Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022

Τοποθέτηση Γενικού Διευθυντή στην ΕΣΔΙ - Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 668/29.07.2022

 Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 668/29.07.2022


3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Αριθμ. 33148

Τοποθέτηση Γενικού Διευθυντή στην Εθνική Σχο-

λή Δικαστικών Λειτουργών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4871/2021 «Μεταρ-

ρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής

Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις»

(Α’ 246).

2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-

βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και

Υφυπουργών» (Α΄ 121).

3. Το π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαι-

οσύνης» (Α’ 7).

4. Την υπ’ αρ. 67/2022 απόφαση του Ανωτάτου Δικα-

στικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, αποφασίζουμε:

Τοποθετούμε από 31.7.2022, Γενική Διευθύντρια στην

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, την Αναστασία

Παπαδοπούλου του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. *****), Αρεο-

παγίτη, με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, για μία

θητεία τριών ετών, σε αντικατάσταση του Δημητρίου

Εμμανουηλίδη του Αριστείδη (Α.Δ.Τ. *****), Συμ-

βούλου της Επικρατείας, του οποίου η θητεία λήγει κατά

την ως άνω ημερομηνία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2022

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ