Τρίτη, 27 Ιουλίου 2021

Αντικατάσταση μελών ΔΣ ΕΣΔΙ ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 582/2021

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 582/2021 

 

 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 35660
Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβου-
λίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών .


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3689/2008 «Εθνι-
κή Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις»
(Α΄164).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και


Υφυπουργών» (Α’ 121).
3. Το π.δ. της 30ης Ιουνίου 2021 (Γ’ 1456), που εκδό-
θηκε μετά από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
με το οποίο επιλέχθηκε ο Δημήτριος Σκαλτσούνης, για
την πλήρωση της θέσης του Προέδρου του Συμβουλίου
της Επικρατείας.
4. Την υπ’ αρ. 49943/9.6.2011 απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
«Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχο-
λής Δικαστικών Λειτουργών» (ΥΟΔΔ 191), όπως ισχύει,
αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, τον Δημήτριο
Σκαλτσούνη του Παναγή (Α.Δ.Τ. **), Πρόεδρο
του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε αντικατάσταση της
Αϊρίν - Έβελυν - Μικέλας - Μαίρης Σαρπ του Γκόρντον -
Χένρυ (Α.Δ.Τ. **), επίτιμης ήδη Προέδρου του
Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία αποχώρησε από
την υπηρεσία, λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιουλίου 2021
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ


Αριθμ. 35670
Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβου-
λίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3689/2008 «Εθνι-
κή Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις»
(Α΄164).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
3. Την υπ’ αρ. 49943/9.6.2011 απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
«Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχο-
λής Δικαστικών Λειτουργών» (ΥΟΔΔ 191), όπως ισχύει.
4. Την υπ’ αρ. 23431/5.6.2020 απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης «Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουρ-
γών» (ΥΟΔΔ 434).
5. Το υπ’ αρ. 310/3.7.2020 απόσπασμα πρακτικού
εκλογής του Δ.Σ. της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος,
αποφασίζουμε:
Ορίζουμε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, τον Ευάγγε-
λο Μπακέλα του Ηλία (Α.Δ.Τ. **), Εισαγγελέα
Εφετών, Πρόεδρο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος,
σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας της
Άννας Ζαΐρη του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. **), Αντεισαγγε-
λέως του Αρείου Πάγου, πρώην Προέδρου της Ένωσης
Εισαγγελέων Ελλάδος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιουλίου 2021
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ


Αριθμ. 35671
Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβου-
λίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών .
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3689/2008 «Εθνι-
κή Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις»
(Α΄164).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
3. Την υπ’ αρ. 49943/9.6.2011 απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
«Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχο-
λής Δικαστικών Λειτουργών» (ΥΟΔΔ 191), όπως ισχύει.
4. Την υπ’ αρ. 32311/17.7.2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης «Αντικατάσταση μέλους του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λει-
τουργών» (ΥΟΔΔ 579).
5. Το υπ’ αρ. 1/2.11.2020 απόσπασμα πρακτικού εκλο-
γής του Δ.Σ. της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του
Συμβουλίου της Επικρατείας, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, τον Παναγιώτη
Τσούκα του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ. **), Σύμβουλο
Επικρατείας, Πρόεδρο της Ένωσης Δικαστικών Λειτουρ-
γών του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε αντικατάστα-
ση του Παναγιώτη Δανιά του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. **),
Εφέτη του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, Προέδρου της
Ένωσης Διοικητικών Δικαστών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιουλίου 2021
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ


Αριθμ. 35661
Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβου-
λίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών .
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3689/2008 «Εθνι-
κή Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις»
(Α΄164).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
3. Το π.δ. της 30ης Ιουνίου 2020 (Γ’ 1469), που εκδόθηκε
μετά από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, με το
οποίο επιλέχθηκε η Μαρία Γεωργίου, για την πλήρωση
της θέσης της Προέδρου του Αρείου Πάγου.
4. Την υπ’ αρ. 49943/9.6.2011 απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

«Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχο-
λής Δικαστικών Λειτουργών» (ΥΟΔΔ 191), όπως ισχύει,
αποφασίζουμε:
Ορίζουμε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, τη Μαρία Γεωρ-
γίου του Μιχαήλ (Α.Δ.Τ. **), Πρόεδρο του Αρείου
Πάγου, σε αντικατάσταση της Αγγελικής Αλειφεροπού-
λου του Αθανασίου (Α.Δ.Τ. **), επίτιμης ήδη
Προέδρου του Αρείου Πάγου, η οποία αποχώρησε από
την υπηρεσία, λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιουλίου 2021
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"