Κυριακή 31 Ιουλίου 2022

N. 4963/2022 Σύσταση Δικαστικής Αστυνομίας κτλ (αναστολή προθεσμιών λόγω COVID - ΚΟΔΚΔΛ - ΚΔΔ - ΚωδΔικΕλΣυν - ΚΠολΔ)

 


Τεύχος A’ 149/30.07.2022

Σύσταση Δικαστικής Αστυνομίας και λοιπές επεί-

γουσες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

 

Άρθρο 49

N. 4964/2022 Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης κτλ

 


Τεύχος A’ 150/30.07.2022

Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλο-

ντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την

ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την

αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προ-

στασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις

Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022

N. 4962/2022 Αναβάθμιση της αστυνομικής εκπαίδευσης, κλπ

 

Τεύχος A’ 148/28.07.2022

Αναβάθμιση της αστυνομικής εκπαίδευσης,

αναμόρφωση του πλαισίου οργάνωσης και λει-

τουργίας της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής

Αστυνομίας και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου

Προστασίας του Πολίτη.

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΔΠρΠειρ - ΔΕφΘεσ) - Τεύχος B’ 4011/29.07.2022

 1 Έγκριση εν μέρει της υπ’ αρ. 1/2021 απόφασης

του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς σε συμ-

βούλιο και αναπομπή του Κανονισμού Εσωτερι-

κής Υπηρεσίας του Δικαστηρίου αυτού στο ίδιο

όργανο.

Έγκριση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας των Υπηρεσιών Διοίκησης και Ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. - Τεύχος B’ 4069/29.07.2022

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. ΦΓ8/42900

Έγκριση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουρ-

γίας των Υπηρεσιών Διοίκησης και Ελέγχου του

Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Τοποθέτηση Γενικού Διευθυντή στην ΕΣΔΙ - Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 668/29.07.2022

 Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 668/29.07.2022


3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Αριθμ. 33148

Τοποθέτηση Γενικού Διευθυντή στην Εθνική Σχο-

λή Δικαστικών Λειτουργών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4871/2021 «Μεταρ-

ρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής

Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις»

(Α’ 246).

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (Εισ) Τεύχος Γ’ 1795/29.07.2022

Τεύχος Γ’ 1795/29.07.2022

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Με προεδρικό διάταγμα της 26ης Ιουλίου 2022, το

οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού

Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-

τος, τα άρθρα 59, 61, 63 και 91 του Κώδικα Οργανισμού

Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών

(ν. 4938/2022, Α’109), την υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετακι-

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Στέφανο Παύλου

 ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ


 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ


ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ


4 ΕΣΔΙ (29-7-2022)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ «ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

 

 Σε μία εποχή όπου το οικονομικό και κυβερνοέγκλημα (cyber crime)  εξελίσσονται ραγδαία και διεθνοποιημένα, όπου η συλλογή ηλεκτρονικών πειστηρίων (e-evidence) απαιτεί καθημερινά εξειδικευμένες ως προς θέματα δικαιοδοσίας και τεχνογνωσίας προανακριτικές και ανακριτικές πράξεις και η κατανόηση του modus operandi απαιτεί εξειδικευμένους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, η σύσταση δικαστικής αστυνομίας που θα επικουρεί το έργο των δικαστών, εισαγγελέων και πταισματοδικών είναι απολύτως  αναγκαία και επιβεβλημένη.


ΣτΠ: «Ενεργειακή κρίση: Αίτια • Επιπτώσεις • Προτάσεις»

 


Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022

ΓΚΠΔ και ν. 4624/2019.Μία ιστορική μεταρρύθμιση του εθνικού νομοθετικού πλαισίου για την προστασία του θεμελιώδους δικαιώματος της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του ατόμου. Νέες προκλήσεις στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή. Διάλογος μεταξύ ενωσιακού και εθνικού νομοθέτη.

 

ΓΚΠΔ και ν. 4624/2019.Μία  ιστορική μεταρρύθμιση του εθνικού νομοθετικού πλαισίου για την προστασία του θεμελιώδους δικαιώματος  της προστασίας των δεδομένων  προσωπικού χαρακτήρα του ατόμου. Νέες προκλήσεις στη σύγχρονη  ψηφιακή εποχή. Διάλογος μεταξύ  ενωσιακού και εθνικού νομοθέτη.

 

 

Σπυριδούλα  Καρύδα

Πάρεδρος  Συμβουλίου  Επικρατείας

LL.M. inSpace, SatComandMediaLaw (UniversityofLuxembourg)

 

Επιμορφωτικό  πρόγραμμα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών με θέμα:

«Προσωπικά Δεδομένα- Δικαιοσύνη, Επικοινωνία, ΜΜΕ, μέσα κοινωνικής δικτύωσης»

Θεσσαλονίκη, 26-27 Σεπτεμβρίου 2019           
N. 4961/2022 Αναδυόμενες τεχνολογίες κτλ

 

Τεύχος A’ 146/27.07.2022


Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επι-

κοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνη-

σης και άλλες διατάξεις.

 


ΕνΔΕ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. της 26ης Ιουλίου 2022

 ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 2132156114 - FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα 27-7-2022
Αρ. Πρωτ. : 326

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
της 26ης Ιουλίου 2022

Για το ΔΣ της 26ης Ιουλίου 2022 Οι θέσεις της μειοψηφίας του ΔΣ

 

Για το ΔΣ της 26ης Ιουλίου 2022

 

Οι θέσεις της μειοψηφίας του ΔΣ

 

Χριστόφορος Σεβαστίδης, ΔΝ Εφέτης

Χαράλαμπος Σεβαστίδης, Εφέτης

Παντελής Μποροδήμος, Πρωτοδίκης,

Μιχάλης Τσέφας, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Ιωάννης Ασπρογέρακας, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Έφη Κώστα, Ειρηνοδίκης

 

 

         

Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022

Είναι οι δικαστές υπεύθυνοι για την καθυστέρηση της απονομής της (διοικητικής) δικαιοσύνης στην Ελλάδα;

 


 

            Των Βανέσσας-Παναγιώτας Ντέγκα, Προέδρου Πρωτοδικών Δ.Δ., 

Σωτηρίας-Σπυριδούλας Κατσίκα και Ειρήνης Καλαντζή, Πρωτοδικών Δ.Δ.

 

            Τους τελευταίους μήνες εκφράζεται η άποψη από εκπρόσωπους του τύπου και δικηγορικών συλλόγων της χώρας, σε ημερίδες που πραγματοποιούνται για την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης στην Ελλάδα, ότι υπεύθυνοι για την καθυστέρηση της απονομής της δικαιοσύνης είναι κατά κύριο λόγο οι δικαστές. Διαχέεται με αυτόν τον τρόπο στην ελληνική κοινωνία η αίσθηση ότι η καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης ερείδεται κυρίως στη ραθυμία ή την ανεπάρκεια των δικαστικών λειτουργών. Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινιστεί ότι, όταν μιλάμε για χρόνο απονομής της δικαιοσύνης, εννοούμε τον χρόνο που μεσολαβεί ανάμεσα στην κατάθεση του ένδικου βοηθήματος και τη δημοσίευση της απόφασης που επιλύει τη διαφορά αμετάκλητα.

Επιστολή μελών της ομάδας εργασίας για το Σχ/Ν για τη Δικαστική αστυνομία

 Με την ιδιότητα των μελών της ομάδας εργασίας που επεξεργάστηκε το νομοσχέδιο για τη Δικαστική Αστυνομία, μετά από μία μακρά πορεία που ξεκίνησε το 2017 με τη σύσταση νομοπαρασκευαστικής της οποίας ήμασταν επίσης μέλη, νιώθουμε την ανάγκη να απαντήσουμε στις σκέψεις, την κριτική και τις αγωνίες που εκφράστηκαν από την Ένωσής μας (πλειοψηφία και μειοψηφία του ΔΣ) πάνω στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, τουλάχιστον στο μέρος που αφορά τις δικές μας προτάσεις. Αυτή η επεξήγηση είναι αναγκαία για το λόγο ότι το σχέδιο που υποβάλλαμε προς το Υπουργείο ήταν σε πολλά σημεία πολύ πιο αναλυτικό, ωστόσο κρίθηκε αναγκαίο για λόγους νομοτεχνικούς κάποια σημεία να οριστούν με τη δευτερογενή νομοθεσία που θα τεθεί άμεσα υπό επεξεργασία.      

Έφυγε ο δικηγόρος και καθηγητής Ποινικού Δικαίου Στέφανος Παύλου


 Γεννήθηκε το 1962 στην Καρδίτσα και αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1984, ενώ δυο χρόνια αργότερα ολοκλήρωσε στη Νομική Σχολή του ίδιου Πανεπιστημίου τις μεταπτυχιακές του σπουδές στις Ποινικές Επιστήμες. Το 1986 έγινε μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ενώ το 1990 ξεκίνησε να διδάσκει ως λέκτορας της Νομικής στο Δημοκρίτειο

ΑΠΔΠΧ: Γνώμη επί σχεδιου Π.Δ. για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την τηλεργασία στον δημόσιο τομέαΓνώμη επί προσχεδίου Π.Δ. του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την τηλεργασία στον δημόσιο τομέα
Περίληψη

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 


Ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

(2022/C 283/01)

Η επιτροπή του Βραβείου του Ευρωπαίου Πολίτη πραγματοποίησε την ετήσια συνεδρίασή της στις 22 Ιουνίου 2022 υπό την προεδρία της κ. Dita Charanzová, Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και προέδρου της επιτροπής για το Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη.

Κατά την συνεδρίαση αυτή καταρτίσθηκε η ακόλουθη κατάσταση των νικητών του βραβείου για το 2022.

Τα βραβεία θα απονεμηθούν σε δημόσιες τελετές απονομής στα κράτη μέλη στα οποία έχουν την έδρα τους οι νικητές. Οι τελετές διοργανώνονται από τα Γραφεία Συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι νικητές θα παραστούν επίσης σε κεντρική τελετή απονομής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες τον Νοέμβριο 2022.

Έφυγε ο Βελισάριος Καράκωστας, Π. Εφετών ε.τ.,

 


Χθες έφυγε από κοντά μας ο εξαίρετος Π. Εφετών ε.τ., Βελισάριος Καράκωστας, ο οποίος ελάμπρυνε με την παρουσία του τα Διοικητικά Δικαστήρια και άφησε ως παρακαταθήκη στους νεότερους συναδέλφους την απεριόριστη αγάπη προς τη Διοικητική Δικαιοσύνη και ειδικότερα προς το θεσμό των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.

Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022

ΦΕΚ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Πολ/Ποιν- Εισ- Ειρην) Τεύχος Γ’ 1765/25.07.2022

  Τεύχος Γ’ 1765/25.07.2022

 

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 Με προεδρικό διάταγμα της 14ης Ιουλίου 2022, που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα: Α) με τις διατάξεις:  


.........

Πρώτη θέση της ΕΣΔΙ στον Ευρωπαϊκο Διαγωνισμο Δικανικού Λόγου για σπουδαστες


 Στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Δικανικού Λόγου με γενικό θέμα «Ηθική και Δεοντολογία» που διεξήχθη στη Βαρκελώνη 12-15 Ιουλίου (THEMIS COMPETITION 2022 EJTN SEMI-FINAL D: Judicial Ethics and Professional Conduct 12-15 July 2022, Barcelona) η ελληνική ομάδα απέσπασε την πρώτη θέση ανάμεσα σε δώδεκα ομάδες προερχόμενες από άλλες ευρωπαϊκές σχολές (Αυστρία, Βουλγαρία, Τσεχία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία).

Θέσεις κ.κ. Σεβαστίδη κλπ επί του Σχ/Ν «σύσταση Δικαστικής Αστυνομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης»

 

Οι θέσεις μας για το Σχέδιο Νόμου «σύσταση Δικαστικής Αστυνομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης»

 

          Διαχρονικά το αίτημα των δικαστικών Ενώσεων για ίδρυση δικαστικής αστυνομίας ήταν από τα πρώτα στον κατάλογο καθώς θα βοηθούσε στην επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης και θα αποτελούσε πολύτιμο εργαλείο στους δικαστικούς λειτουργούς. Το υπό κατάθεση σχέδιο νόμου αποτελεί μια στρεβλή νομοθετική πρωτοβουλία που διαψεύδει τις αρχικές προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί.

          Προτεραιότητα για εμάς αποτελούσε η έκταση των καθηκόντων που θα έχει ο πολιτικός τομέας των περιφερειακών υπηρεσιών της Δικαστικής Αστυνομίας. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του προσωπικού αυτού ορίζονται στο άρθρο 4 του ΣχΝ. Πέρα από την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προανάκρισης και ανακριτικών πράξεων, κατόπιν παραγγελίας του εισαγγελέα ή του ανακριτή, η οποία και σήμερα διενεργείται από αστυνομικούς υπαλλήλους, το ενδιαφέρον σημείο είναι η παρ. 2 περ. α΄ υποπερ. αβ΄ του

ΕΔΔ: Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου «Σύσταση Δικαστικής Αστυνομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης»

 


ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

Λ.Ριανκούρ 85, γρ. 217–218, 2ος όροφος
Αμπελόκηποι–Αθήνα, ΤΚ 115-24
Τηλ 210-6996688 και 210-6980777
FAX: 210-6998848
e-mail: enosidioikitikondikaston@yahoo.gr
enosidioikitikondikaston@gmail.com

Αθήνα, 25.07.2022
Αρ. Πρωτ. 44

Προς
Τη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας
Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης
και Δικαιοσύνης
της Βουλής των Ελλήνων

 

ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου «Σύσταση Δικαστικής Αστυνομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης»
-----------

Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022

Ν. 4960/2022 Εθνικό Σύστημα Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων κτλ

  

Εθνικό Σύστημα Επιτροπείας και Πλαίσιο Φιλο-

ξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και άλλες διατά-

ξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Μετανάστευ-

σης και Ασύλου.

ΕΔΔΑ: Καθυστέρηση 4 ετών για έκδοση απόφασης που αφορούσε σύνταξη!

 


 

 

Καθυστέρηση 4 ετών για έκδοση απόφασης που αφορούσε σύνταξη! Παραβίαση δικαιώματος σε δίκαιη δίκη λόγω της φύσης της υπόθεσης 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Bieliński κατά Πολωνίας  της 21.07.2022 (αρ. προσφ.  48762/19) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Κοινωνικές παροχές, συντάξεις  και υποχρέωση των κρατών για άμεση εκδίκαση τέτοιων υποθέσεων.

ΕνΔΕ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ: «Σύσταση Δικαστικής Αστυνομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

                  


   

 

 

 

 ΕΝΩΣΗ                                                          

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                                

        ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

 ΤΗΛ: 213 2156114 -  FAX 210 88 41 529

                   Τ.Κ. 101. 71

       e- mail: endikeis@otenet.gr                                                          

                                                                                  

Αθήνα, 22-7-2022


Αρ. Πρωτ. : 322


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

 ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ: «Σύσταση Δικαστικής Αστυνομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

ΕνΔΕ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΝΔΕ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

 

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 22/7/2022

 

Με τον Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης κ. Αθανάσιο Κουτρουμάνο συναντήθηκαν, την 21-7-2022, η Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κα Μαργαρίτα Στενιώτη, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών κ.κ. Γεώργιος Πατούλης και Ευστάθιος Τσούκαλος, ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας κ. Δημήτριος Βερβεσός και η Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ κα Μαρία Αντωνιάδου.

ΕΕΕ: Επιστολή προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κον Ισίδωρο Ντογιάκο

 


ΠΡΟΣ

Τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Κον Ισίδωρο Ντογιάκο

Αξιότιμε κ. Εισαγγελέα,

Με αφορμή τη σημερινή μας συνάντηση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, έχοντας σκοπό να συμβάλει στην καλύτερη λειτουργία των Εισαγγελιών και στη βελτίωση των συνθηκών απονομής της Ποινικής Δικαιοσύνης, θέτει υπόψη Σας τα παρακάτω ουσιώδη θέματα τα οποία, εκτός των άλλων, απασχολούν τον εισαγγελικό κλάδο, με την παράκληση να συμβάλετε στο μέτρο του εφικτού, υπό την θεσμική σας ιδιότητα, στην ανάδειξη και ικανοποίηση τους:

Ι. Η υποστελέχωση των εισαγγελιών τόσο σε επίπεδο εισαγγελικών λειτουργών, όσο και σε επίπεδο υπαλλήλων αποτελεί βασικό πρόβλημα της λειτουργίας τους, μόνιμη παθογένεια του συστήματος απονομής Δικαιοσύνης και ανασταλτικός παράγοντας της επιτάχυνσης απονομής της.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι:

Συνάντηση ΔΣ της ΕΕΕ με τον κο Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και την κα Πρόεδρο του Αρείου Πάγου

 


Συνάντηση Διοικητικού Συμβουλίου Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος με τον κο Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και την κα Πρόεδρο του Αρείου Πάγου

 

Στις 20.7.2022, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος συναντήθηκε με τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κον Ισίδωρο Ντογιάκο, στον οποίο αρχικά εξέφρασε για ακόμη μια φορά τα θερμά συγχαρητήρια και την ικανοποίηση όλου του κλάδου , για την επιλογή του  ως Εισαγγελέα του Α.Π,  στη συνέχεια συζήτησε   μαζί του  τα ουσιώδη θέματα, που απασχολούν τον εισαγγελικό κλάδο, με ιδιαίτερη έμφαση:

Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022

N. 4958/2022 Μεταρρυθμίσεις στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.

 Τεύχος A’ 142/21.07.2022

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ

 

N. 4957/2022 Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα:


Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύ-

ματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικό-

τητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινω-

νία και λοιπές διατάξεις

 

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ (Εισ) Τεύχος Γ’ 1749/21.07.2022

 Τεύχος Γ’ 1749/21.07.2022

4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 
Με π.δ. της 14ης Ιουλίου 2022, που εκδόθηκε στην
Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμ-
φωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, των άρθρων
59, 63, 89 και 91 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων
και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’
109), της υποπαρ. Δ.9 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός
και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015 (Α’ 94) και την 65/2022 απόφαση του Ανώ-
τατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δι-
καιοσύνης, προάγονται κατ’ απόλυτη εκλογή, στο βαθμό
του Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, για πλήρωση κενών
οργανικών θέσεων, οι κάτωθι Εισαγγελείς Εφετών, που
έχουν τα νόμιμα προσόντα ως εξής:

ΦΕΚ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΣτΕ - ΔΔ) Τεύχος Γ’ 1730/21.07.2022

Τεύχος Γ’ 1730/21.07.2022

 2 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 8ης Ιουλίου 2022, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Συντάγματος
και το άρθρο 71 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων
και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022,
Α’ 109), διαπιστώνεται η αποχώρηση από την Υπηρεσία
από 1ης Ιουλίου 2022, τoυ Προέδρου του Συμβουλίου
της Επικρατείας Δημητρίου Σκαλτσούνη του Παναγιώτη
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6235147120/1-7-2022),
λόγω συμπλήρωσης του εξηκοστού εβδόμου (67ου)
έτους της ηλικίας του.
Ο ανωτέρω διατηρεί, τιμητικά, τον τίτλο της θέσης που
κατείχε.

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑντΕπιτρ ΔΔ - Τεύχος Γ’ 1722/21.07.2022

 Τεύχος Γ’ 1722/21.07.2022

 

1 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 14ης Ιουλίου 2022 που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Συντάγμα-
τος, το άρθρο 75 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων
και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών [ν. 4938/2022,
(Α’ 109)] και την υπ’ αρ. 4/2022 απόφαση του Ανωτάτου
Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης, διο-

ΕΔΔΑ: μη επικοινωνία γονέα και παιδιού, που καταλογίζεται στον γονέα, δεν δημιουργεί επαρκή σταθερότητα σχέσεων (ΕΛΛΑΔΑ)

 


Η συνεχής και μακρόχρονη μη επικοινωνία γονέα και παιδιού, που καταλογίζεται στον γονέα, δεν δημιουργεί επαρκή σταθερότητα σχέσεων ώστε να ενταχθεί στην προστασία της οικογενειακής ζωής! 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Κατσικερός κατά Ελλάδος της 21.07.2022 (αρ. προσφ. 2303/19) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο προσφεύγων, από προηγούμενη σχέση του με την πρώην σύντροφό του, απέκτησε μία κόρη εκτός γάμου. Υπήρξαν σοβαρές διαφωνίες μεταξύ των γονέων για το παιδί τους και άρνηση της μητέρας να του επιτρέψει την επικοινωνία του προσφεύγοντος με την ανήλικη κόρη τους.

Διαγωνισμός ΕΣΔι 27η Σειρά

      27η ΣΕΙΡΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
 ............... 

 

31. 21-7-2022

 

Τεύχος B’ 3808/21.07.2022


Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./84/9963 (3)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

αποφασίζουμε:
Την κατανομή εκατόν ενενήντα δύο (192) αποφοίτων
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (27η εκπαι-
δευτική σειρά), ως εξής:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2022

 

 

3. 21-7-2022 

 

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έως τις 30 Αυγούστου 2022https://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=226274&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

 

Από τον Αλέξανδρο Σβώλο στον Αριστόβουλο Μάνεση.

 

Από τον Αλέξανδρο Σβώλο στον Αριστόβουλο Μάνεση. Η κοινή θεωρητική θεμελίωση του ελληνικού δημοκρατικού συνταγματισμού. Εκδόσεις Ευρασία/Ομιλος “Αριστόβουλος Μάνεσης”, Αθήνα 2022

 

"Ποινικός λαϊκισμός" και η απονομή της δικαιοσύνης - Κοινό περί δικαίου αίσθημα - Κριτική δικαστικών αποφάσεων - Τεκμήριο αθωότητας - 497 παρ.8 ΚΠΔ - Ψήφισμα Δ.Σ.Α.

 

Το ΔΣ του ΔΣΑ, με αφορμή τις δημόσιες τοποθετήσεις και αντιδράσεις, που εκδηλώνονται μετά τις πρόσφατες ποινικές υποθέσεις που απασχόλησαν και απασχολούν την ελληνική κοινωνία, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

1. Το ΔΣ του ΔΣΑ θεωρεί εύλογο και αναμενόμενο το αυξημένο ενδιαφέρον της κοινής γνώμης για την εξέλιξη υποθέσεων με ειδεχθή εγκλήματα και ιδίως όταν αυτά διαπράττονται κατά ανηλίκων καθώς επίσης και την έκφραση γνώμης και κριτικής από τους πολίτες.

2. Κορωνίδα του ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού, στο πεδίο του ποινικού δικαίου, αποτελεί το τεκμήριο αθωότητας του κατηγορουμένου. Ο κατηγορούμενος θεωρείται αθώος μέχρι την έκδοση αμετάκλητης καταδικαστικής δικαστικής απόφασης και η βασική αυτή αρχή δεν πρέπει να κάμπτεται από οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο.

Τρίτη 19 Ιουλίου 2022

Τα ζητήματα από τις αποδείξεις στην ποινική δίκη υπό το φως της νομολογίας του ΕΔΔΑ, όπως αυτά προκύπτουν από τη μη εμφάνιση των μαρτύρων στη δίκη, την αξιοποίηση των εξ ακοής μαρτύρων και την αξιοποίηση των εμμέσων αποδείξεων


Τα ζητήματα από τις αποδείξεις στην ποινική δίκη υπό το φως της νομολογίας του ΕΔΔΑ, όπως αυτά προκύπτουν από τη μη εμφάνιση των μαρτύρων στη δίκη, την αξιοποίηση των εξ ακοής μαρτύρων και την αξιοποίηση των εμμέσων αποδείξεων

Επιμέλεια:

Λάμπρος Σ. Τσόγκας

Αντεισαγγελέας Εφετών Λάρισας

 

Από την επισκόπηση της νομολογίας του ΕΔΔΑ σχετικά με τις αποδείξεις στην ποινική δίκη πρέπει να επισημανθούν τα εξής:

 

=== 1ον. Οι καταδίκες, που έχουν βασιστεί σε κάποιο βαθμό σε εξ ακοής μάρτυρες, δεν θεωρούνται αυτόματα για τον λόγο και μόνο αυτό ότι συνδέονται με παραβίαση του δικαιώματος στη δίκαιη δίκη κατά την έννοια του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ. Ωστόσο σε κάθε περίπτωση οι αποδείξεις από τους εξ ακοής μάρτυρες πρέπει να έχουν μικρότερη αξία από αυτές των αυτοπτών ή αυτήκοων μαρτύρων.

 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΠ (158/18-7-2022)

 


 

 

 

 

 

 

 

Συνέχεια