Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2021

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΠολΠοιν) ΦΕΚ Γ 1600/2021

ΦΕΚ Γ 1600/2021  

 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 12ης Ιουλίου 2021, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης σύμφωνα με:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του Συντάγματος.
2. Των άρθρων 49, 50, 52, 77 και 78 του Κώδικα Ορ-
γανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λει-
τουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α’35).
Β. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και


Υφυπουργών» (Α’ 121).
Γ. Την υπ’ αρ. 44/2021 απόφαση του Ανώτατου Δικα-
στικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης,
Προάγεται, κατ’ απόλυτη εκλογή, στο βαθμό του Αρε-
οπαγίτη, σε προσωποπαγή θέση, η Πρόεδρος Εφετών
Αθηνών Ιωάννα Δούκα του Δημητρίου.
 

 

Με προεδρικό διάταγμα της 12ης Ιουλίου 2021, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την παρ. 5 του
άρθρου 88 του Συντάγματος, το άρθρο 59 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α’35) και την
υπ’ αρ. 215/19.06.1962 ληξιαρχική πράξη γέννησης του
Ληξιαρχείου Τρίπολης, από την οποία προκύπτει ότι η
Αγγελική Αλειφεροπούλου του Αθανασίου, Πρόεδρος
του Αρείου Πάγου, γεννήθηκε το έτος 1954, διαπιστώ-
νεται η αποχώρηση από την υπηρεσία, από 1ης Ιουλίου
2021, της Προέδρου του Αρείου Πάγου, Αγγελικής Αλει-
φεροπούλου του Αθανασίου, λόγω συμπλήρωσης του
εξηκοστού εβδόμου έτους της ηλικίας της.
Η ανωτέρω διατηρεί τιμητικά τον τίτλο της θέσης που
κατείχε.
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9515611017/26.05.2021).
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"