Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022

ΦΕΚ ΠΑΡΕΔΡΩΝ ΔΔ - Τεύχος Γ’ 2238/12.09.2022

Τεύχος Γ’ 2238/12.09.2022

 

2 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 5ης Σεπτεμβρίου 2022,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα άρθρα 88 και
90 του Συντάγματος, τα άρθρα 59 και 76 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (ν. 4938/2022 Α’ 109) και την 33/2022 από-
φαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητι-
κής Δικαιοσύνης, διορίζονται πάρεδροι πρωτοδικείου
των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, για πλήρωση
κενών οργανικών θέσεων, οι κατωτέρω απόφοιτοι του
Τμήματος Υποψηφίων Παρέδρων Διοικητικού Πρωτο-
δικείου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, οι
οποίοι έχουν περατώσει επιτυχώς την κατάρτισή τους
στις 31 Μαΐου 2022 και έχουν τα νόμιμα προσόντα και
τοποθετούνται ως εξής:


1. Αριάδνη Σκιαδά του Φωτίου και της Αικατερίνης,
που γεννήθηκε στη Πάτρα το έτος 1986 και έλαβε τελικό
βαθμό 13,47876, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσα-
λονίκης.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 6211212411/28-7-2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών 44607/28-7-2022).
2. Μαρία-Ρόζα Οικονομίδη του Νικολάου και της Κού-
λας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1992 και έλαβε
τελικό βαθμό 13,14286, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 4542379612/22-8-2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 57407/22-8-2022).
3. Θεόδωρο Χατζησαββίδη του Παύλου και της Γεωρ-
γίας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1991 και
έλαβε τελικό βαθμό 13,13727, στο Διοικητικό Πρωτοδι-
κείο Θεσσαλονίκης.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου 2441038941/28-7-2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44608/28-7-2022).
4. Χρήστο Παπακωνσταντίνου του Στυλιανού και της
Έλλης, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1992
και έλαβε τελικό βαθμό 13,11262, στο Διοικητικό Πρω-
τοδικείο Θεσσαλονίκης.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 3564641593/28-7-2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44609/28-7-2022).
5. Αικατερίνα Καλαϊτζάκη του Ιωάννη και της Μαρίας,
που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1991 και
έλαβε τελικό βαθμό 12,93116, στο Διοικητικό Πρωτο-
δικείο Αθηνών.

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 5015951285/22-8-2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 57409/22-8-2022).
6. Χριστίνα Γιασίν του Μπασάμ-Αναστασίου και της
Ισμήνης, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1992
και έλαβε τελικό βαθμό 12,81851, στο Διοικητικό Πρω-
τοδικείο Θεσσαλονίκης.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου 2611064691/28-7-2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44611/28-7-2022).
7. Ερατώ Ρεσσοπούλου του Παναγιώτη και της Στυ-
λιανής, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιον Αττικής το έτος
1986 και έλαβε τελικό βαθμό 12,79200, στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 5074698610/22-8-2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 57410/22-8-2022).
8. Σταυρούλα Μπισχινιώτη του Ιωάννη και της Ελισσά-
βετ, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1990 και
έλαβε τελικό βαθμό 12,75048, στο Διοικητικό Πρωτοδι-
κείο Θεσσαλονίκης.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 2495771433/28-7-2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών 44614/28-7-2022).
9. Παναγιώτη Πανουσάκη του Σπυρίδωνα και της Μα-
ρίας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1979 και
έλαβε τελικό βαθμό 12,74955, στο Διοικητικό Πρωτοδι-
κείο Θεσσαλονίκης.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 2598715549/29-7-2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44772/29-7-2022).
10. Στέφανο Κρεμέτη του Γεωργίου και της Παγώνας,
που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1988 και έλα-
βε τελικό βαθμό 12,74062, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Θεσσαλονίκης.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 4852442611/29-7-2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44773/29-7-2022).
11. Ανδρέα Κωνσταντόπουλο του Νικολάου και της
Χριστίνας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1979 και
έλαβε τελικό βαθμό 12,73639, στο Διοικητικό Πρωτο-
δικείο Αθηνών.
(Αρ. βεβ. Εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 1246100889/22-8-2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 57411/22-8-2022).
12. Χρυσούλα Λαμπράκη του Χαρίλαου και της Φω-
τεινής, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιον Αττικής το έτος
1992 και έλαβε τελικό βαθμό 12,73181, στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 2693743110/22-8-2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 57412/22-8-2022).
13. Ελένη Ιερέως του Ανδρέα και της Παναγιώτας, που
γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής το έτος 1989 και έλα-
βε τελικό βαθμό 12,68597, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 2493681193/22-8-2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 57413/22-8-2022).
14. Παρασκευή-Ελευθερία Ζαραβούτση του Σπυρίδω-
να και της Σπυριδούλας, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιον
Αττικής το έτος 1987 και έλαβε τελικό βαθμό 12,67925,
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 8214615811/22-8-2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 57415/22-8-2022).
15. Βενετία Γκάτση του Ιωάννη και της Αικατερίνης,
που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1989 και έλα-
βε τελικό βαθμό 12,61395, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 9687112938/22-8-2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 57417/22-8-2022).
16. Ευανθία Τσουκνίδα του Ευάγγελου και της Αμαλίας,
που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1992 και έλα-
βε τελικό βαθμό 12,60900, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Θεσσαλονίκης.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 1342399212/29-7-2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44774/29-7-2022).
17. Γεράσιμο-Στέφανο Σταθάτο του Νικολάου και της
Σταυρούλας, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιον Αττικής
το έτος 1987 και έλαβε τελικό βαθμό 12,60609, στο Δι-
οικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 3531087126/22-8-2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 57420/22-8-2022).
18. Στεργία Παπαχριστοδούλου του Ιωάννη και της
Τσαμπίκας, που γεννήθηκε στη Ρόδο το έτος 1982 και
έλαβε τελικό βαθμό 12,57397, στο Διοικητικό Πρωτο-
δικείο Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 1927402071/22-8-2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 57421/22-8-2022).
19. Ευτυχία Τσιόϊκα του Χαράλαμπου και της Ιωάννας,
που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1992 και έλα-
βε τελικό βαθμό 12,54737, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Αθηνών.
(Αρ. βεβ. Εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 1187212617/22-8-2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 57425/22-8-2022).
20. Αθανασία Κοσμίδου του Κωνσταντίνου και της Αι-
κατερίνης, που γεννήθηκε στα Ιωάννινα το έτος 1992 και
έλαβε τελικό βαθμό 12,47076, στο Διοικητικό Πρωτοδι-
κείο Θεσσαλονίκης.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 7910863931/29-7-2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44776/29-7-2022).
21. Γεωργία Κιουλτζή του Αθανασίου και της Κωνστα-
ντινιάς, που γεννήθηκε στη Κοζάνη το έτος 1988 και έλα-
βε τελικό βαθμό 12,45827, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Θεσσαλονίκης.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 8316661254/29-7-2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44777/29-7-2022).
22. Ναταλία Πανταζοπούλου του Αριστείδη και της
Χρυσάνθης, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιον Αττικής
το έτος 1991 και έλαβε τελικό βαθμό 12,43395, στο Δι-
οικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 3110377026/22-8-2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 57427/22-8-2022).
23. Ειρήνη Τσουκαλά του Νικολάου και της Παναγιώ-
τας, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιον Αττικής το έτος
1992 και έλαβε τελικό βαθμό 12,41806, στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 4572277212/22-8-2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 57428/22-8-2022).
24. Ιωάννη Πλατή του Νικολάου και της Ευθυμίας,
που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1985 και έλα-
βε τελικό βαθμό 12,41360, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Θεσσαλονίκης.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 4811811140/29-7-2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44785/29-7-2022).
25. Σοφία Καραμάνη του Λουκά και της Ελευθερίας,
που γεννήθηκε στο Αργυρόκαστρο Αλβανίας το έτος
1984 και έλαβε τελικό βαθμό 12,36946, στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 9887103112/29-7-2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44788/29-7-2022).
26. Νικόλαο Κοπελιά του Παναγιώτη και της Ιωάννας,
που γεννήθηκε στο Πειραιά το έτος 1982 και έλαβε τελικό
βαθμό 12,35667, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 1129012367/22-8-2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 57429/22-8-2022).
27. Στυλιανή Παγωμένου του Ιωάννη και της Αγγέλας,
που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1983 και
έλαβε τελικό βαθμό 12,34786, στο Διοικητικό Πρωτο-
δικείο Πειραιώς.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 1041065358/18-8-2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 57183/18-8-2022).
28. Ειρήνη Φιλιππίδη του Σταύρου και της Στυλιανής,
που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1988 και έλαβε τελικό
βαθμό 12,32504, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 1193767935/22-8-2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 57430/22-8-2022).
29. Άννα-Ιωάννα Γεωργοπούλου του Βασιλείου και της
Περιστέρας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος
1991 και έλαβε τελικό βαθμό 12,31495, στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 9426641256/22-8-2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 57432/22-8-2022).
30. Μαρία-Αναστασία Τσάγγα του Νικολάου και της
Ελένης, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής το έτος
1991 και έλαβε τελικό βαθμό 12,30274, στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 3750814878/22-8-2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 57434/22-8-2022).
31. Όλγα Πλαστήρα του Βασιλείου και της Γεωργίας,
που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1980 και έλα-
βε τελικό βαθμό 12,27027, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Θεσσαλονίκης.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 4972643401/29-7-2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44789/29-7-2022).
32. Βασιλική Ντινόκα του Γεωργίου και της Ξανθής,
που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1989 και έλα-
βε τελικό βαθμό 12,24644, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Θεσσαλονίκης.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 2110911109/29-7-2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44791/29-7-2022).
33. Χαρίκλεια Ευθυμίου του Βασιλείου και της Ελένης,
που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1984 και έλαβε τελικό
βαθμό 12,20144, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου 9358260141/18-8-2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 57184/18-8-2022).
34. Ευσταθία Σουφλέρη του Νικολάου και της Χρυ-
σούλας, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιον Αττικής το έτος
1991 και έλαβε τελικό βαθμό 12,13758, στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 5058524118/22-8-2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 57435/22-8-2022).
35. Παναγιώτα Τσιάμα του Ανδρέα και της Αγγελικής,
που γεννήθηκε στην Τρίπολη το έτος 1990 και έλαβε
τελικό βαθμό 12,12809, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 1183834423/22-8-2022.
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 57437/22-8-2022).
36. Μαρία Μερίκα του Παναγιώτη και της Δήμητρας,
που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής το έτος 1987 και
έλαβε τελικό βαθμό 12,09781, στο Διοικητικό Πρωτο-
δικείο Πειραιώς.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 8123589262/18-8-2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών 57185/18-8-2022).
37. Κορίνα Μπατζικώστα του Δημητρίου και της Άν-
νας, που γεννήθηκε στη Κατερίνη το έτος 1991 και έλα-
βε τελικό βαθμό 12,08734, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Θεσσαλονίκης.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 7810299193/29-7-2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44793/29-7-2022).
38. Αγγελική Σαρρή του Νικολάου και της Ελένης, που
γεννήθηκε στο Αμαρούσιον Αττικής το έτος 1983 και
έλαβε τελικό βαθμό 12,06234, στο Διοικητικό Πρωτο-
δικείο Πειραιώς.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 6083706711/18-8-2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 57186/18-8-2022).
39. Αναστάσιο Μαυρίδη του Νικολάου και της Ελευ-
θερίας, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιον Αττικής το έτος
1982 και έλαβε τελικό βαθμό 12,01744, στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 2990124561/22-8-2022).

(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 57438/22-8-2022).
40. Αναστασία Τσινασλανίδου του Ιορδάνη και της
Μαρίας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1989
και έλαβε τελικό βαθμό 11,99818, στο Διοικητικό Πρω-
τοδικείο Θεσσαλονίκης.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 9510626317/29-7-2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44800/29-7-2022).
41. Ελένη Γλερίδου του Αθανασίου και της Αικατερί-
νης, που γεννήθηκε στις Σέρρες το έτος 1984 και έλαβε
τελικό βαθμό 11,99227, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Θεσσαλονίκης.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 4477103120/29-7-2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44803/29-7-2022).
42. Ευαγγελία Κοφτερίδη του Διαμαντή και της Μαί-
ρης, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1990
και έλαβε τελικό βαθμό 11,98225, στο Διοικητικό Πρω-
τοδικείο Θεσσαλονίκης.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 4723887109/29-7-2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44806/29-7-2022).
43. Λουκά Σωτηρίου του Πέτρου και της Μαρίας, που
γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής το έτος 1982 και έλα-
βε τελικό βαθμό 11,92774, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 7378268098/22-8-2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 57440/22-8-2022).
44. Χριστίνα-Μαρία Σουρλατζή του Βασιλείου και της
Κωνσταντίας, που γεννήθηκε στη Λάρισα το έτος 1992
και έλαβε τελικό βαθμό 11,92348, στο Διοικητικό Πρω-
τοδικείο Θεσσαλονίκης.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 5132128119/29-7-2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44808/29-7-2022).
45. Αναστασία Καραγιάννη του Χρήστου και της Ευαγ-
γελίας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1986
και έλαβε τελικό βαθμό 11,88190, στο Διοικητικό Πρω-
τοδικείο Θεσσαλονίκης.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 9912395118/29-7-2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 44811/29-7-2022).
46. Αντωνία Νικολετάτου του Ανδρέα και της Ευαγγε-
λίας, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιον Αττικής το έτος
1990 και έλαβε τελικό βαθμό 11,88060, στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 6651251076/22-8-2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 57442/22-8-2022).
47. Έλλη Τριανταφύλλου του Ευαγγέλου και της Ζαχα-
ρούλας, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιον Αττικής το έτος
1990 και έλαβε τελικό βαθμό 11,86918, στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 9978341234/22-8-2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 57444/22-8-2022).
48. Μαρία-Ελένη Μπαλτά του Θωμά και της Αικατερί-
νης, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1991 και
έλαβε τελικό βαθμό 11,74539, στο Διοικητικό Πρωτο-
δικείο Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 8707835107/22-8-2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 57445/22-8-2022).
49. Μαρία-Ειρήνη Νίκολη του Σταμάτη και της Χριστί-
νας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1991 και έλαβε
τελικό βαθμό 11,65965, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 5686951181/22-8-2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 57446/22-8-2022).
50. Σταματία Γιαννεσκή του Ευσταθίου και της Μαρ-
γιετούλας, που γεννήθηκε στη Ρόδο το έτος 1992 και
έλαβε τελικό βαθμό 11,54737, στο Διοικητικό Πρωτο-
δικείο Αθηνών.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 4430108687/22-8-2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 57448/22-8-2022).
(Αριθ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ.-Υπ. Δικαιοσύνης: 23426/6-9-2022).
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ