Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022

ΦΕΚ ΑΝΑΚΡΙΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ - ΑΝΑΚΡΙΤΩΝ - ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (Τεύχος Γ’ 3195/23.12.2022)

Τεύχος Γ’ 3195/23.12.2022

 

 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 13ης Δεκεμβρίου 2022,
που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(ν. 4938/2022, Α’ 109).
2. Την 686/4.11.2022 πρόταση του Προέδρου Εφετών
Δυτικής Μακεδονίας και την υπ’ αρ. 1535/4.11.2022 γνώ-
μη της Εισαγγελέα Εφετών Δυτικής Μακεδονίας.
3. Την 114/17.10.2022 πρόταση της Διευθύνουσας το
Εφετείο Λάρισας και την 1103/19.10.2022 γνώμη του
Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας.
4. Την ΕΠ 274/11.10.2022 πρόταση του Τριμελούς
Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών και
την 12519/19.10.2022 γνώμη της Εισαγγελέα Εφετών
Αθηνών.


5. Την 3969/5.10.2022 πρόταση της Διευθύνουσας το
Πρωτοδικείο Καστοριάς και την 1344/6.10.2022 γνώμη
της Εισαγγελέα Εφετών Δυτικής Μακεδονίας.
6. Την 252/30.9.2022 πρόταση του Προέδρου Πρωτο-
δικών Κω και την 4428/14.10.2022 γνώμη του Εισαγγελέα
Εφετών Δωδεκανήσου.
7. Την 1318/15.9.2022 πρόταση της Διευθύνουσας το
Πρωτοδικείο Χαλκίδας και την 2801/13.9.2022 γνώμη
της Εισαγγελέα Εφετών Εύβοιας.
8. Την 221/19.09.2022 πρόταση της Προέδρου Πρω-
τοδικών Ιωαννίνων και την 2542/15.11.2022 γνώμη της
Αντεισαγγελέα Εφετών Ιωαννίνων.
9. Την 1061/20.09.2022 πρόταση του Προέδρου Πρω-
τοδικών Άρτας και την 2532/15.11.2022 γνώμη της Αντει-
σαγγελέα Εφετών Ιωαννίνων.
10. Την 725/11.10.2022 πρόταση του Διευθύνοντα το
Πρωτοδικείο Βόλου και την 1184/14.11.2022 γνώμη του
Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας.
11. Την 586/20.9.2022 γνώμη του Προέδρου Εφετών
Κέρκυρας.
12. Την 480/11.10.2022 γνώμη του Προέδρου Εφετών
Δωδεκανήσου.
13. Την 572/23.9.2022 γνώμη του Προέδρου Εφετών
Δυτικής Μακεδονίας.
14. Την 5/6.10.2022 γνώμη της Ολομέλειας του Εφε-
τείου Πειραιά.
15. Την 678/4.10.2022 γνώμη της Εφέτη Ιωαννίνων.
16. Την 6/23.9.2022 γνώμη της Ολομέλειας του Εφε-
τείου Λάρισας.
17. Την 251/30.9.2022 γνώμη του Προέδρου Πρωτο-
δικών Κω.
18. Την 686/16.9.2022 γνώμη της Διευθύνουσας το
Πρωτοδικείο Ρεθύμνης.
19. Την 1087/22.9.2022 γνώμη του Προέδρου Πρω-
τοδικών Λαμίας.
20. Την 1627/4.10.2022 γνώμη της Διευθύνουσας το
Πρωτοδικείο Καλαμάτας.
21. Την 1020/22.9.2022 γνώμη της Προέδρου Πρωτο-
δικών Ιωαννίνων.
22. Την 108/22.9.2022 γνώμη της Προέδρου Πρωτο-
δικών Φλώρινας.
23. Την 67/20.9.2022 γνώμη της Προέδρου Πρωτοδι-
κών Γιαννιτσών.
24. Την 3988/6.10.2022 γνώμη της Διευθύνουσας το
Πρωτοδικείο Καστοριάς.
25. Την 4001/10.10.2022 γνώμη της Διευθύνουσας το
Πρωτοδικείο Καστοριάς.
26. Την 1603/4.10.2022 γνώμη του Προέδρου Πρωτο-
δικών Πρέβεζας.
27. Την 901/16.11.2022 γνώμη του Διευθύνοντα το
Πρωτοδικείο Καβάλας.
Α. Ορίζονται τακτικές ανακρίτριες ανηλίκων για μια
τριετία ως ακολούθως:
1. Στο Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας η Εφέτης Θεοδώρα
Θεοδοσιάδου του Σταύρου.
2. Στο Πρωτοδικείο Άρτας η Πρωτοδίκης Άννα Μπα-
τσίλα του Δημητρίου σε αντικατάσταση του Πρωτοδί-
κη Ευάγγελου Μακρή του Αθανασίου λόγω λήξης της
θητείας του.
Β. Ορίζονται αναπληρώτριες ανακρίτριες ανηλίκων για
μία τριετία ως ακολούθως:
1. Στο Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας η Εφέτης Βασιλική
Ζώτου του Αστέριου.
2. Στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας η Πρωτοδίκης Αγγελική-
Λουΐζα Ρούσσου του Ανδρέα σε αντικατάσταση η Πρω-
τοδίκης Ειρήνης Μπινιάρη του Νικολάου η οποία μετα-
τέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Γ. Ορίζονται τακτικοί ανακριτές για μία τριετία ως ακο-
λούθως:
1. Στο Εφετείο Λάρισας η Εφέτης Ελευθερία Κώνστα
του Χαράλαμπους σε αντικατάσταση της Εφέτη Χρι-
στίνας Ζαπάρτα του Αστέριου η οποία μετατέθηκε στο
Εφετείο Θεσσαλονίκης.
2. Στο Πρωτοδικείο Καστοριάς ο Πρωτοδίκης Αριστεί-
δης Λουλουδόπουλος του Λουλούδη σε αντικατάστα-
ση της Πρωτοδίκη Μαρίας Σαλμανλή του Αθανασίου
η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
3. Στο Πρωτοδικείο Κω η Πρωτοδίκης Λυδία Κουφάκη
του Γεωργίου σε αντικατάσταση του Πρωτοδίκη Γεωρ-
γίου Χρήστου του Αθανασίου ο οποίος μετατέθηκε στο
Πρωτοδικείο Αθηνών.
4. Στο Α’ Τακτικό Ανακριτικό Τμήμα του Πρωτοδικεί-
ου Χαλκίδας η Πρωτοδίκης Αγγελική-Λουΐζα Ρούσσου
του Ανδρέα σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Ειρήνης
Μπινιάρη του Νικολάου η οποία μετατέθηκε στο Πρω-
τοδικείο Αθηνών.
5. Στο Πρωτοδικείο Ιωαννίνων η Πρωτοδίκης Θεο-
δώρα Καλούδη του Σπυρίδωνος σε αντικατάσταση της
Πρωτοδίκη Μαρίας Μαζιώτη του Γεωργίου η οποία με-
τατέθηκε στο Πρωτοδικείο Γρεβενών.
6. Στο Πρωτοδικείο Άρτας η Πρωτοδίκης Άννα Μπα-
τσίλα του Δημητρίου σε αντικατάσταση του Πρωτοδί-
κη Ευάγγελου Μακρή του Αθανασίου λόγω λήξης της
θητείας του.
7. Στο Α’ Τακτικό Ανακριτικό Τμήμα του Πρωτοδικείου
Βόλου ο Πρωτοδίκης Μιχαήλ Σαμαράς του Θεοδώρου
σε αντικατάσταση του Πρωτοδίκη Λεοντή Πασχαλίδη
του Πασχάλη ο οποίος μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο
Λάρισας.
Δ. Ανανεώνονται για δύο (2) ακόμη έτη οι θητείες:
1. Της Πρωτοδίκη Θεοδώρας Τραϊανίδου του Γρηγορί-
ου ως τακτικής ανακρίτριας στο 13ο Ανακριτικό Τμήμα
στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
2. Της Πρωτοδίκη Παναγιώτας Πάντου του Σπυρίδωνα
ως τακτικής ανακρίτριας στο 15ο Ανακριτικό Τμήμα στο
Πρωτοδικείο Αθηνών.
3. Της Πρωτοδίκη Χριστίνας Κοκορέλια του Αναστάσι-
ου ως τακτικής ανακρίτριας στο 16ο Ανακριτικό Τμήμα
στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
Ε. Ορίζονται τακτικοί δικαστές ανηλίκων για μια διετία
ως ακολούθως:
1. Στο Εφετείο Κέρκυρας η Εφέτης Ευανθία-Ευαγγελία
Δαρκούδη του Βασιλείου σε αντικατάσταση του Εφέτη
Γεωργίου Αλμπούρα του Παντελή ο οποίος μετατέθηκε
στο Εφετείο Βορείου Αιγαίου.
2. Στο Εφετείο Δωδεκανήσου η Εφέτης Βασιλική
Καρβέλα του Γεωργίου σε αντικατάσταση του Εφέτη Πέ-
τρου Πρέκα του Δημητρίου λόγω λήξης της θητείας του.
3. Στο Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας η Εφέτης Βασιλική
Ζώτου του Αστέριου σε αντικατάσταση της Εφέτη Ελέ-
νης Παρπούλα του Σωτηρίου η οποία μετατέθηκε στο
Εφετείο Θεσσαλονίκης
4. Στο Εφετείο Πειραιά η Πρόεδρος Εφετών Παρα-
σκευή Μπερσή του Νικολάου σε αντικατάσταση της
Προέδρου Εφετών Ερασμίας Λιούλη του Αλέξανδρου.
5. Στο Εφετείο Ιωαννίνων η Εφέτης Αναστασία Σα-
πουνοπούλου του Κωνσταντίνου σε αντικατάσταση της
Εφέτη Μηλιάς Καραγκιοζίδου του Κυριάκου η οποία με-
τατέθηκε στο Εφετείο Θεσσαλονίκης.
6. Στο Πρωτοδικείο Ρεθύμνης η Πρόεδρος Πρωτοδι-
κών Ανδρομάχη Καρακώστα του Αριστοτέλη σε αντι-
κατάσταση της Εφέτη Μαρίας Τσιάλτα του Γεωργίου η
οποία προήχθη και τοποθετήθηκε στο Εφετείο Πειραιά.
7. Στο Πρωτοδικείο Ιωαννίνων ο Πρόεδρος Πρωτο-
δικών Κωνσταντίνος Πάνου του Δημητρίου σε αντικα-
τάσταση της Προέδρου Πρωτοδικών Μαρίας-Σύλβιας
Αναγνωστοπούλου του Ανδρέα η οποία μετατέθηκε στο
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
8. Στο Πρωτοδικείο Φλώρινας η Πρόεδρος Πρωτοδικών
Ελένη Αναστασίου του Φιλίππου σε αντικατάσταση του
Προέδρου Πρωτοδικών Νικολάου Τσίτρου του Αναστα-
σίου ο οποίος μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Γρεβενών.
9. Στο Πρωτοδικείο Καστοριάς η Πρόεδρος Πρωτο-
δικών Βιργινία Μπέλλου του Αναστασίου σε αντικατά-
σταση της Προέδρου Πρωτοδικών Ελένης Κεχαγιά του
Ιωάννη η οποία προήχθη και τοποθετήθηκε στο Εφετείο
Β. Αιγαίου.
ΣΤ. Ορίζονται αναπληρωτές δικαστές ανηλίκων για μια
διετία ως ακολούθως:
1. Στο Εφετείο Δωδεκανήσου ο Εφέτης Δημήτριος
Τριανταφύλλου του Παναγιώτη σε αντικατάσταση του
Εφέτη Δημοσθένη Βλάχου του Γεωργίου λόγω λήξης της
θητείας του.
2. Στο Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας η Εφέτης Θεοδώρα
Θεοδοσιάδου του Σταύρου σε αντικατάσταση της Εφέτη
Ουρανίας Ευαγγελίου του Χρήστου η οποία μετατέθηκε
στο Εφετείο Θεσσαλονίκης.
3. Στο Εφετείο Ιωαννίνων η Εφέτης Άννα Πιπίνη του
Ιγνάτιου σε αντικατάσταση της Εφέτη Αναστασίας Λάγκα
του Ευάγγελου λόγω λήξης της θητείας της.
4. Στο Εφετείο Λάρισας η Εφέτης Μαρία Παπαϊωάννου
του Κωνσταντίνου σε αντικατάσταση της Εφέτη Αικα-
τερίνης Ντόκα του Αποστόλου η οποία μετατέθηκε στο
Εφετείο Θεσσαλονίκης.
5. Στο Πρωτοδικείο Κω η Πρωτοδίκης Στέλλα Καρα-
δήμου του Ευσταθίου σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη
Νάντιας Ρωμανίδου του Λουκά η οποία μετατέθηκε στο
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
6. Στο Πρωτοδικείο Λαμίας η Πρωτοδίκης Ελένη Κηρο-
πλάστη του Βασιλείου σε αντικατάσταση της Πρωτοδί-
κη Ελένης Μπέτα του Στέργιου η οποία μετατέθηκε στο
Πρωτοδικείο Βόλου.
7. Στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας η Πρωτοδίκης Φαί-
δρα Βαλανίδου του Χρηστάκη σε αντικατάσταση του
Πρωτοδίκη Ιωάννη Νικολάου του Ευσταθίου ο οποίος
μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
8. Στο Πρωτοδικείο Φλώρινας η Πρωτοδίκης Ελένη
Τσιμέρογλου του Δημοσθένη σε αντικατάσταση του
Πρωτοδίκη Γεωργίου Ρόλη του Αναστασίου ο οποίος
μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Γιαννιτσών.
9. Στο Πρωτοδικείο Γιαννιτσών η Πρωτοδίκης Ευαγγελία
Παρδάλη του Δημητρίου σε αντικατάσταση της Προέδρου
Πρωτοδικών Ελισάβετ Λαφάρα του Δημητρίου η οποία
προήχθη και τοποθετήθηκε στο Πρωτοδικείο Ρόδου.
10. Στο Πρωτοδικείο Καστοριάς ο Πρωτοδίκης Αριστεί-
δης Λουλουδόπουλος του Λουλούδη σε αντικατάσταση
της Πρωτοδίκη Αγλαΐας Δότα του Ηλία.
11. Στο Πρωτοδικείο Πρέβεζας ο Πρωτοδίκης Σπύ-
ρος Τουρναβίτης του Παναγιώτη σε αντικατάσταση του

Πρωτοδίκη Μηνά Ζαλαμήτσου του Ναούμ λόγω λήξης
της θητείας του.
12. Στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας η Πρωτοδίκης Αρι-
στούλα Ρίζου του Σπυρίδωνος σε αντικατάσταση της
Πρωτοδίκη Αθανασίας Ρυσσάκη του Θεόφιλου η οποία
μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
Ζ Ανανεώνεται η θητεία του ως τακτικός δικαστής ανη-
λίκων για δύο (2) ακόμα έτη στο Πρωτοδικείο Κω ο Πρό-
εδρος Πρωτοδικών Αντώνιος Κουρτόγλου του Φώτιου.
Η. Ανανεώνεται η θητεία της ως αναπληρώτρια δικα-
στής ανηλίκων για δύο (2) ακόμα έτη στο Πρωτοδικείο
Καβάλας η Πρωτοδίκης Ανατολή Σαλπιγκτίδου του
Κωνσταντίνου.
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ