Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014

Κατανομή τριάντα πέντε (35) δοκίμων Ειρηνοδικών Δ΄ τάξεως πίνακα 12-2-2011

ΦΕΚ B 780/2014 

Αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/345/5890 (2)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Δια−
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έτους 2014.
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
 Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 του Ν. 3833/10
«Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικήs κρίσης» (ΦΕΚ
40/Α΄/15−3−2010), όπως ισχύουν, καθώς και του άρθρου 11
παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του ιδίου νόμου, όπως αναριθμή−
θηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 της παρ. 4 περ. γ του
ν.3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμ−
ματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 212/Α/
17−12−2010), όπως ισχύει.
2. Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ. 4573/01−3−2011 (ΦΕΚ
323/Β΄/1−3−2011) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερι−
κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και
των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.9/43/5319/14−3−2014 απόφαση
έγκρισης της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/06, όπως ισχύει, για
τον διορισμό τριάντα πέντε (35) δοκίμων Ειρηνοδικών Δ΄
τάξεως.
4. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης
του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που διορί−
ζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1 του
άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη,αποφασίζουμε:
Την κατανομή τριάντα πέντε (35) δοκίμων Ειρηνοδικών
Δ΄ τάξεως, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον τελικό πίνακα
επιτυχόντων του διαγωνισμού της 12ης Φεβρουαρίου 2011,
η ισχύς του οποίου παρατάθηκε έως την 31η−12−2014, σύμ−
φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 παρ. 2Β του νόμου
4229/2014 (ΦΕΚ Α΄8/10−1−2014), και οι οποίοι καταλαμβάνουν
ισάριθμες κενές οργανικές θέσεις ειρηνοδικών των ειρηνο−
δικείων και πταισματοδικείων της χώρας, του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
για το έτος 2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Μαρτίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"