Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2024

 


 

 

 

 

 

https://www.areiospagos.gr/ekloges_2024_euro/ekloges_support_euro_2024.htm

 

 

14. 3-6-2024

Πρακτικός Οδηγός Δικαστικού Αντιπροσώπου - Προσάρτημα ΙΙΙ (Επιστολική Ψήφος) - Ευρωεκλογές 9ης Ιουνίου 2024


Δεδομένης της πρόσφατης διεξαγωγής τριών εκλογικών διαδικασιών, της ανάλογης εφαρμογής των κυριότερων διατάξεων του Π.Δ. 26/2012 στις Ευρωεκλογές, αλλά και προκειμένου να μη χρειαστεί εκ νέου εκτύπωση ολόκληρου του πρακτικού οδηγού από τους χιλιάδες συναδέλφους που έχουν ήδη τυπώσει το αντίστοιχο πόνημα των Βουλευτικών Εκλογών της 21ης Μαΐου 2023, προκρίθηκε – (όπως στις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023 και στις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές της 8ης & 15ης Οκτωβρίου 2023), αντί της εξαρχής έκδοσης νέου πρακτικού οδηγού – η σύνταξη ενός ευσύνοπτου Προσαρτήματος στον «Πρακτικό Οδηγό του Δικαστικού Αντιπροσώπου για τις Βουλευτικές Εκλογές της 21ης Μαΐου 2023», με κωδικοποίηση των αλλαγών / διαφορών των ευρωεκλογών σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές, τόσο για τα εκλογικά τμήματα αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας όσο και για τα εκλογικά τμήματα διαλογής ψηφοδελτίων επιστολικής ψήφου.

Σε αυτό περιλαμβάνονται και επικαιροποιημένα υποδείγματα για τις Ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024 (Αναφορά στον Έφορο, Υπεύθυνη Δήλωση για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος του Δικαστικού Αντιπροσώπου, Βεβαιώσεις άσκησης καθηκόντων, κλπ).

Ευχαριστίες οφείλονται και αυτή τη φορά στον εκπρόσωπο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στην εκλογική διαδικασία, Κωνσταντίνο Χριστοδουλιά και στο Σύμβουλο του ΔΣΑ, Αλέξανδρο Μαντζούτσο, οι οποίοι ανιδιοτελώς επιμελήθηκαν όλα τα συνημμένα πονήματα, καθώς και στο συνάδελφο Σπύρο Λάλα, που είχε την ευθύνη σύνταξης του οδηγού κατά τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις (1996-2019).

Συνιστάται στους συναδέλφους που ασκούν καθήκοντα Δικαστικού Αντιπροσώπου να τα μελετήσουν επισταμένως και να τα τυπώσουν, για να τα έχουν μαζί τους και να μπορούν να τα συμβουλεύονται και κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας και της καταμέτρησης:

1) Πρακτικός Οδηγός του Δικαστικού Αντιπροσώπου για τις Βουλευτικές Εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 (για όσες-όσους δεν τον έχουν ήδη τυπώσει – χωρίς το Παράρτημα Υποδειγμάτων).

2) Προσάρτημα ΙΙΙ στον Πρακτικό Οδηγό του Δικαστικού Αντιπροσώπου για τις Ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024 (μαζί με το επικαιροποιημένο Παράρτημα Υποδειγμάτων).
         
                                                                                                            Ο Πρόεδρος του ΔΣΑ
                                                                                                            Δημήτρης Κ. Βερβεσός

 

 

13. 1-6-2024

 

 

Τεύχος B’ 3075/31.05.2024

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ


Αριθμ. 44454
Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στον
Πρόεδρο και τους δύο Αρεοπαγίτες - μέλη της
Ανώτατης Εφορευτικής Επιτροπής, για την έκτα-
κτη απασχόλησή τους για τη διενέργεια των εκλο-
γών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024.


12. 30-5-2024

 

Τεύχος B’ 3053/29.05.2024


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 44443
Καθορισμός του ύψους της ειδικής αποζημίωσης
και των οδοιπορικών εξόδων στους Προέδρους
των Εφορευτικών Επιτροπών Διαλογής Επιστο-
λικής Ψήφου,
στους αναπληρωτές αυτών, στα
διοριζόμενα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη
των Εφορευτικών Επιτροπών Διαλογής Επιστολι-
κής Ψήφου καθώς και στους γραμματείς των Επι-
τροπών αυτών, του άρθρου 16 του ν. 5083/2024
(Α’ 12), για τη διενέργεια των εκλογών για την
ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου, που αναλογούν στην Ελλάδα, της 9ης Ιουνί-
ου 2024, καθώς και του τρόπου καταβολής τους.

Άρθρο 2
Καθορισμός Αποζημίωσης
Στους δικαιούχους αποζημίωσης του άρθρου 1 της
παρούσας που θα εκτελέσουν καθήκοντα την Κυριακή 9
Ιουνίου 2024 καταβάλλεται αποζημίωση, ως ακολούθως:
α. Στους Προέδρους των Εφορευτικών Επιτροπών Δι-
αλογής Επιστολικής Ψήφου καταβάλλεται εφάπαξ ποσό
χιλίων ευρώ (1.000,00 €).
β. Στους Αναπληρωτές Προέδρους των Εφορευτικών
Επιτροπών Διαλογής Επιστολικής Ψήφου καταβάλλεται
εφάπαξ ποσό οκτακοσίων ευρώ (800,00 €).
γ. Στα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών Διαλογής
Επιστολικής Ψήφου καταβάλλεται εφάπαξ ποσό οκτα-
κοσίων ευρώ (800,00 €).
δ. Στα αναπληρωματικά μέλη των Εφορευτικών Επι-
τροπών Διαλογής Επιστολικής Ψήφου καταβάλλεται
εφάπαξ ποσό εξακοσίων ευρώ (600,00 €).
ε. Στους γραμματείς των Εφορευτικών Επιτροπών Δι-
αλογής Επιστολικής Ψήφου καταβάλλεται εφάπαξ ποσό
πεντακοσίων ευρώ (500,00 €).

 
 

11. 30-5-2024


Τεύχος B’ 3054/29.05.2024


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 44442
Καθορισμός του ύψους της ειδικής αποζημίωσης
και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων
Εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής,
των αναπληρωτών αυτών, των γραμματέων και
των μελών των εφορευτικών επιτροπών καθώς
και των διερμηνέων της τουρκικής γλώσσας για
τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των
μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που ανα-
λογούν στην Ελλάδα, της 9ης Ιουνίου 2024, κα-
θώς και του τρόπου καταβολής τους.

 

Άρθρο 3
Καθορισμός Αποζημίωσης
Στους δικαιούχους αποζημίωσης των άρθρων 1 και 2
της παρούσας που θα εκτελέσουν καθήκοντα την Κυρια-
κή 9 Ιουνίου 2024 καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση,
ως ακολούθως:
α. Στους Εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρ-
χής και στους αναπληρωτές αυτών καταβάλλεται ποσό
εκατόν σαράντα ευρώ (140,00 €) για κάθε ημέρα απα-
σχόλησης.
β. Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και
στους αναπληρωτές αυτών καταβάλλεται ποσό εκατόν
είκοσι ευρώ (120,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης.
γ. Στους δημόσιους ή δημοτικούς υπαλλήλους, που
χρησιμοποιούνται ως διερμηνείς της τουρκικής γλώσ-
σας και στους γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών
καταβάλλεται ποσό εκατόν είκοσι ευρώ (120,00€) για
κάθε ημέρα απασχόλησης.
δ. Στα διοριζόμενα μέλη των εφορευτικών επιτροπών
καταβάλλεται ποσό σαράντα ευρώ (40,00 €) για κάθε
ημέρα απασχόλησης. 


 


Άρθρο 4
Καθορισμός Ημερών Αποζημίωσης
Α. ΕΦΟΡΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
- Στους Εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής
καθορίζονται επτά (7) ημέρες απασχόλησης.
- Στους αναπληρωτές Εφόρους καθορίζονται έξι (6)
ημέρες απασχόλησης.
Β. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
β1. Για τους τακτικούς αντιπροσώπους της δικαστικής
αρχής καθορίζονται ημέρες αποζημίωσης ως εξής:
i. Εννέα (9) ημέρες απασχόλησης:
- Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής που
ασκούν τα καθήκοντά τους σε προορισμούς με συγκοι-
νωνιακές δυσχέρειες, ήτοι στα νησιωτικά συμπλέγματα
των Νομών Δωδεκανήσου (εκτός των νησιών Ρόδου
και Κω) και Κυκλάδων (εκτός των νησιών Σύρου και
Νάξου), καθώς και στα νησιά Ικαρία της Περιφερειακής
Ενότητας Ικαρίας, Κύθηρα και Αντικύθηρα της Περι-
φερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής,
Γαύδος της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, Σαμο-
θράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, Θάσος της
Περιφερειακής Ενότητας Θάσου, Ψαρά και Οινούσσες
της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Λήμνος και Άγιος
Ευστράτιος της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου, στα
νησιά των Βορείων Σποράδων (Αλόννησος, Σκιάθος,
Σκόπελος, Σκύρος) και των άγονων γραμμών του Ιο-
νίου Πελάγους.
ii. Οκτώ (8) ημέρες απασχόλησης:
- Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής που
ασκούν τα καθήκοντά τους εκτός της Περιφερειακής
Ενότητας όπου υπηρετούν.
- Στους αντιπρόσωπους της δικαστικής αρχής που
ασκούν τα καθήκοντά τους στις εκλογικές περιφέρει-
ες Α’ Αθηνών, Β1’ Αθηνών (Βορείου Τομέα), Β2’ Αθηνών
(Δυτικού Τομέα) και Β3’ Αθηνών (Νοτίου Τομέα) Α’ Ανα-
τολικής Αττικής και Β’ Δυτικής Αττικής, Α’ Πειραιώς και
Β’ Πειραιώς, Α’ Θεσσαλονίκης και Β’ Θεσσαλονίκης.

iii. Επτά (7) ημέρες απασχόλησης:
- Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής που
ασκούν τα καθήκοντά τους εντός της Περιφερειακής
Ενότητας όπου υπηρετούν. Στην εν λόγω κατηγορία
συμπεριλαμβάνονται και οι αντιπρόσωποι της δικαστι-
κής αρχής που υπηρετούν στα νησιά Ρόδο, Κω, Σύρο
και Νάξο και θα διοριστούν να εκτελέσουν καθήκοντα
εντός της έδρας τους.
β2. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΣ
i. Πέντε (5) ημέρες απασχόλησης:
- Στους αναπληρωτές αντιπροσώπους της δικαστικής
αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους σε προορισμούς
με συγκοινωνιακές δυσχέρειες ήτοι στα νησιωτικά συ-
μπλέγματα των Νομών Δωδεκανήσου (εκτός των νη-
σιών Ρόδου και Κω) και Κυκλάδων (εκτός των νησιών
Σύρου και Νάξου), καθώς και στα νησιά Ικαρία της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Ικαρίας, Κύθηρα και Αντικύθηρα
της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας
Αττικής, Γαύδος της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων,
Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, Θά-
σος της Περιφερειακής Ενότητας Θάσου, Ψαρά και
Οινούσσες της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Λήμνος
και Άγιος Ευστράτιος της Περιφερειακής Ενότητας Λή-
μνου, στα νησιά των Βορείων Σποράδων (Αλόννησος,
Σκιάθος, Σκόπελος, Σκύρος) και των άγονων γραμμών
του Ιονίου Πελάγους.
ii. Τέσσερις (4) ημέρες απασχόλησης:
- Στους αναπληρωτές αντιπροσώπους της δικαστικής
αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους εκτός της Περι-
φερειακής Ενότητας όπου υπηρετούν.
- Στους αναπληρωτές αντιπροσώπους της δικαστικής
αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους στις εκλογικές
περιφέρειες Α’ Αθηνών, Β1’ Αθηνών (Βορείου Τομέα),
Β2’ Αθηνών (Δυτικού Τομέα) και Β3’ Αθηνών (Νοτίου
Τομέα) Α’ Ανατολικής Αττικής και Β’ Δυτικής Αττικής,
Α’ Πειραιώς και Β’ Πειραιώς, Α’ Θεσσαλονίκης και Β’ Θεσ-
σαλονίκης, αλλά δεν υπηρετούν σε αυτές τις Περιφερει-
ακές Ενότητες.
iii. Τρεις (3) ημέρες απασχόλησης:
- Στους αναπληρωτές αντιπροσώπους της δικαστικής
αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους εντός της Περι-
φερειακής Ενότητας όπου υπηρετούν.
- Στους αναπληρωτές αντιπροσώπους της δικαστικής
αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους στις εκλογικές
περιφέρειες Α’ Αθηνών, Β1’ Αθηνών (Βορείου Τομέα), Β2’
Αθηνών (Δυτικού Τομέα) και Β3’ Αθηνών (Νοτίου Τομέα)
Α’ Ανατολικής Αττικής και Β’ Δυτικής Αττικής, Α’ Πειραιώς
και Β’ Πειραιώς, Α’ Θεσσαλονίκης και Β’ Θεσσαλονίκης

 

10. 30-5-2024

 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

 
Τεύχος B’ 3057/29.05.2024

 

1 Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δι-
καστικούς λειτουργούς των τακτικών διοικητικών
δικαστηρίων, για την έκτακτη απασχόλησή τους
κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των εκλο-
γών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024.
2 Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δι-
καστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, για την
έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρα-
σκευή και διενέργεια των εκλογών για την ανάδει-
ξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της
9ης Ιουνίου 2024.

 
και 

Τεύχος B’ 3260/07.06.2024


 9. 29-5-2024


ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ
ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ &
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ταχ. Δ/vση: Μεσογείων 96
Τ.Κ.: 115 27, Αθήνα
Τηλ.: 2131307204
E-mail: dold-1@justice.gov.gr
Αθήνα, 29.05.2024
Αρ. πρωτ.: 36005οικ.
Προς: Βλ. πίνακα αποδεκτών
 

Θέμα: Εκλογές της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου


 

Α) Εν όψει της διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στις 9 Ιουνίου 2024, σας γνωρίζουμε ότι επιβάλλεται να ανασταλούν οι
εργασίες των δικαστηρίων της Χώρας από την 5η Ιουνίου έως και την 12η Ιουνίου 2024.
Ειδικά και μόνο για τα πολιτικά-ποινικά πρωτοδικεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης, η
αναστολή εργασιών εκκινεί την 5η Ιουνίου 2024 και εκτείνεται έως και την 14η Ιουνίου 2024.
Οι ποινικές δίκες που θα αρχίσουν στο ακροατήριο πριν από την ημερομηνία έναρξης
της αναστολής και δε θα περατωθούν την ίδια ημέρα, συνεχίζονται μετά την ημερομηνία
λήξης της αναστολής.
Β) Εξαιρούνται της αναστολής, σύμφωνα και με τις ειδικότερες αποφάσεις των διοικήσεων
των οικείων δικαστηρίων:
α) οι περιπτώσεις αυτόφωρης διαδικασίας και διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων,
β) οι υποθέσεις με κίνδυνο παραγραφής,
γ) οι υποθέσεις κακουργημάτων (ή πλημμελημάτων ανηλίκων που αν τα τελούσε
ενήλικος, θα ήσαν κακούργημα), με προσωρινά κρατούμενους, με επικείμενη λήξη
του ανώτατου ορίου προσωρινής κράτησης,
δ) οι περιπτώσεις έναρξης των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων και Μικτών Ορκωτών
Εφετείων κατά τον μήνα Ιούνιο 2024 και
ε) άλλα ζητήματα με κατεπείγοντα χαρακτήρα.
Γ) Σε ό,τι αφορά στη διαδικασία διενέργειας των πλειστηριασμών, αναστέλλεται κατά το
χρονικό διάστημα της περ. Α.
Ειδικά, οι εργασίες όλων των έμμισθων υποθηκοφυλακείων της Χώρας
αναστέλλονται από την 7η έως την 11η Ιουνίου 2024.
Δ) Παρακαλούνται οι Πρόεδροι Πρωτοδικών να κοινοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή στα
Ειρηνοδικεία και Πταισματοδικεία της περιφέρειάς τους.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

 

 

 ΔΣΑ

 

 

8. 29-5-2024

Αποτελέσματα κλήρωσης δικαστικών αντιπροσώπων

 

 


https://app.moj.gov.gr/ekloges/

 

Στην περίπτωση που διορισθέντες δικαστικοί αντιπρόσωποι εκ παραδρομής επιλέξουν «Αποδοχή» ή «Μη Αποδοχή» του διοριστηρίου εγγράφου τους, ενώ επιθυμούν το αντίθετο, θα πρέπει άμεσα (και πριν τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των διοριστηρίων) να αποστέλλουν στο email: ekloges2024@solon.gov.gr αίτημα αναίρεσης της ως άνω ενέργειας τους αναφέροντας το Ονοματεπώνυμό τους και τον Α.Φ.Μ. τους.


 7. 28-5-2024Εισαγγελία ΑΠ
Ευρωεκλογές 9ης Ιουνίου 2024 /
Αποστολή διοριστηρίων δικαστικών αντιπροσώπων ηλεκτρονικά

 
Δε  θα αποσταλούν διοριστήρια έγγραφα με τα
αποδεικτικά αυτών στις κατά τόπους Εισαγγελίες Πρωτοδικών 

 

 Β. Έκδοση Διατακτικών

Γ. Επιστροφή διοριστήριου εγγράφου

Δ. Λάθος Αναγραφή στοιχείων στο διοριστήριο έγγραφο


Ανακοίνωση - Ενημέρωση για Διοριστήρια Έγγραφα. 

 

6/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΦΟΡΟΥ για τις ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 9-6-2024.

7/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΦΟΡΩΝ για τις ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 9-6-2024.

 

 

6. 24-5-2024 5/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΦΟΡΩΝ για τις ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 9-6-2024.

 

 

  5  1-5-2024

 

3/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ.

 

Αναζήτηση διορισμού και λήψη διοριστηρίου μέχρι Δευτέρα 6/5/2024 και ώρα 10:00

 

 

 4  30-4-2024ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 38848
Καθορισμός ειδικής εκλογικής αποζημίωσης
στον Γενικό Έφορο παρακολούθησης διαδικα-
σίας ψηφοφορίας με επιστολική ψήφο, στον Ανα-
πληρωτή Γενικό Έφορο, στους Προέδρους των


Επιτροπών Συλλογής Επιστολικής Ψήφου, στους
αναπληρωτές αυτών, στα τακτικά και αναπλη-
ρωματικά μέλη των Επιτροπών Συλλογής Επι-
στολικής Ψήφου καθώς και στους δικαστικούς
υπαλλήλους που συνεπικουρούν στο έργο του
Γενικού Εφόρου και μπορεί να υποβοηθούν το
έργο των Επιτροπών για την έκτακτη απασχό-
λησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέρ-
γεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αναλογούν
στην Ελλάδα, της 9ης Ιουνίου 2024.
Τεύχος B’ 2544/30.04.2024 

 

 

 3 18-4-2024

ΑΝΟΙΞΕ η πλατφόρμα του ΑΠ για δηλώσεις προτίμησης  Δικαστικών/Εισαγγελικών Λειτουργών και Υπαλλήλων για δικαστικούς αντιπροσώπους (λήξη έως 28/4/2024, 22:00)

https://app.moj.gov.gr/pnet/fekloges

 

 2 12-4-2024ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ για τους δικαστικούς αντιπροσώπους στις ευρωεκλογές


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Α1΄ Ευρωεκλογών 20241 7-4-2024

Τεύχος A’ 50/06.04.2024  

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 18
Ορισμός ημέρας διεξαγωγής και διάρκειας της
ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου .


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 3 του άρθρου 1 και της παρ. 5 του άρθρου 9
του ν. 4255/2014 «Εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 89),
β) του Μέρους Α΄ του ν. 5083/2024 «Εκλογή ευρω-
βουλευτών, διευκόλυνση εκλογέων μέσω επιστολικής
ψήφου, εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων και λοιπές
διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 12),
γ) της παρ. 1 του άρθρου 50 του π.δ. 26/2012 «Κωδικο-
ποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας
για την εκλογή βουλευτών» (Α΄ 57),
δ) της απόφασης (ΕΕ) 2023/2061 του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2023 για τον κα-
θορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
(L 238/27.9.2023), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το δεύ-
τερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 14 της Συνθήκης για
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2. Την υπό στοιχεία Υ11/7.7.2023 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β΄ 4403).
3. Το γεγονός ότι οι προσεχείς εκλογές για την ανάδειξη
των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με άμεση,
καθολική και μυστική ψηφοφορία, θα διεξαχθούν από
6 έως και 9 Ιουνίου 2024.
Με πρόταση του Πρωθυπουργού, της Υπουργού Εσω-
τερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών,
αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Ορίζεται ότι η ψηφοφορία για την εκλογή των είκοσι
ενός (21) μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που
αναλογούν στην Ελλάδα, θα διεξαχθεί στην Ελληνική
Επικράτεια την 9η Ιουνίου 2024, ημέρα Κυριακή.
Η διάρκεια της ψηφοφορίας ορίζεται από ώρα 07.00
μέχρι ώρα 19.00.
Στην Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση
και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 6 Απριλίου 2024
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Η Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ