΔΜ εν όψει του πρόσφατου σχεδίου τροποποιήσεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΔΜ ΣΤΙΣ 27-3-2014 και 10-4-2014


Αθήνα   18-3-2014


Αγαπητοί  φίλοι,

Εν όψει του πρόσφατου σχεδίου τροποποιήσεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, εισάγονται για συζήτηση και διατύπωση πορισμάτων στην   Εταιρία  Δικαστικών  Μελετών [Επαμεινώνδα  αρ. 4  Πλάκα],οι προτεινόμενες τροποποιήσεις σε 2 διαδοχικές συνεδριάσεις που θα λάβουν χώρα στις 27 Μαρτίου 2014 ημέρα  Πέμπτη και  ώρα  7.30΄ μ.μ. και στις 10 Απριλίου 2014 ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα  7.30΄, ως εξής:

ΣτΕ 987 - 88/2014 (Ολομ.): Αντισυνταγματικότητα παρέκκλισης από το γενικό σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμιο εκπαίδευση με την πρόβλεψη θέσεων που καταλαμβάνονται μόνο από μέλη πολύτεκνης οικογένειας


17/3/2014
Με τις 987 - 88/2014 αποφάσεις της Ολομελείας του Δικαστηρίου κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 γ΄ περίπτωση ii αα΄ του ν. 2525/1997, όπως ισχύει μετά τις μεταβολές που επέφεραν τα άρθρα 59 παρ. 11 του ν. 3966/2011 και 44 παρ. 2 του ν. 4071/1012, οι οποίες εισήγαγαν παρέκκλιση από το γενικό σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την πρόβλεψη της σύστασης θέσεων, οι οποίες καταλαμβάνονται μόνο από υποψήφιους που έχουν την ιδιότητα του μέλους πολύτεκνης οικογένειας.

Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014

Ελλάδα, από τις χειρότερες χώρες της ΕΕ στην απονομή Δικαιοσύνης

Στοιχεία της ΚομισιόνΑθήνα
Η Ελλάδα είναι η τρίτη χειρότερη χώρα στην ΕΕ στην απονομή δικαιοσύνης, σύμφωνα με αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Κομισιόν, στην Ελλάδα ο χρόνος για την εκδίκαση αστικών και εμπορικών διαφορών πρωτοβάθμια έχει αυξηθεί από 190 το 2010 σε 460 ημέρες το 2012, επίδοση η οποία είναι η τρίτη χειρότερη μεταξύ των 22 κρατών-μελών της ΕΕ για τα οποία υπάρχουν στοιχεία.

Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και Άλλες Διατάξεις».


Τίθεται από σήμερα, Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014, σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τίτλο «Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και Άλλες Διατάξεις».

Η δικαστική τήβεννος


 Η Ελλάδα είναι μία από τις ελάχιστες χώρες στον κόσμο, στις οποίες οι δικαστές της ουσίας δεν φορούν οποιαδήποτε ομοιόμορφη επίσημη υπηρεσιακή ενδυμασία. Ωστόσο, οι ίδιοι λόγοι, για τους οποίους η τήβεννος έχει υιοθετηθεί από αιώνων ως δικαστική περιβολή σχεδόν παγκοσμίως, επιβάλλουν την καθιέρωσή της και στην χώρα μας για τους δικαστικούς λειτουργούς όλων των βαθμών κατά τη διάταξη του άρθρου 18 § 8 εδ. β΄ Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών.

Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014

Διαδικασίες και μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της περιουσίας των ελλήνων φορολογουμένων, που αντίκεινται στο άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως

Διαδικασίες και μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της περιουσίας των ελλήνων φορολογουμένων, που αντίκεινται στο άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών που διασφαλίζει για όλα τα πρόσωπα το δικαίωμα δικαστικής προστασίας, καθώς και στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της από 4.11.1950 Ευρωπαϊκής σύμβασης για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου (ΕΣΔΑ) που διασφαλίζει για όλα τα πρόσωπα το δικαίωμα στην ιδιοκτησία.


Αθήνα 13 Μαρτίου 2014

Θανάσης Αλαμπάσης , δικηγόρος

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διοικητικών Δικαστών (AEAJ), κατά το έτος 2014.

ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Λ.Ριανκούρ 85, γρ. 217–218, 2ος όροφος
Αμπελόκηποι–Αθήνα, ΤΚ 115-24
Τηλ 210-6996688 και 210-6980777
FAX: 210-6998848

Αθανασίου: «Βραχιολάκι» και στους οροθετικούς κρατουμένους


14/03/201417:37


Το μέτρο θα εφαρμοστεί, σε πρώτη φάση, για 50 εξ αυτών -συνολικά είναι 135

Αυστηροποιείται το καθεστώς αποφυλάκισης τρομοκρατών - Τέλος και στα προνόμια των βουλευτών, εφόσον παραπέμπονται σε δίκη


Παρατείνεται, από τα 16 στα 20 χρόνια, ο χρόνος για την αποφυλάκιση όσων έχουν καταδικαστεί σε ποινή ισόβιας κάθειρξης για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, ενώ αφήνεται ελεύθερος όποιος έχει συλληφθεί για οποιασδήποτε εγκληματική πράξη (εκτός για τρομοκρατικές ενέργειες) και πριν την καταδίκη του δώσει πληροφορίες για αποκάλυψη ή εξάρθρωση τρομοκρατικής οργάνωσης.

Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014