Τετάρτη 28 Απριλίου 2021

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ κ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

 


 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

AΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Αθήνα, Απρίλιος 2021

 

Προς

Τους Δικαστικούς Λειτουργούς και Δικαστικούς Υπαλλήλους των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων όλης της Χώρας

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Κυρίες και κύριοι δικαστικοί υπάλληλοι,

ΠΔ 26/2021: Κατανομή οργανικών θέσεων Εισαγγελικών Λει- τουργών στις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών της Χώρας.

ΦΕΚ A 69/2021 

 

 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 26
Κατανομή οργανικών θέσεων Εισαγγελικών Λει-
τουργών στις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδι-
κών της Χώρας.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της υποπερ. αα’, περ. α’, παρ. 2 του άρθρου 3 του
ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κα-
τάστασης Δικαστικών Λειτουργών» (Α’ 35), όπως ισχύουν.
β) Του άρθρου 22 του ν. 4786/2021 (Α’ 43).

ΥΑ : Μεταφορά της υποχρεωτικής αργίας της 1ης Μαΐου 2021 για το Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα .

ΦΕΚ B 1732/2021 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.70/67/οικ.7382
Μεταφορά της υποχρεωτικής αργίας της 1ης
Μαΐου 2021 για το Δημόσιο και τον ευρύτερο Δη-
μόσιο Τομέα .
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέ-
δρου της Δημοκρατίας «Περί καθιερώσεως πενθημέρου

ΕλΣυν: Τροποποίηση απόφασης «Συγκρότηση του Τμήματος Ελέγχων του Ελεγκτικού Συνε- δρίου»2020-2021 - ΦΕΚ B 1692/2021

 2 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. 2/
24.6.2020 απόφασης της Ολομέλειας του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου (σε Συμβούλιο) «Συγκρότη-
ση του Τμήματος Ελέγχων του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου» (Β’ 3004), όπως ισχύει της υπ’ αρ. 44406/
15.7.2020 απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου «Περί συγκροτήσεως των Τμημά-

Τρίτη 27 Απριλίου 2021

ΕνΔΕ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

 


ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 213 215 6114 -  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
 e- mail: endikeis@otenet.gr


Αθήνα, 27-4-2021
Αρ. Πρωτ.:155

 

 

 

 

 

 

Συνέχεια 

ΕΔΔΑ: Επιβολή ποινών για ανάρτηση τοπικών σημαιών από ευρωβουλευτή!

 


Επιβολή ποινών για ανάρτηση τοπικών σημαιών από ευρωβουλευτή! Οι καταδικαστικές αποφάσεις δεν εξέτασαν σε βάθος τα γεγονότα και δεν είχαν επαρκή αιτιολογία. Παραβίαση της διαδικαστικής πτυχής του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης

ΑΠΟΦΑΣΗ

Tőkés κατά Ρουμανίας της 27.04.2021 (αριθ. προσφ.  15976/16 και 50461/17)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ανάρτηση σημαιών μη αναγνωρισμένου κράτους. Επιβολή προειδοποιητικής πταισματικής ποινής. Ελευθερία έκφρασης και αιτιολογία των δικαστικών αποφάσεων. Διαδικαστικό σκέλος του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης.

ΕΔΔΑ: Λεκτική κακοποίηση μαθητή από καθηγητή με τις λέξεις «ηλίθιος, βλαμμένος και ανόητος»

 


Λεκτική κακοποίηση μαθητή από καθηγητή με τις λέξεις «ηλίθιος, βλαμμένος και ανόητος» μπροστά σε συμμαθητές του! Παραβίαση σεβασμού της ιδιωτικής ζωής

ΑΠΟΦΑΣΗ

F.O. κατά Κροατίας της 22.04.2021 (αρ. προσφ.  29555/13)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Παρενόχληση μαθητή σε δημόσιο σχολείο από εκπαιδευτικό και δικαίωμα προστασίας από το κράτος. Σεβασμός της ιδιωτικής ζωής.

ΕΕΕ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΙΝΩΝ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 24/04/2021

ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΚΑΤA ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΠΔ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, Εισαγγελέως Εφετών Αθηνών

ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΟΙΝΗΣ

 

 

ΕΣΔι: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

 Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) με το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC) για την ενίσχυση του Εθνικού

ΣτΕ Γ΄ Τμ. 7μ. 588/2021, ΣτΕ Γ΄ Τμ. 7μ. 589/2021 (Εκλογή ως Μητροπολίτη ασκούντος καθήκοντα Βοηθού Επισκόπου χωρίς οργανική θέση).

 

Περίληψη - ΣτΕ Γ΄ Τμ. 7μ. 588/2021, ΣτΕ Γ΄ Τμ. 7μ. 589/2021 (Εκλογή ως Μητροπολίτη ασκούντος καθήκοντα Βοηθού Επισκόπου χωρίς οργανική θέση).

27/04/2021

ΣτΕ Γ΄ Τμ. 7μ. 588/2021
ΣτΕ Γ΄ Τμ. 7μ.  589/2021
Πρόεδρος: Δ. Σκαλτσούνης, Αντιπρόεδρος ΣτΕ
Εισηγητής: Ιφ. Αργυράκη, Σύμβουλος Επικρατείας
 
Εκλογή ως Μητροπολίτη ασκούντος καθήκοντα Βοηθού Επισκόπου χωρίς οργανική θέση 
 
Με τις 588/2021 και 589/2021 αποφάσεις της Επταμελούς Σύνθεσης του Γ΄ Τμήματος  κρίθηκε ότι, όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 17 παρ. 1, 25 παρ. 1 και 2 και 27 του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος (ν. 590/1977), εκλόγιμοι για την πλήρωση θέσης χηρεύουσας Μητρόπολης είναι, κατ’ αρχήν, οι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο των προς Αρχιερατεία εκλόγιμων κληρικών. Εκλόγιμοι επίσης,  χωρίς εγγραφή στον κατάλογο αυτόν, είναι οι σχολάζοντες Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος καθώς και οι Βοηθοί Επίσκοποι· προβλεπόταν δε η

ΣτΕ 582/2021 Ολομ. (Πράξεις-παράλειψη μεταγωγής κρατουμένου σε κατάστημα κράτησης).

 

Περίληψη - ΣτΕ 582/2021 Ολομ. (Πράξεις-παράλειψη μεταγωγής κρατουμένου σε κατάστημα κράτησης).

26/04/2021

ΣτΕ 582/2021 Ολομ.
Πρόεδρος: Ειρ. Σαρπ
Εισηγητής: Ευθ. Αντωνόπουλος
 
Πράξεις-παράλειψη μεταγωγής κρατουμένου σε κατάστημα κράτησης
 
Με την 582/2021 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας απερρίφθη ως απαράδεκτη, ελλείψει δικαιοδοσίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, αίτηση για την ακύρωση:  α) της 18159 οικ./21.12.2020 απόφασης της Γενικής Γραμματέως Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με την οποία αποφασίσθηκε η μεταγωγή του αιτούντος στο

ΔΕΕ(προδικ): Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων - απορρήτο τηλεπικοινωνιών - ποινική έρευνα

 


Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 2ας Μαρτίου 2021 [αίτηση του Riigikohus (Εσθονία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Ποινική δίκη κατά H.K.

(Υπόθεση C-746/18) (1)

Δευτέρα 26 Απριλίου 2021

Ν. 4797/2021 Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις - ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, - συνταξιοδοτική ρύθμιση - κτλ

 

ΦΕΚ A 66/2021

 

Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδο-

σκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επεί-

γουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας,

συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και

συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες

διατάξεις.

Ν. 4798/2021 Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

  

Άρθρο 236

Πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης

¨Τις πταίει;¨ … Μόνον οι ¨απλοί¨ Πολίτες;

 


Η έκφραση επιστημονικής άποψης, πρέπει να είναι ελεύθερη και δεν πρέπει να ελέγχεται ποινικά. Η εποχή καθ΄ ην οι Ιεροεξεταστές τιμωρούσαν την έκφραση άποψης ως αιρετική, οδηγώντας ακόμη και εις την πυρά τους εκφραστές της, ανήκει εις το τραγικό παρελθόν της ανθρωπότητας.

 

Όμως σαφέστατα αποτελεί αντικείμενο σοβαρού προβληματισμού η προσφάτως ψηφισθείσα διάταξη [τροπολογία 868/57 22.4.2021 του Υπουργείου Υγείας στο ψηφισθέν νομοσχέδιο του Υπ. Δικαιοσύνης «Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων»] που αναφέρει:

Παρασκευή 23 Απριλίου 2021

“For a People-centred e-Justice”


 

The High-Level Conference “´For a people-centred e-Justice”, organized by the governing area of Justice, under the Portuguese Presidency of the Council of the European Union, is an opportunity to reflect on the process of transition to digital justice, the opportunities that emerge and the different challenges that arise, and to guarantee the access of all citizens to justice, effective systems and a more modern justice in the XXI century.

ΕνΔΕ: ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΘΕΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ»

 


                    

 

 

  ΕΝΩΣΗ  ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                                  

        ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

 ΤΗΛ: 213 2156114 -  FAX 210 88 41 529

                       Τ.Κ. 101. 71

       e- mail: endikeis@otenet.gr                                                                 

                                                                                            

                                                                                                    Αθήνα, 22-4-2021

                                                                                                                                Αρ. Πρωτ.: 151

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΘΕΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ»

 

Πέμπτη 22 Απριλίου 2021

ΕΔΔΑ: Η διακοπή θεραπείας σε 5χρονο κορίτσι που βρισκόταν σε κώμα

 


Η διακοπή θεραπείας σε 5χρονο κορίτσι που βρισκόταν σε κώμα, λόγω απουσίας προοπτικής βελτίωσης της υγείας του, δεν παραβίασε το δικαίωμα στην ζωή, ούτε το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή της ίδιας και της μητέρας του

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Parfitt κατά Ηνωμένου Βασιλείου της 21.4.2021 (αριθ. 18533/21)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΕΕ: ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΝΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ»

 

 

 

 

Αριθμ. Πρωτ. 47 – 22/4/2021

Προς: Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα

    Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

      Πληροφορηθήκαμε  την αιφνιδιαστική εισαγωγή  τροπολογίας σε ήδη υπό ψήφιση σχέδιο νόμου, σύμφωνα με την  οποία ως Πρόεδρος της Αρχής  Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες θα ορίζεται πλέον όχι εν ενεργεία Εισαγγελικός Λειτουργός  αλλά και επί τιμή.

    Με αυτή την αφορμή  επισημαίνουμε για ακόμη μία φορά την ερήμην της ΕΕΕ νομοθετική πρωτοβουλία σε θέματα που επηρεάζουν τόσο το κύρος του θεσμού της Εισαγγελίας, όσο και την συνδρομή του στην βέλτιστη λειτουργία των θεσμών του κράτους.

     Συνεπώς καλούμεθα έστω και απρόσκλητοι να εκθέσουμε τις απόψεις της ΕΕΕ επί του ζητήματος αυτού.

ΕΔΔ: Επιστολή προς τον ΥπΔικ για τη λειτουργία της Διοικητικής Δικαιοσύνης

 
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ 

Λ.Ριανκούρ 85, γρ. 217-218,

 2ος όροφος Αμπελόκηποι-Αθήνα, ΤΚ 115-24 

Τηλ 210-6996688 και 210-6980777 FAX: 210-6998848

e-mail:enosidioikitikondikaston@yahoo.gr 

enosidioikitikondikaston@gmail.com

 

 

Αθήνα, 14.4.2021 Αρ. Πρωτ. 63

Προς: Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

ΕΔΔ: για το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων»

 
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

Λ.Ριανκούρ 85, γρ. 217-218, 2ος όροφος Αμπελόκηποι-Αθήνα,

ΤΚ 115-24 Τηλ 210-6996688 και 210-6980777 FAX: 210-6998848

e-mail:enosidioikitikondikaston@yahoo.gr

enosidioikitikondikaston@gmail.com

 

Αθήνα, 20.4.2021

 Αρ. Πρωτ. 64

Προς:

Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων

ΥΠΟΜΝΗΜΑ της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών για το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων»

Αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές,

ΕΔΔ: Υπόμνημα για τη σύνταξη "Κώδικα Δεοντολογίας"


 

 

 

 

ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 Λ.Ριανκούρ 85, γρ. 217-218, 2ος όροφος

Αμπελόκηποι-Αθήνα, ΤΚ 115-24

Τηλ 210-6996688 και 210-6980777

 FAX: 210-6998848

e-mail:enosidioikitikondikaston@yahoo.gr

enosidioikitikondikaston@gmail.com

 

 

Αθήνα, 14 Απριλίου 2021

 

Αρ. Πρωτ.

Προς:

Τον Πρόεδρο της Επιτροπής για τη σύνταξη «Κώδικα Δεοντολογίας για το Συμβούλιο της Επικρατείας, τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και τα Διοικητικά Δικαστήρια»

 

Τρίτη 20 Απριλίου 2021

«Αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πολυμορφία και Διαπολιτισμικός Διάλογος: Ενισχύοντας τη Συζήτηση»

 

 

Αξιότιμες Κυρίες,

Αξιότιμοι Κύριοι,

 

Σας προσκαλούμε στο διαδικτυακό τριήμερο Διεθνές Συνέδριο με θέμα:

 

«Αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πολυμορφία και Διαπολιτισμικός Διάλογος: Ενισχύοντας τη Συζήτηση»,

 

που συνδιοργανώνεται από το Έργο Jean Monnet (Εrasmus+) με τίτλο «Ενίσχυση της συζήτησης για τον Διαπολιτισμικό Διάλογο, τις Αξίες της ΕΕ και την Πολυμορφία - EU VaDis», στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και η Ελληνική Ένωση Ευρωπαϊκού Δικαίου (Ε.Ε.Ε.Δ.), σε συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας Δημοκρατίας και Δικαίου και με την υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.

ΓνμΕισΑΠ 14/202: Διατάξεις άρθρων 261 παρ. 1 εδ. πρώτο και 262 παρ. 4 ΚΠοινΔ(δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών)

 


 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ                                                     Αθήνα, 16-4-2021

ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Αριθ. Πρωτ.: 1602

Τμήμα Διοικητικό

τηλ. 2106419332                                                                 Αριθ. Γνωμ.: 14

Προς

Τον κ. Διευθύνοντα την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών

ΘΕΜΑ: Διατάξεις άρθρων 261 παρ. 1 εδ. πρώτο και 262 παρ. 4 ΚΠοινΔ

I. Σε απάντηση του ερωτήματος, ττου διαλαμβάνεται στο υπ'αρ. ττρωτ. 2343/2021 έγγραφο σας, ως προς την εφαρμογή των «νεοπαγών» διατάξεων των άρθρων 261 παρ. 1 εδάφιο πρώτο και 262 παρ. 4 του Κ.Ποιν.Δ. (Ν. 4620/19, Ν. 4637/19), επί ανακριτικών διατάξεων δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών τηρουμένων σε Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή σε αντίστοιχα της αλλοδαπής (σε εκτέλεση αιτημάτων δικαστικής συνδρομής) για δέσμευση και απαγόρευση κίνησης αυτών και σε εκτέλεση των οποίων διατάχθηκε η αιτηθείσα δέσμευση με απόφαση του οικείου Δικαστηρίου της αλλοδαπής Χώρας (πρώτο σκέλος ερωτήματος,}, ως επίσης και επί ανακριτικών διατάξεων εκδιδομένων, κατά την ειδική διάταξη του άρθρου 42 Ν. 4557/18, εξομοιουμένων με εκθέσεις κατάσχεσης (εδάφιο τέταρτο παραγράφου 1 του νόμου αυτού, ως ισχύει μετά την

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 120 Σ)

 


 

ΑΝΤΩΝΗΣ Π.ΑΡΓΥΡΟΣ

1.-Στο ψήφισμα της Δεύτερης Εθνοσυνέλευσης στο Άστρος το 1823[4], το οποίο επαναλαμβάνεται αυτούσιο στο ψήφισμα της Τρίτης Εθνοσυνέλευσης της Τροιζήνας το 1827, το οποίο διακήρυξε ότι «Το αυτό Πολίτευμα, υπό το όνομα «Πολιτικόν Σύνταγμα της Ελλάδος αναγνωριζόμενον ως εφεξής αφιερούται εις την πίστην της Βουλής, του Κυβερνήτου και του Δικαστικού, δια να διατηρείται με ακρίβεια. Αφιερούται εις τον πατριωτισμό παντός Έλληνος, δια να ενεργήται καθ’ όλην την έκτασιν.» Στη συνέχεια στο Σύνταγμα του 1844 το οποίο στο τελευταίο του άρθρο (αρ. 107) όρισε ότι «η τήρησις του Συντάγματος αφιερούται εις τον Πατριωτισμό των Ελλήνων». Η ρήτρα αυτή επαναλαμβάνεται σε όλα τα Ελληνικά Συντάγματα μέχρι και το Σύνταγμα του 1952, στο οποίο συμπεριλήφθη στο άρθρο 114. Είναι θεμελιώδες στοιχείο της λαϊκής κυριαρχίας, μάλιστα στην αυθεντική και πρωτογενή της μορφή ως έκφραση της ίδιας της συντακτικής εξουσίας.

Η ακροτελεύτια διάταξη του Συντάγματος 1975 (άρθρο 120 παρ. 4) ορίζει: "Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία".

ΕΔΔΑ: Επιχειρήσεις παγίδευσης από την αστυνομία. Υποχρέωση θεσμοθετημένης σαφούς και προβλέψιμης διαδικασίας

 


 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Kuzmina κ.α. κατά Ρωσίας της 20.4.2021 (αρ. προσφ. 66152/14 και οκτώ άλλες προσφυγές)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αστυνομική παγίδευση και δικαίωμα ακρόασης. Αgents provocateurs. Συστημικό πρόβλημα στο ρωσικό νομικό πλαίσιο αναφορικά με περιστατικά παγίδευσης εκ μέρους της αστυνομίας για πράξεις διακίνησης ναρκωτικών μέσω μυστικών και απόρρητων επιχειρήσεων. Οι προσφεύγοντες καταδικάστηκαν για ποινικά αδικήματα σχετικά με την εμπορία ναρκωτικών, μετά από φερόμενες αγορές που έγιναν με εντολή της αστυνομίας και οι ίδιοι υπέβαλαν ανεπιτυχώς ένσταση παγίδευσής τους ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων. Σε όλες τις παρούσες προσφυγές, η αστυνομία, αφού έλαβε τις πληροφορίες από τις πηγές της, είχε προχωρήσει απευθείας στην φερόμενη «αγορά» χωρίς να εξετάσει άλλα ερευνητικά μέτρα για να επαληθεύσει την υποψία ότι οι προσφεύγοντες ήταν έμποροι ναρκωτικών.

ΔΕΕ: εθνικές διατάξεις που παρέχουν στον Πρωθυπουργό εξουσία κατά το διορισμού των δικαστών,

 


Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 66/21

Λουξεμβούργο, 20 Απριλίου 2021

Απόφαση στην υπόθεση C-896/19 Repubblika κατά Il-Prim Ministru

Δεν αντιβαίνουν στο δίκαιο της Ένωσης εθνικές διατάξεις κράτους μέλους οι οποίες

παρέχουν στον Πρωθυπουργό αποφασιστική εξουσία κατά τη διαδικασία διορισμού των δικαστών, προβλέποντας συγχρόνως την παρέμβαση ανεξάρτητου οργάνου επιφορτισμένου με την αξιολόγηση των υποψηφίων και την παροχή

γνώμης

Εταιρία Οικογενειακού Δικαίου: Συνέντευξη Τύπου για το σχέδιο νόμου που αφορά τις σχέσεις γονέων - τέκνων

 


Δελτίο Τύπου - Απρίλιος 2021

Συνέντευξη τύπου με αντικείμενο το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης "Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων - τέκνων" έδωσαν το μεσημέρι της Δευτέρας 5 Απριλίου 2021 εκ μέρους του ΔΣ της Εταιρίας Οικογενειακού Δικαίου ο Πρόεδρος Ιωάννης Τέντες, Επίτιμος Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου,

Υποδοχή του νέου Έλληνα Δικαστή στο ΕΔΔΑ από την Πλήρη Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

press.office@elsvn.gr

ΑΘΗΝΑ, 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υποδοχή του νέου Έλληνα Δικαστή στο ΕΔΔΑ από την Πλήρη Ολομέλεια του

Ελεγκτικού Συνεδρίου

Η Πλήρης Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου υποδέχθηκε στις 19 Απριλίου 2021 τον νέο

ΕΣΔι: "Ερμηνευτικά ζητήματα σχετικά με τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας. Ποινική, αστική και πειθαρχική ευθύνη"

 


ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ 2

Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών θα πραγματοποιήσει επιμορφωτικό σεμινάριο Δικαστικών Λειτουργών Διοικητικής Δικαιοσύνης, Πολιτικής

Δευτέρα 19 Απριλίου 2021

ΕΕΕ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για τον ισχυρισμό περί «επιλεκτικό εμβολιασμό μικρού αριθμού εισαγγελικών λειτουργών»


46 -19/4/2021


 

    Με αφορμή   δημόσιες τοποθετήσεις για δήθεν «επιλεκτικό εμβολιασμό μικρού αριθμού εισαγγελικών λειτουργών», το ΔΣ της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος,  υπενθυμίζει ότι σε όλο το διάστημα της πανδημίας  κινήθηκε με γνώμονα, τη διαφύλαξη της υγείας των  συναδέλφων εισαγγελικών και δικαστικών λειτουργών, δικαστικών υπαλλήλων, παραγόντων της δίκης και πολιτών και την εύρυθμη λειτουργία της δικαιοσύνης, ζητώντας επανειλημμένα από την πολιτεία τη λήψη των ενδεδειγμένων, σύμφωνα με τα επιστημονικά πρότυπα, μέτρων  για την προστασία από τον κίνδυνο μετάδοσης της πανδημίας και τον  εμβολιασμό όλων των λειτουργών της.

ΚΥΑ: Υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς και στους στρατιωτικούς δικαστές.ΦΕΚ B 1582/2021

ΦΕΚ B 1582/2021
 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24527
Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του δια-
γνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό
COVID-19 στους δικαστικούς και εισαγγελικούς
λειτουργούς και στους στρατιωτικούς δικαστές.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΥΓΕΙΑΣ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ -
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ: ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ

 

 ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣτΕ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

                                                                                                                  Αθήνα, 19-04-2021

 

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ

 

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας και η Ένωση Διοικητικών Δικαστών, ανέμεναν όλο το προηγούμενο διάστημα την υλοποίηση της απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για εμβολιασμό των ατόμων που εργάζονται στον ευαίσθητο κρατικό τομέα. Επισημάναμε

ΕνΔΕ: Διακοπές συνεδριάσεων Δικαστηρίων 

 

                     ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 213 2156114 –  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71 – e- mail: endikeis@otenet.gr

 

                                                                                                          Αθήνα, 19-04-2021

                                                                                                 Αρ. Πρωτ.: 137


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διακοπές συνεδριάσεων Δικαστηρίων

για αύριο, Τρίτη 20 Απριλίου 2021

ΟΔΥΕ: αποχή την Τρίτη 20 Απριλίου 0900-1000

 


ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172

 

Αθήνα, 19 Απριλίου 2021

Αρ.Πρωτ. 244

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

(για Self-test και εμβολιασμούς)

 

Προς: 1) Υπουργό Δικαιοσύνης. κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα

        2) Υπουργό Υγείας, κ. Βασίλειο Κικίλια

        3) Πρόεδρο Ε.Ο.Δ.Υ., κ. Παναγιώτη Αρκουμανέα

        4) Πρόεδρο Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, κ. Μαρία Θεοδωρίδου

 

Αξιότιμοι/-ες κύριοι/-ες,

Κυριακή 18 Απριλίου 2021

Ν. 4795/2021 Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα κτλ

 

 ΦΕΚ A 62/2021

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Το-

μέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοί-

κηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκη-

ση και την τοπική αυτοδιοίκηση.

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ

Ν. 4796/2021 Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων κτλ

  ΦΕΚ A 63/2021  

Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομι-

κών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινω-

νικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-

λιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις

ΓνμΕισΑΠ 13/2021: Χορήνηση αντιγράφων πρακτικών των συνεδριάσεων του ΕΣΡ, κατόπιν εισαννελικής παραννελίας κατά το άρθρο 25 §4 στοιχ.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΤΗΛ.: 2106419332 FAX: 2106411523

Αριθ. Πρωτ. 2508

Αριθ. Γνωμοδότησης 13

 

Αθήνα 15 Απριλίου 2021

 

Προς Τον κ. Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης

Θέμα: Χορήνηση αντιγράφων πρακτικών των συνεδριάσεων του ΕΣΡ, κατόπιν εισαννελικής παραννελίας κατά το άρθρο 25 §4 στοιχ.β ΚΟΔΚΔΛ

ΕνΔΕ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

                     

 

 

ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 213 2156114 –  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71 – e- mail: endikeis@otenet.gr

 

                                                                                                  Αθήνα, 16-4-2021

                                                                                         Αρ. Πρωτ.: 136

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΕΕ: «Ζητήματα Εκτέλεσης των Ποινών»

 


Διαδικτυακή Επιστημονική εκδήλωση της ΕΕΕ, την 24/4/2021

41 – 29/3/3021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος

διοργανώνει διαδικτυακή επιστημονική εκδήλωση

το Σάββατο 24 Απριλίου 2021 και ώρα 18:00, με θέμα:

«Ζητήματα Εκτέλεσης των Ποινών»