Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020

Ορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Χαλκίδας. - ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 1074/2020

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 1074/2020 

 

 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 50947
Ορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλί-
κων Χαλκίδας.
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:


α) του άρθρου 18 του ν. 2298/1995 «Συμβιβαστική
επίλυση ιδιωτικών διαφορών - Επιτάχυνση διαδικασίας
αναγκαστικής εκτέλεσης - Σχεδιασμός και εφαρμογή
Σωφρονιστικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 62),
όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 13 του ν. 2331/1995 «Πρόληψη και καταστολή
της voμιμoπoίησης εσόδων από εγκληματικές δραστη-
ριότητες…και άλλες διατάξεις» (Α’ 173) και αντικαταστά-
θηκε με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3860/2010
«Βελτιώσεις της ποινικής νομοθεσίας για τους ανηλίκους
δράστες, πρόληψη και αντιμετώπιση της θυματοποίησης
και της εγκληματικότητας των ανηλίκων» (Α’ 111), όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρ-
θρου 11 του ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση
νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου
δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το
συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 16).
2. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 41 του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανι-
σμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουρ-
γών» (Α΄ 35), όπως ισχύει,
β) του άρθρου 13 του ν. 1320/1983 «Πρόσληψη στο
Δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 6),
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
δ) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 145), όπως ισχύει,
ε) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), όπως ισχύει,
στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
ζ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
η) του π.δ. 96/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαι-
οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»
(Α’ 136), όπως ισχύει.
3. Το υπ’ αρ. 55730/11-11-2020 έγγραφο του Τμήματος
Οργάνωσης Δικαστηρίων και Υπηρεσιακής Κατάστασης
Δικαστικών Λειτουργών της Διεύθυνσης Στρατηγικού
Σχεδιασμού Οργάνωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης
του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
4. Το υπ’ αρ. 237/7-12-2020 έγγραφο και τα από 11 και
14-12-2020 ηλεκτρονικά μηνύματα της Εταιρείας Προ-
στασίας Ανηλίκων Χαλκίδας.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, απoφασίζoυμε:
Ορίζουμε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Προ-
στασίας Ανηλίκων Χαλκίδας, ως εξής:
1. Στυλιανή Καραμανλίδου του Ιωάννη, Εφέτη, με
Α.Δ.Τ. *, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή αυτής
τον Κωνσταντίνο Βουλγαρίδη του Αριστείδη, Εφέτη, με
Α.Δ.Τ. *
2. Ελένη Σκαρπίδου του Γεώργιου, Καθηγήτρια Μέ-
σης Εκπαίδευσης, με Α.Δ.Τ. *, ως τακτικό μέ-
λος με αναπληρώτρια αυτής την Ελπίδα Μότσια του Χα-
ράλαμπου, Καθηγήτρια Μέσης Εκπαίδευσης, με Α.Δ.Τ.
*
3. Μαρία Λέκκα του Αθανάσιου, Κοινωνική Λειτουρ-

γό-Κοινωνιολόγο του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης της Π.Ε. Ευβοίας, με Α.Δ.Τ. * ως τακτικό
μέλος με αναπληρώτρια αυτής την Όλγα Στεργίου του
Αριστείδη, Κοινωνικό Λειτουργό του Τμήματος Εφαρμο-
γής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου
Χαλκιδέων, με Α.Δ.Τ. *
4. Δήμητρα Κόλλια του Ιωάννη, Δικηγόρο με Α.Δ.Τ.
*, ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια αυτής
τη Μαρία Σταμέλου του Δημήτριου, Δικηγόρο, με Α.Δ.Τ.
*
5. Νικηφόρο Ευσταθίου του Αναστάσιου, Αρχιμανδρί-
τη της Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας, με Α.Δ.Τ. *
ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή αυτού τον Αθανάσιο
Χρήστου του Γεώργιου, Αρχιμανδρίτη, με Α.Δ.Τ. *
6. Νικόλαο Παπαμιχαήλ του Ιωάννη, Ψυχίατρο, με
Α.Δ.Τ. *, ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια
αυτού την Κωνσταντίνα Καρλή του Αθανάσιου, με Α.Δ.Τ.
*
7. Χρυσούλα Καράγκου του Γεώργιου, Ιατρός Παθολό-
γος, Εθελόντρια στην ΕΠΑ Χαλκίδας, με Α.Δ.Τ. *
ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια αυτής τη Δέσποινα
Λαθούρα του Νικόλαου, Καθηγήτρια Μουσικής - Διευθύ-
ντρια του Ωδείου Μαρσύας, με Α.Δ.Τ. *
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και
αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2020
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ