Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2021

Ν. 4818/2021 Ενσωμάτωση Οδηγιών. Τροποίηση ΚωδΦΠΑ, ΤελΚωδ κτλ


ΦΕΚ A 124/2021


 

α) Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία δι-

ατάξεων των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455, (ΕΕ)

2019/1995 και (ΕΕ) 2018/1910 όσον αφορά υπο-

χρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προ-

στιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και

πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως και σχετικές

ρυθμίσεις - β) Τροποποιήσεις του ν. 4649/2019

«Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιή-

σεις πιστωτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 206), βάσει της

υπό στοιχεία C(2021) 2545/9.4.2021 (2021/N)

εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτρο-

πής για παράταση του προγράμματος «ΗΡΑ-

ΚΛΗΣ» - γ) Διατάξεις για τη ρύθμιση οφειλών και

την παροχή δεύτερης ευκαιρίας - Τροποποιήσεις

του ν. 4738/2020 και λοιπές διατάξεις - δ) Λοι-

πές επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουρ-

γείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυ-

νας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών και

Μεταφορών

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ


Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης

Αξίας (Κώδικας ΦΠΑ), ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο

πρώτο του ν. 2859/2000

Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, του ν. 4174/2013,

Α΄ 170)

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4738 (ΦΕΚ Α' 207/27.10.2020)Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις.Ψηφιακή πλατφόρμα Κώδικα Δεοντολογίας

Τραπεζών της παρ. 2 του άρθρου 1 του

ν. 4224/2013

ΦΕΚ Α'265/22.11.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2960

Εθνικός Τελωνειακός ΚώδικαςΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999.
Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και
άλλες διατάξεις.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"