Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022

ΦΕΚ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Πολ/Ποιν) Τεύχος Γ’ 2733/27.10.2022

 Τεύχος Γ’ 2733/27.10.2022

 

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 18ης Οκτωβρίου 2022,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 70 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κα-
τάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109),

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ (Εισ) Τεύχος Γ’ 2741/27.10.2022

 Τεύχος Γ’ 2741/27.10.2022

 

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 3ης Οκτωβρίου 2022, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, της παρ. 1 του άρθρου 59 και των άρθρων 61, 63 και
91 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστα-
σης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109), την
υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αποστολή άρθρων για ηλεκτρονικά ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

 


                

 

 

  ΕΝΩΣΗ

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                          

               ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

            (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)

                   ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

      ΤΗΛ: 213 215 6114-  FAX 210 88 41 529

                               Τ.Κ. 101. 71

             e- mail: endikeis@otenet.gr

 

                                                                                       Αθήνα,  31-10-2022

                                                                                    Αριθμ. Πρωτ.:  451

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποστολή άρθρων για ηλεκτρονικά ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΑΠΔΠΧ: 38ο τεύχος e-Newsletter

 
Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2022

N. 4986/2022 Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944

 

Τεύχος A’ 204/28.10.2022

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τους κοινούς κανό-

νες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργει-

ας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ

και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Ν. 4985/2022 Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός Σωφρονιστικού Κώδικα

  

Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός Σωφρονιστι-

κού Κώδικα - Τροποποιήσεις στον ν. 2776/1999

και άλλες διατάξεις.

 

 

 

ΥΑ: Συγκρότηση ομάδας εργασίας για την κατάρτιση οδικού χάρτη για την ορθολογική οργάνωση των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων - Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 1013/27.10.2022

Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 1013/27.10.2022

 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 50390/φ.363
Σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας με
αντικείμενο την κατάρτιση ενός οδικού χάρτη
για την ορθολογική οργάνωση των Τακτικών Δι-
οικητικών Δικαστηρίων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της περ. α’ της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 2408/1996
«Τροποποίηση Διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Βασικών Κα-
νόνων για τη Μεταχείριση των κρατουμένων και άλλες
διατάξεις» (Α’ 104), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10
του ν. 3060/2002 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του
Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α’ 242),

ΕΔΔΑ: στήριξη της απόφασης σε ομολογία συνεργού δολοφονίας και προστατευόμενου μάρτυρα που δεν βασίστηκε σε αθέμιτα ανταλλάγματα

 


Η στήριξη της απόφασης σε ομολογία συνεργού δολοφονίας και προστατευόμενου μάρτυρα που δεν βασίστηκε σε αθέμιτα ανταλλάγματα δεν παραβίασε τη δίκαιη δίκη! 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ξενοφώντος κ.α. κατά Κύπρου της 25.10.2022 (αρ. προσφ. 68725/16, 74339/16 και 74359/16) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι τρεις προσφεύγοντες καταδικάστηκαν από το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας για τη δολοφονία του διευθύνοντος συμβούλου ενός ιδιωτικού τηλεοπτικού καναλιού και καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη.

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Κακοποίηση και Εκμετάλλευση

 


Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Κακοποίηση και Εκμετάλλευση 2022-2027

Η Προεδρία της Κυβέρνησης θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Κακοποίηση και Εκμετάλλευση 2022-2027, από σήμερα Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022.

Είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα εκπονεί Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) για την προστασία των παιδιών από το έγκλημα της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης. Το Σχέδιο περιλαμβάνει πολιτικές που ξεκίνησαν να υλοποιούνται αλλά και μεταρρυθμίσεις που επίκεινται.

 

Η Κυβέρνηση, άλλωστε, έχει ήδη υλοποιήσει μια πληθώρα παρεμβάσεων υπέρ της προστασίας των ανήλικων θυμάτων τόσο στο πεδίο της δικαιοσύνης, όσο και στα πεδία της εκπαίδευσης και κοινωνικής προστασίας.

ΣτΕ Γ΄ 7μ. 2112, 2114/2022: Νόμιμη η ηλεκτρονική ψηφοφορία στις εκλογές των εκπαιδευτικών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων

 

ΣτΕ Γ΄ 7μ. 2112, 2114/2022: Νόμιμη η ηλεκτρονική ψηφοφορία στις εκλογές των εκπαιδευτικών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά τους συμβούλια. Απόρριψη των αιτήσεων ακυρώσεως ΟΛΜΕ & ΔΟΕ.

27/10/2022

ΣτΕ Γ΄ 7μ. 2112, 2114/2022
Πρόεδρος: Δ. Σκαλτσούνης, Αντιπρόεδρος ΣτΕ
Εισηγητής: Β. Γκέρτσος, Πάρεδρος ΣτΕ
 
 
Νόμιμη η ηλεκτρονική ψηφοφορία στις εκλογές των εκπαιδευτικών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά τους συμβούλια. Απόρριψη των αιτήσεων  ακυρώσεως ΟΛΜΕ & ΔΟΕ.
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/2065 σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών

 


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/2065 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 19ης Οκτωβρίου 2022

σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/31/ΕΚ (πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

 

ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2022/2041 για επαρκείς κατώτατους μισθούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 


ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2022/2041 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 19ης Οκτωβρίου 2022

για επαρκείς κατώτατους μισθούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ για την εκδημία του Δημητρίου Δωρή, Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου ε.τ.,


 

 

 

 

 

Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2022

ΕνΔΕ: "έφυγε " ο Θεόδωρος Μαντούβαλος, Αρεοπαγίτη ε.τ. ,


 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων εκφράζει τη θλίψη της για την ξαφνική απώλεια του συναδέλφου Θεόδωρου Μαντούβαλου, Αρεοπαγίτη ε.τ. , ο οποίος σε ηλικία 67 ετών έφυγε  από τη ζωή. Ο Πρόεδρος με τις γνώσεις τους και την ευγένειά του συνέβαλε με το δικό του ξεχωριστό τρόπο στον καθημερινό αγώνα της απονομής του Δικαίου. 

 

Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022

Αύξηση του αριθμού των Κτηματολογικών Δικαστών Βόλου. Τεύχος B’ 5533/26.10.2022

 Τεύχος B’ 5533/26.10.2022

 

Αριθμ. 48935 (3)
Αύξηση του αριθμού των Κτηματολογικών
Δικαστών Βόλου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 2664/1998
(Α’ 275), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 46 του
ν. 3659/2008 (Α’ 77).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
3. Το π.δ. 6/2021 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύ-
νης (Α’ 7).

Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022

ΕνΔΕ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

 


             

 

 

         ΕΝΩΣΗ                                                                       

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                                          

        ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

 ΤΗΛ: 213 2156114 -  FAX 210 88 41 529

                       Τ.Κ. 101. 71

       e- mail: endikeis@otenet.gr                                                                   

                                                                                                                

Αθήνα, 26-10-2022

Αρ. Πρωτ. : 449

           

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

«Επίκαιρα Ζητήματα Ενωσιακού Ποινικού Δικαίου»

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος

διοργανώνει διαδικτυακή επιστημονική εκδήλωση,

την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 17:30′, με θέμα:

«Επίκαιρα Ζητήματα Ενωσιακού Ποινικού Δικαίου»

υπό την Προεδρία του κ. Δημητρίου Κιούπη, Αναπληρωτή Καθηγητή Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

 

     Χαιρετισμό στην εκδήλωση θα απευθύνει ο κ. Ευάγγελος Μπακέλας, Εισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος. 

Εισηγητές θα είναι οι:

«ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΤΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ»

 

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΕΔ)

www.dimosiodikaio.gr

Ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό «ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ»

www.publiclawjournal.com

Ηλεκτρονικό Επιστημονικό Περιοδικό  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣτΠ : Παρατηρήσεις στο ΣχΝ «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός Σωφρονιστικού Κώδικα - Τροποποιήσεις στον ν. 2776/1999»

 


Σχέδιο νόμου «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός Σωφρονιστικού Κώδικα | Παρατηρήσεις του Συνηγόρου του Πολίτη

Tις παρατηρήσεις του για το σχέδιο νόμου «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός Σωφρονιστικού Κώδικα - Τροποποιήσεις στον ν. 2776/1999» υπέβαλε o Συνήγορος του Πολίτη στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής (Διαρκή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης), στο πλαίσιο της γενικής αρμοδιότητας της Ανεξάρτητης Αρχής αλλά και της ειδικής αρμοδιότητάς της ως Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης Βασανιστηρίων και Κακομεταχείρισης.

Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022

ΕΣΔι: «Ζητήματα από την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ΟΤΑ – Προσωπικά δεδομένα και Διοικητική Δικαιοσύνη»

 

Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών θα πραγματοποιήσει επιμορφωτικό σεμινάριο Δικαστικών Λειτουργών Διοικητικής Δικαιοσύνης 

 

 

 

ΕνΔΕ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΚΡΙΤΡΙΑΣ ΑΠΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ»


 


            

 

 

 

          ΕΝΩΣΗ                                                 

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                         

        ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

 ΤΗΛ: 213 2156114 -  FAX 210 88 41 529

                   Τ.Κ. 101. 71

       e- mail: endikeis@otenet.gr                                                              

                                                                                                 

                                                                                             

                                                                                         Αθήνα, 24-10-2022

                                                                                  Αρ. Πρωτ.: 437

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΚΡΙΤΡΙΑΣ ΑΠΟ ΟΜΑΔΑ

ΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ»

 

Ναζιστικοί χαιρετισμοί σε δικαστικές αίθουσες και τα πειθαρχικά μέτρα του διευθύνοντος την διαδικασία

 


  

Χριστόφορου Σεβαστίδη, ΔΝ- Εφέτη

 
 
 

Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022

ΦΕΚ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Εισ) Τεύχος Γ’ 2683/21.10.2022

Τεύχος Γ’ 2683/21.10.2022

 

 4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 20ης Οκτωβρίου 2022,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του

ΕΣΔι: Πρόσκληση Εισηγητών «Η ενδοοικογενειακή βία – Αστική και ποινική διάσταση» (κοινό των κατευθύνσεων Πολιτικής – Ποινικής Δικαιοσύνης και Εισαγγελέων)

 


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Εισηγητών για Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με Θέμα «Η ενδοοικογενειακή βία – Αστική και ποινική διάσταση» (κοινό των κατευθύνσεων Πολιτικής – Ποινικής Δικαιοσύνης και Εισαγγελέων) 

 

 

 

NOVACRIMINALIA ΤΕΥΧΟΣ ΝΟ 16 / ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 

 

2 Νομοθεσία
• Ανικανότητα προς καταλογισμό και μειωμένη
ικανότητα καταλογισμού στον ΝΠΚ, υπό το
πρίσμα της αρχής in dubio pro reo - Ν. Σαββίδης
• Η θεμελίωση της ιδιαίτερης νομικής υποχρέωσης,
όταν ο δράστης της παράλειψης είναι ιατρός
- Η. Σπυρόπουλος
• Οι ουσιώδεις αλλαγές που αφορουν τη δικο -
νομική αντιμετώπιση των ανηλίκων μετά τον
ν. 4855/2021 - Ν. Βασιλειάδης
• Οι αλλαγές στο άρθρο 191ΠΚ με τον Ν. 4855/2021
- Α. Γκούνη
• Η Ποινική Αντιμετώπιση της «Εκδικητικής

ΣτΕ Ολομ. 2046-7/2022: Σύμφωνες με το Σύνταγμα οι διατάξεις των άρθ. 18-20 ν. 4777/2021 περί ΟΠΠΙ (πανεπιστημιακή αστυνομία)

 

ΣτΕ Ολομ. 2046-7/2022: Σύμφωνες με το Σύνταγμα οι διατάξεις των άρθ. 18-20 ν. 4777/2021 περί ΟΠΠΙ. Δεν παραβιάζονται η ακαδημαϊκή ελευθερία και η αυτοδιοίκηση των ΑΕΙ.

21/10/2022

ΣτΕ Ολομ. 2046-7/2022
Πρόεδρος: Δ. Σκαλτσούνης, Πρόεδρος ΣτΕ 
Εισηγήτρια: Κ. Λαζαράκη, Σύμβουλος Επικρατείας 
 
 
Σύμφωνες με το Σύνταγμα οι διατάξεις των άρθρων 18-20 του ν. 4777/2021 περί σύστασης Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (ΟΠΠΙ). Δεν παραβιάζονται οι αρχές της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της πλήρους αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ.
 
Με τις 2046-7/2022 αποφάσεις της Ολομέλειας του Δικαστηρίου απορρίφθηκαν δύο αιτήσεις ακυρώσεως στρεφόμενες αμφότερες κατά της προκήρυξης διαγωνισμού πρόσληψης ειδικών φρουρών στην Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ), για τη συγκρότηση Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (ΟΠΠΙ), η δε δεύτερη και κατά της υπουργικής απόφασης, με την οποία ορίσθηκαν ζητήματα εκπαίδευσης των ειδικών φρουρών που προσλαμβάνονται για τη στελέχωση των ΟΠΠΙ. 
Με τις αποφάσεις αυτές κρίθηκε ότι: 

ΕΔΔΑ: Άρνηση των σουηδικών αρχών να χορηγήσουν άδειες διαμονής σε μητέρα και γιο λόγω προσωρινής αναστολής της οικογενειακής επανένωσης

 


Άρνηση των σουηδικών αρχών να χορηγήσουν άδειες διαμονής σε μητέρα και γιο λόγω προσωρινής αναστολής της οικογενειακής επανένωσης. Καμία παραβίαση της οικογενειακής ζωής 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Μ.Τ. κ.α.  κατά Σουηδίας της 20.10.2022 (αρ. προσφ.22105/18) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η υπόθεση αφορούσε την άρνηση των σουηδικών αρχών να χορηγήσουν άδειες διαμονής σε μια μητέρα και τον γιο της, που βρίσκονταν στη Συρία, λόγω των οικογενειακών δεσμών τους με τον άλλο γιο της οικογένειας, στον οποίο είχε χορηγηθεί καθεστώς προσωρινής προστασίας στη Σουηδία.

Επικαλούμενοι τα άρθρα 8 (προστασία της οικογενειακής ζωής) και το άρθρο 14 (απαγόρευση των διακρίσεων) της ΕΣΔΑ, οι προσφεύγοντες παραπονέθηκαν, ιδίως, για τη νομική κατάσταση που προκύπτει από τον νόμο περί προσωρινών περιορισμών στη δυνατότητα χορήγησης άδειας διαμονής στη Σουηδία και ότι η άρνηση να τους χορηγηθεί η επανένωση συνιστούσε διάκριση.

Συνάντηση των μελών της μειοψηφίας του ΔΣ της Ε.Δ.Ε. με την Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας

 


 

Χριστόφορος Σεβαστίδης , ΔΝ Εφέτης,

Χαράλαμπος Σεβαστίδης, Εφέτης,

Παντελής Μποροδήμος, Πρωτοδίκης

Μιχάλης Τσέφας, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Ιωάννης Ασπρογέρακας, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Έφη Κώστα, Ειρηνοδίκης,

Μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2022

 

Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022

Διακοπή εργασιών στις δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας 4-11-2022

 Διακοπή εργασιών στις δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας   την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022, λόγω της γεν. συνέλευσης του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας.

ΕΔΔΑ: Ποινική καταδίκη ακτιβίστριας που έκανε γυμνόστηθη διαμαρτυρία για τις αμβλώσεις σε εκκλησία ( αλλά όχι σε ώρα τελετής)

 


Ποινική καταδίκη ακτιβίστριας που έκανε γυμνόστηθη διαμαρτυρία για τις αμβλώσεις σε εκκλησία! Παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Bouton κατά Γαλλίας της 13.10.2022 (αρ. προσφ. 22636/19) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022

ΠΔ 72/2022 Κατανομή οργανικών θέσεων Εισαγγελικών Λειτουργών στις Εισαγγελίες Εφετών της Χώρας.

Τεύχος A’ 197/19.10.2022

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 72
Κατανομή οργανικών θέσεων Εισαγγελικών Λει-
τουργών στις Εισαγγελίες Εφετών της Χώρας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:

....

Η ΕΣΔΑ στη δημοτική: Πρόσφατες εξελίξεις του ευρωπαϊκού συστήματος προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου

 


ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑ

 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑ
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΤΙΣ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022.


Αξιότιμοι καλεσμένοι!
Εκλεκτοί μύστες οι περισσότεροι της νομικής επιστήμης στη χώρα μας και όχι μόνον.

Δημόσια διαβούλευση: Ενσωμάτωση Οδηγιών που αφορούν την πνευματική ιδιοκτησία - τροποποίηση ν. 2121/1993 και ν. 4481/2017


 

Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου με τίτλο: : «Ενσωμάτωση: α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/789 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για τον καθορισμό κανόνων σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων, και για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου, β) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/790 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά και την τροποποίηση των Οδηγιών 96/9/ΕΚ και 2001/29/EK και γ) της Οδηγίας 2006/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με το δικαίωμα εκμίσθωσης, το δικαίωμα δανεισμού και ορισμένα δικαιώματα συγγενικά προς την πνευματική ιδιοκτησία στον τομέα των προϊόντων της διάνοιας (κωδικοποίηση) – Ρυθμίσεις για την αναπαραγωγή πρόσθετου αντιτύπου από μη κερδοσκοπικές βιβλιοθήκες ή αρχεία, την εφαρμογή των Οδηγιών (ΕΕ) 789/2019, (ΕΕ) 790/2019 και 2016/115/ΕΚ και τη διευκρίνιση του πεδίου εφαρμογής της υποχρέωσης καταβολής εύλογης αμοιβής – Τροποποίηση ν. 2121/1993 και ν. 4481/2017»

ΕνΔΕ: ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΥΛΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 


              

 

 

        ΕΝΩΣΗ                                                                       

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                                 

        ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

 ΤΗΛ: 213 2156114 -  FAX 210 88 41 529

                      Τ.Κ. 101. 71

     e- mail: endikeis@otenet.gr 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΛΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ   

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του συνεδρίου, που συνδιοργάνωσε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων με τον Δικηγορικό  Σύλλογο Καλαμάτας, το διήμερο 14-16 Οκτωβρίου στην Πύλο Μεσσηνίας, στο συνεδριακό χώρο της Costa Navarino, στο οποίο μετείχαν πλέον των 750 συνέδρων. 

Έφυγε ο Φώτιος Βογιατζής, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ. ε.τ.


 

Έφυγε στις 18-10-2022  ο  Φώτιος Βογιατζής, Πρόεδρος  Εφετών Δ.Δ. ε.τ. 

 

 

Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022

N. 4982/2022 Ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων κλπ

 

Τεύχος A’ 195/15.10.2022

Ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των

Επιχειρηματικών Πάρκων - Ενιαίο πλαίσιο ρύθμι-

σης για τους φορείς Οργανωμένων Υποδοχέων

Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηρι-

οτήτων και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της

ανάπτυξης.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙ-

ΟΚΤΗΣΙΑΣ

 

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ (ΕλΣυν) Τεύχος Γ’ 2608/14.10.2022

Τεύχος Γ’ 2608/14.10.2022  


3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Με το από 07.10.2022 Προεδρικό Διάταγμα, που εκδό-

θηκε με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα

με: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Συντάγματος και

των άρθρων: α) 59, 83 και 85 του ν. 4938/2022 «Κώδικας

Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών

Λειτουργών και λοιπές διατάξεις» (Α’ 109) και β) 24 παρ. 3

του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργα-

να» (Α’ 137) και 2) Την υπ’ αρ. 7/2022 απόφαση και τα

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ (Ειρην) Τεύχος Γ’ 2625/17.10.2022

Τεύχος Γ’ 2625/17.10.2022


 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Με προεδρικό διάταγμα της 7ης Οκτωβρίου 2022, που

εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δι-

καιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος,

τα άρθρα 59, 60, 63, 90 και 91 του Κώδικα Οργανισμού

Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών

(ν. 4938/2022, Α’ 109) και την υπ’ αρ. 133/2022 απόφα-

ση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής

και Ποινικής Δικαιοσύνης προάγονται κατ’ εκλογή από

Ορισμός Προέδρου και μελών ΔΣ Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Λάρισας Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 957/13.10.2022

Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 957/13.10.2022


 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Αριθμ. 30729

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 87483/23-12-2019 από-

φασης «Ορισμός Προέδρου και μελών του Διοι-

κητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας

Ανηλίκων Λάρισας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1120).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Προκήρυξη των Βραβείων Δημητρίου Μπαμπάκου και Κωνσταντίνου Τσιριμώκου

 


Η Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων έχει καθιερώσει Βραβεία εις μνήμην του Δημητρίου Μπαμπάκου, ιδρυτικού μέλους της και κορυφαίου ποινικολόγου, και του Κωνσταντίνου Τσιριμώκου, προέδρου και ευεργέτη της. Τα Βραβεία απονέμονται σε νέους δικηγόρους, οι οποίοι διακρίνονται για την ικανότητα και το ήθος τους κατά την άσκηση της ποινικής δικηγορίας και συμβάλλουν στην προαγωγή των ποινικών επιστημών.

«Τα δικαιώματα των θυμάτων εγκληματικών πράξεων (ιδίως στα εγκλήματα παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, ενδοοικογενειακής βίας και κατά της γενετήσιας ελευθερίας)»

 

Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών θα πραγματοποιήσει επιμορφωτικό σεμινάριο Δικαστικών Λειτουργών Πολιτικής – Ποινικής Δικαιοσύνης και Εισαγγελέων στις 20 και 21 Οκτωβρίου 2022
18 Οκτωβρίου, 2022
Ανακοινώσεις
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

 


                      ΕΝΩΣΗ                                                

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                          

        ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

 ΤΗΛ: 213 2156114 -  FAX 210 88 41 529

                   Τ.Κ. 101. 71

     e- mail: endikeis@otenet.gr 

 

                                                                                                        Αθήνα, 18/10/2022

                                                                                     Αρ. Πρωτ. : 425

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -

Οι αναρτήσεις στο διαδίκτυο ως διατυπώσεις δημοσιότητας στην αναγκαστική εκτέλεση.

  

 

 

Γεώργιος Πλαγάκος

Πρόεδρος Πρωτοδικών

 


ΕΔΔΑ: Αναστολή δικαστή από τα καθήκοντα του με απόφαση Συμβουλίου που δεν συστάθηκε νόμιμα και δεν ήταν δικαστήριο.

Αναστολή δικαστή από τα καθήκοντα του για 2,5 χρόνια με απόφαση Πειθαρχικού Συμβουλίου που δεν συστάθηκε νόμιμα και δεν ήταν δικαστήριο. Παραβίαση δίκαιης δίκης και δικαιώματος σεβασμού της ιδιωτικής ζωής  

ΑΠΟΦΑΣΗ

Juszczyszyn κατά Πολωνίας της 06.10.2022 (αριθ. προσφ. 35599/20) 

ΕΔΔΑ: Ανακριβή και αναξιόπιστη δημοσίευση πληροφοριών για κυβερνητικό στέλεχος χωρίς αποδείξεις.

Ανακριβή και αναξιόπιστη δημοσίευση πληροφοριών για κυβερνητικό στέλεχος χωρίς αποδείξεις. Καταδίκη της εφημερίδας σε αποζημίωση. Δεν παραβιάστηκε η ελευθερία της έκφρασης 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Khural και Zeynalov κατά Αζερμπαϊτζάν της 06.10.2022 (αρ. προσφ. 55069/11)