Σάββατο 25 Ιουνίου 2022

Διαγωνισμός ΕΣΔι 29η Σειρά

  29η ΣΕΙΡΑ


 
 
 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

4. 25-6-2022
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
 
 

Αντικατάσταση μέλους ΔΣ ΕΣΔι - Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 522/24.06.2022

Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 522/24.06.2022

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 27314
Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβου-
λίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 6 του ν. 4871/2021 «Μεταρρυθμίσεις στο
νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λει-
τουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 246).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και

ΝΕΟ ΔΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

        

          

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 1 τ.κ 177 78 ΤΑΥΡΟΣ

ΤΗΛ. 210 3488330 & 2103488327  FAX: 210 3488487  

Email: edlsd@hotmail.com

                                                       

                                                                                         Αθήνα, 22 Ιουν.2022

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΕΣΔΙ Ψήφισμα μετά την αναγγελία του θανάτου της μητέρας του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας

 


Ψήφισμα μετά την αναγγελία του θανάτου της μητέρας του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών κυρίου Δημητρίου Σκαλτσούνη

Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022

Ν. 4947/2022 Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 του Ευ- ρωπαϊκού Κοινοβουλίου (αλλαγές ΠΚ, ΚΠΔ, ΚΠολΔ, ΚΟΔΚΛ)

 

Τεύχος A’ 124/23.06.2022

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

17ης Απριλίου 2019 για την καταπολέμηση της

απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρω-

μής πλην των μετρητών και την αντικατάσταση

της απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμ-

βουλίου (L 123) και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

 

Προσοχή   

Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022

ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΑ (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με τη δυνατότητα απάντησης, τα σχόλια που δίδονται ως απάντηση κάποιων άλλων (με χρήση της σχετικής επιλογής) φαίνονται μετά το σχετικό σχόλιο προς το οποίο δίδεται απάντηση και όχι στο τέλος των σχολίων
 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  23-6-2022

Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (Ειρην) Τεύχος Γ’ 1470/21.06.2022

Τεύχος Γ’ 1470/21.06.2022

 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 16ης Ιουνίου 2022, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 59, 61, 63 και 91 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(ν. 4938/2022, Α’ 109), την υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετα-

Δημόσια διαβούλευση «Μεταρρυθμίσεις στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή»

 


Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου «Μεταρρυθμίσεις στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή»

Ο Υπουργός Υγείας, κ. Αθανάσιος Πλεύρης θέτει από σήμερα 20 Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου «Μεταρρυθμίσεις στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή»

Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 4 Ιουλίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:00.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ : «Εθνικό Σύστημα επιτροπείας ασυνόδευτων ανήλικων και πλαίσιο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων»


 

Διαβούλευση επί της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, υπό τον τίτλο: «Εθνικό Σύστημα επιτροπείας ασυνόδευτων ανήλικων και πλαίσιο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων»

 

ΔΕΕ: σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων - οδηγία Passenger Name Record (PNR)


 Αριθ. 105/2022 : 21ης Ιουνίου 2022

Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-817/19 | | Ligue des droits humains

Το Δικαστήριο κρίνει ότι ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων επιβάλλει να περιορίζεται η άσκηση των εξουσιών που προβλέπει η οδηγία PNR στον απολύτως αναγκαίο βαθμό

Εφόσον ένα κράτος μέλος δεν αντιμετωπίζει πραγματική και παρούσα ή προβλέψιμη τρομοκρατική απειλή, το δίκαιο της Ένωσης αντιτίθεται σε εθνική νομοθεσία η οποία προβλέπει τη διαβίβαση και επεξεργασία δεδομένων PNR για πτήσεις εντός της Ένωσης, καθώς και για μεταφορές που πραγματοποιούνται με άλλα μέσα εντός της Ένωσης

ΣτΕ Δ΄ 1343-5/2022: Κύρωση προστίμου σε υποψήφιο βουλευτή για αζήτητη πολιτική επικοινωνία.

 

ΣτΕ Δ΄ 1343-5/2022: Κύρωση προστίμου σε υποψήφιο βουλευτή για αζήτητη πολιτική επικοινωνία. Δεν εμπίπτει η επικοινωνία του υποψήφιου βουλευτή κατά την προεκλογική περίοδο στο ρυθμιστικό πεδίο του άρθρου 11 παρ. 1 του ν. 3471/2006.

21/06/2022

ΣτΕ Δ΄ 1343-5/2022
Πρόεδρος: Ε. Αντωνόπουλος
Εισηγητής: Μ. Φασιλάκη, Πάρεδρος
 
Κύρωση προστίμου σε υποψήφιο βουλευτή για αζήτητη πολιτική επικοινωνία.  Δεν εμπίπτει  η επικοινωνία του υποψήφιου βουλευτή κατά την προεκλογική περίοδο στο ρυθμιστικό πεδίο του άρθρου 11 παρ. 1 του ν. 3471/2006
 

Athens EU State Aid Conference 2022: Key Issues for Greece (exclusively in English. )