Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2020

ΕΣΔΙ: Αντικατάσταση Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Εισαγγελέων - ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 1020/2020

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 1020/2020 

 

 4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 57023
Αντικατάσταση Διευθυντή Κατάρτισης και Επι-
μόρφωσης για την κατεύθυνση των Εισαγγελέ-
ων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3689/2008 «Εθνι-
κή Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις»
(Α’ 164), όπως ισχύει.
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
3. Την υπ’ αρ. 156/2020 απόφαση του Ανωτάτου Δικα-
στικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης,
αποφασίζουμε:
Ορίζουμε τον Σταμάτιο Δασκαλόπουλο του Γεωργίου
(ΑΔΤ **), Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας, ως Διευ-
θυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης για την κατεύθυνση
των Εισαγγελέων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λει-
τουργών, σε αντικατάσταση του Άγγελου Καμηλάρη του
Χρήστου (ΑΔΤ **), Εισαγγελέα Εφετών Θεσσα-
λονίκης, με μερική απασχόληση, όχι πάντως μικρότερη
των δύο (2) ημερών κάθε εβδομάδα και μειωμένη άσκη-
ση των καθηκόντων της κύριας θέσης του για θητεία
τριών (3) ετών, η οποία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι
την ανάληψη καθηκόντων από τον αντικαταστάτη του.
Η θητεία του μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2020
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"