Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022

Ορισμός του δικαστικού καταστήματος του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά. Τεύχος B’ 4694/07.09.2022

Τεύχος B’ 4694/07.09.2022

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 41694οικ. (1)
Ορισμός του δικαστικού καταστήματος του
Ειρηνοδικείου Λαγκαδά.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4938/2022 «Κώδικας
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών και λοιπές διατάξεις» (Α´ 109).
2. Το π.δ. 83/9.7.2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
3. Το π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαι-
οσύνης» (Α’ 7).


4. Το υπ’ αρ. 241/19-05-2022 έγγραφο του Ειρηνοδι-
κείου Λαγκαδά, με το οποίο περιήλθαν στην Υπηρεσία
α) η υπ’ αρ. 103/28-07-2021 ομόφωνη απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαγκαδά (Α.Δ.Α.:
ΨΛΞΤΩΛΛ-Η79), με την οποία συναινεί για την παραχώ-
ρηση προς το Ειρηνοδικείο Λαγκαδά χώρων έκτασης
157,09 τ.μ. με χρήση και του κοινόχρηστου διαδρόμου
έκτασης 36,34 τ.μ., που βρίσκονται στον 1ο όροφο
του στεγασμένου κτιρίου του Διοικητηρίου Λαγκαδά,
β) το υπ’ αρ. 11/17η συν/05.05.2022 πρακτικό γνωμοδό-
τησης της Επιτροπής Στέγασης Δημοσίων Υπηρεσιών ΠΕ
Θεσσαλονίκης της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης
αναφορικά με τους αναγκαίους χώρους στέγασης του Ει-
ρηνοδικείου Λαγκαδά και γ) η υπό στοιχεία ΟΕ 35152 ΕΞΕ
2022/09.05.2022 απόφαση της Κτηματικής Υπηρεσίας
Θεσσαλονίκης «Παραχώρηση χρήσης χώρων δημοσίου
ακινήτου για τη στέγαση του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά».
5. Το από 19.05.2022 πρωτόκολλο παράδοσης και πα-
ραλαβής του ως άνω ακινήτου που παραχωρήθηκε για
τη στέγαση του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά.
6. Την υπ’ αρ. 42158/05.09.2022 απόφαση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης (Α.Δ.Α.: 960ΒΩ-Κ94), με την οποία έγι-
νε αποδεκτή η προσωρινή δωρεάν παραχώρηση προς
χρήση, χώρων του ως άνω αναφερομένου ακινήτου, για
τη στέγαση του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά.
7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας, δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε ως κατάστημα του Ειρηνοδικείου Λαγκα-
δά τους χώρους, έκτασης 157,09 τ.μ., με χρήση και του
κοινόχρηστου διαδρόμου, έκτασης 36,34 τ.μ., που βρί-
σκονται στον 1ο όροφο του στεγασμένου κτιρίου του
Διοικητηρίου Λαγκαδά, με Αριθμό Βιβλίου Καταγραφής
3292 Θεσσαλονίκης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2022
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ