Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (ΕλΣυν) ΦΕΚ Γ 2316/2021

ΦΕΚ Γ 2316/2021 

 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με το από 23.9.2021 προεδρικό διάταγμα, που εκδό-
θηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
σύμφωνα με: Α) τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του
Συντάγματος, β) των άρθρων 32Α, 32Β του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
ν. 1756/1988 (Α΄ 35), όπως αυτές προστέθηκαν με την
παρ. 9 του άρθρου 112 του ν. 4055/2012 (Α΄ 51), σε συν-
δυασμό με αυτές της παρ. 1 του άρθρου 49, των άρθρων
52, 72, 73 και 68 του ίδιου Κώδικα και γ) της παρ. 3 του
άρθρου 24 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητι-
κά Όργανα» (Α΄ 137), όπως ισχύουν και του π.δ. 83/2019

Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ΦΕΚ B 4473/2021

 ΦΕΚ B 4473/2021 

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./173/οικ.17079 (3)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Δικαιο-
σύνης
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Δι-
ατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιο-
νομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2019 - 2022 και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 105), της παρ. 21
του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54) και της
παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40).

Κώδικας δεοντολογίας των μελών και των πρώην μελών του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 


Κώδικας δεοντολογίας των μελών και των πρώην μελών του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(2021/C 397/01)

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 253, 254, 257 και 339,

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 4, 6, 8, 18 και 47 του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα άρθρα 4 έως 6 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου, καθώς και τα άρθρα 5 έως 7 του Κανονισμού Διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου,

ΕΔΔ: «Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών»


 

 

 

 Αθήνα, 29.09.2021
Αρ. Πρωτ. 94
Προς
Τον Υπουργό Δικαιοσύνης
κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα
ΘΕΜΑ: «Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών»
-----------
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης με το από 16 Σεπτεμβρίου 2021 έγγραφο, ζήτησε την επεξεργασία του σχεδίου νόμου, το οποίο τιτλοφορείται «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις» από την Ένωση Διοικητικών Δικαστών (Ε.Δ.Δ.) και την υποβολή παρατηρήσεων επί του σχεδίου αυτού.
Κατόπιν αυτού, συγκλήθηκε στις 29.9.2021 το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Δ.Δ. προκειμένου να υποβάλει τις παρατηρήσεις του. Ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων και διεξοδική συζήτηση, μετά το πέρας της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο διατύπωσε τις εξής απόψεις:
 
I. Γενικές παρατηρήσεις

ΕΔΔΑ: Αποκλεισμός πολιτικού κόμματος από κρατική χρηματοδότηση


 

Αποκλεισμός πολιτικού κόμματος από κρατική χρηματοδότηση. Μη παραβίαση απαγόρευσης διακρίσεων

ΑΠΟΦΑΣΗ

Demokrat Parti κατά Τουρκίας της 30.09.2021 (αρ. 8372/10)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Άρνηση του Υπουργείου Οικονομικών να καταβάλει στο προσφεύγον πολιτικό κόμμα κρατική χρηματοδότηση για το έτος 2006, μετά την κατάργηση της εθνικής νομοθεσίας που

Σ.τ.Ε. Γ’ 1494/2021 Διαχειριστικός έλεγχος σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης - Γενική ακυρωτική αρμοδιότητα ΣτΕ - Ενδροστρεφής δίκη - Μη εκτελεστο έκθεσης αποτελεσμάτων

 

Σ.τ.Ε. Γ’ 1494/2021 (επταμελής σύνθεση)
Πρόεδρος: Δ. Σκαλτσούνης, Αντιπρόεδρος και ήδη Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας
Εισηγητής: Σ. Παπακωνσταντίνου, Πάρεδρος

Διαχειριστικός έλεγχος σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που διαχειρίζονται δημόσια έσοδα. Γενική ακυρωτική αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Περίπτωση επιτρεπτής, κατ’ εξαίρεση, ενδοστρεφούς δίκης. Η έκθεση αποτελεσμάτων του διαχειριστικού ελέγχου δεν έχει εκτελεστό χαρακτήρα.  
 
  • Η αμφισβήτηση της νομιμότητας των προσβαλλόμενων πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή του ν. 3492/2006 (Α΄ 210) και των κατ’ εξουσιοδότησή του κανονιστικών αποφάσεων που αποβλέπουν, προεχόντως, στη θέσπιση ενός συστήματος ελέγχων, μέτρων και κυρώσεων για την παρακολούθηση και τον έλεγχο από όργανα της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ) των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που διαχειρίζονται δημόσια έσοδα για την αξιολόγηση και τη διαπίστωση της επάρκειας του εσωτερικού συστήματος (internal audit) διαχείρισης και ελέγχου των φορέων αυτών, ήτοι της οργανωτικής δομής, των μεθοδολογιών και των διαδικασιών που εφαρμόζουν οι ελεγχόμενοι φορείς, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο που τους διέπουν, γεννά ακυρωτική διαφορά, υπαγόμενη στη γενική ακυρωτική αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας.  

ΣτΕ Γ Τμήμα 451/2021 Πρόσληψη στην Πυροσβεστική προσώπου που έθεσε τη ζωή του σε κίνδυνο προς διάσωση κινδυνευόντων πολιτών.

Πρόσληψη στην Πυροσβεστική προσώπου που έθεσε τη ζωή του σε κίνδυνο προς διάσωση κινδυνευόντων πολιτών.

ΣτΕ Γ Τμήμα 451/2021

Πρόεδρος : Γ. Τσιμέκας, Αντιπρόεδρος
Εισηγητής: Ε. Αργυρός, Πάρεδρος
 
Με την 451/2021 απόφαση του Γ΄ Τμήματος  του Συμβουλίου της Επικρατείας έγινε δεκτή έφεση  κατά απόφασης διοικητικού εφετείου και, στη συνέχεια, ακυρώθηκε πράξη του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, με την οποία είχε απορριφθεί αίτηση του εκκαλούντος να προσληφθεί  ως πολιτικός υπάλληλος στο Πυροσβεστικό Σώμα με βάση την ειδική διάταξη του άρθρου 4 του ν. 2840/2000, άλλως να εισαχθεί χωρίς εξετάσεις στη Σχολή Πυροσβεστών με βάση την ειδική διάταξη του άρθρου 31 του ν. 2800/2000, λόγω έκθεσης της ζωής του σε κίνδυνο προς διάσωση άλλου προσώπου.
 

Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021

ΑΠ ποιν. 594/2021: παραγραφή των φορολογικών αδικηματων μετά τους Ν 4745/2020 και 4764/2020

 


Κατά το άρθρο 21 παρ 2 Ν.2523/1997. όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ 8 του ν 2954/2001, στις περιπτώσεις του άρθρου 19 αυτού ήτοι της έκδοσης ή αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων, η παραγραφή αρχίζει, κατ' εξαίρεση του κανόνα περί έναρξης αυτής από την ημέρα που τελέστηκε η αξιόποινη πράξη (άρθρο 112 ΠΚ), από το χρόνο διαπίστωσης του αδικήματος, ο

Αντικατάσταση μελών του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου για τη διετία 2020-2021. ΦΕΚ B 4459/2021

 ΦΕΚ B 4459/2021

 

 

Αριθμ. 46684 (4)
Αντικατάσταση μελών του Ανωτάτου Ειδικού Δι-
καστηρίου για τη διετία 2020-2021.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 100 του Συντάγματος,
β) των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 2 του ν. 345/1976
(Α΄ 141), όπως ισχύει,
γ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
2. Την υπ’ αρ. 95021/8.1.2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης με θέμα: «Συγκρότηση του Ανωτάτου
Ειδικού Δικαστηρίου για τη διετία 2020-2021» (Β΄ 19).
3. Το γεγονός ότι οι κάτωθι Αρεοπαγίτες:
α) Κωστούλα Φλουρή - Χαλεβίδου, πρώτο τακτικό

Συνέδριο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

 Αθήνα,  29-09-2021
Αρ. Πρωτ.:330

Συνέδριο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων 
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

     Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων διοργανώνει τριήμερο Συνέδριο με θέμα «Ανθρώπινα Δικαιώματα – η προβληματική της ουσιαστικής προστασίας τους τον 21ο αιώνα» και τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος) από 29 έως 31 Οκτωβρίου 2021. Είναι χωρισμένο σε οκτώ (8) θεματικές ενότητες που καλύπτουν ένα σημαντικό εύρος των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αποτελεί μεγάλη τιμή για την Ένωση η αποδοχή της πρόσκλησης συμμετοχής από Ανώτατους Δικαστικούς Λειτουργούς, Δικαστές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Προέδρου της Διεθνούς Ένωσης Δικαστών, Καθηγητών Πανεπιστημίου

Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021

ΠΡΟΤΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟΝ Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 


(ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΦΕΤΩΝ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ)

 

    Υπάρχει μεγάλη ανισότητα στη χρέωση πολιτικών δικογραφιών μεταξύ των πρωτοδικών που υπηρετούν σε μεγάλα πρωτοδικεία  και αυτών που υπηρετούν σε μικρά πρωτοδικεία. Εν όψει των συζητήσεων για τη θέσπιση νέου Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, αλλά και της δυσκολίας που παρατηρείται στην αλλαγή του δικαστικού χάρτη της χώρας (με την κατάργηση των μικρών πρωτοδικείων), πρόσφορη λύση στο ως άνω

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΚΠολΔ Ελευθερίας Κώνστα, Εφέτη Δημητρίου Φούκα Πρ. Πρωτοδικών Μέλη ΔΣ ΕνΔΕ

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΚΠολΔ

Ελευθερίας Κώνστα, Εφέτη

Δημητρίου Φούκα Πρ. Πρωτοδικών

Μέλη ΔΣ ΕνΔΕ

 

Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021

ΦΕΚ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ

ΦΕΚ Γ 2275/2021 

 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 1ης Σεπτεμβρίου 2021,
το οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του
Συντάγματος, τα άρθρα 49, 50, 52 και 78 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α’35), το
π.δ 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α’ 121 διορθ. σφαλμ. Α’126) και την απόφαση του Ανώ-
τατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής
Δικαιοσύνης με αριθμό 75/2021, μετατίθενται, με αίτησή
τους, οι κάτωθι Ειρηνοδίκες ως εξής:

ΦΕΚ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ - ΦΕΚ Γ 2279/2021

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα
στις 17-9-2021 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 47 του Συντάγματος, ύστερα από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης και γνώμη του Συμβουλίου Χα-
ρίτων:
ΑΙΡΟΝΤΑΙ

ΕνΔΕ: Παρατηρήσεις επί του νομοσχεδίου για τις τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

 


 

                 

 

 

    ΕΝΩΣΗ                                               

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                       

        ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

 ΤΗΛ: 213 2156114 -  FAX 210 88 41 529

                   Τ.Κ. 101. 71

     e- mail: endikeis@otenet.gr                                      

 

                                                                                 Αθήνα, 27-9-2021

                                                                                Αρ. Πρωτ. 326

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕΕ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΔΙ

 


 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

    Αγαπητοί συνάδελφοι, 

      ———

     Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 27/9/2021 η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος απέστειλε στον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης τις παρακάτω παρατηρήσεις επί του σχεδίου Νόμου για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣ

Τον κ.  Υπουργό Δικαιοσύνης,  Κωνσταντίνο Τσιάρα

Ανάληψη καθηκόντων ενός νέου Μέλους του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης


 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 163/21

Λουξεμβούργο, 27 Σεπτεμβρίου 2021

Πανηγυρική συνεδρίαση του Δικαστηρίου

Ανάληψη καθηκόντων ενός νέου Μέλους του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής

Ένωσης

Με απόφαση της 8ης Σεπτεμβρίου 2021, οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών διόρισαν τον Peteris Zilgalvis ως δικαστή του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την περίοδο από τις 10 Σεπτεμβρίου 2021 έως τις 31 Αυγούστου 2025.

Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021

Νέα Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών

 Κατά τις σημερινές εκλογές στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών νέα Προϊσταμένη στην Εισαγγελία ανεδείχθη η Μαρία Γκανέ, Εισαγγελέας Εφετών. 

N. 4831/2021 Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ A 170/2021

Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κρά-

τους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και

των υπαλλήλων του και άλλες διατάξεις.

 

 

 

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ

Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου «Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας»

 

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου «Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας»

Τίθεται από σήμερα, 24.09.2021 και ώρα 22.00, σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υπό τον τίτλο: «Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας». Δεδομένης της σπουδαιότητας της

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

 

Τι πραγματικά αλλάζει από 1/1/2022 και ποιους αφορά

 

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Σε απάντηση ερωτημάτων που διατυπώνονται από ασφαλισμένους για το αν πρέπει να σπεύσουν να προλάβουν τα ευνοϊκά όρια ηλικίας και να συνταξιοδοτηθούν μέχρι 31/12/2021 γιατί διαφορετικά θα μπορούν να βγουν στη σύνταξη μόνο αφού συμπληρώσουν το 67ο έτος της ηλικίας τους, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αποσαφηνίζει τα εξής:

Πρώτον, όποιος ασφαλισμένος έχει θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι 31/12/2021, μπορεί να το ασκήσει οποτεδήποτε χωρίς κανένα περιορισμό!

Δεύτερον, είναι αυθαίρετη και εσφαλμένη η άποψη ότι οι ασφαλισμένοι που θέλουν να βγουν στη σύνταξη θα πρέπει να το κάνουν μέχρι τις 31/12/2021, καθώς από 1/1/2022 δήθεν αυξάνονται τα όρια ηλικίας. Το Υπουργείο Εργασίας έχει διαβεβαιώσει κατά καιρούς με κάθε τρόπο ότι τα όρια ηλικίας δεν αυξάνονται.

«Πολιτιστικά αγαθά και ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας»

 

Το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) σας προσκαλεί στο διαδικτυακό σεμινάριο, το οποίο διοργανώνεται με την υποστήριξη του Έργου Jean Monnet (Εrasmus+) της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τον τίτλο: “Intellectual Property Protection in the EUContemporary Challenges and Prospects” με θέμα:

 

«Πολιτιστικά αγαθά και ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας»

 

 

Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021

ΕγκΕισΑΠ 11/2021: Έννομη προστασία δημοσίων λειτουργών που στοχοποιούνται από «αντιεμβολιαστές»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥΑθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2021

Αριθ. Πρωτ.: 8232

Αριθ. Εγκυκλίου: 11Προς

Τους κ.κ. Εισαγγελείς Εφετών και Πρωτοδικών

της Χώρας

ΘΕΜΑ: Έννομη προστασία δημοσίων λειτουργών που στοχοποιούνται από «αντιεμβολιαστές»

Covid - 19 “Η επίδραση στη λειτουργία των Δικαστηρίων της Περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης»

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΑΣΤΑ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΦΕΤΩΝ,

ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,

ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Πανδημία COVID-19: απειλή. Ευκαιρία;

ΣΤΙΣ 17-19/9/2021

Covid - 19

Η επίδραση στη λειτουργία των Δικαστηρίων

της Περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης»

ΦΕΚ Παραίτησης Αναπλ. Προέδρου Αρχής Καταπολέμησης Νομ. Εσόδων από Εγκλ.Δραστ. ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 798/2021

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 798/2021 

 

 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. ΕΜΠ 737οικ./2021
Αποδοχή παραίτησης του Αναπληρωτή Προέ-
δρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποί-
ησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 4557/2018 «Πρό-

ΕΔΔΑ: εύλογη διάρκεια δίκης για επικοινωνία - επιμέλεια (Αναγνωστάκης κατά Ελλάδας)

 


Μη εύλογη διάρκεια δικαστικής διαμάχης για επικοινωνία και επιμέλεια παιδιού που διήρκεσε 6 χρόνια! Παραβίαση σεβασμού της οικογενειακής ζωής

ΑΠΟΦΑΣΗ

Αναγνωστάκης κ.α. κατά Ελλάδας της 23.09.2021 (αρ. προσφ. 46075/16)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Επικοινωνία γονέα με παιδί. Δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή. Μη εύλογη διάρκεια διαδικασιών ρύθμισης των δικαιωμάτων πατέρα και παππούδων ανήλικου παιδιού έναντι της μητέρας του. Το παιδί ήταν δύο ετών όταν υποβλήθηκε η προσφυγή.

Αναβάθμιση των Ψηφιακών Υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου

 

 

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ press.office@elsyn.gr

ΑΘΗΝΑ, 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αναβάθμιση των Ψηφιακών Υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι ο Φορέας Λειτουργίας των ακόλουθων, συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προ-γράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020, έργων πληροφο-ρικής:

1. Έργο: «Αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου», αποτελούμενο από τα κάτωθι υποέργα: o Υποέργο 1: «Αναδιοργάνωση πληροφοριακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού», προϋπο-λογισμού 4.055.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με δικαιώματα προαίρεσης ύψους 2.839.130 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

o Υποέργο 2: «Αναβάθμιση εφαρμογών Ηλεκτρονικού Πρωτόκολλου και Τράπεζας Νομικού Περιεχομένου», προϋπολογισμού 49.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με δικαιώματα προαίρεσης ύψους 7.350 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

o Υποέργο 3: «Ενίσχυση της Κυβερνοασφάλειας του Ο.Π.Σ. του Ελεγκτικού Συνεδρίου», προϋ-πολογισμού 74.125 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

o Υποέργο 4: «Ωρομέτρηση παρουσίας προσωπικού Ελεγκτικού Συνεδρίου», προϋπολογισμού 71.665 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

o Υποέργο 5: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου», προϋπολογισμού 74.400 ευρώ συ-μπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

ΒΙΒΛΙΟ΄΄ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ΄΄
Συγγραφέας

Ηλίας Δαγκλής
Αντεισαγγελέας ΠρωτοδικώνΣελίδες: 112

Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ - ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ (Ειρην) ΦΕΚ Γ 2212/2021

ΦΕΚ Γ 2212/2021 

 

 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 6ης Σεπτεμβρίου 2021,
το οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του
Συντάγματος, τα άρθρα 49, 51, 52 και 78 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστι-
κών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α’35),
την υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και
εκτός επικράτειας» της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν.
4336/2015(Α’ 94), το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121, διορθ. σφαλμ.

"ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ" προσκληση εισηγητών

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΦΕΤΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ"

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΦΕΤΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΕΣΔΙ: "ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ" - προσκληση εισηγητών

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Ανακοίνωση προς τους κ.κ. Αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου

 


 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 

ΠΡΟΣ

κ.κ. Αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου

ΕΔΔ: «Συναυλία για την ενίσχυση των πυρόπληκτων οικογενειών της Β. Εύβοιας»

 
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Λ.Ριανκούρ 85, γρ. 217–218, 2ος όροφος
Αμπελόκηποι–Αθήνα, ΤΚ 115-24
Τηλ 210-6996688 και 210-6980777
FAX: 210-6998848
 
Αθήνα, 20.09.2021
Αρ. Πρωτ. 92
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: «Συναυλία για την ενίσχυση των πυρόπληκτων οικογενειών της Β. Εύβοιας»
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να συμβάλει στην ενίσχυση των πυρόπληκτων της Β. Εύβοιας, μέσω της αγοράς 75 εισιτηρίων, για τη συναυλία που διοργανώνεται για τον σκοπό αυτόν από τους Δήμους Ιστιαίας- Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, με την υποστήριξη της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. 
 
Η συναυλία θα λάβει χώρα:
Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο της Αθήνας.
Ώρα προσέλευσης: 18.00.
Ώρα έναρξης: 20.00

ΕΔΔΑ: Η Ρωσία υπεύθυνη για τη δολοφονία του Aleksandr Litvinenko στο Ηνωμένο Βασίλειο!

 


Η Ρωσία υπεύθυνη για τη δολοφονία του Aleksandr Litvinenko στο Ηνωμένο Βασίλειο! Παραβίαση δικαιώματος στη ζωή!

ΑΠΟΦΑΣΗ

Carter κατά Ρωσίας της 21.09.2021 (αρ. προσφ. 20914/07)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Δηλητηρίαση και θάνατος Aleksandr Litvinenko.  Δικαίωμα στη ζωή.  Ερευνες για τον θάνατιο. Ουσιαστικό και διαδικαστικό σκέλος.

ΕνΔΕ: Για το συνταξιοδοτικό των δικαστικών λειτουργών

 


                  

 

 

    ΕΝΩΣΗ                                                          

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                                

        ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

 ΤΗΛ: 213 2156114 -  FAX 210 88 41 529

                   Τ.Κ. 101. 71

     e- mail: endikeis@otenet.gr                                     

 

                                                                                  Αθήνα, 22-9-2021

                                                                                 Αρ. Πρωτ. 317

 

 

 

 Για το συνταξιοδοτικό

των δικαστικών λειτουργών

Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021

Οι 270 Γυναίκες Δικαστές του Αφγανιστάν. Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτης, 
τέως Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Οι 270 Γυναίκες Δικαστές του Αφγανιστάν.

Στο Αφγανιστάν, από το σύνολο των 3.500 περίπου Δικαστικών Λειτουργών, μόνο 270 είναι γυναίκες. Παρά τη δικαστική τους ιδιότητα, η ελευθερία των γυναικών αυτών δεν ήταν δεδομένη αλλά, αντίθετα, καθημερινά επιδίδονταν σ’ έναν αγώνα ενάντια στις προκαταλήψεις και το σκοταδισμό και διεκδικούσαν την κατοχύρωση του Κράτους Δικαίου, την ανεξαρτησία του Δικαστικού Σώματος και μια δημοκρατική κοινωνία. Ο αγώνας τους για

ΦΕΚ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Πολ/Ποιν) ΦΕΚ Γ 2199/2021

  ΦΕΚ Γ 2199/2021 

 

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 13ης Σεπτεμβρίου 2021,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 58 και
την παρ. 4 του άρθρου 59 του Κώδικα Οργανισμού Δι-
καστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35) και το π.δ. 83/2019
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουρ-

γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

ΕΣΔι: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ "ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ (ΑΣΤΙΚΗ - ΠΟΙΝΙΚΗ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ)"

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ (ΑΣΤΙΚΗ - ΠΟΙΝΙΚΗ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ)"

34η Επέτειος Πανελλήνιου Εορτασμού του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη, προστάτη του Δικαστικού Σώματος

 

Την Κυριακή 3 Οκτωβρίου 2021, ώρα 8.30 π.μ. στη Θεία Λειτουργία και την Δοξολογία για την επέτειο στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών

ΕΕΕ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ “ΙΣΟΚΡΑΤΗ” ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ


Αριθμ. Πρωτ.
77-21/9/2021

Ανακοίνωση

Για Τ.Ν.Π. «Ισοκράτη» και νέα υπενθύμιση για την πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων για τα μέλη της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

Σε συνέχεια της με αριθμό πρωτ. 71/12-8-2021 ανακοίνωσής μας και του με αριθμό πρωτ. 72/16-8-2021 εγγράφου μας, με το οποίο γνωστοποιήθηκαν σε κάθε μέλος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος οι προσωπικοί του κωδικοί πρόσβασης στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του Δ.Σ.Α. «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ» , παρακαλούμε, όσους από τους συναδέλφους δεν έχουν λάβει κωδικούς πρόσβασης, να αποστείλουν στο e-mail της Ε.Ε.Ε. (eisag@otenet.gr) τη διεύθυνση ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου (email) και το

Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ (ΕλΣυν) ΦΕΚ Γ 2190/2021

ΦΕΚ Γ 2190/2021 

 

 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με το από 10.9.2021 προεδρικό διάταγμα, που εκδό-
θηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
σύμφωνα: 1) με τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Συ-
ντάγματος, β) του άρθρου 70 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1756/1988
(Α΄ 35), γ) της παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 3689/2008
«Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 164), όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του
άρθρου 89 του ν. 4689/2020 (Α΄ 103), δ) της παρ. 3 του
άρθρου 24 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνη-
τικά Όργανα» (Α΄ 137) και το π.δ. 83/2019 «Διορισμός

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (ΕλΣυν) ΦΕΚ Γ 2188/2021

ΦΕΚ Γ 2188/2021 

 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με το από 10.09.2021 προεδρικό διάταγμα, που εκ-
δόθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύ-
νης, σύμφωνα με: Α) τις διατάξεις: α) του άρθρου 90
του Συντάγματος, β) των άρθρων 32Α, 32Β του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
ν. 1756/1988 (Α’ 35), όπως αυτές προστέθηκαν με την
παρ. 9 του άρθρου 112 του ν. 4055/2012 (Α’ 51), σε
συνδυασμό με αυτές του άρθρου 49 και του άρθρου

ΕγκΕισΑΠ 10/2021: Ακούσια νοσηλεία ψυχικά ασθενών – οδηγίες για την εφαρμογή του ισχύοντος νομικού πλαισίου

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ

ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Τμήμα Διοίκησης & Προσωπικού

τηλ. 2106411526

Αθήνα, 20-9-2021Αριθ. Πρωτ.: 3287Αριθ. Εγκυκλίου: 10Προς

Τους κ.κ. Εισαγγελείς Εφετών της Χώρας και δι’ αυτών προς τους κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών της περιφερείας τους

ΘΕΜΑ: ακούσια νοσηλεία ψυχικά ασθενών - γενικές οδηγίες για την εφαρμογή του ισχύοντος νομικού πλαισίου

Είναι γνωστό ότι αφενός η υποχρέωση της Πολιτείας να μεριμνά για την υγεία των πολιτών (άρθρο 21 §3 του Συντάγματος) και συνακόλουθα να παρέχει περίθαλψη και θεραπεία στα ψυχικά ασθενή μέλη της κοινωνίας και αφετέρου η ευθύνη της να προστατεύει τους άλλους πολίτες από δυνητικά επικίνδυνους ψυχικά ασθενείς συνανθρώπους μας αποτελούν τις δικαιολογητικές βάσεις της νομοθετικής πρόβλεψης της διαδικασίας ακούσιας (αναγκαστικής) νοσηλείας ψυχικά ασθενών (άρθρα 95-101 Ν.2071/1992, 1687 ΑΚ, 740 §1 ΚΠολΔ. Βλ. Χ.Χριστοδούλου-Ε.Ρίζου σε Αθαν.Δουζένη- Λευτ.Λιάκουρα, Ψυχιατροδικαστική, 2008, σελ.29 επ.).

ΕνΔΕ: Νομοθετικές αλλαγές στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

 

 

Η  Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων απέστειλε σήμερα στον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα την παρακάτω επιστολή αναφορικά με τις προωθούμενες νομοθετικές αλλαγές στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.

 


 

 

                 

 

   ΕΝΩΣΗ                                               

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                                

        ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

 ΤΗΛ: 213 2156114 -  FAX 210 88 41 529

                   Τ.Κ. 101. 71

     e- mail: endikeis@otenet.gr                                     

                                                                                             

                                                                                                       Αθήνα, 20-09-2021

                                                                                                                Αρ. Πρωτ.: 312

 

 

                                                                         ΠΡΟΣ

                                                                                     Τον Υπουργό Δικαιοσύνης,

                                                                          κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα

 

 

 

Νομοθετικές αλλαγές στην

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΔΡΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΕ

 


Αριθμ. Πρωτ.
75-20/9/2021

Ενημέρωση προς   κ.κ. Παρέδρους  των Εισαγγελιών της Χώρας

   Αγαπητοί συνάδελφοι,
——— 

   Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, σας συγχαίρει για το διορισμό σας ως εισαγγελικών λειτουργών, σας εύχεται καλή σταδιοδρομία, σας υποδέχεται με ιδιαίτερη χαρά στον κλάδο και δηλώνει ότι είναι πάντοτε στη διάθεσή σας για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που θα αντιμετωπίσετε στην  εκτέλεση του λειτουργήματός σας. Μέσω της τακτικής μας επικοινωνίας (e-mail & newsletter που τακτικά αποστέλλονται στο e-mail σας, θα έχετε   πληροφόρηση  σχετικά με τις δραστηριότητες της Ένωσής μας και τα ζητήματα της νομικής και υπηρεσιακής επικαιρότητας) έχετε τη δυνατότητα να είστε ενημερωμένοι έγκυρα και έγκαιρα.

Σ.τ.Ε. 1362/2021 Ολομ. Απαλλαγή μαθητών από το μάθημα των θρησκευτικών.

 


20/09/2021

Σ.τ.Ε. 1362/2021 Ολομ.
Πρόεδρος: Μ. Σαρπ, Πρόεδρος
Εισηγητής: Π. Μπραΐμη, Σύμβουλος
 
Απαλλαγή μαθητών από το μάθημα των θρησκευτικών
 
Με την 1362/2021 απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας έγινε δεκτή η αίτηση, που είχαν ασκήσει γονείς μαθητών, που φοιτούσαν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ατομικώς αλλά και για λογαριασμό των ανήλικων τέκνων τους, και ακυρώθηκαν αφενός μεν εν μέρει η Φ1/104795/ΓΔ4/10.8.2020 πράξη της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, αφετέρου δε εν όλω η θεωρούμενη ως συμπροσβαλλόμενη νεότερη Φ1/119410/γδ4/11.9.2020 πράξη της ίδιας Υφυπουργού, με την οποία παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής υπεύθυνης δήλωσης για τη χορήγηση απαλλαγής από το μάθημα των θρησκευτικών για το σχολικό έτος 2020-2021. 

ΣτΕ Ολομ. 1363/2021. Ελάχιστο ανάστημα για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

 

ΣτΕ Ολομ. 1363/2021. Ελάχιστο ανάστημα 1.65 μ. για γυναίκες και 1.70 μ. για άνδρες υποψηφίους ως αναγκαίο προσόν για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

20/09/2021

ΣτΕ Ολομ. 1363/2021
Πρόεδρος: Ε. Σάρπ
Εισηγήτρια: Α.-Μ. Παπαδημητρίου
 
Ελάχιστο ανάστημα 1.65 μ. για γυναίκες και 1.70 μ. για άνδρες υποψηφίους ως αναγκαίο προσόν για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων. 
 
Με την εν λόγω απόφαση του Δικαστηρίου κρίθηκε ότι από τη διάταξη του άρθρου 2 περ. δ´ της 1211.2/18/07/25-9-2007 υπουργικής αποφάσεως, η οποία όριζε ως αναγκαίο προσόν για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό για την κατάταξη Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ελάχιστο ανάστημα για μεν τους άνδρες υποψηφίους 1,70 μ., για δε τις γυναίκες υποψήφιες 1.65 μ., προκαλείτο διάκριση εις βάρος των γυναικών εν δυνάμει υποψηφίων, υπό την έννοια του αποκλεισμού αυτών σε πολύ μεγαλύτερο

ΟλΣτΕ 1360-1/2021: Αποζημιωτική ευθύνη Δημοσίου από πράξεις οργάνων δικαστικής λειτουργίας.

 

ΣτΕ Ολ 1360-1/2021. Αποζημιωτική ευθύνη του Δημοσίου από ζημιογόνες πράξεις ή παραλείψεις οργάνων ενταγμένων στη δικαστική λειτουργία.

20/09/2021

ΣτΕ Ολ 1360-1/2021
Πρόεδρος: Α. Ράντος
Εισηγητής: Τ. Κόμβου
 
Αποζημιωτική ευθύνη του Δημοσίου από ζημιογόνες πράξεις ή παραλείψεις οργάνων  ενταγμένων στη δικαστική λειτουργία
 
Με τις αποφάσεις ΣτΕ Ολ 1360 και 1361/2021  επί αιτήσεων αναιρέσεως, οι οποίες εισήχθησαν στην  Ολομέλεια του Δικαστηρίου κατόπιν παραπομπής με τις 1370 και 1371/2019 αποφάσεις του Α΄ Τμήματος, κρίθηκαν κατά πλειοψηφία τα εξής:  Α) Στο άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος θεμελιώνεται η αποζημιωτική ευθύνη του Δημοσίου από πράξεις των οργάνων του που προκαλούν ζημία, παράνομες ή  νόμιμες μεν, αλλά  που προκαλούν βλάβη ιδιαίτερη και σπουδαία, σε βαθμό ώστε να υπερβαίνει τα όρια που είναι κατά το Σύνταγμα ανεκτά προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο σκοπός δημοσίου

ΝΣΚ: κατάθεση ποσού στον ειδικό λογαριασμό κρατικής αρωγής υπέρ πυροπλήκτων

 


 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ         

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΣΚ

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Τηλέφωνα: 2132121795-796-715

 Email: proffice@nsk.gr Ακαδημίας 68,

10678 Αθήνα

Αθήνα, 19 - 9 – 2021

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021

N. 4830/2021 ευζωία των ζώων συντροφιάς και λοιπές διατάξεις.

 

Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντρο-

φιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις.

 

Άρθρο 34

Ποινικές κυρώσεις

 

Άρθρο 35

Εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

 

Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΑΤΗ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ Δ.Δ. : 112 ψήφοι

 

Αναστολή αποχής των δικαστικών επιμελητών από τα καθήκοντά τους

 


 

 

 

 

Αθήνα 19 Σεπτεμβρίου 2021

 

Αρ. Πρωτ. 5777

 

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Αναστολή αποχής των δικαστικών επιμελητών από τα καθήκοντά τους

 

Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021

ΑΠΔΠΧ: Ανάρτηση καταλόγου με ονόματα μαθητών σε ενημερωτική ιστοσελίδα

 Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με την ανάρτηση της ενημερωτικής ιστοσελίδας «mea culpa» με τίτλο «Ο σοκαριστικός κατάλογος μαθητών

"Ποινική Προδικασία - Ακυρότητες στην ποινική δίκη" .

 


ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών θα πραγματοποιήσει επιμορφωτικό σεμινάριο Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνσης Εισαγγελέων), στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2021, με γενικό

myAADE: Η νέα ψηφιακή πύλη για όλες τις συναλλαγές με την ΑΑΔΕ

  


 

 

 

 

 


 

  Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2021                                                                                         

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

myAADE: Η νέα ψηφιακή πύλη για όλες τις συναλλαγές με την ΑΑΔΕ

 

Σε λειτουργία τέθηκε από σήμερα στο gov.gr η νέα ψηφιακή πύλη της Ανεξάρτητης