Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021

O Ανακριτής

 

 Γ. Πλαγάκος,  Πρόεδρος Πρωτοδικών

 


 

Στρατιωτική Δικαιοσύνη μετά την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Με το βλέμμα στο μέλλον ή όπισθεν ολοταχώς;

 

 

* Ο Διονύσης Παντής είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο 
 

 ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕφΘρ - ΠρΣπαρ - ΕιρΤαμ) ΦΕΚ B 5012/2021

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Έγκριση της τροποποίησης του Κανονισμού Εσω-
τερικής Υπηρεσίας του Εφετείου Θράκης, που
επήλθε με την υπ’ αρ. 2/2020 απόφαση της Ολο-
μέλειας αυτού.
2 Εν μέρει έγκριση της τροποποίησης του Κανονι-
σμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου
Σπάρτης, που επήλθε με την υπ’ αρ. 15/2020 από-

ΠΔ 81/2021 Μεταφορά στην ελληνική νομοθεσία κεφαλαίου 6 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας,

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 81
Μεταφορά στην ελληνική νομοθεσία του κεφα-
λαίου 6 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ του Συμ-
βουλίου της 23ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την
αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας,
ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρο-
μοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος

 

ΦΕΚ ΜΕΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ - ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 922/2021

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 922/2021
 

2 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 43095
Ορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλί-
κων Αγρινίου.
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 18 του ν. 2298/1995 «Συμβιβαστική
επίλυση ιδιωτικών διαφορών - Επιτάχυνση διαδικασίας
αναγκαστικής εκτέλεσης - Σχεδιασμός και εφαρμογή

«Η ευθύνη της Ε.Ε. στη διεθνή έννομη τάξη: θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές»

 

Tο Πρόγραμμα Jean Monnet EURIS του Kalliopi Koufa Foundation ​ ​διοργανώνει την Παρασκευή 5 και το Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2021 το κεντρικό συνέδριό του, με τίτλο «Η ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή έννομη τάξη: θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές».

 

ΕΔΔΑ: Αναγκαστικές μισθώσεις με χαμηλό μίσθωμα για πάνω από 45 χρόνια!

 


Αναγκαστικές μισθώσεις με χαμηλό μίσθωμα για πάνω από 45 χρόνια! Άρνηση δικαστηρίων για έξωση! Παραβίαση δικαιώματος στην ιδιοκτησία

ΑΠΟΦΑΣΗ

Bartolo Parnis κ.α. κατά Μάλτας της 07.10.2021 (αρ. προσφ.49378/18, 49380/18, 49496/18, και 49676/18)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αποβολή Πολωνικού Δικαστικού Συμβουλίου από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικών Συμβουλίων


 

 

 

 

 

Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ 1940 ΕΝΑ ΑΓΝΩΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ

 

«διότι μόνοι μες, (ο λληνες) αντίθετα π τος βαρβάρους,

δν μετρομε ποτ τ πλθος το χθρο στν μάχη.»

 σχύλος)

Από τα βαθιά χαράματα της 28ης Οκτωβρίου 1940 μέχρι τον Απρίλιο του 1941 διαδραματίστηκαν επικά γεγονότα, που προκαλούν τη συγκίνηση και το θαυμασμό μας. Εμείς οι νεότεροι τα διαβάζουμε στην Ιστορία. Η προηγούμενη όμως γενιά τα έζησε ενεργά και τα έγραψε με ιδρώτα και αίμα πάνω στα βουνά της Βορείου Ηπείρου και της Αλβανίας.

Το Ελληνικό Έθνος αισθάνεται ιδιαίτερη υπερηφάνεια, για το μεγάλο ΟΧΙ της 28ης Οκτωβρίου του 1940, το οποίο αντέταξε η Ελλάς  κατά τον βαθύ όρθρο της ιστορικής εκείνης ημέρας. Ήταν η αρχή μιας εκστρατείας που όλοι τη λένε "Έπος του 1940 " που κάλυψε ένα ένδοξο μέρος της ελληνικής ιστορίας. Ας δούμε πώς οι Έλληνες διανοούμενοι  αντέδρασαν το 1940 με το ακόλουθο ιστορικό ντοκουμέντο :

«Η ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΩΝ (10.11.1940)  Η διαμαρτυρία των

Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021

Η Νεά ΥΑ "Καθορισμός σειράς προβαδίσματος κτλ" ΦΕΚ B 4961/2021

ΦΕΚ B 4961/2021 

 Αριθμ. 76632 (2)
Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των, κατά τις
επίσημες εορτές και τελετές, προσκαλουμένων
από τις δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύ-
ματα.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 10 του ν.δ. 4260/1962 «Περί ρυθμίσεως
θεμάτων αφορώντων εις την Γενικήν Διεύθυνσιν Διοική-
σεως του Υπουργείου των Εσωτερικών» (Α’ 186),
β. της παρ. 9 του άρθρου μόνου του π.δ. 292/1992
«Καθορισμός των αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από
τον Υπουργό Εσωτερικών» (Α’ 149),
γ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005,
Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του

Κανονισμός Ειρηνοδικείου Μάσσητος - ΦΕΚ B 4997/2021

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 19/2021
Έγκριση της κατάρτισης Κανονισμού Εσωτερι-
κής Υπηρεσίας του Ειρηνοδικείου Μάσσητος,
που επήλθε με την υπ’ αρ. 1/2020 Πράξη της Ει-
ρηνοδίκη αυτού.

Διαπιστωτική πράξη τροποποίησης κατανομής της ελεγκτέας ύλης μεταξύ των Υπηρεσιών Επιτρόπου του ΕλΣυν - ΦΕΚ B 4973/2021

ΦΕΚ B 4973/2021 

 

 Αριθμ. 54828 (2)
Διαπιστωτική πράξη τροποποίησης κατανομής
της ελεγκτέας ύλης μεταξύ των Υπηρεσιών Επι-
τρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 της υπό στοι-
χεία ΦΓ8/27876/02.06.2021 απόφασης της Ολομέλειας
του Ελεγκτικού Συνεδρίου «Έγκριση του Κανονισμού

ΠΔ 80/2021 Τροποποίηση ΠΔ μεταβατικών εδρών Εφετείου Αιγαίου (ορισμός γραμματέων) - ΦΕΚ A 194/2021

ΦΕΚ A 194/2021ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 80 (2)
Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος
282/1994 (Α΄ 148) «Ορισμός μεταβατικών εδρών
του Εφετείου Αιγαίου στις έδρες των Πρωτοδι-
κείων Μυτιλήνης, Χίου και Σάμου και κατάργηση
προϊσχυουσών σχετικών διατάξεων».
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:

Κατανομή οργανικών θέσεων Δικαστικών Λειτουργών Διοικητικών Δικαστηρίων ΦΕΚ A 194/2021

 ΦΕΚ A 194/2021 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 79 (1)
Κατανομή οργανικών θέσεων Δικαστικών Λει-
τουργών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρί-
ων του Κράτους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Την υποπερ. ββ΄ της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 3
του «Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης

ΕΔΔΑ: Επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων σε δικαστή λόγω επικριτικών δηλώσεων κατά δικαστών και κυβέρνησης.

 


 

Επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων σε δικαστική λειτουργό, λόγω επικριτικών δημόσιων δηλώσεών της κατά δικαστών και κυβέρνησης. Παραβίαση του δικαιώματός της στην ελευθερία της έκφρασης

ΑΠΟΦΑΣΗ

Miroslava Todorova κατά Βουλγαρίας της 19.10.2021 (αρ. προσφ. 40072/13)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Δημόσια διαβούλευση «Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων»

 


Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης υπό τον τίτλο: «Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων»

Τίθεται από σήμερα, Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 21.00, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, υπό τον τίτλο «Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων». Δεδομένης της σπουδαιότητας του σχεδίου νόμου, σας καλούμε να συμμετέχετε στη

Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021

ΕνΔΕ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΡΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ, Πρωτοδίκη Αθηνών

 
Αθήνα, 26-10-2021
Αρ. Πρωτ. 381

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΡΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

 


Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων αποχαιρετά με ανείπωτη θλίψη τον εξαιρετικό

ΕνΔΕ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Για τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά

      


ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 213 2156114 –  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71 – e- mail: endikeis@otenet.gr

                                                                             Αθήνα,26-10-2021

                                                                                 Αρ. Πρωτ. 375

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά

Συνάντηση του Προεδρείου της Ε.Δ.Ε. με γυναίκες Δικαστές από το Αφγανιστάν-

 


                

 

 

         ΕΝΩΣΗ

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                          

               ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

            (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)

                   ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

      ΤΗΛ: 213 215 6114-  FAX 210 88 41 529

                               Τ.Κ. 101. 71

                e- mail: endikeis@otenet.gr

 

                                                                                                Αθήνα, 26/10/2021

                                                                                                Αριθμ. Πρωτ.: 376

            

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣτΕ Δ 1751/2021: θρησκευτική σφαγή ζώων χωρίς αναισθησία - προστασία ζώων και θρησκευτική ελευθερία

 

Περίληψη ΣτΕ Δ 1751/2021: Παράλειψη του κανονιστικού νομοθέτη, κατά τη ρύθμιση της θρησκευτικής σφαγής ζώων, να προβεί σε στάθμιση μεταξύ της υποχρέωσής του να προστατεύσει τα ζώα και της υποχρέωσής του να σεβασθεί τη θρησκευτική ελευθερία μουσουλμάνων και εβραίων που ζουν στην Ελλάδα

26/10/2021

ΣτΕ Δ 1751/2021: Παράλειψη του κανονιστικού νομοθέτη, κατά τη ρύθμιση της θρησκευτικής σφαγής ζώων, να προβεί σε στάθμιση μεταξύ της υποχρέωσής του να προστατεύσει τα ζώα και της υποχρέωσής του να σεβασθεί τη θρησκευτική ελευθερία μουσουλμάνων και εβραίων που ζουν στην Ελλάδα

Πρόεδρος: Ε. Αντωνόπουλος
Εισηγητής: Χ. Σιταρά

Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ - ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ (Πολ/Ποιν - Εισ) ΦΕΚ Γ 2595/2021

 ΦΕΚ Γ 2595/2021 

 

Με προεδρικό διάταγμα της 15ης Οκτωβρίου 2021,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 90 του Συντάγματος, των άρθρων 49, 50, 52
και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κα-
τάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος
1756/1988, Α’35), της υποπαραγράφου Δ9 «Δαπάνες
μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της πα-
ραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94), το
π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ (Πολ/Ποιν) ΦΕΚ Γ 2595/2021

ΦΕΚ Γ 2595/2021 

 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 14ης Οκτωβρίου 2021,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 90 του Συντάγματος, των άρθρων 49, 52, 77
και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κα-
τάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος
1756/1988, Α’35), της υποπαραγράφου Δ9 «Δαπάνες

ΦΕΚ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ - ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (Ειρην) ΦΕΚ Γ 2587/2021

ΦΕΚ Γ 2587/2021 

 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 15ης Οκτωβρίου 2021,
το οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του
Συντάγματος, τα άρθρα 49, 51, 52 και 78 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (κ.ν. 1756/1988, Α’35), την υποπαρ. Δ9 «Δα-
πάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της
παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94), το π.δ. 83/
2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121,
διορθ. σφαλμ. Α’ 126) και την υπ’ αρ. 135/2021 απόφαση
του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποι-

Σκέψεις για τον Χάρτη Δεοντολογίας των δικαστικών λειτουργών,

 

Της Φανής Σωτηριάδου,

Πρωτοδίκη Δ.Δ.

 

 

 

 ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΕνΔΕ: Το Συνέδριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα - Διαδικτυακή ζωντανή μετάδοση

 


                    

 

 

     ΕΝΩΣΗ

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                      

               ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

            (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)

                   ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

      ΤΗΛ: 213 215 6114-  FAX 210 88 41 529

                               Τ.Κ. 101. 71

             e- mail: endikeis@otenet.gr

                                                                                          Αθήνα, 25/10/2021 

                                                                                                        Αριθμ. Πρωτ.:374

 

Το Συνέδριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

με την παρουσία της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας.

ΕΔΔΑ: Απόλυση δικαστή Ανωτάτου Δικαστηρίου στα πλαίσια κάθαρσης στη δικαιοσύνη.

 


Απόλυση δικαστή Ανωτάτου Δικαστηρίου στα πλαίσια κάθαρσης στη δικαιοσύνη. Μη αποδοχή παραίτησής του και απώλεια σύνταξης! Παραβίαση της ιδιωτικής ζωής

ΑΠΟΦΑΣΗ

Samsin κατά Ουκρανίας της 14.10.2021 (αρ. προσφ. 38977/19)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Παύση δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου στα πλαίσια κυβερνητικής απόφασης για κάθαρση στη δικαιοσύνη και στέρηση της σύνταξής του. Σεβασμός της ιδιωτικής ζωής.

Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021

ΥΑ 52749/2006: Καθορισμός σειράς προβαδίσματος κατά τις επίσημες εορτές κτλ

Ενόψει της εορτής της 28ης Οκτωβρίου και της  ΥΑ "Σύστασης και Συγκρότησης Επιτροπής μελέτης θεμάτων προβαδίσματος" (ΦΕΚ Β' 1513/15.04.2021), δημοσιεύουμε την ΥΑ 52749/2006 που ισχύει σήμερα και αφορά θέματα εθιμοτυπίας και ειδικότερα το προβάδισμα στις εορτές, τελετές.

Με δεδομένη τη διάκριση των εξουσιών σύμφωνα με το άρθρο 26 του Συντάγματος, θα ανέμενε κανείς ότι ο εκπρόσωπος της δικαστικής εξουσίας θα τοποθετείτο αμέσως μετά τον Πρόεδρο της Βουλής.

Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021

Ν. 4843/2021 Ενσωμάτωση Οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση κτλ

 

  ΦΕΚ A 193/2021

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τρο-

ποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενερ-

γειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό

2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετι-

κά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης

και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ’ εξουσι-

οδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής,

της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των

ΑΠ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για υποβολή αιτήσεων για κάλυψη δύο θέσεων στα πλαίσια του SIRENE

 

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

 

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2021

Αριθμ. Πρωτ, 524

 

Κατόπιν του 46006/3-9-2021 ερωτήματος του Υπουργού Δικαιοσύνης, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο πολιτικής και ποινικής Δικαιοσύνης πρόκειται, σε επικείμενη συνεδρίαση του, να αποφασίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του ν. 2521/1997, για τον ορισμό δύο (2) δικαστικών λειτουργών με το βαθμό του προέδρου πρωτοδικών ή εισαγγελέα πρωτοδικών και άνω, στους οποίους θα ανατεθεί, κατ' αποκλειστική απασχόληση, ο έλεγχος της νομιμότητας των καταχωρήσεων στο εθνικό

ΦΕΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ (Πολ/Ποιν) ΦΕΚ Γ 2560/2021

ΦΕΚ Γ 2560/2021 

 

 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 11ης Οκτωβρίου 2021,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 90 του Συντάγματος, των άρθρων 49, 50, 52 και
78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης
Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988,
Α’35), όπως ισχύουν, το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-

Ομιλία του Προέδρου της ΕνΔΕ στο Forum «Η Ελλάδα το 2040»

 

   ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
      ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 213 215 6114-  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71 –  e- mail: endikeis@otenet.gr

 

Ομιλία του Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

 κ. Χριστόφορου Σεβαστίδη, Δ.Ν.- Εφέτη,

στο Forum «Η Ελλάδα το 2040»

 

 

ΔΕΕ: δέσμευση και δήμευση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 


Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 189/21

Λουξεμβούργο, 21 Οκτωβρίου 2021

Απόφαση στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-845/19 και C-863/19

Okrazhna prokuratura - Varna

Το Δικαστήριο διευκρινίζει ορισμένες διατάξεις της οδηγίας σχετικά με τη δέσμευση και δήμευση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η οδηγία αυτή αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση επιτρέπουσα τη δήμευση περιουσιακού στοιχείου το οποίο υποστηρίζεται ότι ανήκει σε πρόσωπο διαφορετικό από τον αυτουργό του ποινικού αδικήματος, μολονότι ο εν λόγω τρίτος δεν έχει τη δυνατότητα να παρίσταται ως διάδικος στη

σχετική με τη δήμευση ένδικη διαδικασία

Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021

Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας περιόδου 2021 - 2022. (ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ) ΦΕΚ B 4860/2021
 


 ΧΑΡΤΗΣ

 

 κδ περίπτωση οι εν ενεργεία δικαστικοί

 

ΦΕΚ B 4860/2021 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ-289738/Φ.911

ΦΕΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ (Εισ) ΦΕΚ Γ 2559/2021

ΦΕΚ Γ 2559/2021 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 11ης Οκτωβρίου 2021, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος
και τα άρθρα 49, 50, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κ.ν. 1756/1988, Α΄35), το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων στο Forum «Ελλάδα 2040», σήμερα Τετάρτη 20 Οκτωβρίου, ώρα 15.40’

 


          

 

 

               ΕΝΩΣΗ

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                      

               ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

            (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)

                   ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

      ΤΗΛ: 213 215 6114-  FAX 210 88 41 529

                               Τ.Κ. 101. 71

             e- mail: endikeis@otenet.gr

 

                                                                                          Αθήνα, 20/10/2021 

                                                                                     Αριθμ. Πρωτ.: 363

 

 

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων στο Forum «Ελλάδα 2040»,

σήμερα Τετάρτη 20 Οκτωβρίου, ώρα 15.40’

 

Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021

Σχόλιο στην από 15 Οκτωβρίου ανακοίνωση Φούκα- Κώνστα 


Το δίδυμο Φούκα - Κώνστα μαζί με άλλους δύο αποτυχόντες υποψηφίους στις περασμένες εκλογές αισθάνθηκε την ανάγκη να απολογηθεί στους συναδέλφους για την άρνησή τους να δεχτούν την διεκδίκηση της εισφοράς αλληλεγγύης όταν τέθηκε ως θέμα στο ΔΣ του Φεβρουαρίου από το Προεδρείο. Μάθαμε έτσι κι εμείς ποιοί ήταν οι λόγοι της άρνησής τους. Διότι, όπως λένε, την ίδια αξίωση θα προβάλλουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι και δεν είναι νοητό εμείς ως δικαστές να έχουμε όμοιες αξιώσεις με τον υπόλοιπο δημόσιο

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Ε.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Δυνατότητα συμμετοχής για Δικηγόρους και σπουδαστές της ΕΣΔΙ

 


              

 

 

        ΕΝΩΣΗ

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                          

               ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

            (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)

                   ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

      ΤΗΛ: 213 215 6114-  FAX 210 88 41 529

                               Τ.Κ. 101. 71

                e- mail: endikeis@otenet.gr

 

                                                                                                Αθήνα, 19/10/2021

                                                                               Αριθμ. Πρωτ.: 355

 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Ε.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δυνατότητα συμμετοχής για Δικηγόρους

και σπουδαστές της ΕΣΔΙ

Τροποποίηση Κανονισμού Σ.τ.Ε. – Ρυθμίσεις σχετικά με την υπέρβαση του ορίου σελίδων δικογράφου

 


19/10/2021

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ KAI ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
 
 
Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2021
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
 
Τροποποίηση Κανονισμού Σ.τ.Ε. – Ρυθμίσεις σχετικά με την υπέρβαση του ορίου σελίδων δικογράφου.
 
Με την 9/2021 απόφαση της Ολομέλειας Σ.τ.Ε. σε συμβούλιο (Β΄ 4736), τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 10 και 14 του Κανονισμού του Δικαστηρίου και προβλέφθηκαν, μεταξύ άλλων, τα εξής: 
α) Σε περίπτωση ουσιώδους υπερβάσεως του προβλεπόμενου στην προστεθείσα με το άρθρο 24 του ν. 4786/2021 (Α' 43),  παρ. 6 του άρθρου 17 του π.δ. 18/1989 ορίου σελίδων του δικογράφου (30 σελίδες, που αντιστοιχούν σε περίπου 13.300 λέξεις), ο Γραμματέας του αρμοδίου δικαστικού

Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021

ΦΕΚ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ (Πολ/Ποιν - Εισ) ΦΕΚ Γ 2530/2021

ΦΕΚ Γ 2530/2021 

 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 11ης Οκτωβρίου 2021,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
90 του Συντάγματος, των άρθρων 49, 51, 52 και 78 του
Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικα-
στικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α’ 35),
όπως ισχύουν, της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2
του ν. 4336/2015 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και
εκτός επικράτειας» (Α’ 94), το π.δ. 83/2019 «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121, διορθ. σφαλμ.

Ετήσια Έκθεση του ΝΣΚ για το δικαστικό έτος 2020-2021,

 ΕνΔΕ Για την αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων λόγω καιρικών συνθηκών στις 14-10-2021

 


              

 

 

    ΕΝΩΣΗ

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                          

               ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

            (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)

                   ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

      ΤΗΛ: 213 215 6114-  FAX 210 88 41 529

                               Τ.Κ. 101. 71

             e- mail: endikeis@otenet.gr

 

                                                                                     Αθήνα,  18-10-2021

                                                                                      Αριθμ. Πρωτ.: 354

 

 

Για την αναστολή λειτουργίας

των Δικαστηρίων λόγω καιρικών συνθηκών

 

ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ (1821-2021) ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΥΤΕΡΟΙ

  Άξια μνήμης τα λόγια τού Μακρυγιάννη: «… Πατρίς, να μακαρίζεις γενικώς όλους τους Έλληνες, ότι θυσιάστηκαν για σένα, να σ’ αναστήσουνε, να ξαναειπωθείς άλλη μία φορά ελεύθερη πατρίδα, που ήσουνα χαμένη και σβησμένη από τον κατάλογο των εθνών».

Σε δύο μήνες περίπου ο χρόνος τελειώνει και οι γιορτές για τα διακόσια χρόνια της Λευτεριάς. Είναι ίσως νωρίς για την αποτίμηση της μεγάλης επετείου που πέρασε με πολλά γεγονότα που συντάραξαν την Πατρίδα και την Ευρώπη και με τον Τούρκο να απειλεί «πως θα ξανάρθει» και θα «αναστήσει» την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στην δική μου ταπεινή γνώμη είναι πως δεν δόθηκε η δέουσα προσοχή και έγιναν και γίνονται σημαντικές εκδηλώσεις μα τους λείπει εκείνη η πνοή της απόδοσης ουσιαστικής  τιμής στην διακοσιάχρονη πορεία του Έθνους.

Οι Έλληνες μπήκαν στο στίβο τς ιστορίας με γενάρχες τούς άριστους πού θυσίασαν  τα πάντα για το Ελληνικό «θαύμα».

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ 6 -11-2021

 


 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

η οποία θα πραγματοποιηθεί, το Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ. στην Αίθουσα Τελετιόν του Εφετείου Αθηνών (Λ. Αλεξάνδρας 158β), με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Χάρτης Δεοντολογίας Δικαστικών Λειτουργών Διοικητικής Δικαιοσύνης».

 

ΕΣΔΙ: :" Πρακτικά ζητήματα εφαρμογής της ψηφιακής τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στην απονομή της Δικαιοσύνης και ιδιαίτερα στις υποθέσεις εκδόσεως διαταγών πληρωμής και μικροδιαφορών" .

 


ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ)

Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών θα πραγματοποιήσει ημερήσιο επιμορφωτικό σεμινάριο Ειρηνοδικών στις 22 Οκτωβρίου 2021, με γενικό θέμα :" Πρακτικά ζητήματα εφαρμογής της ψηφιακής τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στην απονομή της Δικαιοσύνης και ιδιαίτερα στις υποθέσεις εκδόσεως διαταγών πληρωμής και μικροδιαφορών" .

ΕΣΔΙ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΠΔΔ"

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΠΔΔ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ

ΑΠΔΠΧ: 34ο τεύχος e-Newsletter - Οκτώβριο 2021


 

 

Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με αφορμή την από 15-10-2021 ανακοίνωση του ΔΣΑ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Ελευθερία Κώνστα, Εφέτη, μέλους ΔΣ ΕνΔε

Δημήτριος Φούκας, Πρ.Πρωτοδικών, μέλους ΔΣ ΕνΔε

Ευστάθιος Βεργώνης, Εισαγγελέας Εφετών

Μαρία Μπουτάκη, Πρωτοδίκης

 

Αθήνα, 16-10-2021

            Με αφορμή την από 15-10-2021 ανακοίνωση του ΔΣΑ υπενθυμίζουμε ότι οι δικονομικές διατάξεις κάμπτονται μόνο με τυπικές διαδικασίες. Οι αποφάσεις της Πολιτείας, όταν δεν τις τροποποιούν αλλά εισάγουν γενικά κριτήρια ,αφήνουν στην κρίση του φυσικού Δικαστή και Εισαγγελέα να αποφασίσουν ποιες υποθέσεις υπάγονται στα κριτήρια αυτά. Μόνον με αυτή την ασφαλιστική δικλείδα δεν κινδυνεύει να τρωθεί η βασική συνταγματική αρχή του φυσικού δικαστή.

Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Ελευθερία Κώνστα, Δημήτριος Φούκας, Ευστάθιος Βεργώνης, Μαρία Μπουτάκη)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Ελευθερία Κώνστα, Εφέτη, μέλους ΔΣ ΕνΔε

Δημήτριος Φούκας, Πρ.Πρωτοδικών, μέλους ΔΣ ΕνΔε

Ευστάθιος Βεργώνης, Εισαγγελέας Εφετών

Μαρία Μπουτάκη, Πρωτοδίκης

 

 

Αθήνα 15-10-2021

Με αφορμή ένα ορθό και δίκαιο αίτημα, αυτό της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης, που είχαμε θέσει εγκαίρως, από το έτος 2019, στο διοικητικό συμβούλιο, όταν ο πρόεδρος της ΕνΔΕ επιδιδόταν σε πρακτικές οξέος διχασμού με σκοπό την κατάληψη της Ένωσης και την απαξίωση κάθε αντίθετης άποψης, βλέπουμε άναυδοι την προσπάθεια του προεδρείου να εντάξει τους Δικαστικούς και Εισαγγελικούς Λειτουργούς στην κατηγορία των δημοσίων υπαλλήλων. Με σχετική ανακοίνωση, το προεδρείο περιχαρές ανακοινώνει την συνάντησή του με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, στον οποίο έθεσε το ζήτημα της αναστολής της εισφοράς αλληλεγγύης, τόσο για τους δικαστικούς λειτουργούς, όσο και για τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα, διότι πρόκειται για έναν φόρο που επιβάλλεται πλέον αντισυνταγματικά στην συνεπέστερη κατηγορία φορολογουμένων, παραβιάζοντας την αρχή της ισότητας στα δημόσια βάρη. Σε  Δελτίο Τύπου της που ακολούθησε,  η ΑΔΕΔΥ, υιοθετώντας κοινά επιχειρήματα και φρασεολογία, ζητά την αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης μνημονεύοντας την ΕνΔΕ.