Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ (ΣτΕ - ΕλΣυν)Τεύχος Γ’ 2560/11.10.2022

 Τεύχος Γ’ 2560/11.10.2022


2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Με το από 03.10.2022 προεδρικό διάταγμα, που εκδό-

θηκε με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα

με: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Συντάγματος και:

α) Του άρθρου 59, της παρ. 4 του άρθρου 83 και του

άρθρου 85 του ν. 4938/2022 «Κώδικας Οργανισμού Δι-

καστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και

λοιπές διατάξεις» (Α’ 109) και β) της παρ. 3 του άρθρου 24

του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα»

(Α’ 137) και 2) την υπ’ αρ. 9/2022 απόφαση του Εννεαμε-

λούς Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Ελεγκτικού

Συνεδρίου, προάγονται, κατ’ εκλογή, στον βαθμό του Πα-

ρέδρου, οι Εισηγητές του Ελεγκτικού Συνεδρίου: α) Νικό-

λαος Σταματίου του Παναγιώτη, β) Ελευθερία Πρασιανά-

κη του Γεωργίου, γ) Ευάγγελος Φλωράτος του Γεωργίου

σε προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες δημιουργήθηκαν με

το προεδρικό διάταγμα και καταργούνται μετά από την

καθ’ οιονδήποτε τρόπο κένωση θέσης Παρέδρου, επειδή

διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα για την προαγωγή τους

τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικού Συνεδρίου: 55407/

05.10.2022).

Με το από 03.10.2022 προεδρικό διάταγμα, που εκδό-

θηκε με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφω-

να με: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Συντάγματος

και: α) του άρθρου 59, της παρ. 4 του άρθρου 83 και του

άρθρου 85 του ν. 4938/2022 «Κώδικας Οργανισμού Δι-

καστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και

λοιπές διατάξεις» (Α’ 109) και β) της παρ. 3 του άρθρου

24 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όρ-

γανα» (Α’ 137) και 2) την υπ’ αρ. 8/2022 απόφαση και τα

πρακτικά της 8ης/30.06.2022 συνεδρίασης του Εννεαμε-

λούς Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Ελεγκτικού

Συνεδρίου, προάγονται, αναδρομικά από 01.07.2022,

στον βαθμό του Εισηγητή της Γενικής Επιτροπείας της

Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο οι δόκιμοι Εισηγη-

τές αυτής, Μαριάνθη Κούμπη του Αθανασίου, Ελευθερία

Καγκελίδου του Ιωάννη, Ιουλία Αναγνώστου του Διονυ-

σίου και Αναστασία Βέττου του Βασιλείου, επειδή διαθέ-

τουν όλα τα απαιτούμενα για την προαγωγή τους τυπικά

και ουσιαστικά προσόντα.

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικού Συνεδρίου 55408/

05.10.2022).

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Ι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ