Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022

ΦΕΚ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ - Τεύχος Γ’ 2179/08.09.2022

Τεύχος Γ’ 2179/08.09.2022

 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 26ης Αυγούστου 2022, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 88 και 90 του Συντάγ-
ματος, β) των άρθρων 41, 43, 59 και 91 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α΄109), γ) των άρθρων 77Α
και 77Β του ν. 1756/1988 (Α΄ 35), σε συνδυασμό με την
παρ. 2 του άρθρου 129 του ν. 4938/2022, του άρθρου 71
του ν. 4689/2020 (Α΄ 103) και του άρθρου 26 του ν. 4800/
2021 (Α΄ 81),


2. Το 79/25.01.2016 πρακτικό της εξεταστικής επι-
τροπής του διαγωνισμού για την πρόσληψη δόκιμων
Ειρηνοδικών Δ΄ τάξης της 19ης Μαρτίου 2015, ο οποί-
ος προκηρύχθηκε με την 104572/24.12.2014 (Γ΄1756)
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την
104586/31.12.2014 (Γ΄ 1819) όμοια,
3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./272/22837/16.12.2021
(Β΄ 5970) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί κα-
τανομής προσωπικού στο Υπουργείο Δικαιοσύνης,
4. Την υπ’ αρ. 135/2022 απόφαση του Ανωτάτου Δικα-
στικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης,
διορίζονται δόκιμοι Ειρηνοδίκες Δ’ τάξης οι κάτωθι, οι
οποίοι πέτυχαν στο διαγωνισμό πρόσληψης δόκιμων
Ειρηνοδικών Δ’ τάξης της 19ης Μαρτίου 2015, που προ-
κηρύχθηκε με την υπ’ αρ. 104572/24.12.2014 απόφαση
του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων (Γ΄ 1756), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’
αρ. 104586/31.12.2014 (Γ΄ 1819) όμοια, και έχουν τα νό-
μιμα προσόντα, και τοποθετούνται σε κενές οργανικές
θέσεις ως εξής:
1) Παπαθεοδώρου Ελισάβετ του Αντωνίου και της
Ξανθής, που γεννήθηκε στην Κοζάνη το έτος 1984 και
έλαβε το βαθμό «9,300», στο Ειρηνοδικείο Ρόδου (Αρ.
βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ελληνικού Δημοσίου: 3879318212/27.07.2022, Αρ. βεβ.
ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44174/27.07.2022),
2) Ζούμπου Μαριαλένα του Δημητρίου και της Σπυρι-
δούλας, που γεννήθηκε στα Ιωάννινα το έτος 1986 και
έλαβε το βαθμό «9,300», στο Ειρηνοδικείο Αγρινίου (Αρ.
βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ελληνικού Δημοσίου: 8312164115/05.08.2022, Αρ. βεβ.
ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 54571/05.08.2022),
3) Χλέντζου Μαρία του Γεωργίου και της Γαλήνης, που
γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1979 και έλαβε το βαθμό
«9,300», στο Ειρηνοδικείο Κύμης (Αρ. βεβ. εγγραφής στο
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
1290863168/28.07.2022, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερι-
κών: 44591/28.07.2022),
4) Παπαδοπούλου Ιωάννα του Γεωργίου και της Αγγε-
λικής, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1982
και έλαβε το βαθμό «9,300», στο Ειρηνοδικείο Ιεράπε-
τρας (Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1128364928/26.07.2022,
Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44052/26.07.2022),
5) Γιαννοπούλου Αναστασία του Κωνσταντίνου και της
Αθανασίας, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος
1987 και έλαβε το βαθμό «9,290», στο Ειρηνοδικείο Πύ-
λου (Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5082102127/01.08.2022,
Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 45165/01.08.2022),
6) Δανού Βασιλική του Ανέστη και της Χαμαϊδούλας,
που γεννήθηκε στο Βόλο το έτος 1985 και έλαβε το βαθ-
μό «9,285», στο Ειρηνοδικείο Νάξου (Αρ. βεβ. εγγραφής
στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσί-
ου: 8933164057/31.08.2022, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσω-
τερικών: 59360/31.08.2022),
7) Καραγεωργοπούλου Χριστίνα του Κωνσταντίνου και
της Αναστασίας, που γεννήθηκε στην Πάτρα το έτος 1981
και έλαβε το βαθμό «9,285», στο Ειρηνοδικείο Μεσολογ-
γίου (Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7653533712/26.07.2022,
Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44049/26.07.2022),
8) Λαϊνά Αλεξάνδρα του Θεοδώρου και της Σπυριδού-
λας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1981 και έλαβε
το βαθμό «9,285», στο Ειρηνοδικείο Μεσολογγίου (Αρ.
βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελ-
ληνικού Δημοσίου: 5853511228/03.08.2022), Αρ. βεβ.
ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 52212/03.08.2022).
9) Μυκωνιάτη Αγγελική του Εμμανουήλ και της Απο-
στολίτσας, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος
1990 και έλαβε το βαθμό «9,285», στο Ειρηνοδικείο Χα-
νίων (Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8090199314/04.08.2022,
Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 54282/04.08.2022),

10) Πουρνάρα Κωνσταντίνα του Βασιλείου και της Αγ-
γελικής, που γεννήθηκε στην Λαμία Φθιώτιδας το έτος
1988 και έλαβε το βαθμό «9,285», στο Ειρηνοδικείο Κω
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ελληνικού Δημοσίου: 7911023541/27.07.2022, Αρ. βεβ.
ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44213/27.07.2022),
11) Φερμελή Ειρήνη του Δημητρίου και της Μαρίας,
που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1989 και
έλαβε το βαθμό «9,270», στο Ειρηνοδικείο Αιγίνης (Αρ.
βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ελληνικού Δημοσίου: 1064143366/29.07.2022, Αρ. βεβ.
ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44666/29.07.2022),
12) Βρυώνη Αικατερίνη του Γεωργίου και της Ουρανί-
ας, που γεννήθηκε στα Ιωάννινα το έτος 1984 και έλαβε
το βαθμό «9,265», στο Ειρηνοδικείο Κυθήρων (Αρ. βεβ.
εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνι-
κού Δημοσίου: 3458622225/28.07.2022, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑ-
ΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44462/28.07.2022),
13) Θωμάκου Καλλιρρόη του Αναστασίου και της Νί-
κης, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής το έτος 1985
και έλαβε το βαθμό «9,265», στο Ειρηνοδικείο Ολυμπίων
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ελληνικού Δημοσίου: 8411411194/28.07.2022, Αρ. βεβ.
ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44486/28.07.2022),
14) Νικολοπούλου Χριστίνα του Παναγιώτη και της
Ευαγγελίας, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος
1989 και έλαβε το βαθμό «9,260», στο Ειρηνοδικείο Δύ-
μης (Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8010090114/27.07.2022,
Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44232/27.07.2022),
15) Σούλη Δανάη του Αναστασίου και της Γεωργίας,
που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής το έτος 1984 και
έλαβε το βαθμό «9,260», στο Ειρηνοδικείο Ζακύνθου
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ελληνικού Δημοσίου: 1152477117/27.07.2022, Αρ. βεβ.
ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44282/27.07.2022),
16) Κραβαρίτη Ευγενία του Αθανασίου και της Λεμο-
νιάς, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1977 και έλαβε
το βαθμό «9,260», στο Ειρηνοδικείο Αρήνης (Αρ. βεβ. εγ-
γραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού
Δημοσίου: 1047217824/03.08.2022, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ.
Εσωτερικών: 50389/03.08.2022),
17) Νίκας Παναγιώτης του Αθανασίου και της Ζου-
μπουλίας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1985
και έλαβε το βαθμό «9,255», στο Ειρηνοδικείο Πλωμα-
ρίου (Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4726834478/31.07.2022,
Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 45003/31.07.2022),
18) Καλαντζή Ευαγγελία του Κωνσταντίνου και της
Βιργινίας, που γεννήθηκε στη Λαμία το έτος 1985 και
έλαβε το βαθμό «9,250», στο Ειρηνοδικείο Σαμαίων (Αρ.
βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ελληνικού Δημοσίου: 3243538675/27.07.2022, Αρ. βεβ.
ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44166/27.07.2022),
19) Παναγοπούλου Γεωργία του Θεοδώρου και της
Αικατερίνης, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το
έτος 1980 και έλαβε το βαθμό «9,250», στο Ειρηνοδικείο
Κύμης (Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2918901043/28.07.2022,
Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44593/28.07.2022),
20) Γιαννόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη και της
Χριστίνας, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής το έτος
1980 και έλαβε το βαθμό «9,245», στο Ειρηνοδικείο Μή-
λου (Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1238011415/01.08.2022,
Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 45118/01.08.2022),
21) Καραμπίνης Κωνσταντίνος του Θεοφάνη και της
Ειρήνης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1985 και
έλαβε το βαθμό «9,235», στο Ειρηνοδικείο Μυκόνου (Αρ.
βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ελληνικού Δημοσίου: 1026151023/04.08.2022, Αρ. βεβ.
ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 53976/04.08.2022),
22) Μάλαμα Γεωργία του Γεωργίου και της Μαρίας,
που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1984 και έλαβε το
βαθμό «9,235», στο Ειρηνοδικείο Σητείας (Αρ. βεβ. εγ-
γραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού
Δημοσίου: 5511111312/28.07.2022, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ.
Εσωτερικών: 44522/28.07.2022),
23) Μπουλουλή Σοφία του Διονυσίου και της Ευσταθί-
ας, που γεννήθηκε στην Κυπαρισσία Μεσσηνίας το έτος
1983 και έλαβε το βαθμό «9,235», στο Ειρηνοδικείο Ικα-
ρίας (Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1269845431/27.07.2022,
Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44159/27.07.2022),
24) Σταπάκη Παναγιώτα του Ευθυμίου και της Αντωνί-
ας, που γεννήθηκε στη Σπάρτη το έτος 1988 και έλαβε το
βαθμό «9,225», στο Ειρηνοδικείο Καλύμνου (Αρ. βεβ. εγ-
γραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού
Δημοσίου: 1241191203/28.07.2022, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ.
Εσωτερικών: 44465/28.07.2022),
25) Μπρίνια Ευαγγελία του Ηλία και της Μαρίνας, που
γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1985 και έλαβε το βαθμό
«9,225», στο Ειρηνοδικείο Ρεθύμνου (Αρ. βεβ. εγγρα-
φής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού
Δημοσίου: 2449654231/01.08.2022, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/
Υπ. Εσωτερικών: 45169/01.08.2022),
26) Σπυρίδωνος Ουρανία του Γεωργίου και της Γεωργί-
ας, που γεννήθηκε στην Πάτρα το έτος 1977 και έλαβε το
βαθμό «9,220», στο Ειρηνοδικείο Ρεθύμνου (Αρ. βεβ. εγ-
γραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού
Δημοσίου: 1135295107/01.08.2022, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ.
Εσωτερικών: 45178/01.08.2022),
27) Τσάμπρα Ρεγγίνα του Γεωργίου και της Στυλιανής,
που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1988 και έλαβε το
βαθμό «9,215», στο Ειρηνοδικείο Ευρυτανίας (Αρ. βεβ.
εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνι-
κού Δημοσίου: 8411786462/10.08.2022, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑ-
ΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 55618/10.08.2022),
28) Λάλου Μαρία του Νικολάου και της Ευδοκίας, που
γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1982 και έλαβε
το βαθμό «9,215», στο Ειρηνοδικείο Λέρου (Αρ. βεβ. εγ-
γραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού
Δημοσίου: 3640495192/27.07.2022, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ.
Εσωτερικών: 44155/27.07.2022),
29) Ζωγράφου Ελένη του Χρήστου και της Αντιόπης,
που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1979 και έλα-
βε το βαθμό «9,215», στο Ειρηνοδικείο Λασιθίου (Αρ.

βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ελληνικού Δημοσίου: 3510612735/27.07.2022, Αρ. βεβ.
ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44175/27.07.2022),
30) Δεληδήμου Σωτηρία του Βασιλείου και της Στυλια-
νής, που γεννήθηκε στα Τρίκαλα το έτος 1984 και έλαβε
το βαθμό «9,215», στο Ειρηνοδικείο Σάμου (Αρ. βεβ. εγ-
γραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού
Δημοσίου: 7456109686/27.07.2022, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ.
Εσωτερικών: 44173/27.07.2022),
31) Καμπά Άρτεμις του Κωνσταντίνου και της Βασι-
λικής, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1979
και έλαβε το βαθμό «9,215», στο Ειρηνοδικείο Κω (Αρ.
βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ελληνικού Δημοσίου: 4959773526/27.07.2022, Αρ. βεβ.
ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44194/27.07.2022),
32) Σάκκα Αικατερίνη του Παναγιώτη και της Μαρίας,
που γεννήθηκε στη Λάρισα το έτος 1983 και έλαβε το
βαθμό «9,215», στο Ειρηνοδικείο Καρπάθου (Αρ. βεβ. εγ-
γραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού
Δημοσίου: 1055666998/27.07.2022, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ.
Εσωτερικών: 44381/27.07.2022),
33) Δράγιου Παναγιώτα του Αριστείδη και της Άννας,
που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1977 και έλαβε το
βαθμό «9,215», στο Ειρηνοδικείο Ρόδου (Αρ. βεβ. εγ-
γραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού
Δημοσίου: 7837222114/27.07.2022, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ.
Εσωτερικών: 44193/27.07.2022),
34) Κακούρη Όλγα του Νικολάου και της Ελένης, που
γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1984 και έλαβε το βαθμό
«9,210», στο Ειρηνοδικείο Λασιθίου (Αρ. βεβ. εγγραφής
στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δη-
μοσίου: 6911473471/27.07.2022, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ.
Εσωτερικών: 44162/27.07.2022),
35) Πρεβέντης Στέργιος του Χρήστου και της Ευαγγε-
λής, που γεννήθηκε στα Τρίκαλα Τρικάλων το έτος 1985
και έλαβε το βαθμό «9,200», στο Ειρηνοδικείο Πύργου
Κρήτης (Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8572111118/28.07.2022,
Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44429/28.07.2022),
36) Νασιοπούλου Ελένη του Ιωάννη και της Βηθλεέμ,
που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1987 και έλαβε το
βαθμό «9,198», στο Ειρηνοδικείο Βάμου (Αρ. βεβ. εγ-
γραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού
Δημοσίου: 3153248655/28.07.2022, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ.
Εσωτερικών: 44407/28.07.2022),
37) Ζιώγα Ιωάννα του Θεοδώρου και της Μαρίας,
που γεννήθηκε στα Γιαννιτσά το έτος 1985 και έλαβε το
βαθμό «9,195», στο Ειρηνοδικείο Ζακύνθου (Αρ. βεβ. εγ-
γραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού
Δημοσίου: 6838733497/27.07.2022, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ.
Εσωτερικών: 44274/27.07.2022),
38) Μυλωνάκη Ειρήνη του Γεωργίου και της Αγγελι-
κής, που γεννήθηκε στα Χανιά το έτος 1988 και έλαβε
το βαθμό «9,195», στο Ειρηνοδικείο Χανίων (Αρ. βεβ. εγ-
γραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού
Δημοσίου: 1685162546/04.08.2022, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ.
Εσωτερικών: 54371/04.08.2022),
39) Ζάχου Μαλαματή του Δημητρίου και της Άννας,
που γεννήθηκε στην Καστοριά το έτος 1988 και έλαβε το
βαθμό «9,175», στο Ειρηνοδικείο Ρεθύμνου (Αρ. βεβ. εγ-
γραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού
Δημοσίου: 6452199755/01.08.2022, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ.
Εσωτερικών: 45186/01.08.2022),
40) Παπασημακοπούλου Θάλεια του Κωνσταντίνου και
της Αρχοντούλας, που γεννήθηκε στην Πάτρα το έτος
1980 και έλαβε το βαθμό «9,170», στο Ειρηνοδικείο Χίου
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ελληνικού Δημοσίου: 1174112410/27.07.2022, Αρ. βεβ.
ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44258/27.07.2022).
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. - Υπουργείου Δικαιοσύνης: 23417/
26.08.2022).
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ