Σάββατο, 31 Ιουλίου 2021

ΦΕΚ Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας (λειτουργία δικαστηρίων)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 9-8-2021 06.00

 


37


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.48487
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 9 Αυγού-
στου 2021 και ώρα 6:00.

NOVACRIMINALIA ΤΕΥΧΟΣ ΝΟ 13 / ΙΟΥΛΙΟΣ 2021

 

ΕΣΔΙ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ "ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ"

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΘΈΜΑ "ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ"

 

ΕΣΔΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ "Ποινική προδικασία - Ακυρότητες στην ποινική δίκη" (Κατεύθυνση Εισαγγελέων)

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΠΟΙΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ - ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ"

ΕΔΔΑ: Απόλυση αστυνομικού που οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ. Η πειθαρχική διαδικασία - ποινική δίκη. Μη παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητας!

 


Απόλυση αστυνομικού που οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ. Η πειθαρχική διαδικασία είναι ανεξάρτητη από την ποινική δίκη. Μη παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητας!

ΑΠΟΦΑΣΗ

Istrate κατά Ρουμανίας της 13.04.2021 (αρ. προσφ. 44546/13)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021

ΦΕΚ ΑΝΑΚΡΙΤΩΝ - ΦΕΚ Γ 1731/2021

ΦΕΚ Γ 1731/2021 

 

 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 20ης Ιουλίου 2021, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης σύμφωνα με:
Α. Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 4 και 26 του Κώδικα Οργανισμού Δι-
καστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κ.ν. 1756/1988, Α’ 35), όπως ισχύουν.
2. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και

ΦΕΚ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Πολ/Ποιν) - ΦΕΚ Γ 1724/2021

ΦΕΚ Γ 1724/2021 

 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 12ης Ιουλίου 2021, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58
και της παρ. 4 του άρθρου 59 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α’ 35), όπως ισχύουν και το

ΕΣΔΕ : Ο ΝΕΟΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ)

πρώτη ανάρτηση 16-7-2021 10.36

upd 30-7-2021
 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ "Ο ΝΕΟΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ - ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ" (ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ)

Ποινικός κολασμός πράξεων σχετικών με την πτώχευση κατά τις διατάξεις των άρθρων 197 επ.ν.4738/2020, Θεοκτή Νικολαϊδου Εφέτης

Η πρακτική διάσταση της Υπηρεσίας του Εισηγητή Πτωχεύσεων μικρών και λοιπών οντοτήτων, Δήμητρα Ολυμπίου Πρόεδρος Πρωτοδικών

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ επεξεργασία προσωπικών και άλλων δεδομένων, προς καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/1232.ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 14ης Ιουλίου 2021

περί προσωρινής παρεκκλίσεως από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 2002/58/ΕΚ όσον αφορά τη χρήση τεχνολογιών από παρόχους υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως

Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2021

ΕνΔΕ: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

  


Σήμερα κοινοποιήσαμε στον Υπουργό Δικαιοσύνης

την παρακάτω επιστολή

 

 

 

 

                    ΕΝΩΣΗ                                                                     

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                                          

        ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

ΤΗΛ: 213 215 6114 -  FAX 210 88 41 529

                      Τ.Κ. 101. 71

       e- mail: endikeis@otenet.gr                                     

                                                                                          Αθήνα, 28-7-2021

                                                                                           Αρ. πρωτ. 242

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ (Ειρην) ΦΕΚ Γ 1691/2021

ΦΕΚ Γ 1691/2021 

 

 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 6ης Ιουλίου 2021, το οποίο
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα: Α) με τις διατάξεις: 1. του άρθρου
90 του Συντάγματος, 2. του Κώδικα Οργανισμού Δικαστη-
ρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κ.ν. 1756/
1988, Α’35): α) άρθρο 49, όπως η παρ. 2 αυτού αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4274/2014
(Α’ 147), όπως η παρ. 3 αυτού αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 1 του ν. 3841/2010 (Α’ 55), η παρ. 5
αυτού αντικαταστάθηκε και οι παρ. 6, 7, 8, 9 και 10
προστέθηκαν με το άρθρο 93 του ν. 4055/ 2012

ΦΕΚ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕλΣυν) ΦΕΚ Γ 1691/2021

ΦΕΚ Γ 1691/2021 

 

 Με το από 15.07.2021 προεδρικό διάταγμα, που εκ-
δόθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης
σύμφωνα με τις διατάξεις: 1) της παρ. 5 του άρθρου 88
του Συντάγματος, 2) του άρθρου 59 του Κώδικα Οργανι-
σμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουρ-
γών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1756/1988
(Α΄ 35), 3) της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 1558/1985
Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα (Α΄ 137) και του

ΦΕΚ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα
στις 12.07.2021 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 47 του Συντάγματος, ύστερα από πρόταση
του Υπουργού Δικαιοσύνης και γνώμη του Συμβουλίου
Χαρίτων, αίρονται

ΔιατΕισΕφΘρ 1/2021: Αναγνώριση και Εκτέλεση Δήμευσης περιουσιακού στοιχείου εντός Ε.Ε

Ελληνική Δημοκρατία

Εισαγγελία Εφετών Θράκης

ΔΙΑΤΑΞΗ       1/2021

Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΦΕΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ

 

Λάβαμε υπόψη τις διατάξεις του Κανονισμού ΕΕ 2018/1805, που εφαρμόζεται σε κάθε απόφαση δέσμευσης και σε κάθε απόφαση δήμευσης, που εκδίδεται στο πλαίσιο διαδικασιών επί ποινικών υποθέσεων. Ο ανωτέρω Κανονισμός αποτελεί μετεξέλιξη της οδηγίας 2014/42/ΕΕ, που ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το Ν.4478/2017 και η οποία εφαρμόζεται συμπληρωματικά σε σχέση με τις διατάξεις  του Κανονισμού.

ΕΔΔΑ: Επιδίκαση μεγάλης αποζημίωσης σε βάρος τηλεόρασης για μετάδοση ψευδούς είδησης, που ανασκευάστηκε

 

 


 

Επιδίκαση μεγάλης αποζημίωσης σε βάρος τηλεόρασης για μετάδοση ψευδούς είδησης, που ανασκευάστηκε μετά λίγες ώρες, για σύλληψη πολιτικού για σεξουαλικά αδικήματα κατά παιδιών. Παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης!

ΑΠΟΦΑΣΗ

SIC – Sociedade Independente de Comunicação κατά Πορτογαλίας της 27.07.2021 (αρ. προσφ. 29856/13)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΦΚΑ: Επέκταση του μέτρου των ηλεκτρονικών ραντεβού και για υποθέσεις του τ. ΕΤΕΑΕΠ

 

        Αθήνα, 28 Ιουλίου  2021

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επέκταση του μέτρου των ηλεκτρονικών ραντεβού και για υποθέσεις του τ. ΕΤΕΑΕΠ

 

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει τους συναλλασσόμενους ότι πλέον το μέτρο των ηλεκτρονικών ραντεβού επεκτείνεται και για υποθέσεις που αφορούν στο τ. ΕΤΕΑΕΠ.

Συγκεκριμένα, κάθε πολίτης που επιθυμεί να καταθέσει αίτημα ή να υποβάλλει ερώτημα που άπτεται των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (επικουρικές συντάξεις & παροχές εφάπαξ), έχει πλέον τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία του ηλεκτρονικού ραντεβού.

ΕΕ: Προκήρυξη θέσεων (OLAF - Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού - ΓΔ NEAR)

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον διορισμό των μελών της επιτροπής εποπτείας της OLAF

(2021/C 301 A/03)

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2021.301.01.0011.01.ELL&toc=OJ%3AC%3A2021%3A301A%3ATOC

 

 

Τρίτη, 27 Ιουλίου 2021

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ (αίτημα παροχής στοιχείων για καθυστερήσεις)


 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2021

Αρ.Πρωτ. 1670

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ.

Αξιότιμοι συνάδελφοι Πρόεδροι Εφετών,

Σε συνέχεια του μηνύματος μου, λόγω της προαγωγής μου στο βαθμό της Προέδρου του

ΓνμΕισΑΠ 19/2021: Εκκρεμότητα Ποινικής Διαδικασίας ως αρνητική Προϋπόθεση Χορηγήσεως τακτικής Αδείας Κρατουμένου


 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

 

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2021

Αριθ. Πρωτ. 6487

Αριθ. Γνωμ. 19

 

Προς

Τον κύριο Διευθυντή Καταστήματος Κρατήσεως Πατρών

Θέμα: Εκκρεμότητα Ποινικής Διαδικασίας ως αρνητική Προϋπόθεση Χορηγήσεως τακτικής Αδείας Κρατουμένου

ΑΝΟΙΞΕ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2021

 


 

 

3.  27-7-2021

 

Φορολογική δήλωση: Εκπτωση 3% και τον Αύγουστο

 

 

Τις τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας παρουσίασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης

 

 

 

 

 

Αντικατάσταση μελών ΔΣ ΕΣΔΙ ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 582/2021

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 582/2021 

 

 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 35660
Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβου-
λίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών .


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3689/2008 «Εθνι-
κή Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις»
(Α΄164).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και

ΓΔΕΕ: Συγκρότηση των τμημάτων και τοποθέτηση των δικαστών στα τμήματα

 (2021/C 297/02)

Στις 6 Ιουλίου 2021 το Γενικό Δικαστήριο αποφάσισε, κατόπιν της αναλήψεως καθηκόντων εκ μέρους της Μ. Brkan ως δικαστή του Γενικού Δικαστηρίου, να τροποποιήσει την απόφαση περί συγκροτήσεως των τμημάτων της 30ής Σεπτεμβρίου 2019 (1), όπως τροποποιήθηκε (2), και την απόφαση περί τοποθετήσεως των δικαστών στα τμήματα της 4ης Οκτωβρίου 2019 (3), όπως τροποποιήθηκε (4), για την περίοδο από 6 Ιουλίου 2021 έως 31 Αυγούστου 2022, και να τοποθετήσει τους δικαστές στα τμήματα ως ακολούθως:

Πρώτο πενταμελές τμήμα:

H. Kanninen, πρόεδρος τμήματος, M. Jaeger, N. Półtorak, O. Porchia και M. Stancu, δικαστές.

Πρώτο τριμελές τμήμα:

Σάββατο, 24 Ιουλίου 2021

Αποδοχή παραίτησης της Διευθύντριας Κατάρτισης ΕΣΔΙ (Πολ/ποιν)ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 574/2021

 ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 574/2021

 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 35705
Αποδοχή παραίτησης της Διευθύντριας Κατάρ-
τισης και Επιμόρφωσης της Πολιτικής και Ποινι-
κής Δικαιοσύνης και των Ειρηνοδικών της Εθνι-
κής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 6 του
ν. 3689/2008 «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Ν. 4820/2021 Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις.

 


ΦΕΚ A 130/2021 

 

Άρθρο 186

Χορήγηση αποζημίωσης ανωτάτων

δικαστικών λειτουργών

 

Άρθρο 204