Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022

ΦΕΚ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΣτΕ - ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΔ - Τεύχος Γ’ 2239/12.09.2022

Τεύχος Γ’ 2239/12.09.2022

 

 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 7ης Σεπτεμβρίου 2022,
που εκδόθηκε στη Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 90 του
Συντάγματος και τα άρθρα 59 και 73 του Κώδικα Ορ-
γανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (ν. 4938/2022 Α’ 109), διορίζονται δόκιμοι
εισηγητές του Συμβουλίου της Επικρατείας, για πλήρωση
κενών οργανικών θέσεων, οι κατωτέρω απόφοιτοι του
Τμήματος υποψηφίων Εισηγητών του Συμβουλίου της
Επικρατείας της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών,
οι οποίοι έχουν περατώσει επιτυχώς την κατάρτισή τους
στις 31-5-2022 και έχουν τα νόμιμα προσόντα:
1. Ιωάννα Χαρχαλάκη του Ευτύχιου και της Ελένης που
γεννήθηκε στα Χανιά το έτος 1987 και έλαβε τελικό βαθ-
μό 13,22506.


(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 7577112113/25-8-2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 58546/25-8- 2022).
2. Θεανώ Ντάλλα του Ηλία και της Γιολάντας που γεν-
νήθηκε στο Αμαρούσιον Αττικής το έτος 1992 και έλαβε
τελικό βαθμό 12,98690.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 3310182619/25-8-2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 58542/25-8-2022).
3. Αθηνά Καφφέ του Γεωργίου και της Παναγιώτας που
γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1991 και έλαβε τελικό
βαθμό 12,80720.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 3466908636/25-8-2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 58541/25-8-2022).
4. Αντώνιο Γιαννούκο του Γεωργίου και της Βασιλικής
που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής το έτος 1988 και
έλαβε τελικό βαθμό 12,52595.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 9218159280/25-8-2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 58540/25-8-2022).
5. Χρυσή Παπανικολάου του Παναγιώτη και της Λου-
κρητίας που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής το έτος
1989 και έλαβε τελικό βαθμό 12,23523.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 1105828577/25-8-2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών 58544/25-8-2022)
και
6. Δημήτριο Σαρμά του Ιωάννη και της Στυλιανής που
γεννήθηκε στο Αμαρούσιον Αττικής το έτος 1989 και
έλαβε τελικό βαθμό 12,20930.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 2934310671/25-8-2022).
(Αρ. βεβ ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 58545/25-8-2022).
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ.-Υπ. Δικαιοσύνης: 23439/9-9-2022).

Με προεδρικό διάταγμα της 8ης Σεπτεμβρίου 2022,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του
Συντάγματος και τα άρθρα 59 και 77 του Κώδικα Οργα-
νισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λει-
τουργών (ν. 4938/2022 Α’ 109) και τις 15, 18, 23, 24, 30,
32/2022 αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβου-
λίου Διοικητικής Δικαιοσύνης:
Α. Πρoάγoνται, κατ’ απόλυτη εκλογή, στoν βαθμό
τoυ Προέδρου Εφετών των Διοικητικών Δικαστηρίων,
για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, οι παρακάτω
Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων, που έχουν τα νόμιμα
προσόντα και τοποθετούνται ως εξής: 1) Θεσσαλονίκης,
Βασίλειος Καφτεράνης του Ανδρέα στο Διοικητικό Εφε-
τείο Θεσσαλονίκης, 2) Θεσσαλονίκης, Χριστίνα Ιωσηφί-
δου του Στεφάνου στο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής,
3) Αθηνών, Αναστασία Λιακίδου του Χρήστου στο Διοι-
κητικό Εφετείο Αθηνών, 4) Πατρών, Θεοδοσία Κυζίλου
του Νικολάου στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, 5) Αθη-
νών, Κωνσταντίνα Σούρμπη του Χρήστου στο Διοικητικό
Εφετείο Αθηνών, 6) Θεσσαλονίκης, Φωτεινή Παλαιολό-
γου του Ηλία στο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής, 7) Αθη-
νών, Χαρίκλεια Κέκη του Δημητρίου στο Διοικητικό Εφε-
τείο Αθηνών, 8) Πειραιώς, Ελένη Τσαγκαροπούλου του
Πέτρου στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς, 9) Πειραιώς,
Αικατερίνη Σταυρίδου του Ευαγγέλου στο Διοικητικό
Εφετείο Αθηνών, 10) Θεσσαλονίκης, Δήμητρα Κοσκερί-
δου του Θεοχάρη στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, 11)
Αθηνών, Αθανάσιος Ασημακόπουλος του Δημητρίου στο
Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και 12) Χανίων, Παρασκευή
Ψωμά του Εμμανουήλ στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς,
της προαγωγής τους λογιζομένης από 1-7-2022.
Β. Μετατίθενται, για πλήρωση κενών οργανικών θέ-
σεων, με αίτησή τους, οι κάτωθι Εφέτες των Διοικητι-
κών Εφετείων: 1) Αθηνών, Δημήτριος Καραουλάνης του
Αντωνίου στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς, 2) Τρίπολης,
Ασπασία Καλαφάτη του Κωνσταντίνου στο Διοικητικό
Εφετείο Αθηνών, 3) Αθηνών, Μαρία Δραζιώτη του Κων-
σταντίνου στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς, 4) Λάρισας,
Ιωάννα Λαμπίρη του Δημητρίου στο Διοικητικό Εφετείο
Θεσσαλονίκης, 5) Κομοτηνής, Αντωνία Κυπαρίσση του
Αθανασίου στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, 6) Πει-
ραιώς, Μαρία Συμεωνίδου του Γεωργίου στο Διοικητικό
Εφετείο Θεσσαλονίκης, 7) Κομοτηνής, Σοφιανός Μπέλ-
λος του Κωνσταντίνου στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσα-
λονίκης, 8) Χανίων, Αλεξάνδρα Ρώμα του Γεωργίου στο
Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης, 9) Πειραιώς, Αργυρώ Φλε-
ριανού του Γεωργίου στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών,
10) Τρίπολης, Ευγενία Παπαδοπούλου του Κυριάκου στο
Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, 11) Πειραιώς, Ιωάν-
να Καρακίτσιου του Βασιλείου στο Διοικητικό Εφετείο
Θεσσαλονίκης, 12) Ιωαννίνων, Μαρία Καρανικόλα του
Οδυσσέα στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, 13) Πει-
ραιώς, Άννα Κοντού του Αθανασίου στο Διοικητικό Εφε-
τείο Θεσσαλονίκης, 14) Πειραιώς, Ευανθία Πανάγου του
Νικολάου στο Διοικητικό Εφετείο Λάρισας, 15) Ιωαννί-
νων, Θεόδωρος Τσαλής του Κωνσταντίνου στο Διοικητι-
κό Εφετείο Λάρισας, 16) Αθηνών, Μαρία Καραφίδου του
Δημητρίου στο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής, 17) Θεσ-
σαλονίκης, Αικατερίνη Σεραφείμη του Αποστόλου στο
Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και 18) Αθηνών, Ευανθία
Βουλγαράκη - Χρήστου του Νικολάου στο Διοικητικό
Εφετείο Θεσσαλονίκης.
Γ. Πρoάγoνται, κατ’ εκλογή, στo βαθμό τoυ Εφέτη των
Διοικητικών Δικαστηρίων, για πλήρωση κενών οργα-
νικών θέσεων, οι παρακάτω Πρόεδροι Πρωτοδικών
Διοικητικών Δικαστηρίων, οι οποίοι έχουν τα νόμιμα
προσόντα και τοποθετούνται ως εξής: 1) Αθηνών, Βασι-
λική Βλάχου του Κωνσταντίνου στο Διοικητικό Εφετείο
Αθηνών, 2) Τρίπολης, Δημητρούλα Ραπτοπούλου του
Σπυρίδωνα στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς, 3) Βέροιας,
Νικόλαος Χολέβας του Ευσταθίου στο Διοικητικό Εφε-
τείο Πατρών, 4) Κορίνθου, Χρήστος Μπουρναβέας του
Αντωνίου στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, 5) Πειραιώς,
Στυλιανός Μέκρας του Γεωργίου στο Διοικητικό Εφετείο
Τρίπολης, 6) Λαμίας, Ανδρέας Θεοδωρίδης του Νικολάου
στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς, 7) Χαλκίδας, Ευαγγε-
λία Αγγελή του Ιωάννη στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων,
8) Αθηνών, Ευανθία Κουλουρίδου του Ιωάννη στο Διοι-
κητικό Εφετείο Αθηνών, 9) Αθηνών, Βασιλική Κουρή του
Σπυρίδωνα στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, 10) Λιβα-
δειάς, Γεωργία Μπαλαφούτη του Ιωάννη στο Διοικητικό
Εφετείο Πειραιώς, 11) Πειραιώς, Καλλιόπη Γιαννούκου
του Ιωάννη στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς, 12) Σύρου,
Δημήτριος Κραμποβίτης του Ηλία στο Διοικητικό Εφετείο
Αθηνών, 13) Αθηνών, Πηνελόπη Φλώρου του Αποστόλου
στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, 14) Αθηνών, Παναγιώ-
τα Μπακαράκου του Σωτηρίου στο Διοικητικό Εφετείο
Πειραιώς, 15) Σερρών, Διομήδης Νικολετόπουλος του
Κωνσταντίνου στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων, 16) Λά-
ρισας, Σοφία Πελεκούδα του Αχιλλέα - Κωνσταντίνου
στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς, 17) Αθηνών, Νικούλα
Μαρούλη του Ανδρέα στο Διοικητικό Εφετείο Πειραι-
ώς, 18) Θεσσαλονίκης, Μαρία Φράγκου του Αθανασίου
στο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής, 19) Θεσσαλονίκης,
Όλγα Μπαϊζάνη του Παναγιώτη στο Διοικητικό Εφετείο
Αθηνών και 20) Πειραιώς, Παναγιώτης Βαζιντάρης του
Ανδρέα στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων, της προαγω-
γής τους λογιζομένης από 1-7-2022.
Δ. Μετατίθενται, για πλήρωση κενών οργανικών θέ-
σεων, με αίτησή τους, οι κάτωθι Πρόεδροι Πρωτοδικών
των Διοικητικών Πρωτοδικείων: 1) Αθηνών, Θάλεια Τού-
λια του Παύλου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς,
2) Αλεξανδρούπολης, Ευτυχία Γαβριηλίδου του Αριστο-
τέλη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, 3) Κομοτηνής,
Ευαγγελία Καλογιάννη του Αθανασίου στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λάρισας, 4) Ιωαννίνων, Γεράσιμος Κοκκί-
νης του Ιωάννη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας,
5) Καβάλας, Μαρία- Σοφία Ασκερίδου του Νικολάου στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών και 6) Θεσσαλονίκης,
Χρυσή Βλαστού του Εμμανουήλ στο Διοικητικό Πρω-
τοδικείο Πειραιώς.
Ε. Πρoάγoνται, κατ’ εκλογή, στo βαθμό τoυ Προέδρου
Πρωτοδικών των Διοικητικών Δικαστηρίων, για πλήρω-
ση κενών οργανικών θέσεων, οι παρακάτω Πρωτοδίκες
Διοικητικών Δικαστηρίων, οι οποίοι έχουν τα νόμιμα
προσόντα και τοποθετούνται ως εξής: 1) Τρικάλων,
Σταυρούλα Καλφούντζου του Νικολάου στο Διοικητι-

κό Πρωτοδικείο Λαμίας, 2) Αθηνών, Ελένη Λούκου του
Παναγιώτη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, 3) Με-
σολογγίου, Σοφία Παπαδήμα του Αθανασίου στο Διοι-
κητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων, 4) Αθηνών, Κωνσταντίνα
Τσογλή του Ιωάννη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραι-
ώς, 5) Ναυπλίου, Αθηνά Βρακατσέλη του Γεωργίου στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, 6) Πειραιώς, Ηράκλεια
Καλογιάννη του Γεωργίου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Τρίπολης, 7) Αθηνών, Ελένη Βασιλοπούλου του Δημη-
τρίου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, 8) Πειραιώς,
Αικατερίνη-Στυλιανή Ζακυνθινού του Ευσταθίου στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, 9) Θεσσαλονίκης,
Φαίδρα Ντήμου του Παναγιώτη στο Διοικητικό Πρωτο-
δικείο Θεσσαλονίκης, 10) Θεσσαλονίκης, Βασιλική Αγ-
γελοπούλου του Ασημάκη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Σερρών, 11) Θεσσαλονίκης, Μαργαρίτα Παπά του Κων-
σταντίνου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης,
12) Θεσσαλονίκης, Σύρμω Βουγιουκλή του Ιωάννη στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας, 13) Αθηνών, Γεώρ-
γιος Μπακρισιώρης του Κωνσταντίνου στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Κομοτηνής, 14) Πειραιώς, Δέσποινα Κο-
σμίδη του Περικλή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου,
15) Ηρακλείου, Ναταλία Ταμιωλάκη του Νικολάου στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων, 16) Πειραιώς, Θεόδω-
ρος Κώνστας του Δημητρίου στο Διοικητικό Πρωτοδι-
κείο Αλεξανδρούπολης, 17) Αθηνών, Μαρικαίτη-Ειρήνη
Δρούζα του Γεωργίου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθη-
νών και 18) Θεσσαλονίκης, Χαρούλα Πόνη του Σεραφείμ
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βέροιας, της προαγωγής
τους λογιζομένης από 1-7-2022.
ΣΤ. Μετατίθενται, για πλήρωση κενών οργανικών θέ-
σεων, με αίτησή τους, οι κάτωθι Πρωτοδίκες των Διοικη-
τικών Πρωτοδικείων: 1) Αθηνών, Παναγιώτα Δουβή του
Βασιλείου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς, 2) Αθη-
νών, Ευγενία Μαρκοπούλου του Γεωργίου στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Ναυπλίου, 3) Χανίων, Χρήστος Γοργίλης του
Γεωργίου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου, 4) Αθη-
νών, Ελένη Θεοφανίδου του Πολύδωρα στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Πατρών, 5) Αθηνών, Άγγελος Σκουρλής του
Δημητρίου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς, 6) Κέρ-
κυρας, Βασιλική Στάικου του Θεοδώρου στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Πειραιώς, 7) Λιβαδειάς, Γεώργιος Κατσέ-
νης του Ιγνατίου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς,
8) Θεσσαλονίκης, Σπυρίδων Κατσίμπρας του Χρήστου
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρικάλων, 9) Ηρακλείου, Κα-
τερίνα Τσιμινάκη του Ιωάννη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Θεσσαλονίκης, 10) Ηρακλείου, Παρασκευή Πιτσόκου του
Κωνσταντίνου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονί-
κης, 11) Καλαμάτας, Ελένη Παπαγιάννη του Ιωάννη στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς, 12) Καλαμάτας, Πανω-
ραία Γρηγορίου του Βίκτωρα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Πειραιώς, 13) Πύργου, Ευγενία Σκυλοδήμου του Κωνστα-
ντίνου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών, 14) Αθηνών,
Παναγιώτα Τζουβέκα του Παναγιώτη στο Διοικητικό Πρω-
τοδικείο Πατρών, 15) Αθηνών, Αικατερίνη Κονίδη του Δη-
μητρίου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς, 16) Αλε-
ξανδρούπολης, Μαρία-Ειρήνη Μπιτσάνη του Ηλία στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας, 17) Κορίνθου, Ευγενία
Πασαγγέλη του Παναγιώτη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Πειραιώς, 18) Αθηνών, Μιχαήλ Δέτσης του Γεωργίου στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς, 19) Ηρακλείου, Μαρία
Καραλιόλιου του Αγγέλου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Θεσσαλονίκης, 20) Αλεξανδρούπολης, Αικατερίνη-Μαρία
Πεχλιβάνου του Γεωργίου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Θεσσαλονίκης, 21) Σύρου, Αναστασία Παναγιωτοπού-
λου του Παναγιώτη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου,
22) Λιβαδειάς, Γεώργιος Μπαρμπαγάλος του Νικολάου
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς, 23) Σύρου, Άννα
Αρναούτη του Αντωνίου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Πειραιώς, 24) Ρόδου, Στέφανος Κοκτσίδης του Λαζάρου
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, 25) Ρόδου, Αχιλλέας
Μάμαλης του Κωνσταντίνου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Πειραιώς, 26) Βέροιας, Αικατερίνη Χατζίκου του Γεωργίου
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, 27) Χανίων, Αικα-
τερίνη Νάσιου του Ιωάννη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Ηρακλείου, 28) Πύργου, Νικόλαος Οικονομίδης του Θεο-
λόγου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, 29) Βέροιας,
Αναστασία Κουτουλίδου του Δημητρίου στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης, 30) Σύρου, Γεώργιος
Μουκαζής του Νικολάου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Αθηνών και 31) Σύρου, Ιωάννης Γιαννάκης του Θεοδώρου
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς.
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ.-Υπ. Δικαιοσύνης: 23440/9-9-2022) .
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ