Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024

Διαγωνισμός ΕΣΔι 31η Σειρά

 


 

31η ΣΕΙΡΑ
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

  


2. 13-6-2024

Οδηγίες για την Υποβολή Δικαιολογητικών για τον 31ο Εισαγωγικό Διαγωνισμό Έτους 2024

 • 12 Ιουνίου, 2024
 • Ανακοινώσεις
 •  
 •  
 •  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ  31ο  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΟΥΣ 2024

 1.Αίτηση, (η οποία έχει τον χαρακτήρα υπεύθυνης δήλωσης) στην οποία να δηλώνεται και η κατεύθυνση στην οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να συμμετάσχει.

Η αίτηση θα συμπληρωθεί ηλεκτρονικά μέσω του παρακάτω συνδέσμου (λειτουργία πλατφόρμας: Έναρξη 13.06.2024 –   Λήξη  27.06.2024 και ώρα 00.00΄ (κατά το 24ωρο σύστημα)

https://e-applications.esdi.gr:4430/Esdi/

       Σε περίπτωση, κατά την οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό για περισσότερες κατευθύνσεις, πρέπει να υποβάλει τις αντίστοιχες αιτήσεις.

2Αντίγραφο πτυχίου Νομικού Τμήματος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Εάν το πτυχίο προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., οπότε προσκομίζονται (στο ίδιο αρχείο.pdf), η πράξη του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ο αλλοδαπός τίτλος (σε απλή φωτοτυπία) και απλή μετάφραση του αλλοδαπού τίτλου.

3Αντίγραφοδιδακτορικού διπλώματος Νομικού Τμήματος, για όσους διαθέτουν και επιθυμούν να καταθέσουν. Εάν ο διδακτορικός τίτλος,  προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., οπότε προσκομίζονται (στο ίδιο αρχείο.pdf), η πράξη του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ο αλλοδαπός τίτλος (σε απλή φωτοτυπία) και απλή μετάφραση του αλλοδαπού τίτλου.

4.Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος Νομικού Τμήματος, για όσους διαθέτουν και επιθυμούν να καταθέσουν. Εάν ο μεταπτυχιακός τίτλος, προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. οπότε προσκομίζονται (στο ίδιο αρχείο.pdf), η πράξη του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ο αλλοδαπός τίτλος (σε απλή φωτοτυπία) και απλή μετάφραση του αλλοδαπού τίτλου.

5.Για δικηγόροαπαιτείται πρόσφατο (εκδοθέν μετά την 10/4/2024) ενιαίοπιστοποιητικό του οικείου δικηγορικού συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ότι : α. ο υποψήφιος έχει ή είχε διετή άσκηση δικηγορίας ή  αν είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος νομικού τμήματος, μονοετή άσκηση δικηγορίας και  β. δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή.

Για δικαστικό υπάλληλοαπαιτείται πρόσφατο (εκδοθέν μετά την 10/4/2024) ενιαίο πιστοποιητικό της οικείας δικαστικής υπηρεσίας ότι: α. ο υποψήφιος έχει διανύσει τριετή υπηρεσία στη θέση αυτή και β. δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή.

Για Ειρηνοδίκηαπαιτείται πρόσφατη (εκδοθείσα μετά την 10/4/2024) σχετική βεβαίωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης ότι: α. ο υποψήφιος έχει την ιδιότητα του Ειρηνοδίκη και β. δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή.

Για Δικαστικό πληρεξούσιο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτουςαπαιτείται πρόσφατη (εκδοθείσα μετά την 10/4/2024) σχετική βεβαίωση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ότι: α. ο υποψήφιος έχει την ιδιότητα του μέλους του ΝΣΚ και β. δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή.

Για υποψήφιο που είχε ή έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου βεβαίωση (εκδοθείσα μετά την 10/4/2024) της οικείας υπηρεσίας ότι δεν του  έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή.

6Βεβαίωση του Γραμματέα του δικαστικού συμβουλίου του Πρωτοδικείου του τόπου της επαγγελματικής δραστηριότητας ή του τόπου που υπηρετεί ο υποψήφιος ότι υπέβαλε αίτηση,  για τη διαπίστωση του ήθους και του χαρακτήρα του.

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι  και τις 27 Ιουνίου 2024.

7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

8.Πρόσφατο (εκδοθέν μετά την 10/4/2024) πιστοποιητικό γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από τα οποία να προκύπτει η ακριβής ημερομηνία γέννησης και η ιθαγένεια του υποψηφίου.

9Για τους άνδρες υποψηφίους πιστοποιητικό εκπλήρωσης ή απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.

10.Ποινικό Μητρώο Γενικής Χρήσης (από την Εισαγγελία Πρωτοδικών του τόπου γέννησης)

Άλλως ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης

https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

 11.Πιστοποιητικό (εκδοθέν μετά την 10/4/2024) περί μη άσκησης ποινικής δίωξης για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 44 και 45 του ν.4938/2022 (Α΄109), από την Εισαγγελία Πρωτοδικών του τόπου κατοικίας ή επαγγελματικής δραστηριότητας του υποψηφίου  (εφόσον πρόκειται για δικηγόρους εν ενεργεία).

 12.Πιστοποιητικό  (εκδοθέν μετά την 10/4/2024) περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση από το Πρωτοδικείο του τόπου κατοικίας ή επαγγελματικής δραστηριότητας του υποψηφίου  (εφόσον πρόκειται για δικηγόρους εν ενεργεία).

Άλλως ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης

https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-dikaiosunes/dikaiosunes/pistopoietiko-peri-me-theses-se-dikastike-sumparastase-proen-dikastike-apagoreuse-e-antilepse

13.Πρόσφατο (εκδοθέν μετά την 10/4/2024) πιστοποιητικό σωματικής και ψυχικής υγείας (δύο πιστοποιητικά). Υποβάλλονται ηλεκτρονικά το βραδύτερο μέχρι και τις  2 Ιουλίου 2024.Τα πιστοποιητικά αυτά εκδίδονται: α) από παθολόγο ή γενικό ιατρό, κατά τα ισχύοντα για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους (άρθρ. 7 παρ. 2 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) και β) από ψυχίατρο, Διευθυντή ψυχιατρικής κλινικής κρατικού ή πανεπιστημιακού νοσοκομείου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του (άρθρο 17 παρ. 2 περ. δ΄ του ν. 4871/2021 (Α΄ 246) .

Η προθεσμία υποβολής την αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό μαζί με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά (πλην των πιστοποιητικών σωματικής και ψυχικής υγείας) είναι από την 13.06.2024 έως και τις 27.06.2024 και ώρα 00.00΄ (κατά το 24ωρο σύστημα)

Για τυχόν διευκρινίσεις αποστέλλετε, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ, e-mail στο grammateia@esdi.gr

 

https://www.esdi.gr/%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b7%cf%84%ce%b9-2/
1. 12-6-2024ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 36020 οικ.
Προκήρυξη του 31ου διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.

 

 Τεύχος Γ’ 1710/12.06.2024

 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

...

Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την εισαγωγή στην
Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών εκατόν εβδομή-
ντα τριών (173) σπουδαστών. Ο αριθμός των εισακτέων
κατανέμεται ανά κατεύθυνση, ως ακολούθως:
Α. Διοικητικής Δικαιοσύνης, εξήντα οκτώ (68) θέσεις,
ως εξής: πέντε (5) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Συμ-

βουλίου της Επικρατείας, πέντε (5) θέσεις δοκίμων ειση-
γητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και πενήντα οκτώ (58)
θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου των τακτικών διοικητι-
κών δικαστηρίων.
Β. Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, εξήντα μία (61)
θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου.
Γ. Εισαγγελέων, σαράντα τέσσερις (44) θέσεις παρέ-
δρων εισαγγελίας.
Ο εισαγωγικός διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο (2) στά-
δια. Το πρώτο στάδιο των εξετάσεων θα διενεργηθεί στη
Θεσσαλονίκη εντός του μηνός Σεπτεμβρίου και το δεύ-
τερο στάδιο θα διενεργηθεί στην Αθήνα από την 1η Δε-
κεμβρίου έως την 20η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους.
Το πρόγραμμα, η διαδικασία, ο ορισμός επιτηρητών,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, το οποίο αναφέρεται
στους υποψηφίους, στους όρους και στον τρόπο διεξα-
γωγής του διαγωνισμού, καθορίζονται με απόφαση της
επιτροπής διαγωνισμού, πλην των εξεταστικών κέντρων
που ορίζονται από τη Σχολή. Οι αποφάσεις της επιτρο-
πής αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαι-
οσύνης και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.

.....

81 σχόλια:

 1. Καλή χρονιά σε όλους! Ελπίζω φέτος να μην επαναληφθούν όσα συνέβησαν στην 30ή σειρά. Μεθοδικότητα, ψυχραιμία και όλα καλά θα πάνε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γιατί συνάδελφε, τί έγινε που ελπίζεις να μην επαναληφθεί; Κατά τα άλλα, καλή χρονιά, με διάβασμα, μεθοδικότητα και καλή επιτυχία!

   Διαγραφή
 2. Το ευχόμαστε και το ελπίζουμε! Καλή δύναμη!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Καλή Χρονιά με δύναμη! Σχετικά με το ζήτημα των ορίων ηλικίας που έχει τεθεί πολλάκις, υπάρχει κάποια νεότερη ενημέρωση; Ιδίως το ανώτερο όριο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλημέρα και καλή χρονιά! Για όσους είναι από 40 και πάνω, και ενδιαφέρονται να δώσουν ΕΣΔΙ, έχει φτιαχτεί μία ομάδα στο viber που λέγεται "όριο ηλικίας ΕΣΔΙ". Ίσως από εκεί έχετε μία ενημέρωση.

   Διαγραφή
  2. Καλησπέρα, έχει δημιουργηθεί ομάδα στο viber?γιατί δεν μπορώ να σας βρω.

   Διαγραφή
  3. Υπάρχει τέτοια ομάδα στο viber? Πως μπορούμε να την βρούμε;

   Διαγραφή
  4. στο facebook υπάρχει η ομάδα αυτή συνάδελφοι

   Διαγραφή
  5. Η ομάδα στο Facebook, λέγεται: "Όριο ηλικίας ΕΣΔΙ"

   Διαγραφή
 4. Καλημέρα σε όλους! Υπάρχουν άτομα από 40 και άνω που θα ενδιαφέρονταν να έρθουμε σε επαφή για να δούμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε το ανώτατο ηλικιακό όριο εισαγωγής στην ΕΣΔΙ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η ομάδα στο Facebook, λέγεται: "Όριο ηλικίας ΕΣΔΙ"

   Διαγραφή
 5. Καλή Χρονιά και καλή επιτυχία στους υποψηφίους. Βρίσκομαι ακόμα στο στάδιο της άσκησης, ωστόσο ο στόχος μου είναι να δώσω εξετάσεις στην ΕΣΔΙ και συγκεκριμένα στους Διοικητικούς. Δεδομένου πως, λόγω οικονομικής αδυναμίας, θα μου είναι εξαιρετικά δύσκολο να μη δουλέψω έτσι ώστε να επικεντρωθώ αποκλειστικά στη μελέτη, θα ήθελα την άποψη σας σχετικά με το πόσες ελπίδες έχω να επιτύχω στις εξετάσεις με βάση αποκλειστικά αυτό το κριτήριο (ήτοι της έλλειψης χρόνου προς μελέτη και κανενός άλλου κριτηρίου όπως γνωσιακό υπόβαθρο κλπ) και πρακτικά πως θα μπορούσα να συνδυάσω τη μελέτη με την εργασία ώστε να επιτύχω το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δεκτή όποια απάντηση και ευχαριστώ εκ των προτέρων όσους μπουν στον κόπο να απαντήσουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συνάδελφε από την εμπειρία μου (όμως στην πολιτική κατεύθυνση), μπορώ να πω ότι είναι αρκετά δύσκολος ο συνδυασμός εργασίας -μελέτης για έναν τόσο απαιτητικό διαγωνισμό, ωστόσο δεδομένου ότι έχετε λάβει από νωρίς την απόφασή σας για την σταδιοδρομία σας, έχετε το πλεονέκτημα πως έχετε χρονικό περιθώριο για να κάνετε μια οργάνωση του διαβάσματος. Θα πρέπει σίγουρα να βρίσκετε ώρες μέσα στην ημέρα σας να διαβάζετε (έστω και λίγες), σίγουρα τον ελεύθερο σας χρόνο να τον αξιοποιήσετε για διάβασμα και αν είναι εφικτό να μειώσετε τις ώρες εργασίας πλησιάζοντας στις εξετάσεις ή ακόμη να διακόψετε τους τελευταίους μήνες έστω. Σας εύχομαι καλή τύχη και να έχετε υπομονή γιατί είναι απαραίτητη.

   Διαγραφή
  2. μπορείς να ασχοληθείς ένα χρόνο με την ύλη ακυρωτικού - συνταγματικού και τον άλλο χρόνο με την ύλη ουσίας/γενική νομική παιδεία,κάνοντας συνάμα επαναλήψεις του ακυρωτικού. Νέος/-α είσαι, είναι πολύ σημαντικό ότι το έχεις θέσει ως στόχο. Αλλά ότι χρειάζεται διάβασμα, χρειάζεται και μάλιστα συστηματικό. Καλύτερα να διαβάζεις 3 ώρες τη μέρα, 5-6 μέρες τη βδομάδα, παρά 7 τη μία μέρα και μετά ξανά από 1 βδομάδα. Καλή επιτυχία όπως και να έχει, αφού το αποφασίσατε, σίγουρα θα το καταφέρετε!

   Διαγραφή
  3. Καλησπέρα! Εφόσον θέλεις πραγματικά να πετύχεις το στόχο σου, κατά τη γνώμη μου, όχι απλώς δεν είναι αδύνατο να περάσεις συνδυάζοντας διάβασμα και εργασία, αλλά θα έλεγα ότι θα σου κάνει πολύ καλό. Η μονομέρεια του διαβάσματος θα σε επιβαρύνει ψυχολογικά, ενώ, αντίθετα, η ταυτόχρονη εργασία (ακόμη και άσχετη με διοικητικό δίκαιο) θα βοηθήσει στην καλλιέργεια της κριτικής σου ικανότητας, προσόν απαραίτητο για να περάσεις στις εξετάσεις. Ακριβώς με τις ίδιες συνθήκες πέρασα και εγώ. Χρειάστηκε βέβαια να δώσω αρκετές φορές, γιατί ο χρόνος για διάβασμα ήταν περιορισμένος, αλλά τελικά όλα καλά. Μπορείς να διαβάζεις full τα σαββατοκύριακα και όσο μπορείς τις καθημερινές μετά τη δουλειά σου. Θεωρώ ότι έχεις ελπίδες να σου πάνε όλα καλά, αρκεί να έχεις θέληση και πολλή υπομονή!

   Διαγραφή
  4. Κάνατε και φροντιστήρια παράλληλα;

   Διαγραφή
  5. Ναι, έκανα στην αρχή ένα διαδικτυακό βιντεοσκοπημένο, οπότε το έβλεπα όποτε μπορούσα.

   Διαγραφή
 6. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνδυάσεις εργασία και μελέτη, σχεδόν αδύνατο κατά την άποψή μου. Ή το ένα θα κάνεις ή το άλλο, για να έχεις αποτέλεσμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Καλησπέρα σε όλους! Σχετικά με το πιστοποιητικό ψυχικής υγείας ήθελα να ρωτήσω, συγκεκριμένα πώς γίνεται η εξέταση από ψυχίατρο δημοσίου νοσοκομείου. Εγώ διαγνώστηκα 1 χρόνο πριν με αγχώδη διαταραχή και φαίνεται στον ηλεκτρονικό φάκελο (όχι στο βιβλιάριο υγείας που έχει λήξει). Θα έχω θέμα ή είναι τυπικό και για βαριές νόσους ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σε συνέχεια του προηγούμενου ερωτήματος, γνωρίζει κάποιος εάν το πιστοποιητικό ψυχικής υγείας πρέπει να επανεκδοθεί αφού μπούμε στο σώμα, και αν ναι κάθε πότε;

   Διαγραφή
  2. Συνάδελφε από την εμπειρία μου μέχρι στιγμής μπορώ να πω ότι είναι τυπική διαδικασία η βεβαίωση.

   Διαγραφή
  3. Θα έλεγα ότι είναι τυπικό, και μόνο για βαριές νόσους, π.χ, αν σου έχουν συνταγογραφηθεί ψυχοφάρμακα. Σε κάθε περίπτωση, μπορείς να επισκευθείς από τώρα έναν διευθυντή ψυχίατρο του δημοσίου, και να ρωτήσεις εάν σε θεωρεί ψυχικά υγειή για συμμετοχή στις εξετάσεις δικαστών 2024, αυτή την βεβαίωση χρειάζεσαι να σου δώσει!

   Διαγραφή
 8. Καλησπέρα! Για διοικητική κατεύθυνση ποια νομική βάση δεδομένων να επιλέξω ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Συνάδελφοι καλή χρονιά σε όλους! Έχουμε εικόνα που θα κυμανθεί ο αριθμός των εισακτέων για φέτος;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Καλησπέρα σας. Καλή επιτυχία και καλή δύναμη σε όλους . Πρώτη φορά τα συμμετέχω στις εξετάσεις της ΕΣΔΙ για Πολιτική-Ποινική και θα ήθελα να ρωτήσω που πρέπει να επικεντρώσω τη μελέτη μου στο εμπορικό δίκαιο. Εάν έχει κάποιος την καλοσύνη να μου απαντήσει , τον ευχαριστώ εκ των προτέρων! Επίσης για τα Αγγλικά υπάρχει κάποιο βοηθητικό εγχειρίδιο:

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Από εμπορικό, αξιόγραφα πτωχευτικό εταιρίες είναι νομίζω τα βασικά και σχετικά με τα αγγλικά υπάρχει το βιβλίο νομικά κείμενα ξένων γλωσσών, εγω αυτό είχα διαβάσει πέρσι και με βοήθησε αρκετά.

   Διαγραφή
 11. Καλύτερα να μην επικεντρωθείς κάπου για το εμπορικό. Θα δεις στα προηγούμενα θέματα, μπαίνουν ερωτήσεις από όλο το εμπορικό δίκαιο, εταιρίες, εμπορικές πράξεις, ακόμα και από το πτωχευτικό, νομίζω οι εταιρίες είναι το συχνότερο θέμα του εμπορικού βέβαια. Για τα αγγλικά, υπάρχει το "Νομικά Κείμενα Ξένων Γλωσσών", Μπαλογιάννη, Ορφανού...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Συνάδελφε καλό είναι να το δεις συνολικά όσο μπορείς και το εμπορικό, έχουν μπει και εταιρείες και αξιόγραφα και πτωχευτικό πχ, δεν ξέρεις που θα δοθεί βαρύτητα κάθε χρονιά. Για τις ξένες γλώσσες το βιβλίο που σας αναφέρουν παραπάνω είναι οκ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Συνάδελφοι καλημέρα, ευρωπαϊκό ποινικό (για εισαγγελείς) τί πρέπει να γνωρίζουμε; Υπάρχει κάποιο βιβλίο που ενδείκνυται;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συνήθως βάζουν νομολογία, με βάση το "Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης". Υπάρχει το ομώνυμο βιβλίο, Κ. Φράγκος, και το Διεθνές & Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Μυλωνόπουλου, χωρίς όμως να σε καλύπτουν και τα δύο απόλυτα! Δείτε τα συνάδελφε!

   Διαγραφή
 14. Καλημέρα συνάδελφοι, έχουμε εικόνα της φετινής προκήρυξης; Δεδομένης και της αλλαγής του δικαστικού χάρτη υπάρχει περίπτωση να είναι ελάχιστες οι θέσεις και να ματαιοπονούμε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Συνάδελφοι καλησπέρα. Για το ευρωπαϊκό ποινικό τί πρέπει να γνωρίζουμε; Υπάρχει κάποιο σύγγραμμα κατάλληλο για τις συγκεκριμένες εξετάσεις;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Όπως είπαμε και πιο πάνω, συνήθως μπαίνει νομολογία, με βάση το "Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης". Υπάρχει το ομώνυμο βιβλίο, Κ. Φράγκος, και το Διεθνές & Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Μυλωνόπουλου, χωρίς όμως να σε καλύπτουν και τα δύο απόλυτα! Οπωσδήποτε εκτυπωμένο μαζί το ΦΕΚ, για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Συνάδελφοι καλησπέρα, επιθυμώ να συμμετάσχω στον φετινό διαγωνισμό της σχολής δικαστών, αλλά καθώς έχω δυσάρεστη προηγούμενη εμπειρία δειλιάζω όσο πλησιάζει ο καιρός. Συγκεκριμένα έχω δώσει δύο φορές ήδη (κατεύθυνση πολιτικών δικαστών) και ήμουν γύρω στο 6,5. Τη μια φορά έχοντας κάνει και φροντιστήριο. Δεν ξέρω τι φταίει, αλλά οι εξετάσεις μου φάνηκαν αντικειμενικά πολύ αυξημένης δυσκολίας. Δεδομένου ότι είμαι στα 37 δεν έχω σίγουρα τις αντοχές κάποιου νεότερου σε ηλικία. Το διαπιστώνω και στο διάβασμα καθώς είχα απομακρυνθεί από την μελέτη τέτοιου τύπου χρόνια. Μοιράζομαι τις σκέψεις μου, γιατί θα ήθελα να μάθω γνώμες ανθρώπων που έχουν προσπαθήσει και ίσως τα έχουν καταφέρει κιόλας. Φέτος διαβάζω μόνη μου και θα ήθελα πολύ να τα καταφέρω καθώς με αυτό το όνειρο μπήκα στο πανεπιστήμιο αρχικά, στη συνέχεια όμως λόγω συνθηκών έπρεπε να ακολουθήσω άλλο δρόμο και να εργαστώ ως δικηγόρος. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων και καλή δύναμη σε όλους εύχομαι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συμμετείχα στο διαγωνισμό αυτό πέντε (5) φορές, τις τρεις (3) με διάβασμα-μελέτη, χωρίς φροντιστήριο. Πρόκειται για πολύ δύσκολο διαγωνισμό, ο οποίος είναι και αντοχής...καθώς και τα έξοδα είναι αρκετά...Θεωρώ οτι υπάρχουν και πολλοί αστάθμητοι παράγοντες...Επίσης, αυτό που κατάλαβα είναι οτι είναι δύσκολος και ο συνδυασμός εργασίας και μελέτης για το διαγωνισμό αυτό. Τέλος, προσωπικά είδα και ακατανόητες βαθμολογήσεις, χωρίς αυτό να φανερώνει κάτι ύποπτο...

   Διαγραφή
  2. Η αποτυχία των προηγούμενων φορών δεν προεξοφλεί το μέλλον.. εγώ πέρασα με την τρίτη φορά στη διοικητική κατεύθυνση.. μόνο την πρώτη φορά έκανα φροντιστήριο.. η διαφορά με τις επόμενες ήταν η ωρίμανση της σκέψης και η συνειδητοποίηση του τεχνικού χαρακτήρα των εξετάσεων.. ακόμα και αν δεν πετύχεις, υπάρχουν και οι εξετάσεις των δικαστών βοηθών, αν δεν κάνω λάθος.. καλή επιτυχία!

   Διαγραφή
  3. Σας ευχαριστώ πολύ!

   Διαγραφή
  4. καλησπέρα! όταν λέτε "τεχνικός χαρακτήρας" αναφέρεστε στη μεθολογία απάντησης των θεμάτων ή σε κάποιο άλλο στοιχείο; συγχαρητήρια και καλή αρχή στη νέα σας σταδιοδρομία!

   Διαγραφή
  5. Χαίρετε. Θεωρώ αστείο το σχόλιο αλλά με την καλή έννοια. Δηλαδή, είστε νομικός, επιστήμονας και δειλιαζετε; Ως προς τί; Γιατί μειώνετε έτσι τον εαυτό σας; Είναι διαγωνισμός καθαρά ψυχολογικός. Καμία φορά οι καλύτεροι μένουν εκτός και περνάνε άλλοι που δεν το αξίζουν, εν μέρει βέβαια, διότι περισσότεροι εννοείται το αξιζουν. Είναι περίεργος διαγωνισμός. Σκεφτείτε ότι είστε αυτό που ψάχνει ο διαγωνισμός και πιστεψτε στον εαυτό σας. Κερδίζει η επιμονή στο τέλος. Δίνω πέμπτη φορά φέτος και στην τρίτη μου προσπάθεια ήμουν μέσα και έπεσα λόγω προφορικών. Το χειρότερο είναι να τα παρατήσετε ή να δειλιαζετε. Θα δίνω μέχρι τα 40. ΤΕΛΟΣ
   Πάρτε τα πάνω σας και κάνετε την προσπάθεια σας. Καμία φορά αποτυχία στην ΕΣΔΙ δε σημαίνει αποτυχία στη ζωή. Αυτοί που μπήκανε, όταν εσείς είχατε τις ατυχείς σας προσπάθειες, δεν είναι καλύτεροι σας. Θέλει ψυχολογία. Αν είναι να πάτε με ηττοπάθεια καλύτερα μην πάτε καθόλου. Θα χάσετε το χρόνο σας.
   Επιμονή και θα γίνει.

   Διαγραφή
  6. Να είστε καλά συνάδελφε, αντιλαμβάνομαι πώς το εννοείτε και δεν τίθεται θέμα παρεξήγησης. Μπράβο σας για το κουράγιο και την επιμονή. Πέραν της δυσκολίας του διαγωνισμού και των ειδικών συνθηκών καθενός/μιας από εμάς, σκέφτομαι και τη γενικότερη συνθήκη λόγω και των επικείμενων αλλαγών που ίσως επηρεάσουν τον αριθμό των εισακτέων τα επόμενα χρόνια. Θεωρώ ότι όλοι μας προβληματιζόμαστε και επηρεαζόμαστε. Αυτό δε σημαίνει ότι δεν θα προσπαθήσουμε όμως όπως σωστά λέτε.

   Διαγραφή
  7. Συμμετείχα 4 φορές στο διαγωνισμό. Απετυχα και τις 4, παρ ότι είχα διαβάσει αρκετά (τα τρία χρόνια) και θεωρώ ότι είχα μέτριο προς καλό επίπεδο εν τέλει. Αποφάσισα να μην ξαναδώσω, γιατί όλη αυτή η ιστορία προσωπικά και επαγγελματικά με πήγε πίσω και το βασικότερο, δεν ήταν αυτό που λέμε όνειρο ζωής, ώστε να έχω κίνητρο να αντέχω τις απανωτές αποτυχίες.Εάν όμως το επιθυμούσα όσο εσείς θα έδινα όσες φορές χρειαζόταν. Επίσης παίζει σπουδαίο ρόλο ο παράγοντας τύχη και η ψυχολογία.

   Διαγραφή
 18. Πώς το βλέπετε το σχέδιο νόμου; Επαναφορά αγγλικών με τα άλλα μαθήματα με συντελεστή 0.4 και συντελεστής 0.6 νομική παιδεία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Συνάδελφοι γνωρίζουμε γιατί ενώ είχε ειπωθεί ότι θα υπάρξει αύξηση του ορίου ηλικίας εισαγωγής, εν τέλει δεν έχει προβλεφθεί στο προς διαβούλευση νομοσχέδιο; Τί μπορούμε να κάνουμε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Στο facebook, μπορείτε να βρείτε την ομάδα "Όριο ηλικίας ΕΣΔΙ", διαχειρίστρια είναι η κα Χριστιάννα Παυλάκη, η οποία ετοιμάζει το ψήφισμα με τις υπογραφές δικηγόρων που θα κατατεθεί στο αρμόδιο υπουργείο. Μπορείτε να της στείλετε μήνυμα για να το υπογράψετε και εσείς.
  Επίσης μπορείτε να υποβάλετε σχετικό σχόλιο, στην σχετική διαβούλευση, είναι εδώ: http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=17278

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. συνάδελφοι η επαναφορά εξέτασης των αγγλικών μαζί με τα άλλα μαθήματα θα ισχύσει από φέτος;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε χθες (1/5) οπότε θα πρέπει να δούμε τι τελικά προβλέπει το τελευταίο άρθρο του για την έναρξη ισχύος των άρθρων 19 και 20. Πάντως, έτσι όπως ήταν διατυπωμένο στο νομοσχέδιο το τελευταίο άρθρο περί της έναρξης ισχύος δεν ήταν απόλυτα σαφές αν θα ισχύσει η ενιαία εξέταση της ξένης γλώσσας μαζί με τα νομικά μαθήματα ήδη από τον φετινό διαγωνισμό ή από τον επόμενο ενώ π.χ. για τα επόμενα άρθρα (21 επ.) που αφορούν επίσης στον διαγωνισμό προβλεπόταν ρητά ότι αυτά θα ισχύσουν από τον πρώτο διαγωνισμό μετά τη δημοσίευση του νόμου στο φεκ, άρα από τον φετινό. Αν κάποιος γνωρίζει κάτι παραπάνω ας μας πει εδώ. Καλή Ανάσταση σε όλους!

   Διαγραφή
  2. Χρόνια πολλά σε όλους! Χριστός ανέστη!! Εγώ όπως διάβασα το τελευταίο άρθρο περί της έναρξης ισχύος του ψηφισθέντος νέου νόμου κατάλαβα ότι θα ισχύσει ήδη από τον φετινό διαγωνισμό η αλλαγή της συνεξετασης της ξένης γλώσσας μαζί με τα νομικά μαθήματα απευθείας τον Σεπτέμβριο καθώς και η μείωση του συντελεστή βαρύτητας της γενικής παιδείας.

   Διαγραφή
 22. Συνάδελφοι καλησπέρα. Γνωρίζουμε πότε αναμένεται φέτος η προκήρυξη; Επίσης, δεδομένων όλων των αλλαγών θα εξετασθούμε με βάση παλιές και νέες διατάξεις; Αν κάποιος παρακολουθεί φροντιστήριο και θέλει θα ήταν χρήσιμο να μας πει τί κατευθύνσεις δίνονται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Πάντως αναμφίβολα συνιστά καλή βελτίωση του διαγωνιστικού πλαισίου η συνεξέταση της ξένης γλώσσας με τα νομικά μαθήματα. Είναι μια τομή που πραγματικά αναβαθμίζει και προάγει τη διαδικασία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δηλαδή αυτό έχουμε κατά νου ως τομή και αναβάθμιση της διαδικασίας, την συνεξέταση της ξένης γλώσσας? Τομές κύριε / α συνάδελφε θα συνιστούσαν ο σχολιασμός επί των γραπτών, η τήρηση πρακτικών κατά την προφορική εξέταση και πολλά άλλα που δεν είναι του παρόντος.

   Διαγραφή
  2. Ποια ακριβώς τομή που μέχρι πριν 3 χρόνια το ίδιο ίσχυε με τώρα;

   Διαγραφή
  3. Σωστά συνάδελφε, η εξέταση της ξένης γλώσσας ξεχωριστά ήταν ένα λάθος που διορθώθηκε και δεν έπρεπε να γίνει εξ'αρχής. Το να υπάρχει όμως συγκεκριμένη βαθμολογία σε κάθε ερώτημα στα γραπτά μας, ώστε να προκύπτει ξεκάθαρα ο συνολικός βαθμός που λάβαμε προάγει την διαδικασία και τη διαφάνειά της και έτσι θα έπρεπε να γίνεται. Δε νοείται να μην είναι ξεκάθαρος ο τρόπος που βαθμολογούμαστε σε εξετάσεις τετοιου μεγέθους.

   Διαγραφή
  4. Καλό θα ήταν να βγαίνουν επίσημα και οι απαντήσεις ..Προκειμένου να ξέρει ο καθένας τι έγραψε.Οχι βγάζουμε ένα βαθμό κ τρέχουν όλοι στα φροντιστήρια να δουν τι κ πως κλπ κλπ

   Διαγραφή
  5. Και όποιος κάνει φροντιστήριο θα ρωτήσει και θα πάρει μία εικόνα του πώς έγραψε. Όποιος δεν κάνει φροντιστήριο την τρέχουσα χρονιά δεν θα έχει εικόνα πώς έγραψε... Θα έπρεπε η Σχολή να αναρτά τις ενδεικτικές απαντήσεις γιατί όλοι οι υποψήφιοι δικαιούνται να γνωρίζουν και όχι μόνο όσοι έχουν την οικονομική άνεση να πληρώνουν φροντιστήρια για 5 συνεχόμενα χρόνια...

   Διαγραφή
 24. Καλησπέρα! Έχει κανένας εικόνα από το πότε θα ανοίξουν οι αιτήσεις;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Άρθρο 18 (όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 5108/2024)
  Επιτροπή εισαγωγικού διαγωνισμού
  1. Ο εισαγωγικός διαγωνισμός διενεργείται από επιτροπή, η οποία συγκροτείται για κάθε κατεύθυνση χωριστά, με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εντός του μηνός Ιουλίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Άρα, εντός Ιουλίου, μπαίνουμε πλατφόρμα να δηλώσουμε;

   Διαγραφή
 26. Το άρθρο 16 του ν. 4871/2021 δεν τροποποιήθηκε με τον ν. 5108/2024. Επομένως ισχύει το κατωτέρω:

  Άρθρο 16 - Προκήρυξη διαγωνισμού

  1. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως το τέλος Μαΐου κάθε έτους, προκηρύσσεται εισαγωγικός διαγωνισμός στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών για τις ακόλουθες κατευθύνσεις: α) Διοικητικής Δικαιοσύνης, για την πλήρωση θέσεων δοκίμων δικαστικών λειτουργών, αα) του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, αβ) του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, β) Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης για την πλήρωση θέσεων δοκίμων δικαστικών λειτουργών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, γ) Εισαγγελέων για την πλήρωση θέσεων δοκίμων εισαγγελικών παρέδρων και δ) Ειρηνοδικών για την πλήρωση θέσεων δοκίμων Ειρηνοδικών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Γνωρίζει κανείς πότε θα βγει η προκήρυξη; Ο νόμος ορίζει μέχρι τέλος Μαΐου το αργότερο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Καλημέρα σε όλους, υπάρχει κάποια ενημέρωση για αριθμό θέσεων στους διοικητικούς δικαστές;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πολλές ίσως 60

   Διαγραφή
  2. Το θέμα δεν είναι πόσες θέσεις θα προκηρυχθούν, αλλά πόσες θέσεις θα καλυφθούν, όπως έχει δείξει η πικρή εμπειρία αρκετών ετών.

   Διαγραφή
 29. Συνάδελφοι καλησπέρα, τί γίνεται με την προκήρυξη φέτος; Έχει επικοινωνήσει κανείς με την γραμματεία μήπως;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Καλησπέρα, έχει επικοινωνήσει κάποιος με την γραμματεία της ΕΣΔΙ σχετικά με την δημοσίευση της προκήρυξης ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Γνωρίζει κανείς τι θα ισχύσει με την ξένη γλώσσα; Ισχύει από τον φετινό διαγωνισμό η αλλαγή και ανεβαίνουμε μία και έξω τον Σεπτέμβριο για όλα; Έτσι έχω αντιληφθεί εγώ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Γιατί αργεί η δημοσίευση της προκήρυξης;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Έχουμε εικόνα του αριθμού των θέσεων για πολιτική - ποινική κατεύθυνση;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Ακούγεται πως οι δικαστές θα είναι 61 και οι Εισαγγελείς 44!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Βέβαια μπορεί να μη γράψουν καλά οι συμμετέχοντες και να μειωθούν οι θέσεις τελικά. Όπως συμβαίνει τελευταία. Οπότε αντί για 61 να είναι 31 και αντί για 44 να είναι 20.

   Διαγραφή
  2. Ε ναι, έτσι ακριβώς... Όσο μεγάλη και αν φαίνεται η σειρά που προκηρυσσεται το πόσους θα πάρουν στο τέλος ουδείς το γνωρίζει... Με τον τρόπο που διορθώνουν τα γραπτά και μία φαινομενικά μεγάλη σειρά μπορούν να την μικρυνουν κατά πολύ στο αψε σβήσε γιατί είπαμε δεν γράφουν καλά οι περισσότεροι υποψήφιοι... Στους δικαστές ειδικά τα τελευταία χρόνια δεν περνάνε πάνω από 50 - 55 άτομα στα προφορικά ακόμη και αν οι θέσεις που έχουν προκηρυχθεί είναι περισσότερες... Αντε βγάλε άκρη... Ελπίζω να εκλείψει κάποια στιγμή το φαινόμενο αυτό γιατί πλέον όλοι έχουν αντιληφθεί ότι μάλλον γίνεται επίτηδες κάθε χρόνο αυτό και όχι επειδή όντως τυχαίνει. Τέλος πάντων, κοντός ψαλμός!

   Διαγραφή
 35. Τα δικαστήρια κλείνουν αύριο λόγω εκλογών. Λογικά θα πρέπει να υπάρξει παράταση προθεσμιών για δικαιολογητικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Τι γίνεται πια με αυτή την προκήρυξη; Έχει κάποιος ενημέρωση; Ούτε σε αυτό συνεπής αυτός ο διαγωνισμός;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όντως, τί συμβαίνει; Πέρσι 25/05 αν δεν κάνω λάθος ήταν το ΦΕΚ του διαγωνισμού, φέτος μπήκαμε Ιούνη και τίποτα ακόμα...Υπάρχει καμία ανεπίσημη έστω εξήγηση γι' αυτή την καθυστέρηση;

   Διαγραφή
  2. Μα ίσα ίσα είναι ο πιό συνεπής διαγωνισμός πανευρωπαϊκώς, κανείς δεν του έχει προσάψει ποτέ τίποτα. Θα βγει και η προκήρυξις, πού θα πάει;

   Διαγραφή
  3. Τί ειναι;;;!!! Ο πιο συνεπής πανευρωπαικος διαγωνισμος;;;!!! Και κανεις ποτε δεν του εχει προσαψει τίποτα;;;;!!!!!!Μα μια ματια μονο να ριξετε στα εδω σχολια, ευθύς θα αντιληφθειτε την αστοχια οσων γραφετε κ προφανως υποστηριζετε.

   Διαγραφή
 37. Ίσως η προκήρυξη δημοσιευθεί την άλλη βδομάδα (μετά τις εκλογές) ώστε όταν ανοίξει η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών να μην έχουν αναστολή εργασιών τα δικαστήρια και να μπορούν να εκδοθούν και τα σχετικά πιστοποιητικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. Η προκήρυξη θα βγει την επόμενη εβδομάδα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. Χωρίς καμία διάθεση να αγχώσω ιδίως όσους δίνουν πρώτη φορά, καλό είναι να έχουν άπαντες υπόψη ότι στον συγκεκριμένο διαγωνισμό οι αρμόδιοι για τη διεξαγωγή του δεν σκίζουν από οργάνωση... Για να καταλάβετε τι εννοώ, πέρυσι, ναι μεν είχε βγει εντός Μαΐου η προκήρυξη, αλλά τις ακριβείς ημερομηνίες εξέτασης της ξένης γλώσσας εντός του Ιουλίου (με το περυσινό καθεστώς) τις μάθαμε μόλις λίγες ημέρες πριν όπως και το ότι μετά βεβαιότητας θα δίναμε στο χαγιατ... Συνεπώς, συνιστώ ψυχραιμία, υπομονή και αντιμετώπιση με χιούμορ γιατί η οργάνωση αναμφίβολα δεν είναι το δυνατό τους σημείο! Μην υποθέσετε ότι κάτι δεν πάει καλά επειδή καθυστερούν με την προκήρυξη κλπ. διότι έτσι ενεργούν σχεδόν κάθε χρόνο. Και αν δεν καθυστερήσει η προκήρυξη κάποια χρονιά, θα καθυστερήσει σίγουρα η ανακοίνωση για τις ακριβείς ημερομηνίες των εξετάσεων, τον τόπο διεξαγωγής κλπ. οπότε οπλιστείτε με υπομονή και καρτερικοτητα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. Καλημέρα , τα δικαστήρια Αθηνών δεν είναι κλειστά μέχρι 14 λόγω εκλογών ; Μπορούμε να πάρουμε πιστοποιητικά ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. Διευθυντή Ψυχίατρο Δημοσίου πώς θα βρούμε τελευταία στιγμή συνάδελφοι; Μπορεί κάποιος να βοηθήσει;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. Χαίρετε παιδιά! Θα δωσω για πρώτη φορά στη διοικητική κατεύθυνση. Επειδή δεν πήγα φροντιστήριο λόγω των οικονομικών μου, μπορεί κάποιος να μου προτείνει σύγγραμμα για το δημοσιονομικό δίκαιο ; Ή αν κάποιος θα ήθελε να μου δώσει υλικό για το δημοσιονομικό, έναντι αμοιβής βεβαίως ; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ