Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022

N. 5000/2022 Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδη- γίας (ΕΕ) 2019/2235 (φπα - τελων. κωδικ. κτλ)

  

ΤεύχοςA’ 226/09.12.2022

 

 

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδη-

γίας (ΕΕ) 2019/2235 - Κύρωση Πρόσθετης Πρά-

ξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνι-

κού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας

και φορολογικές ρυθμίσεις για τη ναυτιλία - Επεί-

γουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις -

Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μο-

νάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου

Κρατικών Ενισχύσεων - Μισθολογικές ρυθμίσεις

και άλλες διατάξεις οικονομικού και αναπτυξια-

κού χαρακτήρα

 

 

 

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ

Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης

Αξίας (Κώδικας Φ.Π.Α., ν. 2859/2000, Α’248)

 

Εθνικός Τελωνειακός

Κώδικας (ν. 2960/2001, Α’ 265)

 

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος

(ν. 4172/2013, Α’ 167)

 

   Ν. 1587 της 21/22 Δεκεμβρίου 1950 (Α 294). Περί κυρώσεως

   τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ' αριθ. 1521/1950

   Αναγκ. Νόμου "περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων". 

 

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ