Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022

Η ανακοπή κατά της δήλωσης συνέχισης του πλειστηριασμού (άρθρο 973 παρ.6 ΚΠολΔ).

 

Γεώργιος Πλαγάκος

Πρόεδρος Πρωτοδικών

 

 

 

 

N. 4974/2022 Διατάξεις για τις δημόσιες υπεραστικές και αστικές τακτικές οδικές μεταφορές επιβατών κλπ

 
Διατάξεις για τις δημόσιες υπεραστικές και αστι-
κές τακτικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ανα-
διοργάνωση των εταιρειών ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ
Α.Ε. και λοιπές διατάξεις.

 

ΕνΔΕ: ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ!

                    


 

 

 

 

  ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                                

        ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

 ΤΗΛ: 213 2156114 -  FAX 210 88 41 529

                   Τ.Κ. 101. 71

       e- mail: endikeis@otenet.gr                                                          

                                                                                                                 

                                                                              

 

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ!

8o Συνέδριο ΕΟΔ "Η άσκηση της γονικής μέριμνας και της επικοινωνίας μετά τον Ν. 4800/2021".

 

Δικαίωμα στη λήθη: πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις

 Παναγιώτης Μαντζούφας, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. - Βασίλειος Νάιντος, Διδάκτωρ Νομικής του Πανεπιστημίου του Μονάχου

 
 
 
 
 
 

Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022

«Εκσυγχρονισμός» Σωφρονιστικού Κώδικα δεν νοείται χωρίς την πρόβλεψη ειδικού τομεακού δικαίου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 

Σπυριδούλα Καρύδα

Πάρεδρος ΣτΕ

LL.M. University of Luxembourg

 

Νομικά Θεμέλια

 

Ως γνωστόν το σωφρονιστικό δίκαιο αποτελεί τον τρίτο πυλώνα στον οποίο στηρίζεται  το ποινικό δίκαιο εν ευρεία εννοία. Τους άλλους δύο πυλώνες του αποτελούν το  ουσιαστικό ποινικό δίκαιο και  το ποινικό δικονομικό δίκαιο (βλ. Jescheck/Weigend, LB des Strafrechts, AT, 5η έκδ.,1996, σελ.16).  

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕιρΚαβ - Τεύχος B’ 5102/29.09.2022

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 24/2022
Εν μέρει έγκριση της τροποποίησης του Κανονι-
σμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ειρηνοδικείου
Καβάλας, που επήλθε με την υπ’ αριθμ. 558/2020
απόφαση της Ολομέλειας αυτού.
Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
(Σε συμβούλιο)

 

ΦΕΚ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ (Τεύχος Γ’ 2452/28.09.2022)

Τεύχος Γ’ 2452/28.09.2022

 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 27ης Σεπτεμβρίου 2022,
που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 59, 63 και 91 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών
(ν. 4938/2022, Α’ 109), την παρ. 3 του άρθρου 567 του Κώ-
δικα Ποινικής Δικονομίας και την υπ’ αρ. 84/2022 απόφα-
ση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και
Ποινικής Δικαιοσύνης, Α) Τοποθετείται στο Κατάστημα
Κράτησης Λάρισας η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας
Λουκία Παπαευθυμίου του Κωνσταντίνου, μετά τη λήξη
της θητείας της Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας Ειρή-
νης Κεχαγιά του Δημητρίου, με μερική απαλλαγή από τα

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (ΔΔ) -Τεύχος Γ’ 2453/28.09.2022

Τεύχος Γ’ 2453/28.09.2022

 

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 28ης Σεπτεμβρίου 2022,
που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 89
και 90 τoυ Συντάγματoς, της παρ. 6 του άρθρου 61, των
άρθρων 63 και 80 τoυ Κώδικα Οργανισμoύ Δικαστηρίων
και Κατάστασης Δικαστικών Λειτoυργών (ν. 4938/2022,
Α’ 109), της παρ. 10 του άρθρου 10 του ν. 2331/1995

ΦΕΚ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ (Ειρ - Εισ - Πολ/Ποιν)


Τεύχος Γ’ 2456/29.09.2022

4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 5ης Σεπτεμβρίου 2022, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 59, 60, 63 και 91 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(ν. 4938/2022, Α΄ 109), την υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετακινού-
μενων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ του άρθρου 2
του ν. 4336/2015(Α΄ 94) και την υπ’ αρ. 89/2022 απόφαση

ΕνΔΕ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 64η ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΙΑJ).

 


                 

 

 

     ΕΝΩΣΗ                                                          

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                                

        ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

 ΤΗΛ: 213 2156114 -  FAX 210 88 41 529

                   Τ.Κ. 101. 71

       e- mail: endikeis@otenet.gr                                                          

                                                                                                                 

 

 

                                                                           

Αθήνα, 28-9-2022

Αρ. Πρωτ. : 404     

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΝΔΕ ΣΤΗΝ 64η ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΙΑJ).

ΔΕΕ: Απόφαση Κοινοβουλίου να μην παράσχει πρόσβαση σε έγγραφα σχετικά με έρευνα σε βάρος πρώην πρωθυπουργούΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ

162/2022 : 28ης Σεπτεμβρίου 2022Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου στην υπόθεση T-174/21 | Agrofert κατά Κοινοβουλίου

Είναι έγκυρη η απόφαση του Κοινοβουλίου να μην παράσχει πρόσβαση σε δύο έγγραφα σχετικά με την έρευνα που διεξάγεται σε βάρος του Andrej Babis, πρώην πρωθυπουργού της Τσεχικής Δημοκρατίας, για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων και ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων

Το Γενικό Δικαστήριο διαπιστώνει, αφενός, ότι η εταιρία Agrofert δεν διαθέτει πλέον έννομο συμφέρον στρεφόμενη κατά της απόφασης να μην της παρασχεθεί πρόσβαση σε σχετική έκθεση που έχει καταρτίσει η Επιτροπή και, αφετέρου, απορρίπτει την προσφυγή της εταιρίας αυτής κατά της απόφασης να μην της παρασχεθεί πρόσβαση σε επιστολή της Επιτροπής προς τον πρωθυπουργό της Τσεχικής Δημοκρατίας

Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (Πολ/Ποιν) Τεύχος Γ’ 2426/27.09.2022

Τεύχος Γ’ 2426/27.09.2022

 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 25ης Αυγούστου 2022, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 59, 61, 63 και 91 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(ν. 4938/2022, Α’109), την υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετα-

ΦΕΚ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ (Πολ/Ποιν) Τεύχος Γ’ 2424/26.09.2022

Τεύχος Γ’ 2424/26.09.2022

 

 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 8ης Σεπτεμβρίου 2022,
που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90
του Συντάγματος, των άρθρων 59 και 60 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109), της υποπαρ. Δ9 «Δα-
πάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της
παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94), την υπ’ αρ.

Εισαγγελάς ΑΠ: Δελτίο τύπου 27-09-2022 - Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (άρθρ. 42 παρ.2 εδαφ. α')

 


 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

 

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Πρόσκληση ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ – ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ Προεισαγωγικής Εκπαίδευσης Σπουδαστών 29ης Σειράς ΕΣΔι (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)

ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΕΕ

 


Αριθμ. Πρωτ.:84-26/9/2022

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

 

ΕΣΔι: Πρόσκληση Εισηγητων «Τα δικαιώματα των θυμάτων εγκληματικών πράξεων (ιδίως στα εγκλήματα παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, ενδοοικογενειακής βίας και κατά της γενετήσιας ελευθερίας)»

 


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εισηγητών για Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με Θέμα «Τα δικαιώματα των θυμάτων εγκληματικών πράξεων (ιδίως στα εγκλήματα παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, ενδοοικογενειακής βίας και κατά της γενετήσιας ελευθερίας)»


2. 27-9-2022  upd


ΕΔΔΑ: απέλαση Νιγηριανού υπηκόου που καταδικάστηκε για ποινικό αδίκημα

 


Η απέλαση Νιγηριανού υπηκόου που καταδικάστηκε για ποινικό αδίκημα δεν παραβίαζε την οικογενειακή του ζωή. Υπέρτερο το δημόσιο συμφέρον 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Otite κατά Ηνωμένου Βασιλείου της 27.09.2022 (αρ. προσφ. 18339/19) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στον προσφεύγοντα, Νιγηριανό υπήκοο επιδόθηκε τον Οκτώβριο του 2015 απόφαση απέλασης, παρά το γεγονός ότι του είχε χορηγηθεί άδεια παραμονής αορίστου χρόνου στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2004. Η απέλαση επακολούθησε της καταδίκης του το 2014 σε φυλάκιση 4 ετών και 8 μηνών για δύο κατηγορίες συμμετοχής με διάφορους τρόπους σε απάτη. Άσκησε έφεση κατά της απόφασης απέλασης που απορρίφθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο με την αιτιολογία ότι η επίδραση στη γυναίκα και τα παιδιά του δεν θα ήταν «αδικαιολόγητα σκληρή» και δεν υπήρχαν μεγάλες επιτακτικές περιστάσεις ικανές να υπερκεράσουν το δημόσιο συμφέρον στην απέλασή του.

ΕισΑΠ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Υποβολής Αιτήσεων για τη θέση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα (27-9-2022)

 

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΩΣ 17-10-2022

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ - (3-10-2022)


Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022

Αντικατάσταση τακτικού μέλους Συμβουλίου Σπουδών ΕΣΔι (Πολ/Ποιν - Εισαγ - Ειρην) Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 884/26.09.2022

Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 884/26.09.2022

 

 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 43730
Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Συμβουλί-
ου Σπουδών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λει-
τουργών για τις κατευθύνσεις της Πολιτικής και
Ποινικής Δικαιοσύνης και των Ειρηνοδικών, κα-
θώς και των Εισαγγελέων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Tις παρ. 1-3 του άρθρου 13 του ν. 4871/2021 «Μεταρ-
ρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικα-
στικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 246).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ - Τεύχος B’ 5006/26.09.2022 (ΕιρΣητ - ΕιρΝεαπ)

Τεύχος B’ 5006/26.09.2022

 

 

ΦΕΚ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ (Πολ/Ποιν) Τεύχος Γ’ 2422/26.09.2022

Τεύχος Γ’ 2422/26.09.2022

 

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 12ης Αυγούστου 2022,
που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δι-
καιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος,
των άρθρων 59, 60, 63 και 91 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών
(ν. 4938/2022, Α’ 109), της υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετα-
κινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ του
άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) και την υπ’ αρ. 91/

ΑΠΟΝΟΜΗ ΧΑΡΙΤΟΣ - Τεύχος Γ’ 2417/26.09.2022

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα
στις 17.09.2022 σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 47
του Συντάγματος, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δι-
καιοσύνης και γνώμη του Συμβουλίου Χαρίτων, αίρονται:
1) Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από 

60 χρόνια λειτουργίας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων

 


 

 

 

 

Επιστημονική εκδήλωση

Η Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων διοργανώνει επιστημονική εκδήλωση για τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων

60 χρόνια λειτουργίας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων

Παρουσίαση επετειακού λευκώματος

Την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022

Πολεμικό μουσείο Αθηνών, Ριζάρη 2-4

Συνέντευξη Μαργαρίτας Στενιώτη, Προέδρεου ΕνΔΕ
Συνέντευξη Μαργαρίτας Στενιώτη: “Οι δικαστικοί λειτουργοί δεν πτοούνται από τις επικρίσεις, ακόμη και τις κακοπροαίρετες, ούτε γοητεύονται από τους εγκωμιασμούς

 

 

ΕΔΔΑ: Ποινική καταδίκη με βάση ομολογία που δόθηκε στην προανάκριση

 


Ποινική καταδίκη με βάση ομολογία που δόθηκε στην προανάκριση χωρίς να γνωστοποιηθούν τα δικαιώματα στον ύποπτο. Παραβίαση της δίκαιης δίκης 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Merahi και  Delahaye κατά Γαλλίας της 20.09.2022 ( αριθ.προσφ.38288/15) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εγγυήσεις δίκαιης δίκης. Δικαίωμα ενημέρωσης του υπόπτου στην προδικασία για σιωπή και παράσταση με συνήγορο.

Με βάση την ομολογία του πρώτου προσφεύγοντος  που δόθηκε στο στάδιο της προανάκρισης καταδικάστηκαν οι προσφεύγοντες, χωρίς να γνωρίζει ο ομολογήσας κατηγορούμενος τα δικαιώματά του, δηλαδή τα δικαιώματα σιωπής και παράστασης  με συνήγορο.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του Σωφρονιστικού Κώδικα

 


Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του Σωφρονιστικού Κώδικα- Tροποποιήσεις στον ν. 2776/1999

 

Παράθεση ζητημάτων σχετικά με το έγκλημα της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής

 

 

Επιμέλεια

Λάμπρος Σ.Τσόγκας

Αντεισαγγελέας Εφετών Λάρισας

 

 

"ΑΝΤΙΜΩΛΙΑ" - Νέα Ιστοσελίδα


 

 

 

«Πρέπει να ενισχυθούν οι αρμοδιότητες της Δικαστικής Αρχής που εποπτεύει την ΕΥΠ»

 

Αντα Ψαρρά

 

Χριστόφορος Σεβαστίδης, τέως πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.

 

 

 

ΕΔΔΑ: Δηλώσεις στην τηλεόραση για θέμα δημοσίου συμφέροντος σε βάρος δικαστικού συμπαραστάτη ενηλίκου. (Ελλάδα)


 

Δηλώσεις στην τηλεόραση για θέμα δημοσίου συμφέροντος σε βάρος δικαστικού συμπαραστάτη ενηλίκου. Ποινική καταδίκη για δυσφήμιση! Καταδίκη της Ελλάδας για παραβίαση της ελευθερίας έκφρασης 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Κίτσος κατά Ελλάδος της 22.09.2022 (αρ. προσφ. 21793/14) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο προσφεύγων καταδικάστηκε για συκοφαντική δυσφήμιση δύο προσώπων που ασκούσαν τα καθήκοντά τους, ως δικαστικός συμπαραστάτης ενηλίκου ο ένας και μέλος του εποπτικού συμβουλίου η δεύτερη.

Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022

N. 4972/2022 Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου κτλ

 

Τεύχος A’ 181/23.09.2022

Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρει

ών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της

Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας,

διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώ-

νυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική

Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγη-

ση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και

πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών

προσώπων και σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πι-

στοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουρ-

γία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, Συμπληρω-

ματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού

έτους 2022 και λοιπές διατάξεις οικονομικού και

αναπτυξιακού χαρακτήρα.

 

Έκθεση της ECRI για την Ελλάδα - (Έκτος κύκλος επιτήρησης)

 

ΣτΠ Τετραμηνιαίο Δελτίο | Ιανουάριος-Απρίλιος 2022

Το δελτίο συμπυκνώνει μία σειρά εμβληματικών υποθέσεων που χειρίστηκε ο Συνήγορος του Πολίτη, το πρώτο τετράμηνο του 2022. 

 

Νέες εθνικές όψεις των κερμάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία (2022/C 364/03) (ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩ)

23.9.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 364/3

 

 

 


Νέες εθνικές όψεις των κερμάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία

(2022/C 364/03)

Τα κέρματα ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία έχουν την ιδιότητα νομίμου χρήματος σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ. Η Επιτροπή, με σκοπό να πληροφορήσει όσους χειρίζονται κέρματα στο πλαίσιο της εργασίας τους, καθώς και το ευρύτερο κοινό, δημοσιεύει όλα τα νέα σχέδια (1) κερμάτων ευρώ.

Στις 12 Ιουλίου 2022 το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε ότι η Δημοκρατία της Κροατίας πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την υιοθέτηση του ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2023 (2).

Ως εκ τούτου, από την 1η Ιανουαρίου 2023 η Δημοκρατία της Κροατίας θα εκδίδει κέρμα

Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022

ΑΠ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ (δεν αφορά Ειρηνοδίκες)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

 (δεν αφορά Ειρηνοδίκες)

  Ενόψει συνεδρίασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, όπου θα αποφασιστούν προαγωγές και μεταθέσεις-τοποθετήσεις Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ads.aitisi@areiospagos.gr, έως και την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022 .

Η προθεσμία ισχύει και για την υποβολή των αιτήσεων προαγωγής στο βαθμό του αρεοπαγίτη και του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (Ειρην) Τεύχος Γ’ 2367/21.09.2022

 Τεύχος Γ’ 2367/21.09.2022

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 23ης Αυγούστου 2022, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 59, 61, 63 και 91 του ν. 4938/2022, «Κώ-
δικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικα-
στικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις» (Α’ 109), την
υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015

ΦΕΚ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ (Πολ/Ποιν) Τεύχος Γ’ 2380/21.09.2022 - Τεύχος Γ’ 2352/21.09.2022

Τεύχος Γ’ 2380/21.09.2022

 

 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 13ης Σεπτεμβρίου 2022,
που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90
του Συντάγματος, των άρθρων 59, 60, 63 και 91 του Κώ-
δικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστι-
κών λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109), της υποπαρ. Δ9
«Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας»

Πνευματική Ιδιοκτησία και Δικαιοσύνη: Επιστημονική Εκδήλωση από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας

 


21.09.2022

Ο ΟΠΙ διοργανώνει επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Πνευματική Ιδιοκτησία και Δικαιοσύνη», λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι ένας τομέας δικαίου ραγδαία εξελισσόμενος και με ιδιαίτερη σημασία για τον νομικό κόσμο, συμπεριλαμβανόμενων των δικαστικών λειτουργών.

Παρατηρήσεις επί της ΣτΕ 1500/2022 Α΄ Tμήμα – Αστική ευθύνη του Δημοσίου (άρ. 105 ΕισΝΑΚ).

 

 


Βουκελάτος Α. Δημήτρης, Δικηγόρος, ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης Νομικής Σχολής ΑΠΘ

ΑΠΔΠΧ: Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου byDesign

 


Διαδικτυακό Συνέδριο: Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου byDesign

 

EΕΕ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ - ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ)

 


 

22.9.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

CA 363/1

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

EPSO/AST/154/22 — ΒΟΗΘΟΙ (AST 3) ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ:

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

3. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022

ΔΕΕ: γενική και χωρίς διάκριση διατήρηση των δεδομένων κίνησης από τους φορείς παροχής υπηρεσιών τηλεπικοινωνιώνΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ Αριθ. 157/2022 : 20ής Σεπτεμβρίου 2022Απόφαση του Δικαστηρίου στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-339/20 | VD και C-397/20 | SR

Η γενική και χωρίς διάκριση διατήρηση των δεδομένων κίνησης για ένα έτος από τη δημιουργία του σχετικού αρχείου από τους φορείς παροχής υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών δεν επιτρέπεται για προληπτικούς λόγους που συνδέονται με την καταπολέμηση των αδικημάτων κατάχρησης της αγοράς, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών

Επιπλέον, εθνικό δικαστήριο δεν μπορεί να περιορίσει τα διαχρονικά αποτελέσματα της αποφάσεως με την οποία κρίνονται ανίσχυρες οι εθνικές νομοθετικές διατάξεις που προβλέπουν τέτοια διατήρηση

Στη Γαλλία, ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά των VD και SR για τα εγκλήματα της κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών, της αποδοχής προϊόντων του ως άνω εγκλήματος, της συνέργειας, της δωροδοκίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η κατηγορούσα αρχή είχε στηριχθεί σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τηλεφωνικές κλήσεις των VD και SR, τα οποία προέκυψαν στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και διαβιβάστηκαν στον ανακριτή από την Autorite des marches financiers (γαλλική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, AMF), κατόπιν έρευνας που διεξήγαγε η ίδια.

ΔΕΕ: γενική και χωρίς διάκριση διατήρηση των δεδομένων κίνησης και των δεδομένων θέσηςΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ Αριθ. 156/2022 : 20ής Σεπτεμβρίου 2022

 

Απόφαση του Δικαστηρίου στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-793/19 | SpaceNet και C-794/19 | Telekom Deutschland

Το Δικαστήριο επιβεβαιώνει ότι το δίκαιο της Ένωσης δεν επιτρέπει τη γενική και χωρίς διάκριση διατήρηση των δεδομένων κίνησης και των δεδομένων θέσης, εκτός αν συντρέχει περίπτωση σοβαρής απειλής για την εθνική ασφάλεια

ΔΕΕ: Εκλογή των προέδρων των τμημάτων του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ Αριθ. 155/2022 : 19ης Σεπτεμβρίου 2022


Εκλογή των προέδρων των τμημάτων του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατόπιν της εκλογής του Προέδρου 1 και του Αντιπροέδρου 2 του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τρία έτη, οι δικαστές του Γενικού Δικαστηρίου εξέλεξαν, στις 19 Σεπτεμβρίου 2022, τους προέδρους των τμημάτων του.

Για την περίοδο από τις 19 Σεπτεμβρίου 2022 έως τις 31 Αυγούστου 2025 θα προεδρεύουν των δέκα τμημάτων του Γενικού Δικαστηρίου οι:

-        Dean Spielmann