Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014

Ν. 4249/2014 Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµία κ.α.

ΦΕΚ A 73/2014 

Ν. 4249/2014Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις

Άρθρο 54
Αναπλήρωση εισαγγελικών λειτουργών
του Συµβουλίου Συντονισµού
και Ανάλυσης Ερευνών και της Ε.Υ.Π


Άρθρο 56
Θέσπιση ποινικών κυρώσεων εις βάρος
όσων συντελούν στη λειτουργία επιχειρήσεων
στις οποίες επιβλήθηκε σφράγιση

Όποιος το χρονικό διάστηµα, κατά το οποίο ισχύει η
σφράγιση επιχείρησης που επιβλήθηκε µε απόφαση αρ-
µόδιας αρχής λειτουργεί ή συντελεί στη λειτουργία της
παρέχοντας υπηρεσία ή συνδροµή µε οποιαδήποτε ιδιό-
τητα ή σχέση εργασίας, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχι-
στον τριών (3) µηνών. Η ποινή δεν µετατρέπεται, ούτε α-
ναστέλλεται και η έφεση σε κάθε περίπτωση δεν έχει α-
νασταλτικό αποτέλεσµα. Όποιος παραβιάζει µε οποιον-
δήποτε τρόπο σφραγίδα που έχει θέσει η αρχή για παρά-
βαση της εν γένει φορολογικής νοµοθεσίας τιµωρείται
µε την ποινή του άρθρου 178 ΠΚ.


Άρθρο 57
Προϋποθέσεις σφράγισης κέντρων διασκέδασης
και καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος
Μετά την παρ. 7 του άρθρου 80 του ν. 3463/2006 «Κύ-
ρωση του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων» (Α΄ 114), προ-
στίθεται παράγραφος 7Α ως εξής:

Άρθρο 58 (ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ)
Προπαρασκευαστικές πράξεις εμπρησμού σε δάση
Στο άρθρο 265 του π.δ. 283/1985 (Α΄ 106) προστίθεται
παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Όποιος με σκοπό να διαπράξει το έγκλημα της
παραγράφου 1 προβαίνει σε οποιαδήποτε προπαρα−
σκευαστική ενέργεια τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχι−
στον ενός έτους. Η ποινή αυτή δεν μετατρέπεται, ούτε
αναστέλλεται και η έφεση δεν αναστέλλει την εκτέλεσή
της.»


Άρθρο 59
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993 (περί όπλων)


ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΟΡΩΝ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
(Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.)


ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3907/2011


Τροποποίηση ν. 3386/2005


Άρθρο 126

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4053/2012
παράταση προθεσμιών για αδειοδότηση κεραιών τηλεφωνίας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"