Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2022

Συγκρότηση Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου - Δικαστηρίου Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας για το 2023 - Τεύχος B’ 6952/30.12.2022

Τεύχος B’ 6952/30.12.2022

 

Αριθμ. 66545 (2)
Συγκρότηση του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμ-
βουλίου (άρθρο 91 του Συντάγματος), για το
έτος 2023.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις:
α. Του άρθρου 91 του Συντάγματος,
β. του άρθρου 114 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστη-
ρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές
διατάξεις (ν. 4938/2022, Α’ 109).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).

Ορισμός μέλους του Συμβουλίου Σπουδών ΕΣΔι (Πολ/Ποιν, Εισ. Ειρην) Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 1208/30.12.2022

 Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 1208/30.12.2022

 

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 60623οικ.
Ορισμός μέλους του Συμβουλίου Σπουδών Δι-
καστικών Λειτουργών της Εθνικής Σχολής Δι-
καστικών Λειτουργών για τις κατευθύνσεις της
Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Ει-
ρηνοδικών καθώς και των Εισαγγελέων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Tην παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4871/2021 «Μεταρ-
ρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις»
(Α΄ 246).

Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών έτους 2021 - Τεύχος B’ 6951/30.12.2022

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 9429/Β4 - 2116
Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κα-
τοικιών έτους 2021 που αφορούν στο Νόμιμο
Πληθυσμό (δημότες) της Χώρας.

 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: Ενσωμάτωση της Οδηγίας "σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών κτλ"


 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 «σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/22/ΕΚ», ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, ρυθμιστικό πλαίσιο για την παλαίωση οίνων και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Σπυρίδων – Άδωνις Γεωργιάδης θέτει σήμερα, 30 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου με τίτλο «Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο: «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 «σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/22/ΕΚ», ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, ρυθμιστικό πλαίσιο για την παλαίωση οίνων και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης».

Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022

ΕγκΕισΑΠ 11/2022 Περί της εκτός έδρας απασχόλησης των Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής


 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

 

Αθήνα, 29/12/2022

 Αριθμ. Πρωτ. 10788

Αριθμ.Γνωμ. 11

 

Προς την κ. Εισαγγελέα Εφετών Καλαμάτας

 

 

ΕνΔΕ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

  
ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ    

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 2132156114 -  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr    

Αθήνα, 29/12/2022
Αρ.Πρωτ.: 561

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση με τίτλο «Διεθνής εμπορική διαιτησία και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης»

  

 

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση με τίτλο «Διεθνής εμπορική διαιτησία και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης»

 

Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022

ΦΕΚ ΑΝΑΚΡΙΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ - ΑΝΑΚΡΙΤΩΝ - ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (Τεύχος Γ’ 3195/23.12.2022)

Τεύχος Γ’ 3195/23.12.2022

 

 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 13ης Δεκεμβρίου 2022,
που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(ν. 4938/2022, Α’ 109).
2. Την 686/4.11.2022 πρόταση του Προέδρου Εφετών
Δυτικής Μακεδονίας και την υπ’ αρ. 1535/4.11.2022 γνώ-
μη της Εισαγγελέα Εφετών Δυτικής Μακεδονίας.
3. Την 114/17.10.2022 πρόταση της Διευθύνουσας το
Εφετείο Λάρισας και την 1103/19.10.2022 γνώμη του
Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας.
4. Την ΕΠ 274/11.10.2022 πρόταση του Τριμελούς
Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών και
την 12519/19.10.2022 γνώμη της Εισαγγελέα Εφετών
Αθηνών.

ΦΕΚ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ (Πολ/Ποιν) -Τεύχος Γ’ 3214/27.12.2022

 Τεύχος Γ’ 3214/27.12.2022

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 20ης Δεκεμβρίου 2022,
που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90
του Συντάγματος, των άρθρων 59, 60, 63, 89 και 91 του
Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικα-
στικών λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109), της υποπαρ. Δ9
«Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας»
της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) και τις
υπ’ αρ. 173/2022 και τις 176/2022 αποφάσεις του Ανώ-
τατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής
Δικαιοσύνης και την 67/2022 απόφαση της Διοικητικής

Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2022

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Ε.Σ.Δι. 2023

 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Ε.Σ.Δι. 2023

 

 

 

 

 

 

 

ΦΕΚ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ (Πολ/Ποιν) Τεύχος Γ’ 3191/23.12.2022

Τεύχος Γ’ 3191/23.12.2022

 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 15ης Δεκεμβρίου 2022,
που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90
του Συντάγματος, των άρθρων 59, 60, 63, 89 και 91 του
Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικα-
στικών λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109), της υποπαρ. Δ9
«Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας»
της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) και τις
υπ’ αρ. 184/2022 και τις 180/2022 και 181/2022 αποφά-
σεις του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής
και Ποινικής Δικαιοσύνης.
Μετατίθενται οι κάτωθι Πρόεδροι Πρωτοδικών, με
αίτησή τους, ως εξής:

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ (Πολ/Ποιν) Τεύχος Γ’ 3190/23.12.2022

 Τεύχος Γ’ 3190/23.12.2022

 

5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 13ης Δεκεμβρίου 2022,
που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90
του Συντάγματος, των άρθρων 59, 60, 63, 89 και 91 του
Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικα-
στικών λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109), της υποπαρ. Δ9
«Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας»
της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) και τις
υπ’ αρ. 178/2022 και 179/2022 αποφάσεις του Ανώτατου
Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιο-
σύνης και την υπ’ αρ. 68/2022 απόφαση της Διοικητικής
Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.

«ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ»

 


ΑΝΤΩΝΗΣ Π.ΑΡΓΥΡΟΣ

«Το δικαστήριο δεν φοβάται και οι δικαστές δεν φοβούνται να ασκούν τα καθήκοντά τους»[1]

1.-Σύμφωνα με το άρθρο 26 Συντάγματος η δικαστική λειτουργία ασκείται από τα δικαστήρια και οι αποφάσεις των εκτελούνται στο όνομα του Ελληνικού Λαού. Το Σύνταγμα προβλέπει  την υποχρέωση των δικαστών να μην εφαρμόζουν νόμους, οι οποίοι αντίκεινται στο Σύνταγμα (άρθρο 93 παρ. 4 Συντάγματος) και αφετέρου προβλέπει ότι οι δικαστές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους υπόκεινται μόνο στο Σύνταγμα και τους νόμους (άρθρο 87 παρ. 2 Συντάγματος).

Ο δικαστής πρέπει να απονέμει δικαιοσύνη, βασιζόμενος αποκλειστικά και μόνον στο Σύνταγμα, τους νόμους και τη συνείδησή του. Όμως η Ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης είναι αυτονόητα ταυτόσημη με την δημοκρατικότητά της. Η Δικαιοσύνη  είναι ο εγγυητής των ελευθεριών του πολίτη, δεν φοβάται τον δημόσιο έλεγχο και την λογοδοσία γιατί η ιδία είναι ο  πυλώνας του δημόσιου ελέγχου των πράξεων της Εξουσίας αλλά και των πολιτών. Βέβαια η δημόσια συζήτηση δεν μπορεί και είναι αδιανόητο να κατευθύνει τις πράξεις της δικαιοσύνης. Πολύ περισσότερο είναι κατάλυση του κράτους δικαίου ,η παρέμβαση της εκτελεστικής αλλά και οποίας άλλης ισχυρής εξουσίας στα έργα της Δικαιοσύνης.

Γνωμοδ.Εισ.ΑΠ 10/2022: Περί εκτιτέας ποινής σύμφωνα με το άρθρο 465 § 2 ΠΚ


 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

 

Αθήνα, 8η Δεκεμβρίου 2022

Αριθμ. Πρωτ. 10417

Αριθμ. Γνωμ. 10

 

Προς

Τον κ. Διευθυντή Σωφρονιστικού Καταστήματος Χαλκίδας

Θέμα: Περί εκτιτέας ποινής σύμφωνα με το άρθρο 465 § 2 ΠΚ

N. 5006/2022 Σπίτι μου - στεγαστική πολιτική για τους νέους,

 

Τεύχος A’ 239/22.12.2022

Σπίτι μου - στεγαστική πολιτική για τους νέους,

αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωνι-

κή κατοικία, στεγαστική αποκατάσταση πυρόπλη-

κτων στην περιοχή «Μάτι» και άλλες διατάξεις.

 

N. 5005/2022 Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο (τροποποίηση ΠΚ)

  

Τεύχος A’ 236/21.12.2022

 

 

Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον

έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο - Σύσταση ηλε-

κτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού

Τύπου - Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής

Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και

λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις.

 

N. 5007/2022   Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστι- κής Φροντίδα

 

Τεύχος A’ 241/23.12.2022

 

Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστι-

κής Φροντίδας - Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση

της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την

προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επεί-

γουσες ρυθμίσεις

 

 

ΑΣΕΠ: Ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού έτους 2021.

 


 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 26393/01/2022
Ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Ανωτάτου Συμ-
βουλίου Επιλογής Προσωπικού έτους 2021.
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

 

 

Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022

ΑΠ ποιν. 1579/2022: Χρέη στο Δημόσιο - αρ. 469 πκ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η διάταξη του άρθρου 469 του ισχύοντος Π.Κ., ως προς τα μη υπολογιζόμενα χρέη για τον προσδιορισμό της ευθύνης του οφειλέτη χρεών προς το Δημόσιο, εφαρμόζεται μόνο όταν τα περιλαμβανόμενα στον αντίστοιχο πίνακα χρέη αποτελούν αυτοτελώς και φορολογικό αδίκημα, που τυποποιείται στις διατάξεις του άρθρου 66 του ήδη ισχύοντος από 4-11-2022 Ν. 4987/2022 «Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας» (Φ.Ε.Κ. 206/4-11-2022, τεύχος πρώτο), προηγουμένως δε τυποποιούταν στις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 170/26-7-2013, τεύχος πρώτο), όπως προστέθηκε και αναριθμήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 4337/2015, που καταργήθηκε, κατά τα προαναφερόμενα, με το άρθρο 71 παρ. 4 του Ν. 4987/2022, τούτο δε προϋποθέτει αφενός να στοιχειοθετείται ως φορολογικό αδίκημα, αφετέρου δε να υπερβαίνει το οριζόμενο στο ανωτέρω άρθρο 66 του Ν. 4987/2022 ποσό για τη θεμελίωση του αξιοποίνου

Απόφαση με  πλειοψηφία μίας (1) ψήφου, παραπομπή στην  Τακτική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου,

 

 

 

 

Χειρισμός από το ΕλΣυν καταγγελιών, αναφορών και αιτημάτων ελέγχου - Τεύχος B’ 6592/21.12.2022

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Απόφ. ΦΓ8/71316
Χειρισμός από το Ελεγκτικό Συνέδριο των καταγ-
γελιών, αναφορών και αιτημάτων ελέγχου που
υποβάλλονται στις υπηρεσίες του.

 

ΔΕΕ: Η έκδοση πολίτη της Ένωσης σε τρίτο κράτος με σκοπό την εκτέλεση ποινής

 


           

 

 

 

 

Αριθ. 214/2022 : 22ας Δεκεμβρίου 2022
Η έκδοση πολίτη της Ένωσης σε τρίτο κράτος με σκοπό την εκτέλεση ποινής μπορεί να δικαιολογηθεί προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος ατιμωρησίας
 
 
 

     Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-237/21 | Generalstaatsanwaltschaft MGnchen (Αίτηση έκδοσης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη)

ΔΕΕ (προδικ) Βραχυχρόνιες μισθώσεις - υποχρέωση συλλογής πληροφοριών - παρακράτηση του φόρου

 
 

 
Αριθ. 212/2022 : 22ας Δεκεμβρίου 2022
 
 
Βραχυχρόνιες μισθώσεις: το δίκαιο της Ένωσης δεν αντιτίθεται ούτε στην υποχρέωση συλλογής πληροφοριών ούτε στην παρακράτηση του φόρου τις οποίες επιβάλλει εθνικό φορολογικό καθεστώς

 

Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-83/21 | Airbnb Ireland και Airbnb Payments UK

Βραχυχρόνιες μισθώσεις: το δίκαιο της Ένωσης δεν αντιτίθεται ούτε στην υποχρέωση συλλογής πληροφοριών ούτε στην παρακράτηση του φόρου τις οποίες επιβάλλει εθνικό φορολογικό καθεστώς

Αντιθέτως, η υποχρέωση διορισμού φορολογικού αντιπροσώπου αποτελεί δυσανάλογο περιορισμό στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών

Εναρκτήρια Τελετή "100 Χρόνια από τη Γέννηση Αριστόβουλου Μάνεση"

 


ΣτΕ Ολ 2560- 2561/2022: Νόμιμη η μελέτη απόσπασης των αρχαιοτήτων του σταθμού Βενιζέλου

 


21/12/2022

ΣτΕ Ολ 2560- 2561/2022  
Πρόεδρος: Δ. Σκαλτσούνης, Πρόεδρος ΣτΕ
Εισηγητής: Χρ. Ντουχάνης, Σύμβουλος Επικρατείας
 
 
Νόμιμη η μελέτη απόσπασης των αρχαιοτήτων του σταθμού Βενιζέλου
 
 Με τις 2560-2561/2022 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας απορρίφθηκαν αιτήσεις ακυρώσεως αρχαιολογικών και άλλων σωματείων και ιδιωτών κατά της απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη απόσπασης και επαναφοράς των αρχαιοτήτων του σταθμού Βενιζέλου του μετρό Θεσσαλονίκης. Με την ίδια απόφαση έγιναν δεκτές παρεμβάσεις των επαγγελματικών επιμελητηρίων Θεσσαλονίκης, του Δήμου Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. κ.ά., οι οποίοι επεδίωκαν τη διατήρηση σε ισχύ της απόφασης της Υπουργού. Οι αρχαιότητες αυτές αποτελούν κεντρική διασταύρωση οδών της βυζαντινής Θεσσαλονίκης, η οποία σώζεται σε πολύ καλή κατάσταση με τις κατασκευές και τα δίκτυα υποδομής που την συνοδεύουν και αποτελεί μοναδική υλική μαρτυρία της εποχής. 

Αποκάλυψη για μυστική συνάντηση του προεδρείου της Ε.Δ.Ε. με τον Υπουργό Δικαιοσύνης  

 

 


 

Χριστόφορου Σεβαστίδη, ΔΝ- Εφέτη,

Χαράλαμπου Σεβαστίδη, Εφέτη,

Παντελή Μποροδήμου, Πρωτοδίκη,

Μιχάλη Τσέφα, Προέδρου Πρωτοδικών,

Ιωάννη Ασπρογέρακα, Προέδρου Πρωτοδικών,

Ευθαλίας Κώστα, Ειρηνοδίκη

         


ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 20-12-2022 (Ειρηνοδίκες)

 

Συνεδρίαση Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου 20ης Δεκεμβρίου 2022

Διορισμός Δοκίμων Ειρηνοδικών Δ’   τάξης σε Ειρηνοδίκες Δ’   τάξης

 

 

 

Α/Α        ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ      ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ             ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ

ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΒΙΤΡΙΟΛΙ : ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΥΜΑΤΟΣ Η (ΚΑΙ) ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ;

 

                                         

 

 

 

 

                ΑΡΘΡΟ  ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

                          ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

                    ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

                                        ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΚΟΥΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ - Τεύχος B’ 6507/19.12.2022

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ3α,β/Γ.Π. οικ 72109
Καθορισμός των προϋποθέσεων, των απαιτού-
μενων δικαιολογητικών, των επιμέρους σταδίων
της διαδικασίας, του τρόπου ελέγχου της διαδι-
κασίας και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας
για τη μεταφορά του ασθενή, η οποία πραγμα-
τοποιείται στο πλαίσιο της διαδικασίας της ακού-
σιας νοσηλείας, κατόπιν παραγγελίας (διαταγής)
του αρμόδιου εισαγγελέα πρωτοδικών.

ΕΔΔΑ: Άρνηση ελληνικού κοινοβουλίου να άρει ασυλία υπουργού για άσκηση ποινικής δίωξης για συκοφαντική δυσφήμηση γνωστής βουλευτού.

 


Άρνηση ελληνικού κοινοβουλίου να άρει ασυλία υπουργού για άσκηση ποινικής δίωξης για συκοφαντική δυσφήμηση γνωστής βουλευτού. Παραβίαση δικαιώματος πρόσβασης σε δικαστήριο 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Μπακογιάννη κατά Ελλάδος της 20.12.2022 (αρ. προσφ. 31012/19) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η προσφεύγουσα είναι γνωστή Ελληνίδα βουλευτής και πρώην Υπουργός. Το 2018 η προσφεύγουσα αποδέχτηκε την πρόσκληση να παραστεί στην ορκωμοσία του Προέδρου της Τουρκίας και την ίδια μέρα ο τότε Υπουργός Εθνικής Άμυνας, μέσω ενός tweet της άσκησε έντονη κριτική. Η προσφεύγουσα υπέβαλε έγκληση για συκοφαντική δυσφήμηση. Λόγω της βουλευτικής ιδιότητας του υπουργού, για να κινηθεί ποινική δίωξη έπρεπε να αρθεί η ασυλία του εγκαλουμένου Υπουργού, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος ή να κινηθεί η διαδικασία μόνο από το Κοινοβούλιο, το οποίο τελικά δεν το έπραξε.

ΕΕΕ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 20/12/2022  


  Αριθμ. Πρωτ.:109-20/12/2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος καταδικάζει απερίφραστα πρόσφατες αναφορές και δηλώσεις υπουργού της κυβέρνησης, που έγιναν από το βήμα της Βουλής των Ελλήνων, με τις οποίες “προέτρεψε” στην έκδοση καταδικαστικής απόφασης και στη φυλάκιση κατηγορουμένης σε ποινική υπόθεση που εκδικάζεται στο κατ’ άρθρο 86 του Συντάγματος Ειδικό Δικαστήριο, οι οποίες συνιστούν ανεπίτρεπτη παρέμβαση, παραβιάζοντας αφενός μεν τη νομιμότητα, αφετέρου δε το τεκμήριο αθωότητας και συνεχίζουν την επιχείρηση μετατροπής μιας εν εξελίξει δίκης σε πολιτικό παιχνίδι σκοπιμοτήτων. Τέτοιες συμπεριφορές ενέχουν στοιχεία κατάχρησης δημόσιου αξιώματος, με «ενεργά θύματα» τόσο αυτούς σε βάρος των οποίων στρέφονται οι αναφορές και δηλώσεις, όσο και τα έννομα αγαθά του κοινωνικού συνόλου που ταυτόχρονα συμπροσβάλλονται.

ΔΕΕ: Εξ αφορμής της 70ής επετείου από την ίδρυσή του, το Δικαστήριο δίνει νέες ονομασίες σε ορισμένα από τα κτίριά του


 
 
 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αρίθ. 207/22

Λουξεμβούργο, 20 Δεκεμβρίου 2022
Εξ αφορμής της 70ής επετείου από την ίδρυσή του, το Δικαστήριο δίνει νέες ονομασίες σε ορισμένα από τα κτίριά του

Τα κτίρια αυτά φέρουν πλέον τις ονομασίες Comenius, Montesquieu, Rocca και Θέμις, προς τιμήν των αξιών τις οποίες προστατεύουν το Δικαστήριο και το Γενικό Δικαστήριο

Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022

ΦΕΚ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ - ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ (Πολ/Ποιν - Εισ - Ειρην) Τεύχος Γ’ 3143/17.12.2022

Τεύχος Γ’ 3143/17.12.2022

 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 7ης Δεκεμβρίου 2022, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 59, 61, 63 και 91 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(ν. 4938/2022, Α’109), την υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετακι-
νούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ του
άρθρου 2 του ν. 4336/2015(Α’ 94) και την 199/2022 από-

ΦΕΚ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ -Τεύχος Γ’ 3143/17.12.2022

 Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα
στις 15-11-2022 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 47 του Συντάγματος, ύστερα από πρότα-
ση του Υπουργού Δικαιοσύνης και γνώμη του Συμβου-
λίου Χαρίτων:
ΑΙΡΟΝΤΑΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΠρωτΦλωρ) - Τεύχος B’ 6489/17.12.2022

 Αριθμ. απόφ. 17/2022 (6)
Εν μέρει έγκριση της τροποποίησης του Κανο-
νισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικεί-
ου Φλώρινας, που επήλθε με την υπ’ αρ. 1/2021
απόφαση της Ολομέλειας αυτού.
Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
(Σε συμβούλιο)

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ – 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

 


       

 

 

                ΕΝΩΣΗ

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

               ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

            (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)

                   ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

      ΤΗΛ: 2132156114-  FAX 210 88 41 529

                                  Τ.Κ. 101 71

                 e- mail: endikeis@otenet.gr

                                                                                                                    Αθήνα, 19/12/2022 

                                                                                                            Αρ.Πρωτ.: 539

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ – 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Τεράστια νίκη των συναδέλφων η χθεσινή Γενική Συνέλευση

 

Η παρακάτω ανακοίνωση είναι αναδημοσίευση

από την ηλεκτρονική σελίδα https://antimolia.gr .

 

Τεράστια νίκη των συναδέλφων η χθεσινή Γενική Συνέλευση

 

 

Χριστόφορος Σεβαστίδης , ΔΝ Εφέτης,

Χαράλαμπος Σεβαστίδης, Εφέτης,

Παντελής Μποροδήμος, Πρωτοδίκης

Μιχάλης Τσέφας, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Ιωάννης Ασπρογέρακας, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Έφη Κώστα, Ειρηνοδίκης,

Μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

 

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2022

ΕΔΔΑ: Απόλυση εισαγγελέων για μη δικαιολόγηση απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. - φορολογικές παρατυπίες συζύγου

 


Απόλυση εισαγγελέων για μη δικαιολόγηση απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Παραβίαση της ιδιωτικής ζωής της μιας προσφεύγουσας γιατί οι φορολογικές παρατυπίες αφορούσαν τον σύζυγό της και όχι την ίδια

ΑΠΟΦΑΣΗ

Nikehasani κατά Αλβανίας της 13.12.2022 (αρ. προσφ. 58997/18) και Sevdari κατά Αλβανίας thw 13.12.22 (αρ. προσφ. 40662/19)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Απόλυση εισαγγελέων. Οι προσφεύγουσες, υπήκοοι Αλβανίας, ήταν εισαγγελείς οι οποίες απολύθηκαν από το αξίωμά τους κατόπιν ελέγχων για οικονομικές/φορολογικές παραβάσεις.

ΠΔ 85/2022 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο).

 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 85
Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς
του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο).

 

 

 

 

Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022

Η χορωδία του νου και οι νότες της ζωής μας . Αφιερωμένο στην ιστορική χορωδία του ΔΣΑ

 

 

Η χορωδία του νου και οι νότες   της ζωής  μας  .

Αφιερωμένο στην ιστορική χορωδία του ΔΣΑ

Στα Επτάνησα υπάρχει μια αναμφισβήτητα μεγάλη μουσική παράδοση .Μικρό παιδί ακόμα και πριν τα πρώτα γράμματα, η γιαγιά(η νόνα μου) μου άρχισε να με μυεί στην μουσική και ιδίως στην επτανησιακή εκκλησιαστική μουσική. Έκτοτε τα χρόνια πέρασαν και η προσπάθεια συνεχίζεται αμείωτη. Έτσι κατά καιρούς  έγινα μέλος σε διάφορες χορωδίες και τελευταία στην ιστορική χορωδία του ΔΣΑ. Οι δικηγόροι που τραγουδάνε ή οι τραγουδιστές  που δικηγορούν ; Στο δίλημμα αυτό  όλα τα μέλη της χορωδίας απαντάμε κάτω από την σημαία του ΔΣΑ: υπάρχουν δικηγόροι και δικηγορίνες  που τραγουδούν σχεδόν σαν επαγγελματίες και συμβολαιογράφοι. και δικαστές στην ιδία χορωδία!

Το τραγούδι είναι ο έρωτας και η νομική η αγάπη!

Σύμφωνα με τον Σέξτο τον Πυθαγόρειο, «ο υγιής νους είναι μια θεϊκή χορωδία»·

Από την κράτηση στον «σωφρονισμό»: Οι τροποποιήσεις και η αλλαγή ταυτότητας του Σωφρονιστικού Κώδικα

 
Από την κράτηση στον «σωφρονισμό»: Οι τροποποιήσεις και η αλλαγή ταυτότητας του Σωφρονιστικού Κώδικα

Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022. 
 
 
 
 
 
 

Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2022

 Προϋποθέσεις και συνέπειες εφαρμογής της αρχής «ne bis in idem» στην ποινική διαδικασία


Παντελή Αντ. Μαρκούλη
Δικηγόρου
ΜΔΕ Εμπορικού Δικαίου (ΑΠΘ)
Υπ. ΔΝ Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ  ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗ  ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΡΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Δεκέμβριος 2022

Επιμέλεια:

Λάμπρος Σ.Τσόγκας

Αντεισαγγελέας Εφετών Λάρισας

 
 
ΣΥΝΕΧΕΙΑ
 

ΕνΔΕ: ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕ LIVE STREAMING 17-12-2022

 

Αθήνα, 16/12/2022
Αρ.Πρωτ.: 536

ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕ LIVE STREAMING


Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022

N. 5003/2022 Δημοτική Αστυνομία κτλ (ΚΠοινΔ - ΚΟΚ)

Τεύχος A’ 230/14.12.2022

Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών,

απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Απο-

κεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυν-

σης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτε-

ρικού και λοιπές ρυθμίσεις.

 

 

 

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου με τίτλο "Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων κτλ .."

 


Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου με τίτλο «Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις»

 

 

ΕΔΔ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με αφορμή την διάρρηξη των γραφείων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς

 


 

 

 

 

 

ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Λ.Ριανκούρ 85, γρ. 217–218, 2ος όροφος
Αμπελόκηποι–Αθήνα, ΤΚ 115-24
Τηλ 210-6996688 και 210-6980777
FAX: 210-6998848
e-mail:enosidioikitikondikaston@yahoo.gr
enosidioikitikondikaston@gmail.com

 

Αθήνα, 15.12.2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΚΩΝ κτλ ΜΕ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ

 

 

 

 

 

 

 

Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (Ειρην) - ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ (Πολ/Ποιν) Τεύχος Γ’ 3081/13.12.2022

 Τεύχος Γ’ 3081/13.12.2022

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ

 

 

ΜΕΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 1153/12.12.2022

 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 61749 οικ.
Ορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλί-
κων Πειραιώς.

 

 

 

 

ΕγκΕισΑΠ 14/2022: Η πλειστάκις παραγγελλόμενη και μηδέποτε επιτυγχανόμενη προστασία του περιβάλλοντος


 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ     

ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ    

Τηλ. : 210-6411526

 

Αθήνα, 14-12-2022

 

Αριθ. Εγκυκλίου: 14

Αριθμ. Πρωτ.: 10816

 

Προς τους κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών της Χώρας

ΘΕΜΑ: Η πλειστάκις παραγγελλόμενη και μηδέποτε επιτυγχανόμενη προστασία του περιβάλλοντος

Οι τροποποιήσεις στο Δίκαιο της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

 


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: Οι τροποποιήσεις στο Δίκαιο της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

Η Εταιρία Οικογενειακού Δικαίου, η Ένωση Αστικολόγων, το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής Νομικής Σχολής ΑΠΘ και ο Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, διοργανώνουν την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023, επιστημονική εκδήλωση με θέμα:

"Οι τροποποιήσεις στο ∆ίκαιο της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής"  στην Νομική Βιβλιοθήκη, (Μαυρομιχάλη 23 Αθήνα, Αίθουσα «ΧΑΡΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ».)  Μπορείτε να υποβάλετε την Δήλωση Συμμετοχής σας μέσω του ιστότοπου της Νομικής Βιβλιοθήκης: www.nb.org

Διαχωρισμός μεταξύ μαθητών Ρομά και Βορειομακεδονικής εθνικότητας με την τοποθέτησή τους σε διαφορετικά σχολεία.

 


Διαχωρισμός μεταξύ μαθητών Ρομά και Βορειομακεδονικής εθνικότητας με την τοποθέτησή τους σε διαφορετικά σχολεία. Αναιτιολόγητη διάκριση και παραβίαση του δικαιώματος στην εκπαίδευση 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Elmazova κ.α. κατά της Βόρειας Μακεδονίας της 13.12.2022 (αρ. προσφ. 11811/20 και 13550/20) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαχωρισμός μεταξύ μαθητών Ρομά και Βορειομακεδονικής εθνικότητας, οι οποίοι τοποθετήθηκαν κυρίως σε διαφορετικά σχολεία στις πόλεις της Μπίτολα, και σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, σε διαφορετικές τάξεις στο Shtip. Οι προσφεύγοντες υποστήριξαν ότι αυτός ο αποκλεισμός από την βασική εκπαίδευση σήμαινε ότι τα παιδιά τους δεν είχαν τις ίδιες ευκαιρίες με τους μη Ρομά μαθητές σχετικά με το μέλλον τους στην εκπαίδευση, την απασχόληση και την ένταξη στην κοινωνία. Οι καταγγελίες των προσφευγόντων απορρίφθηκαν από το Συνταγματικό Δικαστήριο.

 Διάρρηξη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά - Εκλάπησαν υπολογιστές δικαστών

  
ΣτΠ Τετραμηνιαία Δελτία | Μάιος-Αύγουστος 2022

 


 

 

Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022

YA 56169: Παροχή Κοινωφελούς Εργασίας

Τεύχος B’ 6259/12.12.2022 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 56169 (1)
Παροχή Κοινωφελούς Εργασίας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 

 

Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022

ΜΕφΠειρ 53/2021: Ανανγώριση ότι σύμβαση ορισμένου χρόνου ήταν αορίστου - αποδοχή από ΝΠΔΔ της αγωγής - δεν έχει εξουσία διαθέσεως

 

                      Αριθμός απόφασης 53/2021

                                       ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Εμμανουηλία-Αλεξάνδρα Κεχαγιά, Εφέτη, την οποία όρισε ο Διευθύνων το Εφετείο Πρόεδρος Εφετών και τη Γραμματέα, Δ.Π..

 

                                         ΑΦΟΥ   ΜΕΛΕΤΗΣΕ   ΤΗ  ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

 

                                         ΣΚΕΦΤΗΚΕ  ΣΥΜΦΩΝΑ  ΜΕ  ΤΟ  ΝΟΜΟ

 

 N. 5002/2022 Διαδικασία άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών κτλ (τροποποιηση ΠΚ)

 


 

ΤεύχοςA’ 228/09.12.2022

 

 

Διαδικασία άρσης του απορρήτου των επικοινω-

νιών, κυβερνοασφάλεια και προστασία προσω-

πικών δεδομένων πολιτών.

 

 

 

 

N. 5001/2022- τροποποίηση νόμου για την ΕΣΔι κτλ

 

Τεύχος A’ 227/09.12.2022

 

 

Επιλογή, κατάρτιση και επιμόρφωση των δι-

καστικών υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δι-

καστικών Λειτουργών - Τροποποιήσεις στον

ν. 4871/2021 και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουρ-

γείου Δικαιοσύνης

 

 

N. 5000/2022 Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδη- γίας (ΕΕ) 2019/2235 (φπα - τελων. κωδικ. κτλ)

  

ΤεύχοςA’ 226/09.12.2022

 

 

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδη-

γίας (ΕΕ) 2019/2235 - Κύρωση Πρόσθετης Πρά-

ξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνι-

κού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας

και φορολογικές ρυθμίσεις για τη ναυτιλία - Επεί-

γουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις -

Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μο-

νάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου

Κρατικών Ενισχύσεων - Μισθολογικές ρυθμίσεις

και άλλες διατάξεις οικονομικού και αναπτυξια-

κού χαρακτήρα