Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021

ΦΕΚ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΚΚ - ΦΕΚ Γ 2936/2021

ΦΕΚ Γ 2936/2021
  

 

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 19ης Νοεμβρίου 2021,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 49, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστη-
ρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (κυρωτι-
κός ν. 1756/1988, Α΄35), όπως ισχύουν, του άρθρου 567
παράγραφος 3 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως
ισχύει, το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121, διορθ. σφαλμ. Α΄126) και την με
αριθμό 96/2021 απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού
Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης:
Α) Παρατείνεται η θητεία του Αντεισαγγελέα Εφετών

«Αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών: Προστασία και διαδικαστικές εγγυήσεις»

 

Διαδικτυακή εκδήλωση:

«Αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών:

Προστασία και διαδικαστικές εγγυήσεις»

 

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021, 16.00-18.00

 


ΕνΔΕ: Συνάντηση του Προέδρου της Ένωσης με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και τον Υπουργό Δικαιοσύνης

         

 

 

      ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 2132156114 –  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71 – e- mail: endikeis@otenet.gr

                                                                                                                                                                                                                                    Αθήνα, 02-12-2021

                                                                 Αρ. πρωτ.:490

Δελτίο Τύπου

Συνάντηση του Προέδρου της Ένωσης με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και τον Υπουργό Δικαιοσύνης

Έφυγε ο Θωμάς Ματζόγλου. Εφέτης ΔΔ ε.τ.

 Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021

 


Συνήγορος του Πολίτη: Δελτίο #9: Μάιος - Αύγουστος 2021

 


 

Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021

e-Πινάκιο – Σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης δικών


https://dikes.moj.gov.gr/
 

Σύμφωνα με το υπουργείο δικαιοσύνης: 

 «Αντικείμενο του έργου «Υποσύστημα ενημέρωσης πολιτών για την πορεία των εκθεμάτων των Δικαστηρίων – Πιλοτική Εφαρμογή στο Πρωτοδικείο Αθηνών» μέσω του ονόματος dikes.moj.gov.gr είναι η ενημέρωση των

ΕνΔΕ: Το Δικαστικό Σώμα λέει όχι στο άρθρο 40 της ΕΣΔΙ Τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας

 


 

 

ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ    

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 2132156114 -  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr    

Αθήνα, 1-12-2021
Αρ. πρωτ.: 488

Το Δικαστικό Σώμα λέει όχι στο άρθρο 40 της ΕΣΔΙ
Τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕφΘεσ - ΕφΑθ - ΠρΘηβ)

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Έγκριση της τροποποίησης του Κανονισμού Εσω-
τερικής Υπηρεσίας του Εφετείου Θεσσαλονίκης,
που επήλθε με την υπ’ αρ. 5/2020 απόφαση της
Ολομέλειας αυτού.
2 Έγκριση της τροποποίησης του Κανονισμού Εσω-
τερικής Υπηρεσίας του Εφετείου Θεσσαλονίκης,
που επήλθε με την υπ’ αρ. 8/2020 απόφαση της
Ολομέλειας αυτού.

ΝΣΚ Προκήρυξη διαγωνισμού (43) θέσεων Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων - ΦΕΚ Γ 2894/2021

ΦΕΚ Γ 2894/2021
  

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αριθμ. απόφ. 482
Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση σαρά-
ντα τριών (43) κενών οργανικών θέσεων Δόκιμων
Δικαστικών Πληρεξουσίων στο Νομικό Συμβού-
λιο του Κράτους (ΝΣΚ).
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ

Αναστολή εργασιών των υπηρεσιών του ΣτΕ από 29-11-2021 έως και 1-12-2021

 ΦΕΚ B 5540/2021
 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 63523 οικ.
Αναστολή εργασιών των υπηρεσιών του Συμβου-
λίου της Επικρατείας, για το χρονικό διάστημα
από την 29η Νοεμβρίου 2021 έως και την 1η Δε-
κεμβρίου 2021.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 18 του ν. 1756/1988
«Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης
Δικαστικών Λειτουργών» (Α’ 35).
2. Το π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαι-
οσύνης» (Α’ 7).

Aντικατάσταση Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου ΔΣ Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Πειραιά.ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 1013/2021

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 1013/2021
  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 55732
Aντικατάσταση Προέδρου και Αναπληρωτή Προ-
έδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρεί-
ας Προστασίας Ανηλίκων Πειραιά.

 ....

απoφασίζoυμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 72229/18-11-2019 από-
φασης του Υπουργού Δικαιοσύνης «Ορισμός Προέδρου
και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
Προστασίας Ανηλίκων Πειραιώς» (Υ.Ο.Δ.Δ. 980), ως εξής:
Ορίζουμε τον Ευάγγελο Ιωαννίδη του Βασιλείου,

ΕΣΔΙ: Η Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών στέλνει επιστολή στον Υπουργό Δικαιοσύνης για το άρθρο 40 του ΣχΝ για την ΕΣΔΙ

 

                           


       

 

 

ΕΝΩΣΗ                                           

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                          

        ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

 ΤΗΛ: 213 2156114 -  FAX 210 88 41 529

                 Τ.Κ. 101. 71

     e- mail: endikeis@otenet.gr                                     

 

                                                                            Αθήνα, 30-11-2021

                                                                           Αρ. Πρωτ. 481

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών

στέλνει επιστολή στον Υπουργό Δικαιοσύνης

και δικαιώνει τις θέσεις της Ένωσής μας για το άρθρο 40 του ΣχΝ για την ΕΣΔΙ

 

ΕΕΕ: 36η Ετήσια Τακτική Συνέλευση, ενημέρωση – εξουσιοδότηση

 


Αριθμ. Πρωτ. 101-30/11/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

    Αγαπητοί συνάδελφοι,

     ———

    Ενόψει της Γενικής μας Συνέλευσης της 4ης  Δεκεμβρίου 2021 και για την εξασφάλιση απαρτίας  παρακαλούμε, σε περίπτωση που δεν παραστείτε, να συμπληρώσετε τη συνημμένη

Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021

N. 4859/2021 Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, κτλ

 

 ΦΕΚ A 228/2021

Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της

ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκα-

ταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων

και την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγου-

σες ρυθμίσεις.

 

ΦΕΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ (Εισ) - ΦΕΚ Γ 2899/2021

ΦΕΚ Γ 2899/2021 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 19ης Νοεμβρίου 2021, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90
του Συντάγματος, των άρθρων 49, 50, 52 και 78 του Κώ-
δικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστι-
κών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α’35),
όπως ισχύουν, της υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετακινούμε-
νων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ του άρθρου

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ: ΕισΠρΓιαν - Ειρ/ΠταισΝεαπ - ΕιρΑγριν - ΠταισΑθ

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 10/2021
Έγκριση της γενόμενης με την υπ’ αρ. 1/2021
πράξη, συγκρότησης του Κανονισμού Εσωτερι-
κής Λειτουργίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών
Γιαννιτσών

 

ΦΕΚ B 5523/2021 


ΕΣΔι: "1.ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ. 2.ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ".

 


ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ "1.ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ. 2.ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ"

ΕγκΕισΑΠ 13/2021 Συμπλήρωση ανωτάτων ορίων προσωρινής κράτησης πριν από την εκδίκαση των υποθέσεων.

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ     

ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Αθήνα, 29-11-2021

Αριθ. Πρωτ.: 10759

 Αριθ. Εγκυκλίου: 13

 

Προς

Τους κ.κ. Διευθύνοντες τις Εισαγγελίες Εφετών της Χώρας

και δι' αυτών ττρος τους κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών της περιφερείας τους

 

ΚΟΙΝ.: 1) κα Πρόεδρο του Αρείου Πάγου

2)            κα Πρόεδρο του Συμβουλίου Επιθεώρησης των Δικαστηρίων

3)            Υπουργείο Δικαιοσύνης

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση ανωτάτων ορίων προσωρινής κράτησης πριν από την εκδίκαση των υποθέσεων.

ΕΕΕ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για την 36η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

 


Αριθμ. Πρωτ. 99-26/11/2021  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

       Η  36η Ετήσια Τακτική  Γενική Συνέλευση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος θα πραγματοποιηθεί στις , 4 Δεκεμβρίου 2021 , ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ., στο Αμφιθέατρο του Εφετείου Αθηνών (Κυρίλλου Λουκάρεως 14) .

–  Στη Γενική Συνέλευση της Ένωσής μας αναμένεται να συζητηθούν: 

ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΟΥΣΙΩΔΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΠΟΥ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

 

 


ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΛΑΜΠΡΟΣ Σ.ΤΣΟΓΚΑΣ

ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

 ΣΥΝΕΧΕΙΑ
 

ΕνΔΕ: ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

 


                  

 

 

 

     ΕΝΩΣΗ                                                         

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                                

        ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

 ΤΗΛ: 213 2156114 -  FAX 210 88 41 529

                      Τ.Κ. 101. 71

          e- mail: endikeis@otenet.gr                                     

 

                                                                            Αθήνα, 29-11-2021

                                                                                             Αρ. Πρωτ.  480

 

 

             ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

 

Η Συνδιάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση Τελευταίες εξελίξεις


 

Διαδικτυακή Ημερίδα

Παρασκευή 3.12.2021, 18:00

Το Περιοδικό Lex & Forum και οι Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ διοργανώνουν, διαδικτυακή ημερίδα με θέμα:

Η Συνδιάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση

Τελευταίες εξελίξεις

Ο Ιωάννης Καποδίστριας και το έργο του


 

Επιστημονική εκδήλωση

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικητικών Επιστημών με την ευκαιρία των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση 1821 σας προσκαλεί σε επιστημονική εκδήλωση με θέμα:

Ο Ιωάννης Καποδίστριας και το έργο του


Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2021, 17:00 μ.μ.

ΕΔΔΑ: Οι ΜΚΟ που ασχολούνται με θέματα δημοσίου συμφέροντος διαθέτουν ίδια προστασία με τον τύπο!


 

Οι ΜΚΟ που ασχολούνται με θέματα δημοσίου συμφέροντος διαθέτουν ίδια προστασία με τον τύπο! Η επιβολή προστίμου σε ΜΚΟ, παρατηρητή εκλογικών παραβιάσεων, παραβίασε την ελευθερία της έκφρασης

ΑΠΟΦΑΣΗ

Assotsiatsiya ΜΚΟ Golos κ.α. κατά Ρωσίας της 16.11.2021 (αρ. προσφ. 41055/12)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εκλογές Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας 2021


 

 

 

Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

 


 

Δηλώνουμε την κατηγορηματική μας αντίθεση στη νομοθετικά επιχειρούμενη εισαγωγή της εκ πλαγίου αξιολόγησης των Δικαστικών & Εισαγγελικών λειτουργών μέσω της διαδικασίας υποχρεωτικής επιμόρφωσης, καθόσον συνιστά ανεπίτρεπτο θεσμικά και ηθικά μέσο ελέγχου και πίεσης της προσωπικής κρίσης των Δικαστικών &

Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σχετικά με την ρύθμιση του άρθρου 40 του σχ. νόμου για την ΕΣΔι


Ελευθερίας Κώνστα, Εφέτη, μέλους ΔΣ ΕνΔε

Δημητρίου Φούκα, Πρ. Πρωτοδικών, μέλους ΔΣ ΕνΔε

 

Διεθνώς, ο βασικός σκοπός της δικαστικής εκπαίδευσης είναι η ανάπτυξη εκείνων των δεξιοτήτων που αφορούν αφ’ ενός τον κατάλληλο χειρισμό των δικογραφιών, ώστε η εκδιδόμενη απόφαση να είναι τεχνικά άρτια και εμπεριστατωμένη, αφ’ ετέρου την διεύθυνση και διαχείριση της δημόσιας διαδικασίας στο ακροατήριο. Σταθερά προσκόμματα συνιστούν τόσο οι συχνές και συχνά βιαστικές μεταβολές στο νομοθετικό καθεστώς, όσο και οι προκλήσεις που ανακύπτουν εξ αιτίας της εξέλιξης των κοινωνιών και των διεθνών σχέσεων. Αναδεικνύεται έτσι η αναγκαιότητα της συνεχούς επιμόρφωσης των λειτουργών της δικαιοσύνης σε νέους τομείς της νομικής επιστήμης και της διαμόρφωσης ενός συστήματος επιμόρφωσης, προσαρμοσμένου στις ιδιαιτερότητες εκάστου εθνικού Δικαστικού Σώματος και –κυρίως- στην ιδιότητα των προσώπων στα οποία απευθύνεται.

Ηλεκτρονική ψηφοφορία για το άρθρο 40 του σχεδίου Νόμου για την ΕΣΔΙ

 


                    

 

 

   ΕΝΩΣΗ

     ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                                        

             ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

       (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)

            ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

ΤΗΛ: 2132156114 -  FAX 210 88 41 529

                      Τ.Κ. 101. 71

         e- mail: endikeis@otenet.gr

 

                                                                                     Αθήνα, 26/11/2021

                                                                                                 Αρ. Πρωτ.479

 

Ηλεκτρονική ψηφοφορία

για το άρθρο 40 του σχεδίου Νόμου για την ΕΣΔΙ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ

 


 

Το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΚΔΕΟΔ) ασχολείται ενεργά με την εκπόνηση ευρωπαϊκών ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων (π.χ.Justice, Twinning-EuropeAid, Erasmus+, REC, Horizon 2020).

Το ΚΔΕΟΔ προτίθεται να απασχολήσει στις εγκαταστάσεις του στη Θεσσαλονίκη (Ικάρων 1, 55102 Καλαμαριά) έναν (1)  επιστήμονα, με σύμβαση έργου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΔΕΟΔ


 

Το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Κέντρου Διεθνούς Ευρωπαϊκού και Οικονομικού Δικαίου (KΔΕΟΔ) στη Θεσσαλονίκη ασχολείται ενεργά με την εκπόνηση ευρωπαϊκών ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων (πχ Justice, Twinning-EuropeAid, Erasmus+, REC, Horizon 2020).

Στο πλαίσιο αυτό προσφέρει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε δύο (2) ενδιαφερόμενους. Οι ασκούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε ένα εξωστρεφές δυναμικό περιβάλλον και να αποκομίσουν πρακτικές γνώσεις αφενός σύνταξης και κατάθεσης προτάσεων και αφετέρου διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Επισκόπηση της νομολογίας του Άρειου Πάγου ως προς το άρθρο 469 του νέου Ποινικού Κώδικα αναφορικά με το ζήτημα των χρεών που «τυποποιούνται στο άρθρο 66 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας» (ν. 4174/2013).

 

 


 

             Χριστόφορου Σ. Μάρκου, Πρωτοδίκη Αθηνών

Αθήνα, 25-11-2021

 

 

Η υποχρεωτική επιμόρφωση ως μέσο ελέγχου και πίεσης της προσωπικής κρίσης του δικαστικού και εισαγγελικού λειτουργού.

 

Ιωάννη Ασπρογέρακα

Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών.

 

 

 

ΕΔΔΑ: Πρώτη απόφαση του ΕΔΔΑ για αστική ευθύνη λόγω μη αφαίρεσης «tags» στο διαδίκτυο!

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Biancardi κατά Ιταλίας της 25.11.2021 (αρ. προσφ. 77419/16)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Δικαίωμα στη λήθη. Αποτυχία αφαίρεσης υλικού από ιστότοπο εφημερίδας και πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την ποινική διαδικασία.

Ο προσφεύγων, πρώην αρχισυντάκτης διαδικτυακής εφημερίδα, κρίθηκε υπαίτιος σε αστική δίκη επειδή διατήρησε στον ιστότοπο της εφημερίδας του ένα άρθρο το οποίο αναφέρονταν σε καυγά σε εστιατόριο, δίνοντας λεπτομέρειες για τη σχετική ποινική διαδικασία. Τα εθνικά δικαστήρια επισήμαναν ειδικότερα ότι ο προσφεύγων δεν αφαίρεσε τις σχετικές ετικέτες (tags) στο εν λόγω άρθρο, δηλαδή τη δυνατότητα που έχει ο καθένας να πληκτρολογήσει σε μια μηχανή αναζήτησης το όνομα του εστιατορίου ή του ιδιοκτήτη του και να έχει πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με την ποινική διαδικασία, παρά το αίτημα του ιδιοκτήτη να αφαιρεθεί το άρθρο. Ο προσφεύγων ισχυρίστηκε

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ: ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ για τις αρχαιρεσίες της 12ης και 19ης Δεκεμβρίου 2021

 

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

& ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 12ης και 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Με το από 25/11/2021 πρακτικό συνεδρίασης – απόφαση του Δ.Σ. ανακηρύχθηκαν οι υποψήφιοι ως εξής:

Α΄ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1) ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Αντ/λέας Α.Π., ε.τ.

2) ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αντ/ρος Ν.Σ.Κ., ε.τ.

3) ΒΟΚΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, Ειρηνοδίκης, ε.τ.

4) ΒΡΑΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αντ/λέας Εφετών, ε.τ.

5) ΔΟΥΛΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ, Εφέτης, ε.τ.