Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022

ΦΕΚ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΕΣΔΙ Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 828/12.09.2022

Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 828/12.09.2022

 

 Αριθμ. 35275
Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβου-
λίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Tην παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4871/2021 «Μεταρρυθ-
μίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστι-
κών Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 246).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
3. Το π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαι-


οσύνης» (Α’ 7).
4. Την υπό στοιχεία 559οικ./11.01.2022 απόφαση
του Υπουργού Δικαιοσύνης «Συγκρότηση Διοικητικού
Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουρ-
γών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 13) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ.
27314/20.6.2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 522) όμοια απόφαση.
5. Την υπ’ αρ. 33148/21.07.2022 απόφαση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης «Τοποθέτηση Γενικού Διευθυντή στην
Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 668),
αποφασίζουμε:
Ορίζουμε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, την Αναστασία
Παπαδοπούλου του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. ****), Αρεοπα-
γίτη, Γενική Διευθύντρια της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών, σε αντικατάσταση του Δημητρίου Εμμανου-
ηλίδη του Αριστείδη (Α.Δ.Τ. ****), Συμβούλου της
Επικρατείας, του οποίου η θητεία έληξε.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Αυγούστου 2022
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ


Αριθμ. 35277
Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Σπου-
δών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών
για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Tην παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 4871/2021 «Μεταρ-
ρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις»
(Α’ 246).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
3. Το π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαι-
οσύνης» (Α’ 7).
4. Την υπ’ αρ. 67805/21.12.2021 απόφαση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων «Συγκρότηση Συμβουλίου Σπουδών της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για την κατεύθυνση της
Διοικητικής Δικαιοσύνης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1098), όπως τροπο-
ποιήθηκε με την υπ’ αρ. 9014/28.2.2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 144)
όμοια απόφαση.
5. Την υπ’ αρ. 33148/21.07.2022 απόφαση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης «Τοποθέτηση Γενικού Διευθυντή στην
Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 668),
αποφασίζουμε:
Ορίζουμε μέλος του Συμβουλίου Σπουδών της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για την κατεύθυνση της
Διοικητικής Δικαιοσύνης, την Αναστασία Παπαδοπούλου
του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. ****), Αρεοπαγίτη, Γενική Διευ-
θύντρια της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, σε
αντικατάσταση του Δημητρίου Εμμανουηλίδη του Αρι-
στείδη (Α.Δ.Τ. ***), Συμβούλου της Επικρατείας,
του οποίου η θητεία έληξε.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Αυγούστου 2022
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ


Αριθμ. 35278
Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Σπου-
δών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών
για τις κατευθύνσεις της Πολιτικής και Ποινικής
Δικαιοσύνης και των Ειρηνοδικών καθώς και των
Εισαγγελέων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Tην παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4871/2021 «Μεταρ-
ρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις»
(Α’ 246).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
3. Το π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαι-
οσύνης» (Α’ 7).
4. Την υπ’ αρ. 69275/21.12.2021 απόφαση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων «Συγκρότηση Συμβουλίου Σπουδών της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για τις κατευθύνσεις της
Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Ειρηνοδικών

καθώς και των Εισαγγελέων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1098), όπως τρο-
ποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 8473/28.2.2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 144)
όμοια απόφαση.
5. Την υπ’ αρ. 33148/21.07.2022 απόφαση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης «Τοποθέτηση Γενικού Διευθυντή στην
Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 668),
αποφασίζουμε:
Ορίζουμε μέλος του Συμβουλίου Σπουδών της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για τις κατευθύνσεις της
Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Ειρηνοδικών
καθώς και των Εισαγγελέων, την Αναστασία Παπαδοπού-
λου του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. *****), Αρεοπαγίτη, Γενική
Διευθύντρια της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών,
σε αντικατάσταση του Δημητρίου Εμμανουηλίδη του
Αριστείδη (Α.Δ.Τ. ****), Συμβούλου της Επικρα-
τείας, του οποίου η θητεία έληξε.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Αυγούστου 2022
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ