Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2021

Ορισμός του Προέδρου και των μελών 1βάθμιου Πειθ. Συμβ. διαχειριστών αφερεγγυότητας και πιστοποιημένων προσώπων. ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 569/2021

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 569/2021 

 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αριθμ. 82537 ΕΞ 2021
Ορισμός του Προέδρου και των μελών του Πρω-
τοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου για την
εκδίκαση των πειθαρχικών αδικημάτων των
διαχειριστών αφερεγγυότητας και πιστοποιη-
μένων προσώπων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Tης παρ. 2 του άρθρου 260 του ν. 4738/2020 «Ρύθ-
μιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 207),
β) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005,
Α΄ 98) όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
γ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και μετο-
νομασία Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων
τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων» (Α΄ 119),
δ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ε) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄ 181),
στ) του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης» (Α΄ 7).
2. Την ανάγκη καθορισμού των Μελών του Πρωτο-
βάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 248 του
ν. 4738/2020 (Α΄ 207).
3. Την υπό στοιχεία 30757ΕΞ2021/12-3-2021
(ΥΟΔΔ 369) κοινή υπουργικοί απόφαση «Ορισμός Προ-
έδρου και των μελών της Επιτροπής Διαχείριση Αφε-
ρεγγυότητας».
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:
Τον ορισμό του Προέδρου και των μελών του Πρωτο-
βάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 248 του
ν. 4738/2020 (Α΄ 207), ως εξής:
1. Μαλαματή Πετκανά του Νικολάου, Εφέτης Αθηνών,
με Α.Δ.Τ. ***** ως Πρόεδρος, με αναπληρώτρια αυ-
τής την Ειρήνη Κατινιώτη του Αντωνίου, Εφέτη Αθηνών,
με Α.Δ.Τ. *****.
2. Νικόλαος Κασκαβέλης του Γρηγορίου, Δικηγόρος,
με Α.Δ.Τ. *****  με αναπληρώτρια αυτού την Αικα-
τερίνη Γανίδη του Κωνσταντίνου, Δικηγόρο με Α.Δ.Τ. Τ
396147.
3. Αργύριος Αργυριάδης του Αθανασίου, Δικηγόρος,
με Α.Δ.Τ *****  με αναπληρώτρια αυτού την Τριαντα-
φυλλιά Δασκαλάκη του Αθανασίου, Δικηγόρο, στέλεχος
του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης και Συμβουλών της
Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, με
Α.Δ.Τ. *****
4. Χαράλαμπος Κώστογλου του Κωνσταντίνου, ΠΕ
Διοικητικού - Οικονομικού, Προϊστάμενος του Τμήμα-
τος Οικονομικής Υποστήριξης και Συμβουλών της Ει-
δικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του
Υπoυργείου Οικονομικών, με Α.Δ.Τ. ***** με ανα-
πληρώτρια αυτού την Σοφία Αμμανατίδου του Ηλία,
Οικονομολόγο - Λογιστή Α΄ τάξης, με ειδίκευση στη
χρηματοοικονομική λογιστική, με Α.Δ.Τ *****
5. Παναγιώτης Γιαννόπουλος του Αποστόλου, ορκωτός
ελεγκτής λογιστής με Α.Δ.Τ. ***** ως τακτικό μέ-
λος, με αναπληρωτή αυτού τον Παναγιώτη Βρουστούρη
του Κωνσταντίνου, ορκωτό ελεγκτή λογιστή με Α.Δ.Τ
*****
Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί η Κυ-
ριακή Κατσιμπάρδη του Σεραφείμ, υπάλληλος ΔΕ/Α΄
βαθμό υπάλληλο της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, με
Α.Δ.Τ. *****, με αναπληρώτρια αυτής την Ειρήνη
Λαμπροπούλου του Κωνσταντίνου, υπάλληλο της Υπη-
ρεσίας Συντονισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με
Α.Δ.Τ. *****
Η θητεία των μελών είναι τριετής με δυνατότητα ανα-
νέωσης έως δύο (2) φορές και αρχίζει από τη δημοσίευση
της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιουλίου 2021
Οι Υπουργοί
Οικονομικών Δικαιοσύνης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"