Σάββατο 31 Ιουλίου 2021

NOVACRIMINALIA ΤΕΥΧΟΣ ΝΟ 13 / ΙΟΥΛΙΟΣ 2021

 

ΕΣΔΙ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ "ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ"

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΘΈΜΑ "ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ"

 

ΕΔΔΑ: Απόλυση αστυνομικού που οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ. Η πειθαρχική διαδικασία - ποινική δίκη. Μη παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητας!

 


Απόλυση αστυνομικού που οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ. Η πειθαρχική διαδικασία είναι ανεξάρτητη από την ποινική δίκη. Μη παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητας!

ΑΠΟΦΑΣΗ

Istrate κατά Ρουμανίας της 13.04.2021 (αρ. προσφ. 44546/13)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021

ΦΕΚ ΑΝΑΚΡΙΤΩΝ - ΦΕΚ Γ 1731/2021

ΦΕΚ Γ 1731/2021 

 

 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 20ης Ιουλίου 2021, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης σύμφωνα με:
Α. Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 4 και 26 του Κώδικα Οργανισμού Δι-
καστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κ.ν. 1756/1988, Α’ 35), όπως ισχύουν.
2. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και

ΦΕΚ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Πολ/Ποιν) - ΦΕΚ Γ 1724/2021

ΦΕΚ Γ 1724/2021 

 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 12ης Ιουλίου 2021, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58
και της παρ. 4 του άρθρου 59 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α’ 35), όπως ισχύουν και το

ΕΣΔΕ : Ο ΝΕΟΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ)

πρώτη ανάρτηση 16-7-2021 10.36

upd 30-7-2021
 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ "Ο ΝΕΟΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ - ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ" (ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ)

Ποινικός κολασμός πράξεων σχετικών με την πτώχευση κατά τις διατάξεις των άρθρων 197 επ.ν.4738/2020, Θεοκτή Νικολαϊδου Εφέτης

Η πρακτική διάσταση της Υπηρεσίας του Εισηγητή Πτωχεύσεων μικρών και λοιπών οντοτήτων, Δήμητρα Ολυμπίου Πρόεδρος Πρωτοδικών

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ επεξεργασία προσωπικών και άλλων δεδομένων, προς καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/1232.ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 14ης Ιουλίου 2021

περί προσωρινής παρεκκλίσεως από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 2002/58/ΕΚ όσον αφορά τη χρήση τεχνολογιών από παρόχους υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως

Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021

ΕνΔΕ: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

  


Σήμερα κοινοποιήσαμε στον Υπουργό Δικαιοσύνης

την παρακάτω επιστολή

 

 

 

 

                    ΕΝΩΣΗ                                                                     

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                                          

        ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

ΤΗΛ: 213 215 6114 -  FAX 210 88 41 529

                      Τ.Κ. 101. 71

       e- mail: endikeis@otenet.gr                                     

                                                                                          Αθήνα, 28-7-2021

                                                                                           Αρ. πρωτ. 242

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ (Ειρην) ΦΕΚ Γ 1691/2021

ΦΕΚ Γ 1691/2021 

 

 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 6ης Ιουλίου 2021, το οποίο
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα: Α) με τις διατάξεις: 1. του άρθρου
90 του Συντάγματος, 2. του Κώδικα Οργανισμού Δικαστη-
ρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κ.ν. 1756/
1988, Α’35): α) άρθρο 49, όπως η παρ. 2 αυτού αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4274/2014
(Α’ 147), όπως η παρ. 3 αυτού αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 1 του ν. 3841/2010 (Α’ 55), η παρ. 5
αυτού αντικαταστάθηκε και οι παρ. 6, 7, 8, 9 και 10
προστέθηκαν με το άρθρο 93 του ν. 4055/ 2012

ΦΕΚ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕλΣυν) ΦΕΚ Γ 1691/2021

ΦΕΚ Γ 1691/2021 

 

 Με το από 15.07.2021 προεδρικό διάταγμα, που εκ-
δόθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης
σύμφωνα με τις διατάξεις: 1) της παρ. 5 του άρθρου 88
του Συντάγματος, 2) του άρθρου 59 του Κώδικα Οργανι-
σμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουρ-
γών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1756/1988
(Α΄ 35), 3) της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 1558/1985
Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα (Α΄ 137) και του

ΦΕΚ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα
στις 12.07.2021 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 47 του Συντάγματος, ύστερα από πρόταση
του Υπουργού Δικαιοσύνης και γνώμη του Συμβουλίου
Χαρίτων, αίρονται

ΔιατΕισΕφΘρ 1/2021: Αναγνώριση και Εκτέλεση Δήμευσης περιουσιακού στοιχείου εντός Ε.Ε

Ελληνική Δημοκρατία

Εισαγγελία Εφετών Θράκης

ΔΙΑΤΑΞΗ       1/2021

Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΦΕΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ

 

Λάβαμε υπόψη τις διατάξεις του Κανονισμού ΕΕ 2018/1805, που εφαρμόζεται σε κάθε απόφαση δέσμευσης και σε κάθε απόφαση δήμευσης, που εκδίδεται στο πλαίσιο διαδικασιών επί ποινικών υποθέσεων. Ο ανωτέρω Κανονισμός αποτελεί μετεξέλιξη της οδηγίας 2014/42/ΕΕ, που ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το Ν.4478/2017 και η οποία εφαρμόζεται συμπληρωματικά σε σχέση με τις διατάξεις  του Κανονισμού.

ΕΔΔΑ: Επιδίκαση μεγάλης αποζημίωσης σε βάρος τηλεόρασης για μετάδοση ψευδούς είδησης, που ανασκευάστηκε

 

 


 

Επιδίκαση μεγάλης αποζημίωσης σε βάρος τηλεόρασης για μετάδοση ψευδούς είδησης, που ανασκευάστηκε μετά λίγες ώρες, για σύλληψη πολιτικού για σεξουαλικά αδικήματα κατά παιδιών. Παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης!

ΑΠΟΦΑΣΗ

SIC – Sociedade Independente de Comunicação κατά Πορτογαλίας της 27.07.2021 (αρ. προσφ. 29856/13)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΦΚΑ: Επέκταση του μέτρου των ηλεκτρονικών ραντεβού και για υποθέσεις του τ. ΕΤΕΑΕΠ

 

        Αθήνα, 28 Ιουλίου  2021

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επέκταση του μέτρου των ηλεκτρονικών ραντεβού και για υποθέσεις του τ. ΕΤΕΑΕΠ

 

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει τους συναλλασσόμενους ότι πλέον το μέτρο των ηλεκτρονικών ραντεβού επεκτείνεται και για υποθέσεις που αφορούν στο τ. ΕΤΕΑΕΠ.

Συγκεκριμένα, κάθε πολίτης που επιθυμεί να καταθέσει αίτημα ή να υποβάλλει ερώτημα που άπτεται των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (επικουρικές συντάξεις & παροχές εφάπαξ), έχει πλέον τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία του ηλεκτρονικού ραντεβού.

ΕΕ: Προκήρυξη θέσεων (OLAF - Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού - ΓΔ NEAR)

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον διορισμό των μελών της επιτροπής εποπτείας της OLAF

(2021/C 301 A/03)

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2021.301.01.0011.01.ELL&toc=OJ%3AC%3A2021%3A301A%3ATOC

 

 

Τρίτη 27 Ιουλίου 2021

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ (αίτημα παροχής στοιχείων για καθυστερήσεις)


 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2021

Αρ.Πρωτ. 1670

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ.

Αξιότιμοι συνάδελφοι Πρόεδροι Εφετών,

Σε συνέχεια του μηνύματος μου, λόγω της προαγωγής μου στο βαθμό της Προέδρου του

ΓνμΕισΑΠ 19/2021: Εκκρεμότητα Ποινικής Διαδικασίας ως αρνητική Προϋπόθεση Χορηγήσεως τακτικής Αδείας Κρατουμένου


 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

 

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2021

Αριθ. Πρωτ. 6487

Αριθ. Γνωμ. 19

 

Προς

Τον κύριο Διευθυντή Καταστήματος Κρατήσεως Πατρών

Θέμα: Εκκρεμότητα Ποινικής Διαδικασίας ως αρνητική Προϋπόθεση Χορηγήσεως τακτικής Αδείας Κρατουμένου

Τις τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας παρουσίασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης

 

 

 

 

 

Αντικατάσταση μελών ΔΣ ΕΣΔΙ ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 582/2021

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 582/2021 

 

 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 35660
Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβου-
λίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών .


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3689/2008 «Εθνι-
κή Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις»
(Α΄164).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και

ΓΔΕΕ: Συγκρότηση των τμημάτων και τοποθέτηση των δικαστών στα τμήματα

 (2021/C 297/02)

Στις 6 Ιουλίου 2021 το Γενικό Δικαστήριο αποφάσισε, κατόπιν της αναλήψεως καθηκόντων εκ μέρους της Μ. Brkan ως δικαστή του Γενικού Δικαστηρίου, να τροποποιήσει την απόφαση περί συγκροτήσεως των τμημάτων της 30ής Σεπτεμβρίου 2019 (1), όπως τροποποιήθηκε (2), και την απόφαση περί τοποθετήσεως των δικαστών στα τμήματα της 4ης Οκτωβρίου 2019 (3), όπως τροποποιήθηκε (4), για την περίοδο από 6 Ιουλίου 2021 έως 31 Αυγούστου 2022, και να τοποθετήσει τους δικαστές στα τμήματα ως ακολούθως:

Πρώτο πενταμελές τμήμα:

H. Kanninen, πρόεδρος τμήματος, M. Jaeger, N. Półtorak, O. Porchia και M. Stancu, δικαστές.

Πρώτο τριμελές τμήμα:

Σάββατο 24 Ιουλίου 2021

Αποδοχή παραίτησης της Διευθύντριας Κατάρτισης ΕΣΔΙ (Πολ/ποιν)ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 574/2021

 ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 574/2021

 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 35705
Αποδοχή παραίτησης της Διευθύντριας Κατάρ-
τισης και Επιμόρφωσης της Πολιτικής και Ποινι-
κής Δικαιοσύνης και των Ειρηνοδικών της Εθνι-
κής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 6 του
ν. 3689/2008 «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Ν. 4820/2021 Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις.

 


ΦΕΚ A 130/2021 

 

Άρθρο 186

Χορήγηση αποζημίωσης ανωτάτων

δικαστικών λειτουργών

 

Άρθρο 204

Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021

Αντικατάσταση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Σύρου.(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 318/2016)

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 318/2016 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 40955 οικ.
Αντικατάσταση Μελών του Διοικητικού Συμβου-
λίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Σύρου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕIΟΥ
ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις:

Ορισμός του Προέδρου και των μελών 1βάθμιου Πειθ. Συμβ. διαχειριστών αφερεγγυότητας και πιστοποιημένων προσώπων. ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 569/2021

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 569/2021 

 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αριθμ. 82537 ΕΞ 2021
Ορισμός του Προέδρου και των μελών του Πρω-
τοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου για την
εκδίκαση των πειθαρχικών αδικημάτων των
διαχειριστών αφερεγγυότητας και πιστοποιη-
μένων προσώπων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕνΔΕ: Για τις συκοφαντικές αναφορές περί αποπομπής της ΕΔΕ από την Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών- Οι ευθύνες των ΜΜΕ


 ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 213 215 6114 –  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71 – e- mail: endikeis@otenet.gr

                                                                             Αθήνα, 22-7-2021

                                                                             Αρ. πρωτ. 240

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Για τις συκοφαντικές αναφορές περί αποπομπής της ΕΔΕ από την Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών-

Οι ευθύνες των ΜΜΕ

 

ΕΔΔΑ: Παρατυπίες στο διορισμό δικαστών στο νεοσύστατο Πειθαρχικό Τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου


 

Σοβαρές παρατυπίες στο διορισμό δικαστών στο νεοσύστατο Πειθαρχικό Τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου μετά από νομοθετική μεταρρύθμιση. Παραβίαση της δίκαιης δίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ

Reczkowicz κατά Πολωνίας της 22.07.2021 (αρ. προσφ. 43447/19)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σύσταση δικαστηρίου σύμφωνα με το νόμο. Πειθαρχικό Τμήμα. Δίκαιη δίκη.

ΕΔΔΑ: Νεκροψία και εκτεταμένη αφαίρεση οργάνων νεκρού νεογέννητου χωρίς τη συναίνεση της μητέρας!

 


Νεκροψία και εκτεταμένη αφαίρεση οργάνων νεκρού νεογέννητου χωρίς τη συναίνεση της μητέρας! Παραβίαση οικογενειακής ζωής και θρησκευτικής ελευθερίας

ΑΠΟΦΑΣΗ

Polat κατά Αυστρίας της 20.07.2021 (αριθ. προσφ. 12886/16)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ιατρικές πράξεις χωρίς συναίνεση ακόμα και μετά θάνατο. Ιατρική έρευνα. Δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή και ελευθερία της θρησκείας.

Απάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στην Πρόεδρο του Αρείου Πάγου


Απάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στην Πρόεδρο του Αρείου Πάγου

 

 

KEIMENO

 

 

Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021

Περί της συνταγματικότητας των νομοθετικών διατάξεων για την επονομαζόμενη “ειδική παραγραφή” ή “παραγραφή υφ’ όρον”

 


 

         Αντωνίου Βόμβα, Πρωτοδίκη

 

Τις τελευταίες δεκαετίες κατ’ επανάληψη έχουν θεσπισθεί στη χώρα μας νομοθετικές διατάξεις[1] που προβλέπουν την αναδρομική εξάλειψη του αξιοποίνου (με τη χρήση των όρων “εξάλειψη του αξιοποίνου” ή “παραγραφή”) συγκεκριμένων κατηγοριών[2] ποινικών αδικημάτων, τα οποία έχουν τελεσθεί μέχρι το καθοριζόμενο από τις διατάξεις αυτές χρονικό σημείο, χωρίς να καταργείται εν γένει το αξιόποινο των αδικημάτων αυτών για το μέλλον. Κατά την εφαρμογή των ρυθμίσεων αυτών στην καθημερινή δικαστηριακή πρακτική γίνεται, συνήθως, χρήση του όρου “παραγραφή υφ’ όρον”, έχει δε αυτή ως αποτέλεσμα τη θέση των δικογραφιών που αφορούν στις αντίστοιχες πράξεις στο αρχείο με πράξη του αρμοδίου εισαγγελέα ή την παύση της ποινικής δίωξης για αυτές από το αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον εισάγονται ενώπιόν του προς εκδίκαση. Οι εν λόγω διατάξεις προβλέπουν, κατά κανόνα, και τον όρο ότι η παυθείσα ποινική δίωξη συνεχίζεται, εφόσον ο κατηγορούμενος υποπέσει μέσα σε ορισμένο χρονικό διάστημα (ενός ή δύο ετών) από τη δημοσίευσή τους σε νέα από δόλο αξιόποινη πράξη κακουργήματος ή πλημμελήματος και καταδικαστεί αμετάκλητα οποτεδήποτε σε ποινή (στερητική της ελευθερίας ή χρηματική) μεγαλύτερη από το οριζόμενο από κάθε διάταξη όριο[3].

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΠολΠοιν) ΦΕΚ Γ 1600/2021

ΦΕΚ Γ 1600/2021  

 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 12ης Ιουλίου 2021, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης σύμφωνα με:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του Συντάγματος.
2. Των άρθρων 49, 50, 52, 77 και 78 του Κώδικα Ορ-
γανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λει-
τουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α’35).
Β. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και

Πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ για τη δικαιοσύνη 2021

 

 

 


 

ΑΠΔΠΧ: Δικαίωμα πρόσβασης γονέα σε προσωπικά δεδομένα ανήλικου τέκνου


 


 
 

Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021

Απάντηση της κ. Προέδρου του ΑΠ προς την ΟλΔικηγΣυλ για παροχή στατιστικών καθυστέρησης έκδοσης αποφάσεων

 


 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 121

115 22 Αθήνα Πληροφορίες: Αικ. Τσιώλη-Ελένη Μανώλη

 Τηλέφωνο: 210-6419363 & 210-6419108

E-mail: president@areiospagos.gr

 

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2021

Αριθμ.Πρωτ. 1531

 

Προς την Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας.

Αξιότιμοι δικηγόροι μέλη όλων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας,

ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ της δικαιοσύνης (άρθρ. 2 του Κώδικα Δικηγόρων ν. 4194/2013)·

ΕλΣυν : Κατανομή των οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων ΦΕΚ B 3145/2021

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. ΦΓ8/35828 (1)
Κατανομή των οργανικών θέσεων των δικαστι-
κών υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των
λοιπών κλάδων

 

ΕΣΔΙ: Αντικατάσταση μέλους Συμβουλίου Σπουδών ΔΔ - Πολ/Ποιν - Εισαγγ ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 559/2021

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 559/2021 

 

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 32764
Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Σπου-
δών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών
για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 ν. 3689/2008 «Εθνική

 

 Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 164).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και

Ορισμός Προέδρου και μελών ΔΣ Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Σύρου . ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 556/2021

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 556/202

 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 35999
Ορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλί-
κων Σύρου .
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 18 του ν. 2298/1995 «Συμβιβαστική
επίλυση ιδιωτικών διαφορών - Επιτάχυνση διαδικασίας
αναγκαστικής εκτέλεσης - Σχεδιασμός και εφαρμογή
Σωφρονιστικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 62).

Ν. 4818/2021 Ενσωμάτωση Οδηγιών. Τροποίηση ΚωδΦΠΑ, ΤελΚωδ κτλ


ΦΕΚ A 124/2021


 

α) Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία δι-

ατάξεων των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455, (ΕΕ)

2019/1995 και (ΕΕ) 2018/1910 όσον αφορά υπο-

χρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προ-

στιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και

πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως και σχετικές

Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. ΦΕΚ B 3121/2021

ΦΕΚ B 3121/2021 

 

 Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./133/12858 (1)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Δικαιο-
σύνης.
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την
Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων Μεσοπρόθεσμο
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 - 2022 και
λοιπές διατάξεις», την παρ. 21 του άρθρου ενάτου του
ν. 4057/2012 (Α΄ 54) και την παρ. 5 του άρθρου 11 του
ν. 3833/2010 (Α΄ 40).

Αναθεώρηση απόφασης ΕΔΔΑ λόγω νέων στοιχείων. πλαστά έγγραφα που προσκόμισε η προσφεύγουσα!

 


Αναθεώρηση απόφασης ΕΔΔΑ λόγω προσκόμισης νέων στοιχείων. Η απόφαση που αναθεωρήθηκε στηρίχθηκε σε πλαστά έγγραφα που προσκόμισε η προσφεύγουσα!

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ν.Α. κατά Φινλανδίας της 13.07.2021 (αρ. προσφ. 25244/18)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αναθεώρηση απόφασης. Κανονισμός Δικαστηρίου. Προθεσμία Πρόβλεψη 6 μηνών για υποβολή αιτήματος αναθεώρησης, από τότε που ο διάδικος έλαβε γνώση των νέων στοιχείων.

Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021

ΕΔΔΑ: Απόρριψη προδικαστικού ερωτήματος στο ΔΕΕ χωρίς αιτιολογία. Παραβίαση δίκαιης δίκης

 


 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Bio Farmland Betriebs S.R.L. κατά Ρουμανίας της 13.07.2021 (αρ. προσφ. 43639/17)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Δίκαιη δίκη και ενωσιακό δίκαιο. Απόρριψη από το Εφετείο αιτήματος παραπομπής

ΑΠΔΠΧ: 33ο τεύχος e-Newsletter - ΙΟΥΛΙΟΣ 2021

 


“Τhe EU initiatives addressing tax evasion and tax avoidance”

 


Σας προσκαλούμε στο Summer School-Tax Webinar που διοργανώνει η Έδρα Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση του ΑΠΘ σε συνεργασία με την ELSA

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ θέσπιση του καθεστώτος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ, Ευρατόμ) 2021/1163 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

της 24ης Ιουνίου 2021

για τη θέσπιση του καθεστώτος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του (καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή) και για την κατάργηση της απόφασης 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ

Αποστολή άρθρων για ηλεκτρονικά ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

               


    

 

 

ΕΝΩΣΗ

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                          

               ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

            (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)

                   ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

      ΤΗΛ: 213 215 6114-  FAX 210 88 41 529

                               Τ.Κ. 101. 71

             e- mail: endikeis@otenet.gr

 

                                                                                     Αθήνα,  15-7-2021

                                                                                    Αριθμ. Πρωτ.: 231

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021

Αξιολόγηση - Επιθεώρηση Δικαστικών Λειτουργών Προβλήματα και Προτάσεις Πολιτικής

 

          Εισαγωγή - Θεωρητική Θεμελίωση

 

του  Χριστόφορου Κοσμίδη

Αρεοπαγίτη ε.τ.

 

 

·         Το Σύνταγμα (87 παρ.1) εξασφαλίζει στους δικαστές προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία! Στον αντίποδα της δικαστικής ανεξαρτησίας, ως στοιχείο δημοκρατικής νομιμοποίησης της λειτουργίας που επιτελούν οι δικαστές, ο συντακτικός νομοθέτης (87 παρ.3) έχει προβλέψει την Επιθεώρηση των δικαστικών λειτουργών!

·         Σε ένα Κράτος Δικαίου, η δικαστική ανεξαρτησία αποτάσσεται την αυθαιρεσία και συντάσσεται με τη συνταγματική νομιμότητα (87 παρ.2). Με την Επιθεώρηση, το δικαστικό σύστημα επιβεβαιώνει ότι σέβεται και εφαρμόζει την αρχή αυτή!

·         Ως στόχος της Επιθεώρησης δεν πρέπει να θεωρηθεί μόνο η αξιολόγηση των δικαστικών λειτουργών για εσωτερικούς, υπηρεσιακούς λόγους. Στόχο συνιστά, προεχόντως, η πιστοποίηση έναντι του Λαού ότι όποιος είναι επιφορτισμένος με την απονομή της δικαιοσύνης ελέγχεται διαρκώς, ως προς το αν επιτελεί τη λειτουργία αυτή υπακούοντας μόνο στο Σύνταγμα και τους νόμους του Κράτους.

ΦΕΚ διορισμου Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 539/2021

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 539/2021 

 

 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 31690οικ.
Διορισμός Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου
στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης
Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 4557/2018 «Πρό-

Πρόσκληση επιλογής ενός δικαστικού λειτουργού ΔΔ ως Προέδρου της Επιτροπής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών του άρθρου 149 παρ. 3 του Κανονισμού της Βουλής

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΏΣ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ_ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΩΝ ΤΑKTΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Τσχ. Δ/νση : Λ. Ριανκούρ 85 Αθήνα

Τ. Θ. 160 98 Τ.Κ.115 03

FAX        : 210-69.80.076

Τηλέφωνο : 210-69.62.368

E-mail : q-epitropia-d-d@otenet.gr

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2021

Αριθ. Πρωτ.: 2336

ΠΡΟΣ:

Τους δικαστικούς λειτουργούς των

Διοικητικών Εφετείων της Χώρας

ΓνμΕισΑΠ 18/2021: Ποινική αντιμετώπιση της διατάραξης της κοινής ησυχίας με θορύβους που προκαλούνται από οχήματα

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

 

 

Αρ. Γνωμοδότησης:18

Αριθμ. Πρωτ.: 5616

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2021

 

 

Προς

τον κ. Προϊστάμενο Επιτελείου

του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας

Τρίτη 13 Ιουλίου 2021

ΦΕΚ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ ΑΠ - ΦΕΚ Γ 1565/2021

ΦΕΚ Γ 1565/2021
 

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 12ης Ιουλίου 2021, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργι-
κού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις α) της παρ. 5
του άρθρου 90 του Συντάγματος, β) της παρ. 3 του άρ-
θρου 49 του Κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κα-
τάστασης δικαστικών λειτουργών, που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του ν. 1756/1988 (Α΄ 35), όπως η παρά-

ΦΕΚ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣτΕ - ΦΕΚ Γ 1564/2021

ΦΕΚ Γ 1564/2021
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 7ης Ιουλίου 2021, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ-
γικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις α) της
παρ. 5 του άρθρου 90 του Συντάγματος, β) της παρ. 3
του άρθρου 49 του Κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και

Πρότυπες πράξεις τροποποίησης καταστατικού Ι.Κ.Ε., Ο.Ε και Ε.Ε. - ΦΕΚ B 3047/2021

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 73557
Πρότυπες πράξεις τροποποίησης καταστατικού
Ι.Κ.Ε., Ο.Ε και Ε.Ε.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025

 Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, θέτει από σήμερα, 13 Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025 στον διαδικτυακό τόπο διαβουλεύσεων www.opengov.gr.
Στόχος του νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025 είναι η διαμόρφωση ενός συνεκτικού οριζόντιου πλαισίου πολιτικών ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στις σχεδιαζόμενες πολιτικές μέσω στοχευμένων έργων και δράσεων σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Φωτιά στο Εφετείο Αθηνών


Εκκενώθηκε το κτίριο

σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά προκλήθηκε είτε από τσιγάρο, είτε από υπερθέρμανση καλωδίων.

Διολίσθηση στον αυταρχισμό ή απλώς ακρότητες ? Προβληματισμοί Συνταγματικότητας

 

 


Παναγιώτη Μολυβδά

Εφέτη

MSc στο Διεθνές και Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

    Η αναφορά του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ότι υπάρχει σκέψη για ¨βραχιολάκι¨ στους μη εμβολιασμένους, αν και ο ίδιος αμέσως μετά έσπευσε να διαψεύσει ή να ανασκευάσει τη σχετική δήλωσή του, επικαλούμενος ότι αυτό που διατυπώθηκε ήταν απάντηση εν τη ρύμη του λόγου του σε στιγμή εκνευρισμού (πηγή ΚΥΠΕ), μας μεταφέρει εύλογα σε ένα νέο περιβάλλον πολιτικοκοινωνικής σκέψης και συμπεριφοράς στην Ευρώπη με αιτία αυτή τη φορά την υγειονομική κρίση. Το γεγονός ότι τέτοιου περιεχομένου αναφορές παραδόξως δεν διεγείρουν αυτόματες αντιδράσεις και τον αντίλογο πρωτίστως σε νομικό αλλά και πολιτικό επίπεδο μόνο ανησυχία μπορεί να προκαλεί. Στο πρόσφατο παρελθόν, δηλώσεις με τις οποίες επιχειρούνταν η περιθωριοποίηση κατηγοριών συνανθρώπων μας με βάση τις θρησκευτικές πεποιθήσεις τους ή τον γενετήσιο προσανατολισμό τους είχαν προκαλέσει την έντονη αντίδραση της συντριπτικής πλειοψηφίας του επιστημονικού και πολιτικού κόσμου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

ΟλΑΠ 3/2021: Έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό ιδιωτικού δικαίου Τ.Ε.Ι. - πάγιες και διαρκείς ανάγκες - δε συνδέονται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας

 

 Εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τ.Ε.Ι.  

Χαρακτηρισμός  διαδοχικών συμβάσεων ως ενιαίας σύμβασης (ή σχέσης) εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου

Το έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό  Τ.Ε.Ι.  για την παροχή  διδακτικού και ερευνητικού έργου δεν συνδέεται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ούτε υποκρύπτεται στις ειδικές αυτές συμβάσεις τέτοια σχέση

 

 

  Απόφαση 3 / 2021    (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

Αριθμός 3/2021

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές της πλήρους Ολομέλειας: Αγγελική Αλειφεροπούλου, Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, Ειρήνη Καλού, Δήμητρα Κοκοτίνη, Ασπασία Μαγιάκου, Αβροκόμη Θούα και Γεώργιο Αποστολάκη, Αντιπρoέδρους του Αρείου Πάγου, Κωστούλα Φλουρή -Χαλεβίδου, Ναυσικά Φράγκου, Μιλτιάδη Χατζηγεωργίου, Μαρία Τζανακάκη, Νικόλαο Πιπιλίγκα, Αντιγόνη Καραΐσκου - Παλόγου, Θεόδωρο Κανελλόπουλο, Αναστασία Περιστεράκη, Γρηγόριο Κουτσοκώστα, Ελένη Φραγκάκη, Μαρία Βασδέκη, Ανθή Γκάμαρη, Ζαμπέτα Στράτα, Πηνελόπη Παρτσαλίδου - Κομνηνού, Κωνσταντίνα

Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021

Προάγγελοι αρνητικών εξελίξεων – Οι ευθύνες για την καθυστέρηση στην απονομή Δικαιοσύνης

ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 213 215 6114 -  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
 e- mail: endikeis@otenet.gr

 Αθήνα,12-7-2021
Αρ. Πρωτ.: 225
 
 
 
 
 
 
 
 
 Προάγγελοι αρνητικών εξελίξεων –
Οι ευθύνες για την καθυστέρηση στην απονομή Δικαιοσύνης