Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2022

ΥΑ: Συγκρότηση ομάδας εργασίας για την κατάρτιση οδικού χάρτη για την ορθολογική οργάνωση των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων - Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 1013/27.10.2022

Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 1013/27.10.2022

 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 50390/φ.363
Σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας με
αντικείμενο την κατάρτιση ενός οδικού χάρτη
για την ορθολογική οργάνωση των Τακτικών Δι-
οικητικών Δικαστηρίων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της περ. α’ της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 2408/1996
«Τροποποίηση Διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Βασικών Κα-
νόνων για τη Μεταχείριση των κρατουμένων και άλλες
διατάξεις» (Α’ 104), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10
του ν. 3060/2002 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του
Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α’ 242),


β) των άρθρων 13 έως 15 του Κώδικα Διοικητικής Δι-
αδικασίας (ν. 2690/1999 Α’ 45),
γ) της περ. δ’ της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 3469/2006
«Εθνικό Τυπογραφείο Εφημερίς της Κυβερνήσεως και
άλλες διατάξεις» (Α’ 131), όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4368/2016 (Α’ 21),
δ) της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση
του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις
για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης»
(Α’ 94),
ε) του Κεφαλαίου Γ’ του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κρά-
τος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής
δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 133),
στ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
A’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
ζ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), όπως τροποποι-
ήθηκε με τα άρθρα 28 έως 41 του ν. 4623/2019 (Α’ 134)
και το άρθρο 18 του ν. 4625/2019 (Α’ 139),
η) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
θ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
ι) του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαι-
οσύνης» (Α’ 7) και
ια) του από 1.6.2022 πόρισμα της ομάδας εργασίας,
που συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. οικ. 99/24.3.2021 από-
φαση της Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας
Ειρήνης Σάρπ, όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. Οικ.
199/22.06.2021 απόφασή της.
2. Τα υπό στοιχεία Γ 869/10.10.2022, 3497/12.10.2022,
ΓΠ 2003/12.10.2022, ΓΠ 9199//2022/10.10.2022,
432/12.10.2022 και 45513οικ./21.10.2022 έγγραφα του
Συμβουλίου της Επικρατείας, της Γενικής Επιτροπείας
της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρί-
ων, του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά, της Πανελλήνιας
Ένωσης Υπαλλήλων Γραμματείας Διοικητικών Δικαστη-
ρίων και της Υπηρεσίας Συντονισμού του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, αντίστοιχα, με τα οποία υποδείχθηκαν
τα μέλη και οι γραμματείς της υπό σύσταση ομάδας
εργασίας με αντικείμενο την αναμόρφωση της οργά-
νωσης και λειτουργίας των Τακτικών Διοικητικών Δι-
καστηρίων.
3. Την ανάγκη αναμόρφωσης της οργάνωσης και λει-
τουργίας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.
4. Το γεγονός ότι, από την παρούσα απόφαση, δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού. Μεταγενέστερες, ενδεχομένως, δαπάνες με-
τακίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης και διανυκτέρευ-
σης θα καλυφθούν με την έκδοση σχετικής απόφασης
από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού
του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Ειδικός Φορέας 1017-
206-0000000 και, ειδικότερα από τους Αναλυτικούς
Λογαριασμούς Εξόδων 2420404001, 2420403001 και
2420405001), αποφασίζουμε:

Α) Τη σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας με
αντικείμενο την κατάρτιση ενός οδικού χάρτη για την
ορθολογική οργάνωση των Τακτικών Διοικητικών Δικα-
στηρίων, αποτελούμενη από τα ακόλουθα τακτικά και
επίκουρα μέλη:
Α. Τακτικά μέλη
1. Ιωάννη Συμεωνίδη του Λαζάρου (Α.Δ.Τ.: ***),
Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δι-
καστηρίων, ως Πρόεδρο,
2. Αγγελική Παπαπαναγιώτου - Λέζα του Ιωάννη (Α.Δ.Τ.:
***), Αντεπίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών
Διοικητικών Δικαστηρίων,
3. Βασίλειο Ανδρουλάκη του Πέτρου (Α.Δ.Τ.: ***),
Σύμβουλο Επικρατείας,
4. Φωτεινή Καρβελά του Ιωάννη (Α.Δ.Τ.: ***),
Εφέτη Δ.Δ. και
5. Ευάγγελο Αργυρό του Θεολόγου (Α.Δ.Τ.: ***),
Πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Β. Επίκουρα μέλη
1. Στέλλα Πάντζαλη του Χρήστου (Α.Δ.Τ.: ***),
Πρόεδρο Πρωτοδικών Δ.Δ., η οποία υπηρετεί στο Διοι-
κητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης,
2. Εμμανουήλ Σέρμπο του Νικολάου -Αγαπίου (Α.Δ.Τ.:
***), Πρωτοδίκη Δ.Δ, ο οποίος υπηρετεί στο Δι-
οικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά,
3. Νικόλαο Ζαμπούκα του Βασιλείου (Α.Δ.Τ.: ***),
Πρωτοδίκης Δ.Δ., ο οποίος υπηρετεί στο Διοικητικό Πρω-
τοδικείο Πειραιά,
4. Θεανώ Ντάλλα του Ηλία (Α.Δ.Τ.: ***), Ειση-
γήτρια του Συμβουλίου της Επικρατείας,
5. Αθηνά Καφφέ του Γεωργίου (Α.Δ.Τ.: ***),
Εισηγήτρια του Συμβουλίου της Επικρατείας,
6. Γεωργία Καλαντζή του Γεωργίου (Α.Δ.Τ.: ***),
εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Υπαλλήλων Γραμ-
ματείας Διοικητικών Δικαστηρίων και
7. Ευτυχία Καλλιαμπέτσου του Χρήστου (Α.Δ.Τ.:
***), επίσης, εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένω-
σης Υπαλλήλων Γραμματείας Διοικητικών Δικαστηρίων.
Χρέη γραμματέα θα εκτελεί η Μαρία - Ηλιάνα Κοντο-
γιάννη του Αθανασίου (Α.Δ.Τ.: ***), υπάλληλος
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
με αναπληρώτριά της την Ειρήνη Λαμπροπούλου του Κων-
σταντίνου (Α.Δ.Τ.: ***), επίσης υπάλληλο της Κ.Υ. Υ.Δ.
Β) Η επιτροπή οφείλει να περατώσει το έργο της, έως
την 31η Δεκεμβρίου 2022.
Γ) Οι συνεδριάσεις της ομάδας εργασίας θα πραγμα-
τοποιούνται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, με δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής
των μελών.
Δ) Στον Πρόεδρο, τα μέλη και στον εκτελούντα χρέη
γραμματέα της ομάδας εργασίας ουδεμία αποζημίωση
καταβάλλεται πέραν τυχόν οδοιπορικών εξόδων, ημερή-
σιας αποζημίωσης και εξόδων διανυκτέρευσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2022
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ