Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2020

Ορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Λαμίας. ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 1008/2020

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 1008/2020
 

 

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 50942
Ορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλί-
κων Λαμίας.
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2298/1995 «Συμ-
βιβαστική επίλυση ιδιωτικών διαφορών - Επιτάχυνση
διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης - Σχεδιασμός και
εφαρμογή Σωφρονιστικής Πολιτικής και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄62), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2331/1995 «Πρόληψη


και καταστολή της voμιμoπoίησης εσόδων από εγκλη-
ματικές δραστηριότητες και άλλες ποινικές διατάξεις
- Ολομέλεια Αρείου Πάγου - Διαιτησίες και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄173) και αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 11 του ν. 3860/2010 «Βελτιώσεις της ποινικής
νομοθεσίας για τους ανηλίκους δράστες, πρόληψη και
αντιμετώπιση της θυματοποίησης και της εγκληματικό-
τητας των ανηλίκων» (Α΄ 111), όπως το τελευταίο τροπο-
ποιήθηκε με τις διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 11
του ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών
προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου
τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό
του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 16).
2. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 41 του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανι-
σμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουρ-
γών» (Α΄ 35), όπως ισχύει,
β) του άρθρου 13 του ν. 1320/1983 «Πρόσληψη στο
Δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 6),
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π. δ. 63/2005 (Α΄ 98), σε συνδυασμό
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
δ) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 145), όπως ισχύει,
ε) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των

αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119), όπως ισχύει,
στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ζ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),
η) του π.δ. 96/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαι-
οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»
(Α΄ 136), όπως ισχύει.
3. Το υπ’ αρ. 45655/24-9-2020 έγγραφο του Τμήματος
Οργάνωσης Δικαστηρίων και Υπηρεσιακής Κατάστασης
Δικαστικών Λειτουργών της Διεύθυνσης Στρατηγικού
Σχεδιασμού Οργάνωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης
του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
4. Το υπ’ αρ. 984/13-11-2020 έγγραφο του Εφετείου
Λαμίας.
5. Το υπ’ αρ. 181/12-11-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας
Επιμελητών Ανηλίκων και Επιμελητών Κοινωνικής Αρω-
γής Λαμίας.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Προ-
στασίας Ανηλίκων Κοζάνης, ως εξής:
1. Σωτήριο Παπακώστα του Πέτρου, Εφέτη Λαμίας, με
Α.Δ.Τ. *, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή αυτού
τον Νικήτα Θεολογίτη του Λεωνίδα, Αντεισαγγελέα Εφε-
τών Λαμίας, με Α.Δ.Τ. *
2. Βασιλική Αρβανίτη του Πέτρου, Καθηγήτρια Μέσης
Εκπαίδευσης, με Α.Δ.Τ. *, ως τακτικό μέλος, με
αναπληρώτρια αυτής τη Μαρία Βε του Γεωργίου, Καθη-
γήτρια Μέσης Εκπαίδευσης, με Α.Δ.Τ.*
3. Αναστασία Μπράνη του Λεωνίδα, Επιμελήτρια Κοι-
νωνικής Αρωγής της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων
και Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής Λαμίας, με Α.Δ.Τ.
*, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή αυτής τον
Ηλία Βελαώρα του Κωνσταντίνου, Κοινωνικό Λειτουργό
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με Α.Δ.Τ. *
4. Γεώργιο Ρεντίφη του Παναγιώτη, Δικηγόρο Λαμίας,
με Α.Δ.Τ.* ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή
αυτού τον Ευάγγελο Υφαντή του Δημητρίου, Δικηγόρο
Λαμίας, με Α.Δ.Τ. *
5. Δημήτριο Νασόπουλο του Ιωάννη, Εφημέριο Ιερέα,
με Α.Δ.Τ. * ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή
αυτού τον Παναγιώτη Σερέτη του Γεωργίου, Εφημέριο
Ιερέα, με Α.Δ.Τ. *
6. Αλεξάνδρα Καλύβα του Δημητρίου, Παιδίατρο, με
Α.Δ.Τ.** ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή αυ-
τής τον Παναγιώτη Χριστίδη του Γεωργίου, Παιδίατρο με
Α.Δ.Τ. *.
7. Ελένη Τσεκούρα του Ηλία, Πολιτικό Μηχανικό με
Α.Δ.Τ.**, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια
αυτής την Ευαγγελία-Ιφιγένεια Κίτσου του Λουκά, Πολι-
τικό Μηχανικό, με Α.Δ.Τ.*.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και
αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήvα, 25 Νοεμβρίου 2020
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"