Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022

ΦΕΚ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ - ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ (Πολ/Ποιν - Εισ - Ειρην) Τεύχος Γ’ 3143/17.12.2022

Τεύχος Γ’ 3143/17.12.2022

 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 7ης Δεκεμβρίου 2022, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 59, 61, 63 και 91 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(ν. 4938/2022, Α’109), την υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετακι-
νούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ του
άρθρου 2 του ν. 4336/2015(Α’ 94) και την 199/2022 από-


φαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής
και Ποινικής Δικαιοσύνης, αποσπάται στο Πρωτοδικείο
Κω, ο Πρωτοδίκη Θηβών Σωκράτης Σιαμέτης του Νικο-
λάου, για έξι (6) μήνες.
(Αρ. απόφ. της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και
Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύ-
νης: 58402Α/14.12.2022, ΑΔΑ:961ΛΩ-ΦΛ6 και 58402/
14.12.2022, ΑΔΑ: 9ΞΣΔΩ-ΞΥΣ).


Με προεδρικό διάταγμα της 12ης Δεκεμβρίου 2022,
που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90
του Συντάγματος, των άρθρων 59, 60, 63, 89 και 91 του
Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικα-
στικών λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109), της υποπαρ. Δ9
«Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας»
της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) και τις
184/2022 και 185/2022 αποφάσεις του Ανώτατου Δικα-
στικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης.


Μετατίθενται οι κάτωθι Εισαγγελείς Πρωτοδικών, με
αίτησή τους, ως εξής:
1) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, οι Ει-
σαγγελείς Πρωτοδικών:
1. Βέροιας, Λευκοθέα Τερζητάνου του Χρήστου,
2. Βόλου, Νικόλαος Κωνσταντίνου του Κωνσταντίνου,
2) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βέροιας, η Εισαγγε-
λέας Πρωτοδικών Φλώρινας, Αναστασία Καλαϊτζή του
Δημητρίου,
3) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου, η Εισαγγελέας
Πρωτοδικών Λαμίας, Αγορή Παπακώστα του Κωνστα-
ντίνου,
4) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Φλώρινας, η Εισαγγελέ-
ας Πρωτοδικών Αθηνών, Στυλιανή Στόγια του Αθανασίου,
5) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας, ο Εισαγγε-
λέας Πρωτοδικών Αθηνών, Χρήστος Καραγιάννης του
Αναστασίου,
6) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κορίνθου, ο Εισαγγε-
λέας Πρωτοδικών Σάμου, Απόστολος Δεληγιάννης του
Στεφάνου,
7) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, η Εισαγγε-
λέας Πρωτοδικών Κορίνθου, Ελένη Παπαδοπούλου του
Γεωργίου,
8) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου, η Εισαγ-
γελέας Πρωτοδικών Ζακύνθου, Ευστρατία Μέγγε του
Αναστασίου,
9) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, η Εισαγγε-
λέας Πρωτοδικών Κεφαλληνίας, Σαπφώ Κατσανάκη του
Γεωργίου.


Προάγονται κατ’ εκλογή στον βαθμό του Εισαγγελέα
Πρωτοδικών, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων,
οι κατωτέρω Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών, που έχουν τα
νόμιμα προσόντα και τοποθετούνται ως εξής:
1. Θεσσαλονίκης, Ευδοκία Χατζηβρέττα του Δημη-
τρίου, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κεφαλληνίας, της
προαγωγής της λογιζομένης από 01.07.2022,
2. Αθηνών, Ιωάννης Πιέρρος του Παναγιώτη, στην
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, της προαγωγής του
λογιζομένης από 19.10.2022,
3. Θεσσαλονίκης, Μαργαρίτα Χρα του Ανδρέα, στην
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, της προαγωγής της
λογιζομένης από 19.10.2022,
4. Αθηνών, Δημήτριος Κεφαλάς του Ιωάννη, στην Ει-
σαγγελία Πρωτοδικών Ζακύνθου, της προαγωγής του
λογιζομένης από 19.10.2022,
5. Θεσσαλονίκης, Συμέλα Καρακασίδου του Γεωργίου,
στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σάμου, της προαγωγής της
λογιζομένης από 19.10.2022.
(Αρ. αποφ. Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 61456Β/
14.12.2022 - ΑΔΑ: 64ΠΟΩ-ΔΘΛ, 61456Γ/ 14.12.2022 -
ΑΔΑ: 63ΤΗΩ-Δ0Λ, 61456Δ/14.12.2022 - ΑΔΑ: 6ΡΜΙΩ-ΧΝΠ,
61456Ε/14.12.202 - ΑΔΑ: ΩΜΖ1Ω-45Λ).
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. - Υπ. Δικαιοσύνης: 23477/12.12.2022).

Με προεδρικό διάταγμα της 12ης Δεκεμβρίου 2022,
που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90
του Συντάγματος, των άρθρων 59, 63, 89 και 91 του Κώ-
δικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστι-
κών λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109), της υποπαρ. Δ9
«Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας»
της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) και τις
υπ’ αρ. 182/2022 και 183/2022.
Προάγονται κατ’ εκλογή στον βαθμό του Αντεισαγγε-
λέα Εφετών, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, οι
κάτωθι Εισαγγελείς Πρωτοδικών, που έχουν τα νόμιμα
προσόντα και τοποθετούνται ως εξής:
1. Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος του
Κωνσταντίνου, στην Εισαγγελία Δυτ. Στερεάς Ελλάδας,
της προαγωγής του λογιζομένης από 01.07.2022.
2. Ηρακλείου, Αθανάσιος Γαλήνας του Κωνσταντίνου,
στην Εισαγγελία Εφετών Καλαμάτας, της προαγωγής του
λογιζομένης από 19.10.2022.
3. Θεσσαλονίκης, Χρυσάνθη Λαθήρα του Βασιλείου,
στην Εισαγγελία Εφετών Κέρκυρας, της προαγωγής της
λογιζομένης από 19.10.2022.
4. Αθηνών, Αντώνιος Ελευθεριάνος του Γεωργίου, στην
Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, της προαγωγής του λογιζο-
μένης από 19.10.2022.
5. Αθηνών, Ευγενία Σταθουλοπούλου του Κωνσταντί-
νου, στην Εισαγγελία Εφετών Αιγαίου, της προαγωγής
της λογιζομένης από 19.10.2022.
(Αρ. αποφ. Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 59593/
28.11.2022 - ΑΔΑ: Ψ3ΜΩ-6ΡΓ, 61456/14.12.2022 - ΑΔΑ:
ΨΛΚΓΩ-ΥΛΗ, 61456Α/14.12.2022 - ΑΔΑ: ΩΜ2ΘΩ-ΘΔΕ).
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. - Υπ. Δικαιοσύνης: 23475/12.12.2022).


Με προεδρικό διάταγμα της 12ης Δεκεμβρίου 2022,
που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δι-
καιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και
90 του Συντάγματος, των άρθρων 41, 43, 59 και 91 του
Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικα-
στικών Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109), των άρθρων
77Α και 77Β του ν. 1756/1988 (Α’ 35) σε συνδυασμό με
τα άρθρα 26 του ν. 4800/2021 (Α’ 81) και 129 παρ. 2 του
ν. 4938/2022, το υπ’ αρ. 79/25.01.2016 πρακτικό της εξε-
ταστικής επιτροπής του διαγωνισμού για την πρόσληψη
δόκιμων Ειρηνοδικών Δ’ τάξης της 19ης Μαρτίου 2015, ο
οποίος προκηρύχθηκε με την υπ’ αρ. 104572/ 24.12.2014
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Γ’ 1756), όπως τροποποιή-
θηκε με την υπ’ αρ. 104586/31.12.2014 όμοια (Γ’ 1819),
την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./272/22837/16.12.2021
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί κατανομής
προσωπικού στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (Β’ 5970) και
την υπ’ αρ. 211/2022 απόφαση του Ανωτάτου Δικαστι-
κού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης.
Διορίζονται δόκιμοι Ειρηνοδίκες Δ’ τάξης οι κάτωθι, οι
οποίοι πέτυχαν στον διαγωνισμό πρόσληψης δόκιμων
Ειρηνοδικών Δ’ τάξης της 19ης Μαρτίου 2015, που προ-
κηρύχθηκε με την υπ’ αρ. 104572/24.12.2014 απόφαση
του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων (Γ’ 1756), όπως τροποποιήθηκε με την
104586/31.12.2014 όμοια (Γ’ 1819) και έχουν τα νόμιμα
προσόντα και τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις
ως εξής:
1. Μαρία Καραμπούλα του Σωτηρίου και της Σοφίας,
που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1988 και
έλαβε τον βαθμό «9,165», στο Ειρηνοδικείο Μυκόνου,
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 4621261132/13.12.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 133408/ 13.12.2022).
2. Δέσποινα Τσακίρη του Μιχαήλ και της Σουλτάνας,
που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1989 και έλαβε
τον βαθμό «9,165», στο Ειρηνοδικείο Μήλου.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1022950984/02.12.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 130733/02.12.2022),
και,
3. Αναστασία Γκαντάρα του Αθανασίου και της Ευθυμί-
ας, που γεννήθηκε στην Λάρισα το έτος 1978 και έλαβε
τον βαθμό «9,165», στο Ειρηνοδικείο Σκοπέλου.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 4321841221/29.11.2022).
Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 128596/29.11.2022).
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. - Υπ. Δικαιοσύνης: 23485/13.12.2022).


Με προεδρικό διάταγμα της 14ης Δεκεμβρίου 2022, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 59, 61, 63 και 91 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(ν. 4938/2022, Α’109), την υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετα-
κινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της παραγρά-
φου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015(Α’ 94) και την υπ’
αρ. 203/2022 απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμ-
βουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, αποσπά-
ται
στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κέρκυρας, η Φεβρω-
νία Χάτσικα του Περικλή, Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών
Θεσπρωτίας, για έξι (6) μήνες.


Με προεδρικό διάταγμα της 14ης Δεκεμβρίου 2022,
που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90
του Συντάγματος, των άρθρων 59, 63, 89 και 91 του Κώ-
δικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστι-
κών Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’109), της υποπαρ. Δ9
«Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτει-
ας» της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (Α’ 94) και
την 174/2022 απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμ-
βουλίου Πολιτικής και Ποινικής προάγεται, κατ’ απόλυτη
εκλογή, στον βαθμό του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πά-
γου για πλήρωση κενής οργανικής θέσης, ο Εισαγγελέ-
ας Εφετών Αθηνών Γεώργιος Οικονόμου του Χρήστου,
που έχει τα νόμιμα προσόντα, της προαγωγής του λογι-
ζομένης από 01.07.2022.


Με προεδρικό διάταγμα της 14ης Δεκεμβρίου 2022,
που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δι-
καιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του
Συντάγματος, των άρθρων 59, 63, 89 και 91 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστι-
κών Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’109), της υποπαρ. Δ9

 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας»
της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) και τις
υπ’ αρ. 175/2022 και 177/2022 αποφάσεις του Ανώτατου
Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής προά-
γεται,
κατ’ απόλυτη εκλογή στον βαθμό του Εισαγγελέα
Εφετών για πλήρωση κενής οργανικής θέσης, η Αντει-
σαγγελέας Εφετών Αθηνών, Ζωή Σμυρλή του Αθανασί-
ου, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα, της προαγωγής της
λογιζομένης από 01.07.2022, και τοποθετείται στην Ει-
σαγγελία Εφετών Καλαμάτας.
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. - Υπ. Δικαιοσύνης: 23476/12.12.2022).

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ