Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020

Έφυγε η Δήμητρα Μητρογιάννη, Ειρηνοδίκης

 


Αποχαιρετήσαμε χθες για πάντα και μάλιστα, λόγω των ειδικών συνθηκών, από μακριά την εξαιρετική συνάδελφό μας, Δήμητρα Μητρογιάννη, η οποία μετά από μεγάλη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, έφυγε σε ηλικία μόλις 38 ετών. Άφησε πίσω τον αγαπημένο  της σύζυγο, Παναγιώτη και την

Συγκρότηση Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου Δικηγόρων .- ΦΕΚ B 5765/2020

ΦΕΚ B 5765/2020 

 

 Αριθμ. 62090οικ. (2)
Συγκρότηση Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβου λίου
Δικηγόρων .
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 148 του ν. 4194/2013 «Κώ-
δικας Δικηγόρων» (Α’ 208), όπως ισχύει.

Ορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Χαλκίδας. - ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 1074/2020

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 1074/2020 

 

 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 50947
Ορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλί-
κων Χαλκίδας.
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:

Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020

ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

 Κ. Κοσμάτος

Επίκουρος Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

 


 

ΥπΔικ: Επιτάχυνση της δικαιοσύνης: το στοίχημα που κερδίζεται

 

 

Άρθρο του Υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα στην ηλεκτρονική εφημερίδα Political

 

2021 Η ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ- ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ

 


 

Ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν  οι Έλληνες πολίτες  αδιάκρίτως και ιδίως εκείνοι πού έχουν ανάγκη την άμεση και δραστική παρέμβαση της. Σύμφωνα με τον Δείκτη Doing Business 2020 της Παγκόσμιας Τράπεζας, η Ελλάδα είναι 146η σε σύνολο 190 χωρών, ως προς την ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης. Αποτελεί  κοινό τόπο  η  ανάγκη  για άμεση υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό και στην επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης με στόχο και προϋπόθεση την διασφάλιση της συνταγματικά κατοχυρωμένης Ανεξαρτησίας Της. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της καθυστέρησης απονομής της Δικαιοσύνης στην Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Στην ψηφιακή εποχή η Δικαιοσύνη με δίκες από απόσταση μέσω Zoom

 

 ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΕΔΔΑ: Παραβιάζει τη δίκαιη δίκη η διατήρηση βασικού μάρτυρα ως ανώνυμου

 

 


Παραβιάζει τη δίκαιη δίκη η διατήρηση βασικού μάρτυρα ως ανώνυμου και ο αποκλεισμός του κατηγορούμενου από το δικαίωμα να του υποβάλει ερωτήσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ

Süleyman κατά Τουρκίας της 17.11.2020 (αρ. προσφ. 59453/10)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τροποποίηση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 883/2013 για τη συνεργασία Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2223 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 23ης Δεκεμβρίου 2020

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 όσον αφορά τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την αποτελεσματικότητα των ερευνών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης

 

Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020

N. 4764/2020 Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας κτλ (ρυθμίσεις για λειτουργία δικατηρίων κτλ)

 

ΦΕΚ A 256/2020

 

Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγεί-

ας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορω-

νοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζι-

κής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής

των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους

Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες

Τροποποιηση Κανονισμού ΣτΕ ΦΕΚ B 5691/2020

 

Τροποποίηση διατάξεων του Εσωτερικού Κανονι-
σμού του Συμβουλίου της Επικρατείας

Επιστολη Κωστα Βουλγαριδη, Εφετη, Μελους του ΔΣ της ΕνΔΕ

 


Οι τοποθετήσεις μου σε θέματα, που απασχόλησαν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων από τις 19-9-2020 μέχρι σήμερα

 

Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020

Το κράτος δικαίου ενώπιον του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
ΒΑΣΙΛΗ  ΣΚΟΥΡΗ

 

ομ. καθηγητής του ΑΠΘ, πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ε.Ε. (2003-2015). 

 

ΕΔΔΑ: Προστασία ευάλωτων ομάδων από έξωση

 


Προστασία ευάλωτων ομάδων από έξωση από το Στρασβούργο! Μια ενδιαφέρουσα παρέμβαση για προστασία της κατοικίας

ΑΠΟΦΑΣΗ

Béla Németh κατά Ουγγαρίας της 17.12.2020 (αριθ. προσφ. 73303/14)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΔΔΑ: η υπερβολική (υπό προϋποθέσεις) δικαστική δαπάνη παραβιάζει το δικαίωμα στην ιδιοκτησία

 


Η επιδίκαση υπερβολικής δικαστικής δαπάνης σε βάρος ηττηθείσας περιβαλλοντικής ΜΚΟ, παραβίασε το δικαίωμά της στην ιδιοκτησία.

ΑΠΟΦΑΣΗ

National Movement Ekoglasnost κατά Βουλγαρίας της 15.12.2020 (αρ. προσφ. 31678/17)

 

Ν. 4763/2020 Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, κτλ

 ΦΕΚ A 254/2020

 

Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,

Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτω-

ση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)

2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ (Πολ/Ποιν) - ΦΕΚ Γ 2098/2020

ΦΕΚ Γ 2098/2020 

 

 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 11ης Δεκεμβρίουα 2020,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 173/20

Λουξεμβούργο, 22 Δεκεμβρίου 2020

Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής

Ένωσης

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

 

 

Επιμέλεια: Λάμπρος Σ.Τσόγκας

Αντεισαγγελέας Εφετών Θράκης

 

 

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ «ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΝ 12-12-2020


Η ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ:  ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ «ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΝ 12-12-2020

Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτης

Νικήτας Βελίας, Ειρηνοδίκης

Μάνος Φωτάκης,  Ειρηνοδίκης

μέλη του Δ.Σ. της ΕνΔΕ

ΕΔΔ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΥΛΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

 


 

 

 

 

ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Λ.Ριανκούρ 85, γρ. 217–218, 2ος όροφος
Αμπελόκηποι–Αθήνα, ΤΚ 115-24
ΤΗΛ: 210-6996688 και 210-6980777
FAX: 210-6998848
ΕΜΑΙL: enosidioikitikondikaston@gmail.com
ή enosidioikitikondikaston@yahoo.gr

Αθήνα, 21/12/2020


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΥΛΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

Δημοσίευμα του Προέδρου της Ένωσης Δικαστικών Στρατιωτικής Δικαιοσύνης

 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΤΣΟΥΡΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΜΑΣ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΝΑΙΤΙΑΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΤΟ ΥΠΕΘΑ.

 

 

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020

Ευχές Προέδρου Αρείου Πάγου

 


 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              

 Αθήνα, Δεκέμβριος 2020

Προς

Τους Δικαστικούς Λειτουργούς και Δικαστικούς Υπαλλήλους των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων όλης της Χώρας.

ΕΣΔΙ: "ΈΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΠολΔ - πρόσκληση εισηγητών

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΈΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΠολΔ (ανακοπή ερημοδικίας, έφεση, αναίρεση κατά αποφάσεων πρωτοβαθμίων και δευτεροβαθμίων δικαστηρίων και ειδικότερα οι λόγοι αναίρεσης, αναψηλάφηση")

ΕΣΔΙ: "Ψηφιακή δικαιοσύνη: Σύγχρονες προκλήσεις και προβληματισμοί" - πρόσκληση εισηγητών

 


 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ "Ψηφιακή δικαιοσύνη: Σύγχρονες προκλήσεις και προβληματισμοί"

Η στάθμιση δημοσίου και ιδιωτικού συμφέροντος στα πλαίσια της προσωρινής δικαστικής προστασίας. Δημόσια υγεία και βλάβη από τους περιορισμούς για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού.

  

         Με αφορμή τη δύσκολη κοινωνικοπολιτική και οικονομική συγκυρία που διανύουμε λόγω της εμφάνισης της πανδημίας του ιού COVID-19 και της αναγκαιότητας λήψης περιοριστικών μέτρων  που θίγουν, σε ορισμένες περιπτώσεις, υπέρμετρα,  θεμελιώδη συνταγματικά μας δικαιώματα και ενόψει της πρόθεσής μου να  θέσω την υποψηφιότητά μου στις επερχόμενες εκλογές για την ανάδειξη του Δ.Σ. της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών,  θα ήθελα να παραθέσω  την έρευνά μου στη θεωρία και τη νομολογία και τις σκέψεις μου, ως προς  το ζήτημα της στάθμισης μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού συμφέροντος στα πλαίσια της προσωρινής δικαστικής προστασίας και ειδικότερα, όταν η στάθμιση αυτή αφορά στο αγαθό της δημόσιας υγείας και στη βλάβη από περιοριστικά μέτρα  κατ΄επίκληση της προστασίας αυτού.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΑ

 Αθήνα, 18-12-2020
Αρ. πρωτ.:583

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΑ

Η Ένωση απέστειλε χθες στο Υπουργείο Δικαιοσύνης το ακόλουθο αίτημα: 

ΠΡΟΣ 

Τον Υπουργό Δικαιοσύνης, 

κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα,

Κοινοποίηση: κ.  Γενικό Γραμματέα,

κ. Πάνο Αλεξανδρή 

Προτάσεις της Ένωσης για θέματα που έχουν επείγοντα χαρακτήρα

και αφορούν τα Ειρηνοδικεία

ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ 12-12-2020

 


Δημήτριος Φούκας, Πρόεδρος Πρωτοδικών, μέλος ΔΣ ΕνΔΕ

Ελευθερία Κώνστα, Εφέτης, μέλος ΔΣ ΕνΔΕ

 

Α] Επί της εκθέσεως της «Επιτροπής Πισσαρίδη»

Η κατάσταση που επικρατεί στο δικαστικό σύστημα της Χώρας είναι γνωστή σε όλους, όπως και η επιβάρυνση του συστήματος που προκύπτει από την συσσώρευση των υποθέσεων και την συνεχή εισαγωγή νέων. Δυστυχώς, η ΕνΔΕ δείχνει να μην διαπιστώνει ότι η αδυναμία διαχείρισης του ρυθμού και του αριθμού των εισαγομένων υποθέσεων έχουν πλέον χαρακτήρα συστημικό και συνεπάγονται δυσμενείς συνέπειες σε ολόκληρο το φάσμα των κοινωνικών σχέσεων και τον οικονομικό βίο της Χώρας, καθώς στερεί μεγάλα τμήματα του πληθυσμού από τις ευκαιρίες που δικαιούνται και περιορίζει τις δυνατότητες ανέλιξης των πολιτών και την κοινωνική κινητικότητα. Οι διαπιστώσεις αυτές, στις οποίες κατέληξαν και οι συντάκτες της από 14-11-2020 Τελικής Έκθεσης του Σχεδίου Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία, της λεγόμενης Επιτροπής Πισσαρίδη και οι προτάσεις, οι οποίες διατυπώνονται, χαρακτηρίζονται από αρκετή γενικότητα και επιδέχονται ενίσχυσης και εξειδίκευσης ώστε να είναι αποτελεσματικές. Συνιστούν όμως μία βάση συζήτησης, στην οποία η ΕνΔΕ πρέπει να συμμετάσχει με τις δικές της προτάσεις.

ΕνΔΕ: Η αποφαση του Ε.Ο.Φ. για τις πυλες ψεκασμου και η δικαιωση της Ενωσης

 Αθήνα, 18-12-2020
Αρ. πρωτ.:576

Η απόφαση του Ε.Ο.Φ. για τις πύλες ψεκασμού

και η δικαίωση της Ένωσης

Η προχθεσινή απόφαση του Ε.Ο.Φ. σχετικά με την επικινδυνότητα των πυλών ή θαλάμων ψεκασμού για την υγεία των πολιτών συνιστά πλήρη δικαίωση της θέσης που εξ αρχής και χωρίς περιστροφές

ΑΙΤΗΣΗ – ΟΧΛΗΣΗ -ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

 


ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 2132156114 -  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr


 
 

                                                                      

Αθήνα, 17-12-2020
Αρ. πρωτ.:  568

ΑΙΤΗΣΗ – ΟΧΛΗΣΗ -ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ
Συνέχεια 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΦΕΚ Γ 2070/2020

 ΦΕΚ Γ 2070/2020 

 

4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 30ης Νοεμβρίου 2020, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58
του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης
Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός ν. 1756/1988, Α’

ΕνΔΕ: Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων για τα μέλη της Ένωσης

 


ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 2132156114 -  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr


 
 

                                                                      

Αθήνα, 15-12-2020
Αρ. πρωτ.:  561

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων
για τα μέλη της Ένωσης

 

ΔΕΕ: έκδοση πολίτη της Ένωσης σε τρίτο κράτος

 


Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 167/20

Λουξεμβούργο, 17 Δεκεμβρίου 2020

Απόφαση στην υπόθεση C-398/19 Generalstaatsanwaltschaft Berlin

Πολίτης της Ένωσης μπορεί να εκδοθεί σε τρίτο κράτος μόνον κατόπιν διαβουλεύσεως με το κράτος μέλος του οποίου έχει την ιθαγένεια

Στο πλαίσιο της διαβουλεύσεως αυτής, το κράτος μέλος ιθαγένειας πρέπει να λάβει από το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση εκδόσεως όλα τα νομικά και πραγματικά στοιχεία που κοινοποιήθηκαν με την αίτηση εκδόσεως και να έχει στη διάθεσή του εύλογη προθεσμία για την έκδοση ενδεχόμενου ευρωπαϊκού εντάλματος συλλήψεως σε βάρος του πολίτη της Ένωσης

Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020

ΝΕΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ.
του Ιωάννη Συμεωνίδη,

Επιτρόπου στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων

Καθηγητή Νομικής Α.Π.Θ.Οι δικαστικοί υπάλληλοι απολαμβάνουν ιδιαίτερη συνταγματική μεταχείριση (άρθρο 92 Συντ.) λόγω της αποστολής τους ως βοηθητικών οργάνων της δικαιοσύνης και περιβάλλονται με ειδικές εγγυήσεις ως προς την υπηρεσιακή τους κατάσταση. Ωστόσο, ένα

ΔΕΕ: επικύρωση απόφασης ΓΔΕ αναφορικά με την αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα στην Κύπρο

 


Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 160/20

Λουξεμβούργο, 16 Δεκεμβρίου 2020

Απόφαση στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-597/18 P Συμβούλιο κατά K. Chrysostomides & Co. κ.λπ., C-598/18 P Συμβούλιο κατά Μπουρδούβαλλη κ.λπ., C-603/18 P K. Chrysostomides & Co. κ.λπ. κατά Συμβουλίου και C-604/18 P Μπουρδούβαλλη κ.λπ. κατά Συμβουλίου

Το Δικαστήριο επικυρώνει τις αποφάσεις του Γενικού Δικαστηρίου καθόσον απέρριψαν τις ασκηθείσες από ιδιώτες και εταιρίες αγωγές αποζημιώσεως λόγω πράξεων και συμπεριφορών τις οποίες υιοθέτησαν θεσμικά όργανα της Ένωσης στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικής συνδρομής που χορηγήθηκε στην Κύπρο υπό τον όρο της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού τομέα της

"Η έννομη προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων την εποχή της πανδημίας"

 

Η παρέμβαση του άρθρου 469 ΠΚ στη σχέση των άρθρων 66 ΚΦΔ και 25 Ν 1882/1990
Δημοσθένη Στίγγα, Εφέτη υπηρετούντος στη Μόνιμη Εθνική Αντιπροσωπεία στην EE,

Μέλους της Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για τον νέο Ποινικό Κώδικα

 

 

(σ.σ Το κείμενο έχει δημοσιευθεί στην Ποινική Δικαιοσύνη 10/2020 σ. 1003

Αναδημοσιεύεται με την ευγενική άδεια του συντάκτη και του περιοδικού)

 

 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον αντίκτυπο των μέτρων κατά της COVID-19 στη δημοκρατία κτλ

 
 


 

 

 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με τον αντίκτυπο των μέτρων κατά της COVID-19 στη δημοκρατία, τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου 

 

Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020

ΕνΔΕ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ 12ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

                    

Αθήνα, 14-12-2020

Αρ. πρωτ.:559     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ 12ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΕΕΕ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

 Αριθμ. Πρωτ. 199 – 14/12/2020

ΠΡΟΣ:

 

-κ.ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

-κ.ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

-κ.ΠΡΟΕΔΡΟ Ε.Ο.Δ.Υ

 

N. 4761/2020 Αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων κτλ

 

ΦΕΚ A 248/2020

Αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πό-

ρων και Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕφΠειρ - ΦΕΚ B 5494/2020

 Έγκριση της τροποποίησης του Κανονισμού Εσω-
τερικής Υπηρεσίας του Εφετείου Πειραιά, που
επήλθε με την υπ’ αρ. 9/2019 απόφαση της Ολο-

Η πολιτικοποιηση της δικαιοσυνης στην Πολωνια

 Αικατερίνη Ντόκα – Εφετης 

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020

Ν. 4760/2020 Ρυθμίσεις σωφρονιστικής νομοθεσίας

 ΦΕΚ A 247/2020

 

Ρυθμίσεις σωφρονιστικής νομοθεσίας, διατάξεις

για το Ταμείο Προνοίας Απασχολουμένων στα

Σώματα Ασφαλείας και λοιπές διατάξεις αρμοδι-

ότητας Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και

Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

 

 

Ν. 4759/2020 Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδο- μικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις

 ΦΕΚ A 245/2020

 

 

Άρθρο 134

Ζητήματα λειτουργίας Κτηματολογίου -

Τροποποιήσεις των άρθρων 5, 7 και 7Α του

Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης - συζήτηση στρογγυλής τραπέζης

 


The European Commissioner for Justice and Consumers, Mr Didier Reynders, is organising, together with the German Presidency of the Council of the EU, a roundtable discussion on the topic of digitalisation of justice. The purpose of

Θητεία εισαγγελέων (Eurojust), - ΦΕΚ Γ 1995/2020

 ΦΕΚ Γ 1995/2020 

 

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 6ης Νοεμβρίου 2020,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση των
Υπουργών Δικαιοσύνης και Εξωτερικών, σύμφωνα με
το άρθρο 51 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κ.ν. 1756/1988,

ΕΔΔΑ: Αστική ευθύνη αθωωθέντος - μη παραβίαση του τεκμήριου αθωότητας (Ελλάδα)

 


Η αστική ευθύνη αθωωθέντος αμετακλήτως οδηγού για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ δεν παραβίασε το τεκμήριο αθωότητάς του 

 

Ηλίας Παπαγεωργίου κατά Ελλάδας της 10.12.2020 (αρ. προσφ. 44101/13)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΠ (ποιν) 559/2020 : το αρ. 99 περί αναστολής τον Νέου ΠΚ εφαρμόζεται και στις παλαιές πράξεις

 Απόφαση 559 / 2020    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)


Αριθμός 559/2020

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' Ποινικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Αβροκόμη Θούα, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Αρτεμισία Παναγιώτου, Γεώργιο Αναστασάκο, Ευφροσύνη Καλογεράτου - Ευαγγέλου - Εισηγήτρια και Πηνελόπη Παρτσαλίδου - Κομνηνού, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημα του στις 18 Φεβρουαρίου 2020, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασιλείου Παππαδά, (κωλυομένου του Εισαγγελέως) και του Γραμματέως Χαράλαμπου Αθανασίου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος

….Για να θυμούνται οι παλαιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι

 


 

Στη μνήμη του γεννήτορά μου, Εισαγγελέως Εφετών, Βασιλείου Τζαβέλλα, που, με το πρότυπό του, καθόρισε τη ζωή και τα ιδανικά μου.

 

Παρατίθεται απόσπασμα, από το βιβλίο του Παύλου Ν. Τζοβάρα, συνταξιούχου Δικηγόρου Θεσπρωτίας, διατελέσαντος Προέδρου – επί τρείς θητείες - του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσπρωτίας, με τίτλο «Στη φλεγόμενη και μη καιόμενη βάτο της Δικαιοσύνης» (εκδ. «ΣΟΚΟΛΗ»), που κυκλοφόρησε, πρόσφατα.

           

ΣτΠ: Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων & της Κακομεταχείρισης - Ετήσια Ειδική Έκθεση OPCAT 2019

 

Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων & της Κακομεταχείρισης - Ετήσια Ειδική Έκθεση OPCAT 2019

 

“Έφυγε” η Δέσποινα Κουμάνια, Εφέτης ε.τ.

 

“Έφυγε” ξαφνικά προχθές από την ζωή η συνάδελφος Δέσποινα Κουμάνια, Εφέτης ε.τ.

Αν και πολύ αγαπητή, η Δέσποινα, λόγω των περιοριστικών μέτρων, κηδεύτηκε χτες μόνο με την παρουσία λίγων στενών συγγενών της στην ιδιαίτερη πατρίδα της τον Πολιχνίτο Λέσβου. Η Δέσποινα Κουμάνια άνθρωπος πρόσχαρος και ανοιχτόκαρδος, υπηρέτησε τίμια και

Συνέντευξη του Προέδρου του ΝΣΚ στο περιοδικό "De Jure",

 


Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020

ΕνΔΕ: Για τους «βοηθούς Δικαστών»

 


 

             

 

 

           ΕΝΩΣΗ                                                         

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                               

        ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

 ΤΗΛ: 2132156114 -  FAX 210 88 41 529

                   Τ.Κ. 101. 71

       e- mail: endikeis@otenet.gr                                     

                                                                                                         Αθήνα, 09-12-2020

                                                                                                         Αρ. πρωτ.:554     

 

 

 

                                     

Για τους «βοηθούς Δικαστών»

 

ΔΕΕ: ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και η ευρωπαϊκή εντολή έρευνας . αρμοδιότητα

  

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 156/20

Λουξεμβούργο, 8 Δεκεμβρίου 2020

Απόφαση στην υπόθεση C-584/19 Staatsanwaltschaft Wien κατά Α. κ.λπ.

Σε αντίθεση με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, η ευρωπαϊκή εντολή έρευνας μπορεί να εκδοθεί από την εισαγγελία κράτους μέλους η οποία είναι εκτεθειμένη στον κίνδυνο να υπόκειται σε οδηγίες παρεχόμενες ως προς συγκεκριμένη υπόθεση από την εκτελεστική εξουσία

Τα θεμελιώδη δικαιώματα του προσώπου το οποίο αφορά η ευρωπαϊκή εντολή έρευνας προστατεύονται επαρκώς τόσο κατά το στάδιο της έκδοσής της όσο και κατά το στάδιο της

εκτέλεσής της σε άλλο κράτος μέλος

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: Επιστολή προς τον κ.Υπουργό Εθνικής Άμυνας


 

                                                   

 

 

 

 

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 1 T.K. 177 78 ΤΑΥΡΟΣ

         ΤΗΛ. 210 3488330 & 2103488327 

FAX: 210 3488487  

Email: edlsd@hotmail.gr 

Αρ. Πρωτ.:  09/2020

Αθήνα, 08 Δεκ 2020

                                                                ΠΡΟΣ:

                                                                                    ΥΠΕΘΑ/ΓΡ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ

                                                                                                     κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας

                                                                                                     ΚΟΙΝ: ΥΠΕΘΑ / ΔΣΔ

                                                                                            

Αξιότιμε  Κύριε Υπουργέ,