Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022

Αντικατάσταση τακτικού μέλους Συμβουλίου Σπουδών ΕΣΔι (Πολ/Ποιν - Εισαγ - Ειρην) Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 884/26.09.2022

Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 884/26.09.2022

 

 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 43730
Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Συμβουλί-
ου Σπουδών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λει-
τουργών για τις κατευθύνσεις της Πολιτικής και
Ποινικής Δικαιοσύνης και των Ειρηνοδικών, κα-
θώς και των Εισαγγελέων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Tις παρ. 1-3 του άρθρου 13 του ν. 4871/2021 «Μεταρ-
ρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικα-
στικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 246).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και


Υφυπουργών» (Α΄ 121).
3. Το π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαι-
οσύνης» (Α’ 7).
4. Την υπ’ αρ. 69275/21.12.2021 απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης «Συγκρότηση Συμβουλίου Σπουδών της Εθνι-
κής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για τις κατευθύνσεις
της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Ειρηνοδι-
κών καθώς και των Εισαγγελέων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1098).
5. Το υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΝΟΜ/66548/4370/15.09.2022
έγγραφο του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε ως τακτικό μέλος του Συμβουλίου Σπουδών
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για τις κα-
τευθύνσεις της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και
των Ειρηνοδικών, καθώς και των Εισαγγελέων, τον Από-
στολο Καραγκουνίδη του Αθανασίου (Α.Δ.Τ. ****),
Καθηγητή του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, σε αντικα-
τάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του Στέφανου
Παύλου του Κλεάνθη (Α.Δ.Τ. ****), Καθηγητή της
ίδιας Σχολής, που είχε τοποθετηθεί στην εν λόγω θέση
με την υπ’ αρ. 69275/21.12.2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1098) απόφαση
του Υπουργού Δικαιοσύνης και ο οποίος απεβίωσε.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2022
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ